Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vítání občánku 17. 10. 2007 - 14
Vítání občánku 17. 10. 2007
zobrazení: 1148
známka: 0
 

Drbna

DRBNA - březen 2007

Obec Pertoltice

           e-mail: ou_pertoltice@volny.cz
           internet: www.obecpertoltice.cz
        
  Obecní  úřad  a  sbor   pro  občanské  záležitosti   přeje   všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody . V měsíci  březnu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:  Čelko Viktor 86let, Hájková Jiřina 73let, Neubauer Josef 73let, Valoušková Jiřina 68 let, Pavlíček Oldřich 62let, Nosková Božena 61let, Valášková Růžena 56let, Plesarová Ludmila 55let, Tretiníková Božena 47let, Valášková Markéta  37let, Romanec Martin 36let, Menclová Ivana 35let, Novotnyjová Marcela 29let, Haloun Petr 25let, Opfolterová Kateřina 24let, Šantroch Pavel 24let, Závůrka Vladimír 20let, Reinhardtová Diana 16let, Bošina Vít 12let, Bryknerová Tereza 10 let,  Voňka Michael 9let , Bubeníček Kevin 7let a Prousek Ondřej 2 roky.Všem oslavencům ještě jednou  srdečně blahopřejeme.

SLOUPEK STAROSTY

V tomto měsíci jsme převzali také na obecní úřad kroniku obce. Budeme se snažit ji co nejdříve okopírovat, abychom mohli odeslat pouze kopii a originál si ponechat na obci. Zastupitelé se mohli i společně s jedním hostem /bohužel tak málo /, na zasedání seznámit s podobou kroniky. Od března bychom měli nabízet možnost našim občanům nahlížet do kroniky a pořizovat výpisky. Upřesnění dle zájmu. Koncem měsíce proběhl též audit finančního hospodaření obce za rok 2006. V měsíci březnu jsme připravili soutěž pro naše děti a mládež. Na soutěži se bude podílet i firma A.S.A. a firma EKO-KOM tím, že dodají část hodnotných cen. Soutěž je koncipována jako podpora třídění odpadu a tématem je odpadové hospodářství.
Koncem února se nám opět potvrdilo to, že pro dobrotu- na žebrotu. Opětovně došlo k poničení obecního majetku na dopravním hřišti, konkrétně dveří přístřešku. Svou úlohu sehrál i alkohol a způsob řešení vstupu do objektu, byl hotov. Škoda není značná, ale jedná se o opakování poškozování a vyvodili jsme z toho samozřejmě důsledky.
Těm, kteří se domnívají, že postup je tvrdý, je nutné přitakat. Ano je. Ale proč? Pokud někdy existovala smlouva na užívání objektu pro bydlení, tak byla zřejmě jen ústní a zcela určitě na dobu přechodnou. Bytovou situaci dotyčného to nevyřešilo a nevyřeší.To, že nebyla poukázána žádná platba za užívání je věc navazující a nebyla ani snaha doplatit dluh za vyúčtování elektřiny. Není tedy z mého pohledu dobré si vydělat prací na škole peníze a ty poté utratit za alkohol. Očekával bych jako první krok, že budou uhrazeny závazky vůči obci. Pokud bylo doposud, bez jakéhokoliv jednání, či omluvy toto chování akceptováno, upozorňuji na to, že tomu do budoucnosti nebude. Pokud dotčená osoba bere svou situaci jako samozřejmost a nadále ničí obecní majetek a ještě nehradí nájemné, ani poplatky za služby a energie, nemáte pocit, že „si sama řeže větev pod nohami“? Mám za to, že ano. Kdyby alespoň projevila lítost a přišla se omluvit na obecní úřad a navrhla, jak situaci vyřeší. Ale to ne! Proto se nedivte reakci, která poté následovala. Mám za to, že pravidla hry platí pro všechny stejně a pokud se jim někdo nedokáže přizpůsobit, musí počítat, že to bude mít i odezvu. Obci se sice zákonem upraveným způsobem má postarat o osoby méně přizpůsobivé, ale není stanoveno, že musí suplovat charitativní organizace u lidí, kteří si této pomoci neváží a jen ji zneužívají.Pokud bude mít dostatečně dost odvahy dotčená osoba a přijde vše vysvětlit a přednese svou představu o řešení situace, třeba dokáže ještě zastupitelstvo upravit, či změnit mé rozhodnutí.
 Příslušnou výzvu k vyklizení objektu jsem již odeslal.
Na vysvětlení situace kolem studní jsme snad zareagovali dobře a všichni již mají jasno v této věci. Nakonec po dohodě bylo vše vloženo i do Drbny z Bulovky.
 Rád bych Vás poprosil o oznámení zájmu o vystoupení kouzelníka v naší obci. Předběžný termín je květen tohoto roku. Pokud bude malý zájem, vystoupení se u nás nebude konat a budete muset s dětmi cestovat do Habartic.

Opatření přijatá po 01.11.2006 s cílem nalézt úspory finančních prostředků a nápravu
 finanční situace obce.
  Každý má jinou metodiku a postoj k úsporám. Některé změny jsou systémové a některé dílčí, ale jsou. Je důležité, že se netváříme, že je vše v pořádku.
- Řízení obce- starosta je podřízen zastupitelstvu, větší informovanost jak zastupitelstva, tak občanů
- Přijetí opatření k tomu, aby nedocházelo k porušení ustanovení smluv na dotační tituly a tím k problémům s jejich vyúčtováním
- Příprava ukončení jednoho pracovního poměru pracovníků na VPP u obce, obec na rok 2007 má jen dva pracovníky
- Snížení plateb na provoz knihovny, nákup knih- bohužel, ale budou škrty i v jiných oblastech
- Odhlášení všech inzertních a propagačních titulů, příruček apod., jenž nic nepřinášejí
- Zrušení nepotřebných předplatných (Hospodářské Noviny, Liberecký Den, Obec a Finance, věstníky, apod.)
- Zrušení jedné telefonní linky a změna internetového tarifu
- Snížení členů výborů obecního zastupitelstva o dva členy
- Příprava úpravy zvyklosti mít 9 zastupitelů- snížení na 5-7 zastupitelů na příští volební období, pokud k nim dojde
- Omezení jízd obecní Multicary na nezbytnou úroveň a jen na příkaz starosty
- Prozatímní neproplácení  platu a cestovních náhrad starostovi
- Odebrání odměn neuvolněným zastupitelům a snížení odměny místostarostce na polovinu
- Vykonávání drobných oprav svépomocí a z řad občanů zadarmo
- Vypracování plánu úspor na provozu VO v obci, snížení doby svícení a efektivnost využití všech lamp, jednání o systému, který mají v Černousích a spoří
- Provedení kácení stromů a prořezávky na získání dřevní hmoty na topení pomocí VPP bude prováděno i nadále
- Zastavení všech připravovaných projektů již v době, kdy je zřejmé, že na ně nebude
- Vypracování a rozeslání žádostí o sponzorský dar celkem 25+osobní jednání o darech obci
- Vyřešení situace kolem referenta a účetní- dva pracovníci za jeden plat + úspora v částce více než 5.000,-Kč měsíčně
- Zavedení další komodity na sběr tříděného odpadu v obci
- Osvěta na třídění domovního odpadu, s ohledem na snížení množství odváženého TKO a snížení plateb
- Vydání pokynu starosty, kterým se upravuje postup při neplacení místních poplatků a nájemného
- Omezení nákupu drobného materiálu a potřeb na mez naprosto nezbytnou po schválení starostou
- Vypracován projekt na umístění reklamních zařízení v obci na návrh místostarostky a p. Petrášové, je v jednání a vypadá, že se podaří splnit
- Jednání o nevýhodném projektu čističky odpadních vod z objektu školy (neúnosné částky za odvoz  až 30.000,-Kč za měsíc) + nájem za jímku, jednání o platbě za zřízení přípojky el. energie.
- Úspory v používání staré techniky na tištění materiálů
- Úprava pojistné smluvy (vyřazení č.p. 196)
- Opravy instalatérských rozvodu v budově obecního úřadu vlastními silami
- Nahrazení poštovného osobním doručením, elektronicky
- Uzavření dohody s panem Mlejnkem na vyplacení dluhu v nižší částce a na splátky

AKTUÁLNĚ

V měsíci únoru byla práce našich chlapů na VPP zaměřena na úklidové práce v prostoru bývalé traktorové stanice v Horních Pertolticích. Dali jsme si za úkol, že tuto skládku uklidíme do konce února. Oba Vláďové pracovali i všechny tři dny pod stálým drobným deštěm, ale úkol splnili. Snad se nám podaří pořádek na těchto pozemcích udržet v takovém stavu, jaký je dnes po úklidu. Začali jsme i třídit další komoditu domácího odpadu- obaly TETRAPACK. Pokud se nám podaří udržet trend v množství tříděného odpadu, bude to výborné, protože patříme mezi nejlepší obce Libereckého kraje. To je příjemné zjištění a to nejen proto, že se o naší obci mluví pochvalně. Přinese nám to i do budoucího období úspory v nakládání s komunálním odpadem.
Dále chlapi vytvářeli zásobu dřevní hmoty na otop do dalšího období, leč na druhou stranu jim někdo za zády tyto ztenčuje a nestydí se i sebrat soukromé klíny na zpracování špalků. Uklízelo se konečně i dřevo po vichřici a větve z dopravního hřiště jsme domluvili, že si odebere náš spoluobčan. Tím bude též uklizeno i toto. Provizorně opravíme střechu na zastávce a přivážeme popelovou nádobu. Ta jako by přitahovala pozornost mládeže a ocitala se ihned na novém zdivu čekárny. Provedla se prořezávka porostu v blízkosti bývalého dopravního hřiště a příprava vozidla Multicar, které mělo propadlou technickou prohlídku od podzimu-října 2006. Pan Srp se vozidlu věnoval a pravidelnou prohlídku jsme absolvovali, i když s tím, že máme co opravovat.
V měsíci březnu- začátkem, bude podepsána smlouva na převod hřbitova do majetku obce.
Během měsíce dubna a května, nám musí technika hasičského sboru absolvovat pravidelnou technickou prohlídku. Snad se podaří zároveň připravit tuto a pohnout s dostavbou skladovacích prostor hasičské zbrojnice. Už se blíží termín pro ukončení kolaudací a to za dva měsíce /do poloviny května/. Nejhorší je to, že se musí již nyní podat žádost o kolaudaci tak, aby mohla proběhnout v termínu.

ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  OBECNÍCH  ORGÁNŮ
- povolení kácení- J.Šlemr, Obec Pertoltice, P. Běloch, J.Neubauer.
- příprava k posouzení prodeje akcií ČS a.s., za účelem získání finančních prostředků na nákup nové stříkačky pro naše hasiče
- předání sálu- ukončení pronájmu p. Plšek a p. Kubáčková
- příprava prodeje pozemků- manž.Morovi, P.Šantroch
- jednání o fondech EU pro naši obec, jednání FVS Frýdlant vodovod a technika
- příprava materiálů pro zpracování přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem
- příprava materiálu pro přezkum hodnocení banky s ohledem na splácení úvěru
- změna pojistné smlouvy s tím, že byla konečně vyřazena nemovitost č.p. 196, kterou obec již prodala, ale stále za ní platila
- příprava smluv na bytový dům č.p.193, příprava výběrového řízení na obsazení bytů
- výbor kontrolní kontrola plnění usnesení a kontrola smluv na rekonstrukci-bytový dům č.p.193 a kontrola nájmů pozemků obce
- výbor finanční- zvýšení nájmu v obecních bytech, prodej akcií, finanční zpráva,hledání financování dokončení projektu v č.p.193
- výbor pro rozvoj- hledání sponzorů, reklamní stavby, návrhy na úpravy zeleně

U S N E S E N Í
ze zasedání obecního zastupitelstva dne 21.02.2007 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v 18,00 hod.

6/63/07 OZ  projednalo práce a stav kroniky obce, předloženo paní Srpovou, včetně kroniky.
Bere na vědomí stav vyhotovení tohoto důležitého materiálu.
Přítomno: 6
Hlasování:  Pro: 6        proti:0          zdržel se:0
6/64/07  OZ projednalo možnost vyplacení již schválené částky 40.000,-Kč panu Mlejnkovi. Bylo schváleno tuto platbu pojmout jako dar za prováděnou dlouholetou práci u obce. Platby je však nutno provést dle splátkového kalendáře. Toto bude dáno k vyjádření panu Mlejnkovi a pokud bude souhlasit bude vypláceno. Zodpovídá účetní obce a starosta.
Přítomno: 8
Hlasování:  Pro:  8       proti:    0      zdržel se: 0
6/ 65/ 07  OZ ruší přílohu č.1 Vyhlášky č.3/2006 a po  projednání schvaluje změnu přílohy č.1- vyhlášky č.3/2006 - Řád ohlašovny požáru, jedná se o změnu míst ohlašoven požáru a telefonů pro případ ohlášení požáru. Zodpovídá starosta.
Přítomno: 8
Hlasování:  Pro:  8      proti:    0      zdržel se: 0
6/66/ 07  OZ ruší přílohu č.2 -Směrnice č.3. Po  projednání schvaluje úpravu přílohy č.2- Směrnice č.3 / Pro vedení a oběh účetních dokladů obce Pertoltice/. Podpisové vzory. Zodpovídá starosta.
Přítomno: 8
Hlasování:  Pro:  8       proti:  0        zdržel se:  0
6/67/07  OZ projednalo znění smlouvy s firmou FDLnet na dlouhodobý pronájem prostor k umístění vysílače na střeše bytového domu č.p. 193 a ukládá starostovi vést další jednání o podmínkách smlouvy dle připomínek. Zodpovídá starosta.
Přítomno:8
Hlasování:  Pro:   7      proti:    0     zdržel se:1
6/68/07  OZ projednalo vyhotovení přihlášky k odběru el. Energie pro objekt bytového domu č.p. 193. Celková částka na pořízení přípojky jde odhadem do 155.000,-Kč. Splatnost je v termínu konec března-duben 07. Zastupitelstvo tento výdaj, jako vlastní podíl na rekonstrukci schvaluje.
Přítomno: 8
Hlasování:  Pro:  8       proti:  0        zdržel se:  0
6/69/07  OZ schvaluje  znění smlouvy o převodu hřbitova v Pertolticích do majetku obce a pověřuje starostu tuto smlouvu uzavřít.
Přítomno: 8
Hlasování:  Pro: 8        proti: 0        zdržel se: 0
6/70/07  OZ projednalo možnost uzavřít smlouvu se Sdružením obcí Libereckého kraje. Smlouvu nedoporučuje uzavřít a ukládá starostovi vyvolat jednání se sdružením a předložit materiál, pojednávající o výhodách z tohoto vztahu pro obec vyplývajících. Poté tuto žádost opět předložit k projednání zastupitelstvu obce.
 Přítomno:8  
 Hlasování:  Pro:  8       proti:  0        zdržel se:  0
6/71/07  OZ  projednalo a schvaluje zahájit řízení ve věci prodeje pozemkové parcely- její část- komunikace u nádrže pana Reiniše, jedná se o pozemkovou parcelu p.p.č. 1232, výměra do 15m2. Jde o narovnání stávajícího stavu s ohledem na výstavbu bytové jednotky. Žádost si podal p.P.Šantroch. Zodpovídá sl. místostarostka.
Přítomno:8
Hlasování:  Pro 8         proti:   0       zdržel se:  0
6/72/07 OZ  projednalo žádost pana Plška a p. Kubáčkové na platbu nájemného za pronajaté prostory v budově č.p. 64. Žadateli neschvaluje provedení plateb nájemného dle splátkového kalendáře a trvá na platbách v termínech smluvně ujednaných.
Přítomno: 8
Hlasování:  Pro:  8       proti:  0        zdržel se: 0
6/73/07 OZ ruší usnesení č.07/02/06  ze dne 22.2.2006, které pojednává o nákupu stroje pro hasičský sbor obce Pertoltice. Po projednané změně – schvaluje tímto usnesením z dnešního dne, nákup stroje pro potřeby sboru-  hasičské stříkačky, bez uvedení typového označení.
Přítomno: 8
Hlasování:  Pro:  8       proti:  0      zdržel se:  0
6/74/07 OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecních orgánů.
Přítomno: 8
Hlasování:  Pro:  8       proti:   0       zdržel se:   0
6/75/07  OZ projednalo jednotlivé návrhy na snížení, či odebrání odměn neuvolněným členům zastupitelstva a výborů. Schvaluje odebrání odměn zastupitelům a členům výborů v plné výši- s výjimkou vyplácení odměny místostarostce. V tomto případě snižuje odměnu na 50% výši  nynějšího platného výměru. Toto opatření se bude realizovat do konce roku 2007, počínaje výplatním termínem v měsíci únoru 2007.Vzniklé úspory budou použity na uhrazení dlužných částek dle seznamu závazků obce.
Přítomno: 8
Hlasování:   Pro: 7  proti: 1  zdržel se: 0
6/76/07 OZ schvaluje prodej 200kusů akcií České spořitelny a.s, které jsou ve vlastnictví obce Pertoltice. Nominální hodnota jednoho kusu akcie je 100,-Kč. OZ schvaluje akcie prodat za minimální hodnotu 300,-Kč/ks. Pověřuje starostu zahájit jednání ve věci prodeje. Dále schvaluje, že získané prostředky budou použity na nákup stříkačky pro hasiče, popř. jiného vybavení.
Přítomno: 8
Hlasování:   Pro: 7  proti:   zdržel se: 1
6/77/07  OZ ruší usnesení č.07/08/06, bod 4 ze dne 30.08.06 o stanovení nájemného na m2 podlahové plochy ve výši 47,-Kč. OZ schvaluje změnu této částky na 50,-Kč/m2 podlahové plochy.
Přítomno: 8
Hlasování:   Pro: 7  proti:   zdržel se: 1
6/78/07  OZ schvaluje posunutí data splatnosti podílu naší obce, na rekonstrukci objektu školy za rok 2006.
Přítomno: 8
Hlasování:   Pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0
6/79/07 OZ schvaluje půjčku od firmy DI-TECH a pana R. Maryšky na financování výše zmíněného podílu na rekonstrukci objektu č.p. 193 do potřebné výše stanovené v podmínkách pro čerpání  dotace.
Přítomno: 8
Hlasování:   Pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0

Noviny ve formátu Microsoft Word ke stažení zde.


Informační e-mailVytisknout článek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Máte obavy z nárůstu nedostupnosti zdravotní péče na Frýdlantsku?

Ano značné (56 hl.)
 
Nemám (31 hl.)
 
Nezajímám se (36 hl.)
 
Nevím (37 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 160
VOLBY
Nejvíce čtete
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz