Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vítání občánku 22. 2. 2014 - 9
Vítání občánku 22. 2. 2014
zobrazení: 1733
známka: 0
 

SNK Pertoltice

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMUVolební období 2006-2010

SNK Pertoltice

Zpráva se zabývá hodnocením druhého roku volebního období
SNK Pertoltice

Vypracováno dne: 15.11.2008
Viktor Podmanický


Úvod

Celkově lze práci hodnotit i nadále docela dobře. Sice jsme se nevyvarovali chyb, ale podle našeho názoru to nebyly chyby zásadní. Věříme, že v dalších letech dokážeme nedostatky odstranit. Samozřejmě ve spolupráci s občany naší obce. Sami nedokážeme nic. Bohužel se nedaří zapojovat do práce pro obec větší počet našich spoluobčanů. Zde cítíme velký potenciál, který se nám nepodařilo ještě probudit. Vysvětlení je hned několik a jen stěží se nám podaří odhalit pravý důvod nezájmu. Přesto je důležité se pokoušet o nápravu tohoto stavu i nadále. Snad jen ještě ve větší míře. V zastupitelstvu obce se nám pracuje s ostatními členy zastupitelstva velice dobře. Vážíme si jejich názorů. Od jisté doby došlo i ke zkvalitnění příspěvků zastupitelů. Tím jsme dostali spoluhráče s názorem. Jedná se o „opozici“ s konstruktivním pohledem na situace a jejich řešení. To lze jen uvítat. Jsme rádi, že naši členové v zastupitelstvu i výborech, byli vždy oporou a předvedli práci v mnoha směrech vysoce odbornou a kompetentní.

Úkol, který jsme si vytyčili na poli zapracování nových zastupitelů, kteří budou v dalších letech tvořit základ vedení obce, se daří vcelku plnit. Zde je tak trochu handicapem to, že Nikol Reinhardtová studuje vysokou školu. Přesto neztrácí kontakt s děním. Pro nás bude nyní prvořadé a cenné, její úspěšné studium. Máme dojem, že občanům naší obce nabídneme i v dalších období kvalitní tým, který obec dovede k řádnému spravování a popřípadě i malé prosperitě.

Stále máme na mysli to, že jsme dostali úkol od většiny obyvatel. Ten zní jasně a srozumitelně. Máme dbát o blaho a chránit zájmy našich obyvatel. Stále je potřeba mít na paměti většinový zájem obyvatel naší obce.
Největší důraz jsme kladli na pojetí funkce starosty, jako manažera. I když se jedná o post politický, je nezbytné protknout tuto funkci i manažerskými a marketingovými zvyklostmi. Snad se tento záměr podařil. Budeme chtít takto pokračovat i v dalším období. Dále bude naší snahou to, abychom se zcela vyhnuli nekompetentnímu a nekoncepčnímu rozhodování o vedení a směřování obce. Úkol neotvírat akce, které nemůže obec financovat ze svého rozpočtu, je dnes již naprostým standardem práce vedení obce. I v dalším období je třeba na doporučení kontrolního výboru více dbát na kvalitu předkládaných konceptů smluv a závazných dokumentů. Kvalitní podoba smluv se ukázala jako podstatná záležitost. Při dokončování akce výstavby bytového domu v č. p.193, sehrála nekvalitní, pro obec nevýhodná podoba všech smluv, významnou roli. I na systému kontroly je neustále co zlepšovat. Práce kontrolních orgánů je prioritou pro naše zástupce i pro další úsek funkčního období. Důslednost v naplňování jednotlivých usnesení zastupitelstva, jen napomůže všem snahám o zkvalitnění práce celého vedení obce. Praxe na tomto úseku byla získána bohužel v případě jednání zaměstnanců obecního úřadu. Ti měli patřit k pilířům dobrého fungování naší obce. Během prvních dvou let se však ukázalo, že to byl mylný předpoklad. Poučení bylo bolestné, ale velice důležité pro zbytek období.

Dnes po druhém roce volebního období, již nestojíme na rozcestí. Nehledáme tu optimální a hlavně správnou cestu pro obec. Zpočátku to bylo opravdu těžké. Neulehčené jsme to měli předchozím vývojem. Tím, že nebylo finančních prostředků nikdy dostatek, jsme ani nemohli dělat nic jiného, než to, co jsme činili. Nezbývalo, než pomalu a nekompromisně jít za tím, abychom umořili co nejrychleji všechny možné dluhy. Zejména ty, které hrozily penalizací nebo konkursním řízením. Je i v dalším období nezbytné udržet ohlášený a praktikovaný směr. Znamená to nepodlehnout laciné a líbivé politice směrem k voličům, která by jim ve svém důsledku nic dobrého nepřinesla. Domníváme se, že je postačující v tomto prvním období to, že se daří postupně stabilizovat obecní rozpočet naší obce na další léta. Nakonec nám je stále odstrašujícím případem situace po volbách, kdy byl bez přetvářky pojmenován skutečný stav obce. Problémy kolem neexistence finančních prostředků na dokončení stavby bytových jednotek vyústily až v ohrožení celé stavby. I přesto, že se často setkáváme s neobjektivními hodnoceními naší práce (z pohledu části občanů jsme doposud nic neudělali ), je nutno nám přiznat nemalou snahu o výrazné snížení dluhů obce. To se daří průběžně stále, ale tempo se zpomalilo. Přesto se jen neškudlilo. Také se prováděly akce různého rozsahu. Ať se to kritikům líbí, nebo ne! Dle čísel ze sestav a zpráv finančního výboru, je to více než jasné.

Dále chceme rozvíjet spolupráci s ostatními volebními stranami. A to zejména na úseku prosazování všech významných kroků, které povedou ke zlepšení kvality života v naší obce. Chceme nadále spolupracovat i s lidmi, kteří stojí mimo naše volební uskupení. Nejsme vázáni žádnou stranickou direktivou, tudíž se nebráníme spolupráci na všech bodech volebního programu, kde lze nalézt průsečík zájmů a názorů. Všem občanům, kteří nám byli oporou v tomto těžkém období, moc děkujeme za vstřícné jednání.


I.
Vývoj v oblasti ekonomické


K hodnocení a zejména k posouzení finanční situace naší obce se ukázalo jako nejlepší řešení to, že se zveřejní tabulky, ve kterých je přehledně představen skutečný stav. Tyto jsou obsaženy v této zprávě za sledované období druhého roku volebního období 2006-2010 o stavu obce.
Zastupitelé a členové výborů z řad SNK, se podíleli valnou většinou na rozhodnutích a tvorbě materiálů a plánů, které měly za úkol stabilizaci rozpočtu obce a platby závazků. Z předložených relevantních podkladů vyplývá , že se podařilo otočit směr vývoje od konkursu, po směr mírného zlepšení finančního postavení obce.
Velice vysoko je možno ocenit práci našich členů, kteří pracují ve finančním výboru. Ten pracoval pod vedením Renaty Skrbkové. Její přínos společné práci, byl zejména znát v období po odchodu pracovníků obecního úřadu. Značný kus práce odvedla i při práci vnitřního auditu a přípravě na inventarizaci majetku obce. Výčet prací by byl dlouhý. Jana Richtrová ml. se podílela na návrzích, které směřovaly ke stabilizaci rozpočtů a zamezení zbytečného plýtvání prostředky obce. Významně se podílela na přípravě zasedání výboru, na přípravě materiálů pro hledání úspor a na kontrolní činnosti.
Olga Čepelíková se aktivně zúčastnila na jednáních o snížení nákladů na výstavbu bytových jednotek v č.p. 193, a též se podílela na chodu výboru finančního, který též dozorovala. Pracovala na přípravách kolem prodejů majetku obce, měla na starosti kontakty a práci ve vztahu k SDH Pertoltice. Dozorovala v přechodném období práci starosty s pokladnou a vytvářela materiály pro jednání výborů. Jana Richtrová, Olga Čepelíková a Renata Skrbková pracují na přípravě úkonů inventarizační komise a finančního výboru zastupitelstva. A to ve vztahu k řešení situace po odstoupení účetní obce a ukončení pracovního poměru referenta. Mnoho času, který výše jmenované mohly věnovat užitečnějším činnostem, bohužel musely věnovat vnitřnímu auditu. Ten si vyžádala situace během léta 2008.
Byl podán další návrh na umístění reklamy v obci a tím získat dlouhodobě finanční prostředky. Tento návrh byl předán k dopracování do výborů a zastupitelstva. Dále jsme se zasadili významně zejména o získání peněžních prostředků z dotačních titulů na akci „Odkanalizování objektu č.p.193 + ČOV - Dolní Pertoltice“, dále byl zajištěn převod majetku krajského úřadu do majetku obce ( nábytek do kanceláře + křesla do zasedačky a salonku naší restaurace, další počítačová technika).

Proběhla jednání se sponzory a odeslány osobní dopisy se žádostí o sponzorský dar. Bohužel, zde jsme nebyli opět úspěšní. Situace se podobá stavu roku 2007.
Pro zajištění činností obecního úřadu, ale zejména SDH, sportovců a mládeže, se podařilo získat podporu v různé podobě - od pana Petra Filipa, pana Miloslava Peroutky, p.Viktora Podmanického, paní Marie Srpové, p. Jirky Votrubce, p. Věry Hauptigové a dalších.

Podporou vzniku a provozu Muzea Pertoltice, byly získány též nějaké finanční prostředky. Ty byly po dohodě s paní kronikářkou zpětně investovány do dalšího provozu tohoto zařízení. Dále byly určeny na úhradu nákladů na různé akce a tvorbu obecní kroniky.
Všichni zastupitelé za SNK podpořili plně velkou část akcí. Nejhorší investiční akcí z našeho pohledu je stále rekonstrukce objektu bývalé školy na bytové jednotky. Nedostatky v přípravě kolem této akce byly značné. Problémy všeho druhu budou ještě gradovat v období při vyúčtování celé akce. V práci, která se týkala této akce, byli zapojeni zejména naši členové. Často je občany naší obce komentováno rozporuplně to, že skoro všichni zastupitelé byli v minulém volebním období u „toho“. Je nezbytné k tomuto podotknout toto: 1) v naší obci není volena rada, tím získává výsadní postavení starosta obce. Tedy též rozhodovací pravomoci a volnou ruku ve vedení. 2) je nutno poznamenat, že dva zásadní dokumenty, podle kterých se výstavba bytových jednotek připravila a následně i prováděla, nebyly zastupitelstvu předloženy ke schválení. Ve své podstatě byly tedy při započetí stavebních prací neplatné. Jednalo se o neschválení Dodatku č.1, ke smlouvě o dílo - rozpočtu, podle kterého se stanovila celková cena díla a podoba jeho provedení. Dále nebyl schválen úvěr od bankovního ústavu v plné výši. Zastupitelstvu obce nebyla předložena ke schválení celková podoba úvěru. Tedy včetně poplatků za vedení účtu a zejména výpočtu úroků. Tím se výrazně liší celková částka úvěru od té, která byla schválena zastupitelstvem.

V této problematice máme jistý dluh – v bodě 2a 3, volebního programu našeho uskupení. Přesto bylo působení v této oblasti ve sledovaném období z našeho pohledu úspěšné.

II.
Vývoj v oblasti sociální, oblasti kulturního dění a péče o občany


V této oblasti nedošlo opětovně k plánované dohodě o provozu ordinace lékaře. Dnes, po jednáních se třemi lékaři Frýdlantského výběžku víme,že bude tento bod volebního programu nebude lehké splnit. V průběhu období se bohužel objevovaly problémy i s naplněním bytů v rekonstruovaném objektu bývalé školy - někteří žadatelé se rozhodovali vlastně po celou dobu výstavby, zda zvolí tuto variantu pro vyřešení svého bydlení. Další žadatelé odstupovali během příprav předání bytových jednotek. Tím se značně komplikovala práce zastupitelstvu obce v oblasti bytové politiky

Na poli kulturním proběhly s účastí nebo zapojením našich kandidátů tyto akce:
První akcí bylo pořádání II. ročníku literární a výtvarné soutěže
Aktivně jsme se zúčastnili na pálení čarodějnic, stavbě i kácení Pertoltické májky
Spolupracovali jsme na přípravách a průběhu oslav našich hasičů
Byli jsme pořadateli soutěže o „Nejhezčí předzahrádku a zahradní úpravu“
Proběhlo též instruktážní sezení nad počítačovou technikou v místní knihovně
Byl připraven koncert hudebního seskupení kolem J.Kořínka

III.
Vývoj v oblasti podpory, práce, činností pro obec i pro vzhled obce


Bohužel stále malý počet našich obyvatel pochopil snahu o zlepšení stavu obce po roce 2006. Přesto můžeme poděkovat dosti lidem, za jejich kladný a příkladný postoj k řešení situace. Nebylo pro ně jistě jednoduché skloubit práci pro obec a své pracovní i soukromé aktivity civilního života. Proto si jich velice vážíme a mohou počítat s naší podporou i opačným směrem.

Péči o zeleň, celkový vzhled obce a květinovou výzdobu se starala paní Závůrková Irena a pan Viktor Podmanický st., který se podílel na sekání ploch kolem komunikací v Dolních Pertolticích. Pan Viktor Podmanický st. pracoval na opravách techniky obce. Na opravách zařízení zase zapracoval pan Jiří Votrubec, který provedl opravu obecního kontejneru na domovní odpad.
Díky přípravě podkladů a ochoty něco zkusit, jsme se zúčastnili soutěže „ Vesnice roku 2008“. Byl to dobrý tah, protože obec dostala ocenění – „Bílou stuhu za práci s mládeží“. Zúročila se tak dlouhodobá práce našich občanů v tomto, ale zejména v předchozích obdobích. Letos jsme tak navázali na dobrý výsledek z minulého roku. V roce 2007 se naše sdružení významně přičinilo o úspěšnou účast v soutěži o „Zlatý erb“. Celou akci naší účasti v soutěži navrhla a nejvíce se přičinila o její zdárný průběh paní Olga Čepelíková.
Na počátku bylo určeno, že veškeré práce na obecním majetku, budou omezeny na nezbytně nutnou mez. Rozhodně ale nebyly provedeny úkony malého rozsahu. Zastupitelé i členové výborů z našich řad se snažili též přispět a podpořili jednotlivé kroky vedoucí k opravám obecního majetku.

IV.
Souhrnné hodnocení


Je třeba brát v úvahu, že náš první volební program, jsme koncipovali za pomoci dlouhodobě předkládaných nesprávných ekonomických ukazatelů, což velmi ovlivnilo konečné pojetí našeho programu. Dle našeho názoru řádně plníme náš volební program s ohledem na možnosti rozpočtu a s přispěním našich občanů. Také je třeba říci, že s ohledem na naše zkušenosti a um. Ale snažíme se, aby bylo vše uskutečněno nejlépe, jak to jen dokážeme. Bez další pomoci našich spoluobčanů se však neobejdeme a zlepšení našeho života v obci se nečinností občanů, jen zbytečně protáhne. Celkově hodnotíme tento druhý rok našeho působení jako dobrý.

Rád bych poděkoval všem členům kandidátky SNK, kteří pracovali pro obec. Poděkování a úcta patří též všem sympatizantům a příznivcům programu SNK.

PŘÍLOHA SOUHRNNÉ ZPRÁVY O PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU
Plán práce do dalšího období

Plán do dalšího období – výtah: úklid prostor skladů v č.p.64, nátěr střechy na č.p. 231 a další stavební opravy v tomto objektu, oprava oken v patře budovy obecního úřadu, bytu č.2 v č.p.64, opravy komunikací, oprava střechy a plechování na staré hasičské zbrojnici, oprava klempířských prvků na objektu obecního úřadu, opravy komunikací kolem návsi i v dalších lokalitách, oprava propadajícího se mostku Horní Pertoltice, mostků v Dolních Pertolticích, opravy veřejného osvětlení v celé obci, instalace dalších těles na osvícení prostorů – podle podaných žádostí našich občanů a zejména instalace veřejného osvětlení do části Nové Pertoltice. Část finančních prostředků bude použita na vytvoření zásoby palivového dřeva pro potřeby naší obce.
Rádi bychom zdárně dotáhli přípravu výstavby multifunkčního hřiště uprostřed obce. Tato akce by byla příspěvkem ke zkvalitnění života v naší obci na delší časový úsek.
Je nezbytné zařadit do programu příprav i výstavbu ČOV u objektu č.p.64. Další žádosti na poskytnutí dotace podáme jistě i v dalším období chceme využít na pořízení nové techniky pro pracovníky, kteří se starají o údržbu obecního majetku, na nákup nového kotle do hasičské zbrojnice. V neposlední řadě na pořízení vybavení zásahové jednotky našeho hasičského sboru. Je mnoho oblastí života naší obce, kde je potřebné nainvestovat. Úspěšnost jednotlivých projektů je odvislá od množství získaných finančních prostředků z dotačních titulů.

 

1.  Stav obecních financí od 01.11.2006 -  do 01.11.2008

Tabulka č. 1

 

 

 

             Stav na účtu ke dni rozvahy

 

 

01.11.2006

01.11.2007

01.11.2008

1.

Běžný účet KB

78.467,37

54 155,84

 

2.

Běžný účet ČS

-73.049,81

- 22 104,56

 

3.

Podúčet dotační KB

2.000,00

43 059,36

 

4.

Pokladna obec hotovost

0,00

0,00

 

5.

Jiné zdroje FRB

33.756,79

52 480,50

 

6.

Úvěrový účet obce ČS č.1

-218.200,00

- 107 800,00

 

7.

Úvěrový účet obce ČS č.2

-224 589,77

   -  192 812,19

 

CELKEM

-401 615,42

-173 021,05

xxx

 

 2. Stav plnění závazků obce přejatých  od 01.11.2006 do 01.11.2008

Tabulka č. 2

Poř.

Typ závazku-přejatých

  Částka 2006

Částka 2007

Částka 2008

 

 1.

Odstupné starostovi

    -203.000,00

0,00

0,00

 2.

Dluh- p. Mlejnek

     - 80.000,00

-20000,00

0,00

 3.

Půjčka od fyz.osob.

    -750.000,00

-750000,00

-750000,00

 4.

Doúčtování  ÚPD

      -52.657,00

0,00

0,00

 5.

Běžné faktury

    -764.645,00

0,00

0,00

 6.

Vyčerpaný účet dotace

    -117.997,00

0,00

0,00

 7.

Vyčerpaný úvěr běž.sp.

      -80.000,00

0,00

0,00

 8.

Technický dozor č.p.193

    -118.000,00

-198 000,00

0,00

9.a

Úvěr na stavbu č.p.193

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Od 2/2021 bude mít i široká veřejnost možnost nechat se očkovat proti nemoci Covid-19. Necháte se očkovat?

ANO (57 hl.)
 
NE (15 hl.)
 
ZATÍM JSEM NEUVAŽOVAL/A (14 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 86
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz