Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Obecní úřad
Obecní úřad
zobrazení: 9090
známka: 2.50
 

SNK Pertoltice

Zpráva SNK - plnění volebního programu.

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU

Volební období 2006-2010

SNK Pertoltice

Zpráva se zabývá obdobím prvního roku volebního období SNK Pertoltice


Vypracováno dne: 05.11.2007

ÚvodPráce a spolupráce
Celkově lze práci hodnotit docela dobře. Jistě jsme se nevyvarovali chyb, ale podle našeho názoru to nebyly naštěstí chyby zásadní a rozhodující o situaci obce. Věříme, že v dalších letech dokážeme nedostatky odstranit a hlavně zapracovat nové zastupitele, kteří budou v dalších letech tvořit základ vedení obce. Chtěli bychom Vám i v dalších obdobích nabídnout kvalitní tým, který by obec dovedl k řádnému spravování a popřípadě i malé prosperitě. Zcela legitimním způsobem i vývojem, vznikla opozice i z řad bývalých spolupracovníků. Je to běžné i očekávané vyústění při rozdílném pohledu na věci společné, na vývoj obecních záležitostí i rozvojových programů. V případě, že se jedná o opozici s konstruktivním pohledem na situaci a její řešení, lze to jen uvítat. S některými členy ostatních úspěšných volebních kandidátek – a poté zastupiteli či členy výborů, byla spolupráce v tomto období více než perfektní. Jak jsme již uvedli, pokud byli již kritičtí k naší práci, tak měli buďto pravdu, nebo přinesli a položili lepší variantu řešení na stůl. Na druhou stranu jsme také zažili několik ukázek nespolupráce i nekompetentnosti. Bohužel.
Jsme rádi, že všichni naši členové zastupitelstva a výborů, byli vždy oporou a předvedli práci v mnoha směrech kompetentnější. Též je třeba vyzdvihnout slušnost ve verbálních projevech. Ta se bohužel nevyskytovala na všech stranách. Jsem rád, že jsme dokázali vždy reagovat na průběh událostí bez teatrálních výstupů spojených s nevhodným výrazivem. Na rozdíl od jiných. Dostali jsme úkol od většiny obyvatel. Ten zní jasně a srozumitelně. Máme dbát o blaho a chránit zájmy našich obyvatel.
Největší důraz jsme kladli na pojetí funkce starosty, co by manažera obce. I když se jedná o post politický, je nezbytné protknout tuto funkci i manažerskými a marketingovými zvyklostmi. I v dalším období se budeme muset vyhnout zvyku zcela nekompetentního a nekoncepčního rozhodování o vedení a směřování obce. Neotvírat akce, které nemůže obec financovat ze svého rozpočtu, je dnes již naprostým standartem. V dalším období je třeba na doporučení kontrolního výboru více dbát na kvalitu předkládaných konceptů smluv a závazných dokumentů. Na systému kontroly je neustále co zlepšovat. Práce kontrolních orgánů je prioritou pro naše zástupce i pro další úsek funkčního období. Důslednost v naplňování jednotlivých usnesení zastupitelstva, jen napomůže všem snahám o zkvalitnění práce celého vedení obce.

I dnes po roce, stojíme stále na rozcestí. Hledáme tu optimální a hlavně správnou cestu pro obec. Je to opravdu těžké. Ulehčené jsme to měli vývojem. Tím, že nebylo finančních prostředků na nic, jsme ani nemohli dělat nic jiného. Nezbývalo, než pomalu a nekompromisně jít za tím, abychom umořili co nejrychleji všechny dluhy. Zejména ty, které hrozily penalizací nebo konkursním řízením. Je i v dalším období nezbytné udržet ohlášený směr. Nepodlehnout líbivé politice směrem k voličům. Domníváme se, že je postačující v tomto stabilizačním prostředí to, že se daří postupně stabilizovat rozpočty obce na další léta. Nakonec nám budiž odstrašujícím případem situace po volbách, kdy bez přetvářky byl pojmenován skutečný stav obce. Problémy kolem neexistence finančních prostředků na dokončení stavby bytových jednotek vyústily až v ohrožení stavby. I přesto, že jsme z pohledu občanů nic neudělali, je nutno nám přiznat nemalou snahu o výrazné snížení dluhů obce. Dle čísel ze sestav a zpráv finančního výboru, je to více než jasné.


K hlasům, že se starosta obklopil lidmi, kteří pro obec ještě nic neudělali a jsou tu pár let, se dá poznamenat pouze toto. Ano je to tak. Část lidí, kteří se podílí na dění v obci, jsou skutečně ,,noví“. Ale my necháme pracovat ty, kteří mají zájem pro obec něco udělat, podílet se na vytváření podmínek pro slušný život v obci. I kdyby žili v obci jeden den. Vážíme si takovéhoto přístupu a pomoci. Není z našeho pohledu nutně kvalifikační ukazatel, jak dlouho žije dotyčná osoba v naší obci. Nelze stavět pouze na starých rituálech. Důležité je to, zda je občan patriotem. Pokud někdo spolupráci odmítne, není zase nezbytně nutné, aby se zviditelňoval tímto způsobem. A to již jen z toho důvodu, že právě tito lidé často navrhli řešení, která pro ně znamenala snížení odměn, použití vlastních finančních prostředků a více času, věnované této problematice. Pokud přímo nejsou členy našeho uskupení, budeme s takovými lidmi spolupracovat i nadále i mimo naše volební uskupení. Nejsme vázáni žádnou stranickou dikcí, tudíž se nebráníme spolupráci na všech bodech volebního programu, kde lze nalézt průsečík zájmů a názorů. Všichni tito občané nám byli oporou v tomto těžkém období


I.
Vývoj v oblasti ekonomické

Viz uvedené tabulky ve výsledné zprávě za sledované období prvního roku volebního období 2006-2010 o stavu obce, která je dostupná ve všech podobách.
Zastupitelé a členové výborů z řad SNK, se podíleli valnou většinou na rozhodnutích a tvorbě materiálů a plánů, které měly za úkol stabilizaci rozpočtu obce a platby závazků. Z předložených relevantních podkladů, se podařilo otočit směr vývoje ke konkursu, po směr mírného zlepšení finančního postavení obce.
Jana Richtrová se podílela na návrhu odložení plateb odměn zastupitelům a členům výborů,
na přípravě materiálů pro hledání úspor
Olga Čepelíková se aktivně zúčastnila na jednáních o snížení nákladů na výstavbu bytových jednotek v č.p. 193 a podílela se na chodu výboru finančního, který dozorovala, příprav kolem prodejů majetku obce, měla na starosti kontakty a práci SDH
Jana Richtrová, Olga Čepelíková a Renata Skrbková pracovaly v inventarizační komisi, a finančním výboru zastupitelstva, kde se zabývaly vedením účetních operací ke stabilizaci rozpočtů a uhrazením závazků obce
Olga Čepelíková podala návrh na umístění reklam v obci a tím získat finanční prostředky. Tento návrh byl předán k dopracování do výboru pro rozvoj obce.
Proběhla jednání se sponzory – byl vypracován Osobní dopis se žádostí o sponzorský dar. Bohužel, zde jsme nebyli doposud úspěšní.
Nikol Reinhardtová podala návrh na zvýšení třídění odpadu -bylo posíleno množství nádob na separovaný odpad z domácností
Všichni zastupitelé za SNK podpořili dokončení akcí pro náš sbor dobrovolných hasičů, i přes značná úskalí tohoto plánu. Pokračovat, znamenalo též minimalizovat ztráty. Tedy ztráty finanční. Kredit obce nám bude trvat asi dlouho získat zpět. Zatím jsme pro Kraj tak trochu nesolidní partner.
Nejhorší akce z našeho pohledu byla a je stále rekonstrukce objektu bývalé školy na bytové jednotky. Problémy kolem této akce byly značné a vyvrcholily opět v podobě posouvání termínů a opravdu nedůstojného vystupování obce jako investora- neinvestora. Při této akci jsme však postoupili k dohodám, které by měli zabezpečit dokončení díla v náhradním termínu.V práci , která se týkala této akce, byli zapojeni zejména naši členové.

V této problematice máme jistý dluh – v bodě 2,3 . Přesto působení v této je ve sledovaném období z našeho pohledu úspěšné.

II.
Vývoj v oblasti sociální, oblasti kulturního dění a péče o občany


V této oblasti nedošlo k plánované dohodě o provozu ordinace lékaře. Po jednáních se třemi lékaři Frýdlantského výběžku, se ukázala tato představa jako lichá. Alespoň je nyní zřejmé, že budování nového obecního úřadu v objektu č.p.64, nebyla dobrá vize, protože uváděnou ordinaci v tomto nově zbudovaném objektu, by stejně neměl kdo provozovat. Tento bod volebního programu bude obtížné splnit. Přesto budeme dále o tomto jednat.

V průběhu se bohužel objevovaly problémy i s naplněním bytů - někteří žadatelé se rozhodovali vlastně po
celou dobu výstavby. Tím značně komplikovali práci zastupitelstvu obce. Jedná se o poskytnutí domova části
obyvatel místních i z jiných lokalit, ovšem za cenu toho, že obec na sebe bere břemeno na dlouhou dobu - 20ti let. Snahou bylo posílit počet obyvatel obce. Kriteria, která byla stanovena pro přidělení bytů, by měla zajistit hladký průběh splátkového období a hlavně kvalitní soužití v tomto bytovém domě. Ekonomické údaje jsou zmíněny v části ekonomické.Výběrová komisi na přidělení bytů v majetku obce pracovala ve složení zastupitelé+ občané obce. Práce v této komisi se zúčastnily za SNK slečna Čepelíková O., Halounová Z.. Vážíme si jejich práce a odvahy, kterou projevily svou účastí, protože budou jistě kritizovány za to, jak rozhodly.
Na přípravě materiálů ke stavbě se podílel pan P.Haloun.


Na poli kulturním proběhly s účastí nebo zapojením našich kandidátů tyto akce:
První akcí bylo pořádání I. ročníku literární a výtvarné soutěže
Druhou akcí bylo otevření Muzea historie obce Pertoltice.
Připravena akce přednášek v muzeu s tematikou historie obce
Jednání s bývalým občanem obce, který žije dnes v SRN – osvětlení úseku dějin
Stavba a kácení Pertoltické májky.
Zřídit víceúčelové hřiště se nám v tomto období nepodařilo.


III.
Vývoj v oblasti podpory, práce, činností pro obec i pro vzhled obce


Bohužel ne všichni obyvatelé pochopili snahu o zlepšení stavu obce po roce 2006. Přesto můžeme poděkovat dosti lidem, za jejich kladný a příkladný postoj k řešení situace. Nebylo pro ně jistě jednoduché skloubit práci pro obec a své pracovní i soukromé aktivity civilního života. Proto si jich velice vážíme a mohou počítat s naší podporou i opačným směrem. Mezi akce, kde se prokázalo, že jsou v našich řadách lidé vysokých morálních kvalit a zásad, byla přístavba hasičské zbrojnice. Zde odpracovali členové SNK bezplatně opravdu hodně hodin. Jmenovitě se jednalo o sl. Olinku Čepelíkovou a Irenu Závůrkovou.

Další akcí byl úklid staré střešní krytiny na hřbitově v Pertolticích. Po zjištění závazku obce, byla svolána brigáda na provedení úklidu a zkulturnění prostředí po dvou letech stávajícího stavu. I přesto, že to děkanství ve Frýdlantě nepříslušelo, poskytlo nejen finanční výpomoc, ale přiložili i vlastní ruce. Z řad SNK se dostavili Irena Závůrková, Jana Richtrová a oba kluci, Olga Čepelíková, Renata Skrbková, Nikol Reinhardtová, Viktor Podmanický st..
Péči o zeleň, celkový vzhled obce a květinovou výzdobu se starala paní Závůrková Irena a pan Podmanický st., který se podílel na sekání ploch kolem komunikací se svým strojem v Dolních Pertolticích.
Pan Haloun Petr se podílel na dokončovacích pracích parkových úprav a prováděli drobné práce pro dodavatele prací na rekonstrukci objektu č.p. 193. Na opravách techniky obce pracovali pan Viktor Podmanický st.. Na opravách zařízení v obecních nemovitostech zase pracoval pan Jiří Votrubec který provedl opravu kotle ústředního topení v nové hasičské zbrojnici.

Na počátku bylo určeno, že veškeré práce na obecním majetku a podobně, budou omezeny na nezbytně nutnou mez. Rozhodně ale nebyly provedeny úkony malého rozsahu. Zastupitelé i členové výborů z našich řad se snažili též přispět a podpořili jednotlivé kroky vedoucí k opravám obecního majetku.


IV.
Souhrnné hodnocení


Je třeba brát v úvahu, že náš volební program, jsme koncipovali za pomoci nesprávných ekonomických ukazatelů, což velmi ovlivnilo konečné pojetí našeho programu. Dle našeho názoru řádně plníme náš volební program s ohledem na možnosti rozpočtu a přispění našich občanů. Také s ohledem na naše zkušenosti a um.

Rád bych poděkoval všem členům kandidátky SNK, kteří pracovali pro obec. Poděkování a úcta patří ale i všem sympatizantům a příznivcům programu SNK.Plán práce do dalšího období

Plán do dalšího období – výtah: úklid prostor skladů v č.p.64, nátěr střechy na č.p. 231 a další stavební opravy v tomto objektu, nátěr oken v patře budovy obecního úřadu, je třeba dále vytvářet zásobu palivového dřeva, dokončení oprav vývěsek, opravy komunikací, oprava střechy na staré hasičské zbrojnici, oplechování klempířskými prvky, opravy komunikací na návsi i v dalších lokalitách, opravy veřejného osvětlení, instalace dalších těles na osvícení prostorů – podle podaných žádostí našich občanů.

Rádi bychom zdárně dotáhli výstavbu hřiště uprostřed obce. Tato akce je naším asi jediným příspěvkem ke zkvalitnění života v naší obci na delší časový úsek.

Důraz je třeba klásti i na vzdělávání všech zastupitelů i členů výborů.

Přehled o účasti na schůzích výborů a zastupitelstva
Tento můžete shlédnout v souhrnné zprávě č.5/2007, která bude vydána společně s listopadovou „Drbnou“.

 

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Od 2/2021 bude mít i široká veřejnost možnost nechat se očkovat proti nemoci Covid-19. Necháte se očkovat?

ANO (57 hl.)
 
NE (15 hl.)
 
ZATÍM JSEM NEUVAŽOVAL/A (14 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 86
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz