Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nab√≠dku knih z obecn√≠ knihovny
    Doln√≠ Pertoltice prost√łednictv√≠m internetu klikn√¨teZDE.
  • Odkaz pro registrovan√© √®leny.
    Pro p√łehled vyp√Ļj√®ek a zjiŇ°t√¨n√≠ VaŇ°eho aktu√°ln√≠ho stavu rezervac√≠ klikn√¨te ZDE.
Info
  • K prohl√≠Ňĺen√≠ soubor√Ļ ve form√°tu PDF je nutn√© m√≠t v po√®√≠ta√®i nainstalov√°n prohl√≠Ňĺe√® Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nem√°te, m√ĻŇĺete si ho st√°hnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Archiv √®l√°nk√Ļ

Formul√°√łe ke staŇĺen√≠

  soubor  pdf (Adobe) ke staŇĺení soubor doc (Word) ke staŇĺení
     
P√łíloha √®. 2: √ąestné prohlášení.
√ąestné prohlášení o bezdluŇĺnosti a bezúhonnosti.
ZDE
     
P√łíloha √®3 k ŇĹádosti na poskytnutí dotace z rozpo√®tu - Obec Pertoltice
Souhlas Ňĺadatele se zve√łejn√¨ním identifika√®ních údaj√Ļ
ZDE ZDE
     
ŇĹÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPO√ąTU OBCE PERTOLTICE
v souladu se zákonem √®. 250/2000 Sb., o rozpo√®tových pravidlech územních rozpo√®t√Ļ, ve zn√¨ní pozd√¨jších p√łedpis√Ļ
ZDE ZDE
     
Souhlas s uve√łejn√¨ním oznámení ve zpravodaji a internetových stránkách obce
dle zákona √®. 101/2000 Sb., o ochran√¨ osobních údaj√Ļ, ve zn√¨ní pozd√¨jších p√łedpis√Ļ.
ZDE ZDE
     
Tiskopis k tvorb√¨ územního plánu obce.
NÁVRH NA PO√ėÍZENÍ PLÁNU NEBO JEHO ZM√ĆNY dle § 46 Zákona √®. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním √łádu (stavební zákon)
ZDE ZDE
     
Tiskopis k tvorb√¨ územního plánu obce.
Dotazník pro pot√łeby územn√¨ plánovací dokumentace.
ZDE ZDE
     
ŇĹádost o vrácení p√łeplatku z místního poplatku.   ZDE
     
ŇĹádost o p√łid√¨lení √®ísla popisného, pop√ł. eviden√®ního   ZDE
     
ŇĹádost o p√łid√¨lení bytu   ZDE
     
P√łiznání k poplatku ze psa   ZDE
     
ŇĹádost o ur√®ení charakteru pozemku   ZDE
     
ŇĹádost o vydání loveckého lístku
podle zákona √®. 449/2001 Sb., o myslivosti
  ZDE
     
ŇĹádost o povolení kácení d√łevin rostoucích mimo les
ŇĹádost o závazné stanovisko orgánu ochrany p√łírody k zásahu do VKP ze zákona
  ZDE
     
OHLÁŠENÍ ODSTRAN√ĆNÍ   ZDE
     
ŇĹÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA√ąNÍHO SOUHLASU   ZDE
     
ŇĹÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ   ZDE
     
OHLÁŠENÍ STAVBY   ZDE
     
ŇĹÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍL√ôM   ZDE
     
Prohlášení poplatníka k poplatku za komunální odpad   ZDE
     InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
D√ĆKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
V√¨√ł√≠te ve zlepŇ°en√≠ zdravotnick√Ĺch sluŇĺeb po p√łevzet√≠ Nemocnice Fr√Ĺdlant s.r.o. spole√®nost√≠ KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
√ą√ĀSTE√ąN√Ć (193 hl.)
 
NE (199 hl.)
 
NEV√ćM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 733
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz