Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Branný závod 2004 - 4
Branný závod 2004
zobrazení: 2246
známka: 0
 

Drbna

DRBNA - duben 2007

          Obec Pertoltice
        
   e-mail: ou_pertoltice@volny.cz
           internet: www.obecpertoltice.cz

 Obecní  úřad  a  sbor   pro  občanské  záležitosti   přeje   všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci  dubna přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:  Popelková Margita 82let, Stibor Jaroslav 73let, Keller Alexandr 70let, Valoušek Jiří 70 let, Neufusová Blažena 65let, Votrubová Jana 58let, Špátová Blažena 52let, Holzhauserová Eva 45let, Plesar Ladislav 42let,Richtr Josef  38let, Voňka Zdeněk 36let, Mlejnková Kamila 33let, Ptáčková Anna 31let, Plesar Jindřich 30let, Horáček Pavel 26let, Šantrochová Petra 22let, Faciník Miloš 20let, Bílek Ondřej 18let, Kulmanová Michaela 16let, Hofmanová Kateřina 7 let a Novotnyj Jan 4 roky.Všem oslavencům ještě jednou  srdečně blahopřejeme.

Důležité upozornění: z úsporných důvodů bude na OÚ zrušena pevná linka a nahrazena mobilní. Nové číslo OÚ Pertoltice je 724 162 170

SLOUPEK STAROSTY

V měsíci březnu jsme provedli kopírování kroniky obce tak, aby nám zůstal originál zachován. Poděkování patří zastupitelstvu, které na tuto akci mimořádně uvolnilo finanční prostředky a zejména paní Srpové, která se této práce ujala. Rád bych také poděkoval panu Neufusovi za bezplatnou opravu boileru v nové hasičské zbrojnici. Dále se patří poděkovat za provedenou opravu kotle na ústřední topení v budově hasičské zbrojnice, kterou bezplatně provedl pan Jiří Votrubec. Jsem mu zavázán, protože kotel po dlouhé době budeme moci používat naplno a tak nebude již na zasedáních a jiných akcích nevlídno. Opravou jsme snad i posunuli termín výměny kotle. S úklidem větví po prořezávce, nám pomůže pan B. Hofman.

Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili práce ve výběrové komisi na přidělení bytů v majetku obce. Ta pracovala ve složení zastupitelé + občané obce. Tvořili ji:  O. Čepelíková, F. Pajkrt, Z. Halounová, J. Šlemr, J. Hofmanová, E. Soukupová, Ing.D.Petráš, J. Horáček. a J. Dědečková. Vážím si jejich práce a odvahy, kterou projevili svou účastí, protože budou jistě kritizování za to, jak rozhodli. Na základě jejich doporučení zastupitelstvo přidělilo byty v bytovém domě č.p.193 a č.p. 64.

Zúčastnil jsem se jednání starostů regionu, kde se obnovovala hlavně struktura a činnost Mikroregionu Frýdlantsko a představila se Místní akční skupina. Bude i nadále prosazováno povolení celoročního užívání silnice na Souši, což  mnoho obyvatel výběžku přivítá, protože dojde ke zkrácení doby, která je trávena na cestách za prací. Bylo domluveno pravidelné setkávání s ohledem na společný postup při prosazování záměrů na oživení regionu. Pokolikáté již?!

Důležitou informací pro naše spoluobčany je to, že s novou úpravou o používání studní apod., platí i zákonná norma, která zakazuje vypouštění odpadních vod do vodních toků. V našem případě se jedná o rybníky v katastru obce a hlavně Pertoltický potok.

Všem, kteří se podíleli a podílejí na tvorbě stránek naší obce, bych tímto rád poděkoval za jejich práci a obětavost. Stránky jsou v provozu opravdu krátký čas, přesto lze konstatovat, že se dosáhlo společnými silami významného ocenění.V krajském kole soutěže ,,Zlatý erb", jsme obdrželi v posledních dnech měsíce, ocenění ,,Cena veřejnosti". Ceny převzala předsedkyně finančního výboru zastupitelstva paní Renata Skrbková a přítomni byli také zástupci poskytovatele služby. Ceny nepatří jen obci, ale i tvůrcům stránek, kteří se na tomto úspěchu podíleli. Doufám, že se nám podaří společně udržet tuto vysokou laťku a aktuálnost informací. O rezervách víme a postupně budeme drobné úpravy směřovat ke zlepšení. Rád bych byl i tomu, kdyby vedení firmy / I.integrační /, dokázalo ocenit práci pracovníků, kteří pro naši obec zabezpečují provoz stránek a tak nám pomohli se zviditelnit. Na počátku naší spolupráce jsem vůbec nedoufal v nějaký takový úspěch. Ještě jednou děkuji a přeji mnoho zdaru v další práci.

AKTUÁLNĚ

Dlužné částky za odpady v celkové výši -  38.000,- Kč. A to i přesto, že bylo již před dvěma lety stanoveno vyhláškou, že musí být uhrazeny do 31.03. kalendářního roku. Povolili jsme odklad splátek, zcela mimořádně ve dvou případech a to pouze proto, že dotyční projevili snahu tím, že přišli o toto požádat. Platby ovšem provedou do 15.dubna.

Dlužná částka na pronájmu nebytových prostor v celkové výši 37.000 Kč. Tato pohledávka je již od prosince a tudíž k ní obecní zastupitelstvo na návrh finančního výboru přistoupí vypovězením smlouvy.

Uchazeči o materiály z kroniky obce, mohou tyto získat na obecním úřadě v úřední dny a mimo ně, je možné si sjednat návštěvu paní Srpové v neděli od 09,00 – 12,00 hod.

Představení kouzelníka v naší obci se bude na Vaši žádost tedy konat a to dne 19.05.2007 od 16,00 hod na sále kulturního domu č.p. 64.

Od 7. března probíhá u Panenského rybníka akce na záchranu a posílení jednotlivých druhů žáby a zaznamenávání druhů i počtů čolků. Ze zajímavostí již můžeme uvést, že se zde vyskytlo několik kusů čolka ,,velkého" ale i ,,horského". K 23. březnu bylo přeneseno 126 kusů žab a 201 čolků. Podrobnější informace budou zaznamenány v kronice po ukončení celé akce. Akci zajišťuje referát ministerstva životního prostředí.

Příspěvek dodala p. Srpová M. kronikářka obce

Od prosince 2006 má Myslivecké sdružení Dolní Pertoltice vývěsní skřínku u zastávky autobusu. Výměra honitby je 1120 ha, od hlavní silnice na Habartice směrem na Horní Pertoltice, až k Hájům. Sdružení má celkem 18 členů. Po nedávném prodeji střelnice, mají nyní chatku u Hájů, kde vlastní i rybník. Chovají ryby, ale také raky. Do přírody vypustili 150 ks ,, raka rybničního". V honitbě mají 14 zásypů pro bažantí zvěř a  8 krmelišť pro spárkatou zvěř. V honitbě žije asi 120 kusů srnčí, asi 30 ks dančí zvěře. Zajíc je zde vzácnější. Asi jen 25 kusů. Právě tak bažantů je zde pomálu. Ke škodě je v revíru i asi 70 kusů lišek. Žije zde psík mývalovitý, jezevec a kuny.

Příspěvek dodala p. Srpová M. kronikářka obce.

Obec Pertoltice vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na obsazení bytů ve škole č.p. 193. Výběrová komise přidělila celkem 12 bytů v tomto objektu a jeden byt v č.p. 64. Přidělení bytů jednotlivým uchazečům:byt č.1 zatím nepřidělen, byt č.2  zatím nepřidělen, byt č.3 Efler Oldřich, byt č.4  Bošinová Vladimíra, byt č.5 Mlejnková Kamila, byt č.6 Špátová Veronika, byt č.7 Rusin Sergiu, byt č.8 Vodičková Anna, byt č.9 Novotný Vladimír, byt č.10 Hejlová Jiřina, byt č.11 Rusin Valentina, byt č.12 Kuzma Karel, byt č.13 Neubauer Josef, byt č.14 Šnobl Martin

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  OBECNÍCH  ORGÁNŮ

-  povolení kácení- Obec Pertoltice, p. Závůrková, p. Maděra
- zahájení prodeje akcií ČS a.s., za účelem získání finančních prostředků na nákup nové  stříkačky pro naše hasiče
-  příprava prodeje pozemků manželé Verdickt
-  prodej pozemků- manželé Morovi, dokončení
-  ukončení opravy vodovodu do Horních Pertoltic- navýšení tlaku v potrubí
- analýza materiálů pro zhodnocení přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem
- příprava změn v projektu bytového domu
- změna pojistné smlouvy na obecní majetek u pojišťovny Generali
- příprava smluv na bytový dům č.p.193,  výběrové řízení na obsazení bytů
- příprava smluv a výběrové řízení na majetek v č.p. 64
- výbor kontrolní kontrola plnění usnesení a kontrola smluv na rekonstrukci-bytový dům č.p.193 a kontrola nájmů pozemků obce
- výbor finanční- zvýšení nájmu v obecních bytech, prodej akcií, finanční zpráva,hledání financování dokončení projektu v č.p.193, reklamní plochy
- výbor pro rozvoj- hledání sponzorů, reklamní stavby, návrhy na úpravy zeleně
- zabezpečení kopírování kroniky obce
- vyhlášení soutěže v obci ve spolupráci s ostatními vyhlašovateli
- údržba obecního majetku
- předsedkyně finančního výboru p. R. Skrbková zastupovala obec na vyhlášení soutěže o Zlatý erb, kde obec obdržela cenu veřejnosti za provozované webové stránky.


USNESENÍ
Z  2. mimořádného zasedání obecního zastupitelstva dne 26. 03. 2007  v zasedací místnosti  obecního úřadu v 17,00 hod.

7/80/07  OZ schvaluje změněný a doplněný plán dnešního zasedání.
Přítomno: 6
Pro: 6                           Proti:0              Zdržel: 0

7/81/07 OZ schvaluje zkrácení lhůty pro podání žádostí na pronájem bytu v č.p.64 do 28.3.2007 z důvodu zabezpečení rychlého postupu ve věci s ohledme na finanční situaci obce.

Přítomno: 6
Pro: 6                                                  Proti:0                                                 Zdržel: 0

7/82/07 OZ schvaluje prohlášení  Obce Pertoltice , které se váže k budovaným bytovým jednotkám v č.p.193, na st. parcele č.9 a přilehlých pozemcích. Toto pojednává o tom, že pro Obec Pertoltice, jako investora je cena díla nepřekročitelná a musí se držet předem dohodnutých parametrů, které jsou vyznačeny firmou DI-TECH v návrhu do výběrového řízení na předmětnou stavbu.

Přítomno: 7
Pro: 7                                                  Proti:0                                                 Zdržel: 0

7/83/07 OZ schvaluje pověření pro starostu obce, aby dbal řádného vyšetření ztráty materiálu na staveništi bytových jednotek na st.p. č.9, č.p. 193. S ohledem na řádnou kontrolu finančních prostředků, které slouží k dokončení akce, pokládá zastupitelstvo obce toto za důležité.

Přítomno: 7
Pro: 7                                                  Proti:0                                                 Zdržel: 0

7/84/07 OZ projednalo  informace o průběhu prodeje akcií ČS a.s., pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu se zájemcem, zastupovaným firmou AaCE. Kupujícím je pan Létal František, bytem Zaječí, Dlážděná 454.

Přítomno: 7
Pro: 7                                                  Proti:0                                                 Zdržel: 0

7/85/07 OZ projedná prodej majetku obce, jedná se o pozemkové parcely, katastr Dolní Pertoltice, p.p.č. 67, p.p.č.864/1,p.p.č. 916/1 a p.p.č. 916/2. O koupi těchto pozemků projevili zájem členové mysliveckého sdružení, za účelem svého vlastního vkladu do sdružení. Cena zjištěna znaleckým posudkem na 10.640,-Kč. OZ pověřuje starostu jednáním o ceně. Na dalším jednání bude rozhodnuto o její výši.

Přítomno: 7
Pro: 7                                                  Proti:0                                                 Zdržel: 0

7/86/07 OZ schvaluje zahájit kroky vedoucí k prodeji pozemkových parcel v katastru obce Pertoltice, část Dolní Pertoltice, p.p.č. 1100/1, č. 1106/1, č.1106/2, č. 1107, č. 1108, č. 1084, č.1315/2, č.1070/3 a p.p.č. 1070/4 - o celkové rozloze asi tak 1.700m2. Pověřuje starostu takto učinit. Termín- neprodleně.

Přítomno: 7
Pro: 7                                                  Proti:0                                                 Zdržel: 0

7/87/07 OZ  projednalo znění smlouvy s reklamní agenturou Vesna na umístění reklamního poutače v obci Pertoltice, dle návrhu. Pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.

Termín - do konce měsíce března.

Přítomno: 7
Pro: 7                                                  Proti:0                                                 Zdržel: 0


7/88/07 OZ projednalo podobu vyúčtování finančních prostředků za provoz kožní ambulance ve Frýdlantě. Schvaluje uvolnění prostředků ve výši 2,50,-Kč/ na občana s trvalým pobytem v obci na rok 2007.

Přítomno: 7
Pro: 7                                                  Proti:0                                                 Zdržel: 0

7/89/07 OZ projednalo a schválilo podobu rozpočtu Mikroregionu BUL-PER-HA a přiložené materiály, schvaluje zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření mikroregionu s výhradami.

Přítomno: 7
Pro: 7                                                  Proti:0                                                 Zdržel: 0

7/90/07 OZ projednalo podobu rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko na další období činnosti a vyslechne zprávu o činnosti tohoto sdružení. OZ rozpočet i zprávu schvaluje.

Přítomno: 7
Pro:6                                                   Proti:1                                                 Zdržel: 0

7/91/07 OZ bere na vědomí vypovězení přidělení přístřeší panu L. Jirsákovi z budovy na dopravním hřišti a pověřuje starostu jednáním o přidělení přístřeší jinému žadateli z řad sociálně slabých obyvatel obce.

Přítomno: 7
Pro: 6                                                  Proti:0                                                 Zdržel: 1

7/92/07 OZ projednalo a bere na vědomí návrh obce Višňová o zasílání žáků druhého stupně do školy ve Višňové a pověřuje starostu k informování rodičů žáků.

Přítomno: 7
Pro: 6                                                  Proti:0                                                 Zdržel: 1

 

U S N E S E N Í

 ze zasedání obecního zastupitelstva dne 28.03. 2007 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v 18,00 hod.

8/81/07  OZ schvaluje změněný program zastupitelstva pro dnešní schůzi.

Přítomno: 6
Pro: 6                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

8/82/07 OZ projednalo a schválilo zprávu o plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

8/83/07  OZ projednalo prodej majetku obce, jedná se o pozemkové parcely, katastr Dolní Pertoltice, p.p.č. 916/1,916/2, 62 a 864/1. OZ schvaluje prodej pozemků členům mysliveckého sdružení, za cenu znaleckého posudku 10.640Kč. OZ pověřuje starostu obce uzavřít kupní smlouvu.

Přítomno: 7
Pro: 6                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 1

 8/84/07  OZ schvaluje znění smlouvy s firmou EKO-KOM o navýšení počtu nádob na tříděný odpad.

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

8/85/07  OZ schvaluje dodatek smlouvy s Městem Frýdlant, který pojednává o částkách za dojíždějící žáky do škol ve Frýdlantu na rok 2007. Schvaluje vyúčtování finančních prostředků za rok 2006

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

8/86/07  OZ schválilo prodloužení  nájemní smlouvy ve prospěch sl. E. Hofmanové na nebytové prostory ve staré hasičské zbrojnici do 31.12.2008. Pověřuje starostu obce uzavřít dodatek smlouvy.

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

8/87/07  OZ schválilo starostu obce jako zástupce obce Pertoltice při tvorbě územní plánovací dokumentace obce, ve vztahu se zpracovateli tohoto dokumentu.

Přítomno: 7
Pro: 6                                                                    Proti: 1                                                                  Zdržel: 0

8/88/07   OZ projednalo návrh výběrové komise obecního úřadu na obsazení bytové jednotky- bytu č.1 v č.p.64, katastrální území Dolní Pertoltice, o velikosti 3+1. OZ kvituje návrh výběrové komise a schvaluje pronájem batu v č.p.64 N. Reinhardtové. OZ pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Přítomno: 7
Pro: 6                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 1

8/89/07  OZ projednalo návrh výběrové komise obecního úřadu na obsazení bytových jednotek v budově č.p. 193, na stavební parcele č. 9, katastr Dolní Pertoltice. Na základě tohoto návrhu zastupitelstvo schvaluje přdělení bytů v tomto objektu takto:

Byt č.1: postupuje do druhého kola, není vhodný uchazeč (byt pro ZP)

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

Byt č.2 : postupuje do druhého kola, není vhodný uchazeč (byt pro ZP

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

Byt č.3 2+1: O. Efler

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                     Proti:0                                                                   Zdržel: 0

Byt č.4. 1+1: Vl. Bošinová

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

Byt č.5 1+1: K. Mlejnková

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

Byt č.6 1+1 : V. Špátová

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

Byt č.7 1+0 : S. Rusin

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

Byt č.8 1+0 : A. Vodičková

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

Byt č.9 1+0 : Vl. Novotný

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

Byt č.10 1+1: J. Hejlová

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

Byt č. 11 2+1: V. Rusin

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

Byt č.12 1+0: K. Kuzma

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

Byt č.13: 1+0: J. Neubauer

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0                                                                   Zdržel: 0

Byt č.14 : 1+0: M. Šnobl

Přítomno: 7
Pro: 7                                                                    Proti:0

Drbna duben 2007 ke stažení zde.
Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz