Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Mezinárodní setkání 2009 - 11
Mezinárodní setkání 2009
zobrazení: 2127
známka: 0
 

Drbna

DRBNA - říjen 2007

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
        
září   Obecní  úřad  a  sbor   pro  občanské  záležitosti   přeje   všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci  říjnu
přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Majbová Eva 59let, Romanec Josef 58let,
Novotný Milan 57let, Plesar Jan 57let, Vitásek Jaroslav 55let,
Tesařová Milena 54let, Běloch Petr 52let,
Čepelíková Dagmar 51let,  Hejlová Jitka 51let,
Pajkrtová Marie 50let, Faciník Stanislav 47let,
Srpová Růžena 44let, Vokálek Vlastimil 39let,
Loučková Pavlína 35let, Soukup Jaroslav 35let,
Bryknerová Romana 34let, Doová Šárka 34let,
Votrubec Jiří 33let, Hofmanová Eva 30let,
Čepelíková Dagmar 28let, Majba Jan 27let,
Pospíchal René 16let, Richtr Josef 13let,
Rysiowski Robin 12let,  Bubenmíčková Alexandra 11let
a Bubeníčková Michala 10 let.

Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme  

Do minulého výtisku drbny se nám vloudil nějaký šotek a přidal nám všem oslavencům jeden rok života. Všem oslavencům se tímto hluboce omlouváme.

 
SLOUPEK STAROSTY
Velice hezky, trefně a pravdivě, popsal vztah občana a obce, místostarosta Města Frýdlantu pan doktor Ferles.Uvedl v posledním výtisku Frýdlantského zpravodaje toto:,, Neptej se, co může pro tebe udělat obec, ale co ty můžeš udělat pro ni!“ Jsem opravdu rád, že jsou mezi námi ještě takoví občané, kterým není lhostejná situace obce a snaží se přispět svým nápadem, fyzickou prací nebo jiným způsobem. V obci podniká, či má svou živnost 32 lidí. Některá živnostenská oprávnění jsou spící - přerušená, ale je dost i těch zbývajících. Kolik z nich se dokázalo zapojit do snahy o zlepšení situace? Mnoho ne, přesto jsou.Čelím velkému tlaku členů našeho hasičského sboru a tak jsem vydal jsem pokyn, kterým se vrací zpět stav, kdy se nezajišťuje objekt a prostory kolem nové hasičské zbrojnice. Vjezdová vrata do objektu tedy budou otevřena po celou dobu. I přesto, že je kolem 10 výjezdů k požárům a podobným událostem za rok, činí podle jejich vyjádření zavírání vrat značné problémy při výjezdu techniky. Jen doufám, že nebudeme opět tímto způsobem umožňovat, nám všem neprospěšné činnosti. Pokud by popřípadě došlo k opětovnému nárůstu odloženého odpadu z jiných lokalit, budeme se muset k této problematice vrátit.
Poděkování za provedenou opravu hasičské techniky panům Z. Mlejnkovi, K. Čepelíkovi, P. Horáčkovi . Panu Jiřímu Votrubcovi za svářečské práce na technice našich hasičů. V.Podmanickému za opravu Multikáry.Poděkování za sponzorský dar paní M. Srpové, která vložila své finanční prostředky do dokončení instalace vývěsek na návsi. Částka byla nemalá. Za ukončení úklidu hřbitova, patří dík panu A.Kellerovi st., panu K.Čepelíkovi a panu J.Kořínkovi. Dnes zbývá udělat drobné úpravy a náš závazek – uklidit starou krytinu střechy, bude splněn. Posečení travnatého porostu na hřbitově se nám zkomplikovalo, protože máme porouchaný křovinořez.
 
Pálíte doma odpady? Jste adepti na brzkou návštěvu Vašeho lékaře.
Domácí kotelny přispívají stále více k nárůstu rakoviny, srdečních a dýchacích onemocnění. Hned po automobilech znečišťují naše ovzduší domácnosti – a často těmi nejjedovatějšími látkami, jako jsou třeba arzén či rakovinotvorné uhlovodíky, vznikající v kamnech, kotlích nebo na venkovních ohništích např. při pálení PVC, starých palet, dřeva z demolic, rozbitého nábytku, dřevotřísky, PET lahví a nápojových kartonů. Tyto látky se v těle bohužel hromadí. Leckde na venkově je tak čistota ovzduší stejná, nebo i horší, než v průmyslových oblastech. Při nadýchání se fosgenu z hořícího PVC nám dokonce hrozí poleptání plic a pak smrt, při nižší koncentraci „jen“ nemoci dýchacích cest. (Fosgen byl používán v 1. sv. v. jako bojový plyn, ftaláty, které také při pálení plastů produkujeme, se považují za škodlivější než polychlorované bifenyly. Poškozují ledviny a játra a způsobují našim potomkům vrozené vady.) Méně se ví, že i celobarevné letáky, časopisy a nápojové kartóny dávají vzniknout při spalování těžkým kovům, které jsou jak známo rakovinotvorné. Pálení gumy (pryže) zase uvolňuje oxidy síry, které dráždí dýchací cesty a poškozují plíce. Spalování umělých textilií pro změnu produkuje do ovzduší čpavek a kyanovodík, obojí dráždí sliznice a způsobuje bolesti hlavy se závratěmi.Spálením odpadu v kamnech, kotli nebo na otevřeném ohništi se odpadu nezbavíme, jen jej proměníme do podoby, kdy již nejde nijak uklidit a musíme jej dýchat. Škodliviny z našich topenišť zpravidla nedoletí nijak daleko, pokud máme zahrádku, zpravidla se s tím, co proženeme komínem, setkáme i na svém talíři. Takže dýcháme znečištěný vzduch, polykáme nějaké to „zdravé“ sousto ze zahrádky, jak si myslíme, a za pár let … Proč je tolik jedů? Teplota hoření je příliš nízká a přísun kyslíku není dostatečný jako ve spalovnách opatřených speciálními zařízeními. Co můžeme pálit? Dle zákona o ovzduší 86/2002 Sb. je to papír, čisté dřevo, maximálně uhlí. Na otevřeném ohni dřevěné uhlí, čisté dřevo a suché rostlinné materiály. V kotlích a kamnech jen palivo předepsané výrobcem.
 
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Kdy bude zprovozněno osvětlení v Dolních Pertolticích?
Ano zde máme velký problém a to v podobě toho, že naše zařízení již do budoucnosti nemůže být nainstalováno na sloupech firmy ČEZ – tyto byly nově instalovány společně s novou kabeláží. Ze stejného důvodu nebude v provozu i místní rozhlas. Po jednání s panem Šlemrem, který má na starosti naše osvětlení , došlo alespoň k znovunapojení rozhodující části Dolních Pertoltic, směrem na Višňovou. I přesto, že žádný zákon, ani nařízení neukládá obci tuto službu provozovat, pokládáme provozování veřejného osvětlení za jednu ze základních služeb našim občanům.Bohužel jsme se ve stavebním řízení k podmínkám dne 28.7.2005  ani v následujícím období nevyjádřili a tím ztratili možnost něco ovlivnit.
Velice se omlouvám všem občanům i majitelům rekreačních objektů v Nových Pertolticích, ale zprovoznění veřejného osvětlení bude asi na delší dobu. Nechali jsme zpracovat cenovou nabídku. A nebude to nic levného. Vzhledem k tomu, že se podobný vývoj bude týkat i dalších obcí a jejich částí bude situace předmětem dalšího jednání a to všech zástupců obcí. Na popud starosty Habartic, vznikla pracovní skupina, která se problematikou bude zabývat. Další informace budeme mít v listopadu po poradě starostů.
Opravdu Vám pomohlo přeložení kontejnerů? Stojí to za to?
Pokud nebudeme brát v úvahu pokles oblíbenosti a za rohem provozovanou kritiku postupu, mělo umístění naprosto jasný, dobrý výsledek. Pokles ve vývozu těchto kontejnerů je až o tři- až 4 týdny. A to je sakra znát na našich financích.Úspora  kolem 5.000,- Kč týdně. Samozřejmě se nedá počítat s tím, že bude situace neustále stejná, ale díky i za toto ,,menší“ zlepšení.
Bude k dispozici nějaký materiál, který by obsahoval jak si obec vede po roce?
Ano tento materiál se postupně dokončuje a zpracovává do podoby, která bude předložena občanům obce. Ti, kteří odebírají DRBNU, najdou tuto zprávu v listopadovém vydání. Dostupná bude i na našich webových stránkách i v kanceláři obecního úřadu. Konečná zpráva bude pochopitelně koncipována až ke konci roku 2007.
Co ta hrůza na hospodě, co to má být?
Předpokládejme, že se jedná o umístěnou reklamní tabuli agentury Vesna Liberec. Tedy se jedná o plně povolenou a zastupitelstvem schválenou akci. Za umístění této reklamní plochy obdrží obec finanční prostředky ve výši 10.000,-Kč/ kalendářní rok. Není to jistě z Vašeho pohledu mnoho, ale pro nás to znamená prostředky na pojištění hasičů, na provoz Multicary…… A to nám za to stojí. Musíte si uvědomit, jak malé možnosti má obec tvořit příjmy. Ani zvyšování poplatků není cesta. To jistě také nechcete, jako vedení obce.
Výstavba bytových jednotek? Jak to je?
Dne 13.09.2006 odstoupila dodavatelská firma od smlouvy o dílo. Důvody jsou, že včas nemohla zjistit stav objektu, pozdě převzala objekt do užívání. Jako další důvod uvedla i to, že nedostala peníze na další práce od obce. Čili je zřejmé, že pokud odstoupila od smlouvy dva dny před kolaudací a za stavu 65% rozestavěnosti objektu, bude to mít pro obec i pro firmu důsledky. V tento moment se vzniklou situací zabývá advokátní kancelář z Liberce, která bude obec zastupovat. Samozřejmě jednáme i nadále o všech možnostech. Nikdo nechce ze školy udělat pomník.
Nikde v okolí není firma,která by školu dostavěla?
Samozřejmě je stavebních firem v okolí dostatek. Malých i velkých. Jen je méně těch, které se mohou prokázat certifikátem ISO - kvality odváděných prací, který vydává Komora autorizovaných inženýrů ČR. S ohledem na to, že má stát účast na této akci, je nezbytné, aby dodavatel měl toto osvědčení. Samotné osvědčení sice není zárukou kvality prováděných prací, protože je stavba stejně řešena subdodávkami, ale odpovědnost je na firmě s tímto osvědčením.
Už se konečně bez problémů dovolám?
Ano v dohledné době. Tímto děkuji panu referentovi, že se nenechal odbýt a tak dlouho upozorňoval a stěžoval až se konečně po mnoha letech začalo něco dít. Pokud to administrativní agenda dovolí, mělo by být pokrytí signálem GSM hotové již do konce roku. Navíc z toho plyne obci další příjem 20.000Kč/rok za umístění technologie.
 
Zpráva o činnosti obecních orgánů za srpen 2007
- prodej akcií ČSAD Liberec  příprava smlouvy
- činnost na výstavbě bytových jednotek ve škole - jednání o předání objektu zpět obci, jednání
s dodavateli o dokončení, žádost o přezkum údajů pro přidělení státní dotace a kontrola          vynaložených prostředků,
-  jednání o ukončení akce výstavby Multifunkčního hřiště
- další kontrolní činnost – doplácení obce na služby a provoz obecních bytů
-  příprava řešení zpětné instalace opravy veřejného osvětlení
-  hodnocení plnění rozpočtu a příprava rozpočtových opatření
-  příprava zastupitelstva obce- zasedání na říjen a listopad
-  příprava směny pozemku u hřiště - obec
-  kontrola v obecních bytech - užívání a stav
-  jednání o dokončení výstavby skladu SDH
-  příprava  výměrů a podkladů pro činnost exekutora
-  zajištění údržby ploch 
-  údržba obecního majetku dle možností pokladny obecního úřadu.
-  tvorba Plánu zastavěného území obce Pertoltice
-  jednání kolem provozování motokrosu – MěÚ Frýdlant
-  jednání o posílení signálu operátora O2 v obci Pertoltice
-  příprava plánu práce na rok 2008, OÚ, VPP a SDH
 
  
AKTUÁLNĚ
Dne 10.09.2007 rezignovala na svůj poslanecký mandát zastupitelka za volební stranu KSČM – paní M.Valášková. Od 11.09.2007 nastoupil na toto uvolněné místo náhradník z kandidátky této volební strany – pan R.Valášek.
 
Podle aktuálního vyjádření Českého telekomunikačního úřadu
, bude digitalizace vysílání probíhat v těchto termínech. V dnešní době je dle mapy pokrytí malá možnost příjmu v Horních Pertolticích a nad prostorem statku Reinišů. Zde by se mělo zachytit vysílání z Bukové hory. Veškeré informace i návody spojené s tímto problémem najdete na stránkách Teletextu ČT nebo na webových stránkách
Harmonogram rozvoje vysílací sítě 1  vysílače do 1 kW je následující:
 
Oblast č. Vymezený územní rozsah  termín zahájení vysílání DVB-T
 1 Hlavní město Praha a Středočeský kraj prosinec 2008
 2 Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský kraj a Vysočina          říjen 2010
 3 Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj          duben 2010
 4 Moravskoslezský a Olomoucký kraj listopad 2010
 5 Jihomoravský a Zlínský kraj listopad 2010

 
Odvoz odpadu – upozornění pro občany.
Svoz odpadu v naší obci bude v následujícím období, přesunut na původní termín. Tím bude po celé zimní období pátek v každém měsíci. Upozorňujeme na tuto skutečnost naše občany i majitele rekreačních domů touto formou.
 
V polovině měsíce listopadu bude uspořádána v budově obecního úřadu  výstavka prací našich mladých hasičů. Přesný termín bude včas oznámen. Přijďte se seznámit s tím, jak jsou naše děti šikovné a zručné!
 
V souladu s usnesením zastupitelstva, které pojednává o účasti naší obce v soutěži „ Vesnice roku“, si Vás všechny dovolujeme oslovit se žádostí o pomoc při vytvoření adekvátního prostředí.
Bude nezbytné, abychom se zapojili z větší části a v hojnějším počtu. Pokud budeme chtít alespoň zaujmout, musíme během nastávajícího období šesti měsíců provést různé práce, které za nás nikdo neudělá. Věřím, že se opět najdou lidé, kteří se i přes svou značnou vytíženost, budou podílet na životě v obci. Snad se připojí i další. Prosíme Vás, sdělte nám své nápady a návrhy.
 
V katastru obce Pertoltice - podél silnice na Višňovou, jsme nechali posoudit stav stromů odborníkem na životní prostředí. Označené stromy jsou nebezpečné. Jejich stav je špatný, často při větších větrech padají na komunikaci silné větve. Obec Pertoltice bude muset pro zamezení vzniku rizika pojistných událostí tyto stromy pokácet. Tímto dáváme možnost našim občanům, aby se přihlásili, kdo bude mít zájem tyto práce udělat a dřevní hmotu si následně odkoupit.
 
Výbor hasičů okrsku Višňová chce touto cestou poděkovat starostovi obce Černousy, panu Konkusovi, za poskytnutí prostor v obecním úřadě Černousy k provedení kontroly pokladen Sborů dobrovolných hasičů okresní kontrolní a revizní komisí.
Dále zástupci okrsku Višňová děkují členům SDH Pertoltice Ireně Závůrkové mladší a Jakubu Šantrochovi za příkladnou reprezentaci v soutěži „Požární ochrana očima dětí“. Oba dosáhli na stupně vítězů v krajském kole této výtvarné a literární soutěže.
 
Oznámení pro členy Sborů dobrovolných hasičů
Dovolenou u moře s výraznou slevou začala výhradně pro hasiče a jejich rodinné příslušníky poskytovat jedna z největších cestovních kanceláří Vítkovice Tours. Rodiny hasičů budou mít oproti aktuálnímu katalogu slevu 15%. Napsat lze na mailovou adresu: centrala@vitkovicetours.cz nebo zavolat na telefonní číslo 596 66 40 40 – 41. Kdo katalog nemá před sebou, může si zájezd vybrat a rezervovat si ho v pohodlí domova prostřednictvím www.vitkovicetours.cz. Když zájemci vyplní do kolonky PROMO KÓD šifru 0701HASI01, bude mu 15% hasičská sleva z ceny zájezdu ihned odečtena.
 
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice děkuje panu Jiřímu Votrubcovi za bezplatnou opravu potrubí na hasičskou cisternu.
 


Drbna ke stažení ve formátu doc zde.Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz