Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009 - 17
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009
zobrazení: 1794
známka: 0
 

Drbna

Obec Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
+420 724 162 170
ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz
        
  Obecní  úřad  a  sbor   pro  občanské  záležitosti   přeje   všem našim občanům, kteří v měsíci srpnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci  srpnu
přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:
Neubauerová Helena 72let, Kellerová Anna 67let, Nosek Miroslav 66let, Hanzlová Anežka 62let, Plesarová Jaroslava 57let, Skrbek Petr 56let, Kostelacová Blanka 55let, Čepelík Karel 53let, Brykner Lubomír 52let, Tretiník Ladislav 49let, Krivčík Miroslav 47let, Podmanická Alena 46let, Šímová Iva 42let, Krivčíková Jana 40let, Severýn Ladislav 39let, Hovad Vladimír 32let, Petříčková Petra 32let, Efler Lukáš 31let, Hovadová Jana 30let, Votočková Miroslava 30let, Mlejnek Jindřich 26let, Šnobl Pavel 25let, Šíma Josef 24let, Opfolter Lukáš 23let, Reinhardotvá Nikol 19let,Petříček Miroslav 14let, Stříbrný Petr 9let, Madziová Michaela 8let, Plesarová Aneta 8let, Lopuszynská Martina 4roky a Eflerová Tereza 1rok.

SLOUPEK STAROSTY

Setkání s předsedou Senátu ČR panem MUDr.Přemyslem Sobotkou.
Naši obec reprezentoval pan starosta Podmanický a
sl. místostarostka Olga Čepelíková DiS. Bohužel se nemohl z důvodu náhlé zdravotní indispozice zúčastnit pan Ing. Roman Maryško.

srpen
 Následně po příjezdu předsedy Senátu PČR pana MUDr. Přemysla Sobotky, proběhlo nezbytné fotografování. Ocenil jsem, že se nejednalo o akci ke zviditelnění poslanecké práce, ale o zvěčnění opravdu mimořádného zážitku a události z naší strany. Asi marně bychom hledali v minulosti podobnou událost. Velmi příjemně jsem byl překvapen opravdovou lidskostí pana předsedy a zjevnou neodtržeností od problémů nás obyčejných lidí. Vše vyslechl s opravdovým zájmem. Doslova od boku vystřelil řešení jednoho z problémů kolem výstavby bytových jednotek. Ihned začínám postupovat tímto směrem. Po pěší prohlídce středu obce, jsme dorazili s panem předsedou Sobotkou a dalšími členy delegace právě k budově bývalé školy v Pertolticích, kde ona výstavba startovacích bytů probíhá. Po celou dobu jsme hovořili o konkrétních problémech naší obce. Výhodou nám byla informovanost pana předsedy, která byla výsledkem předchozích jednáních s jeho poradcem panem Jindřichem Wurmem. Pan předseda se zájmem vyslechl krátký popis situace a vysvětlení problematiky s touto stavbou spojené.
Po prohlídce objektu jsme se vydali zpět k vozům. Cestou jsme ještě velice neformálně hovořili o dalších problémech, které tíží představitele samosprávy v naší obci. Pan předseda si povšiml vzrůstajícího počtu nově opravených a postavených domů, což velice kvitoval.Celý tento úsek návštěvy, byli našimi společníky  starosta obce Habartice pan František Kryšpín a místostarosta pan Roman Tůma.
Následoval přesun do obce Bulovka, kde již čekal natěšený pan starosta JUDr. Petr Dušek i místostarosta pan Jaroslav Štecher. Po vystrašení pana starosty tím, že pan předseda kouří strašně velké a neustále doutnající doutníky, dorazily oba vozy se vzácnou návštěvou. Měli jsme společnou hodinu a půl prostoru k diskusi na všechna ožehavá témata. Mám za to, že byla využita zcela. Otevřeli jsme otázky, které trápí asi všechny starosty v okolních obcích. Každý  z účastníků přednesl své hodnocení situace kolem komunální politiky. Jistě budete mít podrobnější zprávy v jednotlivých částech Drbny. Nejvíce prostoru dostala naše obec. Je to logické. Ve stejné situaci na našem výběžku se neocitla ještě žádná obec. V tomto směru jsme průkopníky. Snad trochu se přiblížila obec Heřmanice, ale to bylo již dávno a zcela  v nesrovnatelném rozsahu. Pan předseda se zájmem vyslechl naše úvahy i popis situace. Debata byla věcná také díky tomu, že byl perfektně informován o naší situaci a řešeních, která jsme ihned přijali po komunálních volbách na podzim roku 2006. Ocenil snahu o zvrácení stavu a příznivý trend vývoje. Přesto projevil obavy, že stabilizace našich rozpočtů bude dlouhá cesta.
V obci Bulovka jdou opravdu důsledněji k tlusté čáře za minulostí. Také problémy obce Bulovka jsou podobné. Musím uznale hodnotit práci pana starosty JUDr. Petra Duška. Odvedl pro obec opravdu hodně práce. Zastupitelé i  jednotliví občané obce to cítí a podporují jeho snahu o nápravu věcí, které nejsou tak úplně košér. Také problémy obce Bulovka a státní správy na úrovni obcí, projednal pan starosta Dušek s panem předsedou. Prostor dostala i obec Habartice, která své problémy a starosti prezentovala prostřednictvím pana starosty F.Kryšpína.
Oběma pánům starostům i starostovi obce Černousy panu J. Konkusovi, bych chtěl ještě jednou poděkovat  prostřednictvím tohoto periodika za podporu a pomoc v prvních měsících mého funkčního období. Děkuji.

Po odjezdu pana předsedy Senátu PČR, se setkání změnilo na neformální setkání starostů našich obcí a byla probrána další tematika a provedeno krátké hodnocení proběhlé návštěvy. Rád bych na tomto místě poděkoval panu starostovi Duškovi a jeho kolektivu za připravení příjemného prostředí a také pohoštění.

Pro Vaši informovanost přinášíme hlavní témata jednání předložená naší obcí

Silnice a komunikace, celá oblast infrastruktury
Výchozí stav
Obec nedisponuje žádným lesním pozemkem, ani nemá k dispozici mnoho vhodných pozemkových parcel k prodeji nebo své vlastní činnosti.Za to díky velké rozloze, disponuje velice rozsáhlou sítí nekvalitních místních komunikací a obslužných komunikací.
Její poloha není strategická, je odsouzena k pozici noclehárny pro Průmyslovou zónu v Liberci a k rekreačním účelům majitelů příslušných nemovitostí. Na poli turistiky, nemá obec mnoho co nabídnout. Pro potencionální investory proto nemá kouzlo, ani jim nic nenabízí. Není vytvořena Územní plánovací dokumentace.
Směry vývoje stávajícího stavu
V současnosti má obec vcelku nevyhovující infrastrukturu. I když je nutno zmínit, že pokud se týká zásobování pitnou vodou, je síť v obci poměrně hustá a dostačující dnešnímu provozu a poptávce. U komunikací je tomu naprosto opačně. Většinou jsou to již dosloužilá tělesa se špatným povrchem, nebo nedostačující kapacitou, co do rozměru. Obslužné komunikace jsou v tuto dobu povětšinou zarostlé a dlouhodobě neudržované. Je třeba uvést i značnou celkovou délku komunikací, což způsobuje problémy finančního charakteru při jejich zimní údržbě. Nemovitosti jsou rozesety na rozsáhlém území a tím je jejich napojení problematičtější.
V obci se nevyskytuje možnost připojení na dálkový přívod zemního plynu.
Pokud obec nebude mít v kvalitním provedení infrastrukturu, nebude nakloněn žádný z investorů tomu, aby vložil své finanční prostředky do tohoto prostoru.Obec bohužel nemá prostředky na vytvoření Územní plánovací dokumentace, která je základním dokumentem pro další rozvoj obce. V minulosti, se této cestě měla věnovat větší pozornost a péče. Na zvládnutou etapu zajištění infrastruktury – v podobě kanalizační sítě a čistírny odpadních vod, výstavby nových zpevněných komunikací a zkvalitnění sítě obslužných komunikací rozvodných sítí všeho druhu,by poté mohla navazovat výstavba bytová. Ta by zajistila dostatečný příliv nových obyvatel do obce a tím i zvýšení koeficientu pro výpočet RUD, který slouží jako příjem do obecní pokladny. A ve svém důsledku by poté tyto finanční prostředky zajistily rozvoj obce. Společně s lepší vybaveností obce a zvýšenou kvalitou života obyvatel na českém venkově.

Rozpočtové Určení Daní
Na tomto poli obec Pertoltice jednoznačně podporuje všechny kroky a snahu o přepracování systému. Máme za to, že hodnota lidí vyjádřená tímto způsobem, je stejná bez ohledu, kde mají trvalý pobyt. Dnes nestačí příjem z těchto kapitol ani na základní  provoz obce. O rozvoji nemůže být ani řeči. Řada obcí, podobných té naší, se potýká s problémy při orientaci v záplavě informací, které jsou o programech k dispozici. Informace jsou často neadekvátní, zastaralé a mohou se u různých zdrojů lišit. V informačním zmatku obec neví na koho se obrátit, proto snad nejvíce oceňují služby regionálních agentur jako nejsystematičtější, nejaktuálnější a rovněž nejužitečnější. Asi bychom uvítali vytvoření jednotného, oficiálního, spolehlivého a kompletního informačního zdroje, dostupného nejraději na internetu. Takový zdroj by měl jasně indikovat, které z nesčetných informací jsou opravdu důležité. U každého programu by měly být uvedeny příklady projektů, jak lze ten který program využít v praxi.
Nedostatečné personální kapacity obecních a městských úřadů v oblasti strategického plánování a přípravy projektů regionálního rozvoje jsou do značné míry výsledkem omezených finančních možností úřadů, zejména u menších obcí. Zároveň však odrážejí jisté podcenění těchto aktivit ze strany rozhodujících orgánů ( rada, zastupitelstvo). V mnohých obcích převládají praktiky nízkého rázu volebních slibů namísto projektů založených na dlouhodobém strategickém plánu rozvoje. V takových obcích je často složité přesvědčit politicky angažované, krátkozraké zastupitele o nutnosti zajištění strategického plánování  nebo pověření jednoho ze zastupitelů tímto úkolem. V naší obci jsme určili členku výboru pro rozvoj, která se má zabývat právě dotačními programy a grantovými schématy.
Kde na to vzít? Nyní se dostáváme k otázce, která každého v souvislosti s využíváním fondů EU, krajských dotací i grantů, napadne mezi prvními nejdříve: Kde mají obce získat prostředky na povinné spolufinancování projektů? Finanční situace obcí je stále napjatější. Mnohé obce, zejména ty menší, jsou ve svých aktivitách omezeny na zabezpečení standardního chodu obce (zajištění technické a dopravní infrastruktury, školství, sociální oblast), avšak na “nadstandardní” projekty na podporu rozvoje obce již prostě nemají. To je přesně náš případ. Bohužel. Nemáme snad právo i přesto na svůj samostatný život? Z našeho pohledu zcela jistě.
Pokud obec chce realizovat vlastní projekty, má podle našeho názoru v podstatě tři možnosti: buď se zadlužit, nebo se poohlížet po vnějších zdrojích financování, nebo usilovně šetřit. Pokud jde o první způsob, mám za to, že počet obcí, které své rozvojové projekty financují prostřednictvím půjčky, je poměrně malý. Nejčastějšími způsoby je tedy sečkání až do doby, kdy dojde k deponování vlastních prostředků na účet obce. Poté je možné teprve uvažovat o spojení prostředků a naplnění volebních programů.

Integrovaný záchranný systém a jeho součást SDH
Stát se snaží věnovat této oblasti velkou pozornost, ale přesto je potřeba zmínit, že technika většiny sborů je velice přestárlá. Často je udržována za značného úsilí občanů a poměrně neadekvátně velkého balíku finančních prostředků. Jen díky obětavé práci mnoha členů sboru se nám daří plnit úkoly, které pro nás vyplývají z našeho zařazení do Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. Postupně se obecní úřad snaží o nahrazení zastaralé techniky a výstroje, ale tempo je pomalé. Finanční prostředky malé. Nic na tom nezmění zásadně ani to, že se členové sboru snaží svými aktivitami získat další prostředky. Je jich potřeba o mnoho více. Na tomto místě je třeba uvést, že sbor působící na území naší obce, patří k těm nejlepším a je vždy orgánům obce oporou.Mnoho svépomocných prací pro obec, bylo provedeno právě jeho členkami a členy. Nejzásadnějším problémem je vybavení schopným oblečením zásahové jednotky a obnova vozidel. Vozidlo Avia prošlo velkou opravou, kterou provedli sami hasiči, ale vozidlo CAS 24 se daří po třiceti letech služby opravdu jen s velkým úsilím udržet v chodu.
Ekologická daň
Zúžená možnost volby z dostupných druhů energie je opět diskriminační pro občany našeho regionu. Občan v naší obci je vlastně silně limitován. Tuhá paliva a topení dřevem, jsou vlastně jedinými možnými variantami. Napojení na dálkový rozvod plynu není a ani se v dohledné době neplánuje. Elektrické vytápění nemůže být rozvíjeno i proto, že síť rozvodů čeká na rekonstrukci. Teprve po provedené opravě by mohlo dojít k posílení sítě, která v dnešní době neposkytuje dostatečný potenciál pro připojení dalších odběrných míst. Zde je nutno vyzdvihnout ten fakt, že všechny ekologické druhy vytápění objektů obyvatel naší obce, je pro mnohé z nich naprosto nejdražší. S ohledem na průměr příjmů v našem regionu a míru nezaměstnanosti je toto stěžejní.

Systém sociálních dávek a pozice starostů v systému
Vysoká nezaměstnanost v našem regionu je dlouhodobým problémem. S ukončením zemědělské výroby v naší obci, rázem vznikla nezaměstnanost opravdu velká. Postupně s lety se daří našim občanům najít uplatnění na trhu práce, ale za cenu dojíždění do vzdálenějších míst regionu Libereckého kraje. Též je zátěží  i možnost zaměstnání jen ve směnném provozu. Naštěstí je v provozu celkem slušná podniková doprava, kterou si jednotliví zaměstnavatelé sváží pracovníky do svých provozů. Většina těchto pracovníků se však při své cestě z práce potká se skupinou lidí, kteří práci již dlouhodobě nehledají a parazitují na systému sociálních dávek. Tito se povětšinou potácejí po požití návykových látek všeho druhu. Naprosto chápu frustraci pracovníka, který se vrací z noční směny a naskytne se mu takovýto pohled. Síť je opravdu hustá a pak se může stát, že od roku 1990 nepracuje již druhá generace v rodině. Snad by bylo nejlepší vyžadovat stanoviska, která by více respektovala znalost místních poměrů. A poté teprve poskytovat opravdu cílené sociální dávky. Opravdu potřebným. Není zdravé pro společnost, když lidé, kteří zneužívají sociální i jiné dávky, invalidní důchody a další podpůrné výhody, jsou mnohdy v lepší životní situaci než majorita dané společnosti.

Rozvoj regionu s velkou nezaměstnaností
Z našeho pohledu chybí ucelená koncepce rozvoje našeho regionu. Směřování do vytvoření regionu s rozvojem turistiky se nám zdá lichá. Jako součást balíku opatření, to ano. Pravda v regionu jsou místa, která mají svou historii a přitažlivost, ale ta jsou v centrech kolem měst. Na venkově, kromě pár hrázděných staveb, však nelze mnohdy najít nic.Vybudováním cykloturistických tras, sice stoupla návštěvnost naší obce, ale vlastně se jednalo o pouhý přesun. Právě do těch již zmíněných center dění.Čili tento program nezajišťuje oživení a již vůbec ne vznik dalších míst pro naše občany.
Plánuje se v naší obci i těžba surovin. Konkrétně pískových hmot. Pro jednání o otevření  Dobývacího prostoru Dolní Pertoltice, bychom rádi získali podporu, metodickou i odbornou pomoc. K naší snaze posoudit možnosti vzniku pracovních míst a vlivu na životní prostředí i rozvoj obce jako takové. Je pravdou, že ruku v ruce s výkonem automobilového průmyslu i celé ekonomiky, pracovní příležitosti nabízejí podniky v Průmyslové zóně v Liberci.
Stále existuje resortní přístup ministerstva zemědělství, které se soustřeďuje zejména na produkci a zemědělce a opomíjí rozvoj venkova jako celku, tedy obce jako jeho nedílnou součást. I zde se nám jeví značné rezervy. V naší obci takřka zemědělská produkce úplně zanikla. Ministerstvo zemědělství předpokládá, že z celkových cca 184 mld Kč, kterou má Česká republika k dispozici z kapitoly Společná zemědělská politika Evropské unie, vyčlení pouhých 7,2 % na podporu rozvoje venkova a obecních samospráv. S tímto postojem nemůžeme souhlasit.

Převedení pozemků na obce od PF ČR
Ukončení restitucí a poté převedení pozemků bezúplatně na obce, bychom opravdu přivítali.Máme signály, že se však všechny pozemky převedou na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. V případě naší obce by to znamenalo, že do svého vlastnictví nezíská pozemkové parcely, které by mohla prodat, popřípadě je vložit do nějakého projektu, jako svůj podíl. Asi i vlivem historické samostatnosti obce Pertoltice, došlo k tomu, že nevlastní mnoho pozemkových parcel. A jako jediná v širokém okolí nevlastní ani lesní pozemky. To považujeme za další negativum pro rozvoj obce. Značnou komplikací je vlastnictví dříve opravených komunikací- před rokem 1989. Po vydání pozemkových parcel pod tělesem komunikace oprávněným majitelům, dle restitučních zásad, hrozí obci velké výdaje. Jednou tato situace vyústí v nutnost odkoupení zmíněných parcel od restituentů, aby mohla obec zajistit dostupnost pro majitele nemovitostí. V naší obci vlastní mnoho takovýchto úseků i Pozemkový fond. Potřebovali bychom urychleně řešit situaci. V současnosti, když obec provádí zimní údržbu nebo opravy komunikací, vlastně vkládá finanční prostředky do oprav cizího majetku. V tento moment vlastně špatně nakládá se svým majetkem.

PODĚKOVÁNÍ – tentokrát bych ráda poděkovala pánům V. Podmanickému a Viktoru Podmanickému ml., a to za opravy provedené na vozidle obce zn. Multicar M 25. Zásah byl již nezbytný a dlouho plánovaný. Opravy byly provedeny bezplatně a s minimálními požadavky na náhradní díly. Obec ušetřila platbu 25 hodin práce v autorizovaném servisu. Další opravy počkají, až budou opět nějaké finanční prostředky. Závady z pravidelné prohlídky je třeba také urychleně odstranit.                    OČ

Velké poděkování bych adresoval paní Marii Srpové.Velice rychle pochopila, že práce pro obec a tvorba akcí, se musí odvíjet od finančních možností obce. Po vzoru předchozích akcí se vydala touto cestou a vytvořila dílko, které nebylo náročné na finanční prostředky a vedlo ke zviditelnění obce. Zvláštním významem akce bylo zúročení její práce v oblasti historie obce Pertoltice, kterou provádí bezmála 25 let. Přípravě této akce věnovala značné úsilí a hodně času, což se jí snad zúročilo v poděkování od spolupracovníků i občanů.Pozvání rádi přijali její kolegové kronikáři ze širokého okolí. Uznale hodnotili práci naší paní kronikářky. Obec se vždy prezentovala pouze jako malá součást jiné výstavy. Největším lákadlem pro zasvěcené byla přednáška známé osobnosti a znalce historie pana docenta Anděla. Bohužel nebyl dostatek času na vše, co je z naší historie zajímavé a důležité pro pochopení postavení naší obce v minulosti. Ale i pro znalost souvislostí se současností. Velký dík zasílám tímto i panu docentovi do Liberce. Velice si vážíme toho, že i přes svou vytíženost, si našel čas na návštěvu v naší obci. Je třeba si uvědomit, že stísněné prostory dosti limitují možnosti udělat kvalitnější expozici. I přes nepřízeň počasí -šílené vedro i nejchladnějších místnostech úřadu, proběhlo snad vše dle plánu. Poděkování patří i všem vzácným hostům. Po otevření muzea historie Pertoltic bude ještě dostatečná možnost získat informace o historii obce. Velký zájem jsme zaznamenali ihned ze strany majitelů rekreačních objektů našeho katastru. I vybrané vstupné v dobrovolné výši bylo překvapením. První den se vybralo opravdu hodně. Tyto prostředky budou rozhodnutím zastupitelstva věnovány zpětně do financování práce kolem historie a tvorby kronikářských úkonů. Využití najdou na poli nákupu potřebných materiálů a zaplacení nezbytných úkonů.

Všem, kteří se podíleli na tvorbě sbírky pro uhrazení podílu obce při nákupu nového zařízení do rentgenologického pracoviště v Nemocnici Frýdlant , děkuji za jejich postoj a předané finanční prostředky. Budeme ještě sbírku během měsíce srpna provozovat. Zatím se podařilo sloučit finanční prostředky ve výši 3.270,-Kč, takže obec musí ještě doplatit 7.530Kč.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Jak na tom obec je nyní po půl roce?
Nejlépe na Vaši otázku odpoví asi Zpráva finančního výboru zastupitelstva obce. Proto ji zde na tomto místě uvádíme.
Finanční zpráva o situaci k 25.06.2007
Tato průběžná zpráva hovoří o vývoji situace kolem finančních prostředků obce s pohledem na plnění rozpočtu na rok 2007, plnění závazků a také zmiňuje pohledávky a jejich řešení.
Plnění rozpočtu je v mnoha ukazatelích i kolonkách na pokraji překročení a v těchto případech se plnění rozpočtu daří takto:
Příjmy:
Poplatek ze psů - 96% , Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu – 100%, Nebytové hospodářství – 124% ,Veřejné osvětlení - 90% , Poplatek za odpady – 79% , Daň z příjmů FO – 37%, Daň z příjmů PO – 40% , Daň z příjmů OSVČ – 14%
Od počátku roku – 3.936.040,69 Kč
Výdaje:
Nebytové hospodářství – 124%, Veřejné osvětlení - 90% , SDH budovy – 156% , SDH el.energie – 100% , Služby peněžních ústavů – 100% , Činnost místní správy – 116%, Knihy, pomůcky apod. – 161% , El. energie – 86% ,Služby pošt – 85%
Od počátku roku – 3.874.666,00 Kč

Úkolem od vrcholného orgánu obce, který byl na finanční výbor přenesen, je připravit rozpočtové změny. Termín, co neprodleně. Dále má za úkol sledovat úsporná opatření a dění v této oblasti.
Vývoj na výstavbě bytových jednotek v č.p. 193 je samostatně uveden ve zprávě, kterou přednesl na zastupitelstvu dne 27.06.2007 starosta obce. V tuto chvíli je možno konstatovat, že dokončení této akce bude nadmíru náročné pro rozpočet obce. Zejména z důvodu neexistence finančních prostředků na uhrazení vlastního podílu.
Z téhož důvodu byla přerušena realizace tvoření Územní plánovací dokumentace. Dotace na pořízení první etapy, byla odmítnuta a byla podána žádost o odstoupení od smlouvy s Krajským úřadem. Na tuto akci jsme měli blokovat částku kolem 54.000,-Kč. Protože v reálu nikdy neexistovala, není ji ani kam přesunout a posílit třeba platby za odpady, či důležité platby za el. energii.
Po podepsání nájemní smlouvy s paní Stříbrnou I., obec získala prostředky, ale do rezervního fondu, kde mají být vždy uloženy s možností náhlého vyúčtování. Navrhujeme, aby bylo schváleno jejich mimořádné použití s tím, že v případě potřeby budou ihned deponovány zpět.
Ve sledovaném období nebyl vyplácen plat starostovi obce celkem 106.000,-Kč. Přitom závazky obce ke státním orgánům z tohoto pracovního poměru, jsou hrazeny v pořádku a včas. Ostatní závazky k zaměstnancům jsou plněny. Závazek k panu Mlejnkovi Z. je postupně umořován. Dle zápisu ve splátkovém kalendáři je uhrazeno celkem 11.000,- Kč. Je asi reálné vyplácet tento rok pouze polovinu závazku a to i z důvodů daňových.
Ve sledovaném období nebyla proplacena žádná služební cesta ani cestovní příkaz s náhradou.
Pro potřebu a jistotu, že všichni  porozumí údajům v této zprávě, byl předložen na zasedání zastupitelstva materiál Výkaz FIN 2 -12. Jeho údaje jsou neodiskutovatelné a vždy z nich finanční výbor vychází a to již od 1.11.2006
V průběhu měsíce května a června došlo k uhrazení všech zbývajících faktur z roku 2006 a většině faktur z roku 2007

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  OBECNÍCH  ORGÁNŮ - ČERVENEC 2007
- příprava prodeje pozemků Horní Pertoltice – Nykrýnovi
- oprava vozidla Multicar M25 a další techniky obce
- řízení ve věci přestupku v odpadovém hospodářství
- kontrolní činnost provozu restaurace a nakládání s obecním majetkem
- ukončení nájmu pozemku manželé Bryknerovi a V.Čelko
- příprava prodeje akcií ČSAD Liberec – prostředky budou sloužit k úhradě obecních  dluhů
- kontrolní činnost na výstavbě bytových jednotek ve škole
- jednání o zřízení školského obvodu Višňové
- jednání s potencionálními investory pro katastr naší obce
- tvorba plánu zastavěného území společně s MěÚ Frýdlant
- další kontrolní činnost – užívání pozemků, prodeje obecního majetku, platby  provedených prací a náhrad
- dokončování smluvních vztahů mezi obcí a žadateli o byt v č.p. 193
- opětovné přidělení bytových jednotek v č.p. 193 po odstoupení žadatelů
- konečná fáze získávání úvěru na dokončení výstavby   startovacích bytů
- příprava materiálů pro jednání s předsedou Senátu PČR
- příprava a vyřešení pokuty za neoprávněný odběr el.energie
- příprava správního řízení ve věci narušování systému odpadového hospodářství a provozu sportovního areálu
- příprava podkladů na exekuce dlužníků

V tomto měsíci proběhlo též vyhodnocení a předání cen I. ročníku výtvarné a literární soutěže, kterou pořádala Obec Pertoltice, SNK Pertoltice a firmy A.S.A. a EKO-KOM.
Všem výhercům blahopřejeme a těšíme se na další akce, kterých se jistě zúčastní.

 srpen

Poslední den měsíce proběhlo setkání s dalším vysokým představitelem. A tím bylo setkání s panem Petrem Skokanem, hejtmanem našeho kraje. Setkání připravil docela narychlo pan V.Stříbrný, starosta obce Heřmanice. Využil příležitosti, že jejich obec navštívil nejvyšší představitel kraje a svolal nás všechny do svého úřadu. Probírala se pochopitelně témata všechna podobná  těm, která jsme probírali na setkání s předsedou Senátu PČR. Snad jsem to vycítil správně, největší obavy kolegů jsou zejména z náporu po otevření hranic s Polskem. Již dnes dochází v příhraničí ke zvýšené kriminalitě. Co teprve potom? Nejdelší příspěvek na toto téma měl pan starosta Stříbrný a pan starosta Vrátný.
Nás se takové otázky začnou dotýkat vzhledem k těsnému sousedství s městem, které má asi 4500 obyvatel (Zawidow) brzy také. S ohledem na plánované rušení všech oddělení cizinecké policie v našem okolí, se prodlouží dojezdová vzdálenost. Nejbližší policista bude ve Frýdlantu. Tedy pokud nebude zrovna na výjezdu. Dále se probírala témata. Která jak jsem si již stačil všimnout, se stala místním folklórem – tunel pod Albrechťákem, rekonstrukce a rozšíření silnice na Liberec, otevření provozu komunikace na Souši a překládání pacientů na Albrechticích ze sanitky do sanitky.
Pan hejtman má vše zaznamenáno a uvidíme, jak se s tím na Krajském úřadě v Liberci popasují.

srpen

Drbna ke stažení ve formátu doc zde.Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (31 hl.)
 
Nemám (17 hl.)
 
Nezajímám se (23 hl.)
 
Nevím (23 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 94
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz