Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nab√≠dku knih z obecn√≠ knihovny
    Doln√≠ Pertoltice prost√łednictv√≠m internetu klikn√¨teZDE.
  • Odkaz pro registrovan√© √®leny.
    Pro p√łehled vyp√Ļj√®ek a zjiŇ°t√¨n√≠ VaŇ°eho aktu√°ln√≠ho stavu rezervac√≠ klikn√¨te ZDE.
Info
  • K prohl√≠Ňĺen√≠ soubor√Ļ ve form√°tu PDF je nutn√© m√≠t v po√®√≠ta√®i nainstalov√°n prohl√≠Ňĺe√® Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nem√°te, m√ĻŇĺete si ho st√°hnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Obecn√≠ √ļ√ład

Elektronick√° podatelna

Elektronická adresa:

ou_pertoltice@volny.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa, je ur√®ena pro p√łíjem veškerých datových zpráv, doru√®ovaných Obecnímu ú√ładu Pertoltice.

Adresa pro osobní a poštovní p√łijímání datových zpráv na technických nosi√®ích:

Obecní ú√ład Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
Frýdlant
46401

Ú√łední hodiny:     Viz ú√łední hodiny - odkaz zde.

Technické parametry p√łijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou p√łijímány ve formátech: html, htm, pdf, doc, jpg, rtf, txt, xls. V p√łípad√¨ dalších formát√Ļ vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sd√¨lí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosi√®√Ļ, na nichŇĺ lze p√łedávat datové zprávy

Datové zprávy jsou p√łijímány na 3,5´´disketách zformátovaných v souborovém systému FAT (DOS a Windows), dále na CD-R/RW. V p√łípad√¨ pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sd√¨lí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosi√®e akceptovatelné.

Postup v p√łípad√¨ zjišt√¨ní škodlivého softwaru nebo chybného formátu u p√łijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjišt√¨n škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrŇĺí zprávu potvrzující doru√®ení a zprávu o za√łazení do zpracování, je pravd√¨podobné, Ňĺe se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Seznam právních p√łedpis√Ļ, podle kterých je moŇĺné v√Ļ√®i ú√ładu √®init právní úkony v elektronické podob√¨ a náleŇĺitosti t√¨chto úkon√Ļ

ŇĹádost o poskytnutí informace podle zákona √®. 106/1999 Sb., o svobodném p√łístupu k informacím nemusí být podepsána zaru√®eným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona √®. 106/1999 Sb. musí být z podání z√łejmé, kterému povinnému subjektu je ur√®eno a kdo jej √®iní. U podání prost√łednictvím telekomunika√®ního za√łízení musí být uvedena rovn√¨Ňĺ p√łíslušná identifikace Ňĺadatele (nap√łíklad elektronická adresa). Neobsahuje-li Ňĺádost tyto údaje, není Ňĺádost podáním ve smyslu tohoto zákona a Ňĺádost se odloŇĺí.

Podání podle zákona √®. 500/2004 Sb., správní √łád (§ 37) musí být podepsáno zaru√®eným elektronickým podpisem zaloŇĺeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifika√®ních sluŇĺeb; sou√®asn√¨ musí být uveden poskytovatel certifika√®ních sluŇĺeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání p√łipojen, nebo nemusí být podepsáno zaru√®eným elektronickým podpisem zaloŇĺeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifika√®ních sluŇĺeb; v takovém p√łípad√¨ musí být do t√łí dn√Ļ dopln√¨no. Podle § 37 odst. 2 zákona √®. 500/2004 Sb., správní √łád musí být z podání patrno, kdo jej √®iní, které v√¨ci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní p√łedpisy mohou stanovit jeho další náleŇĺitosti.

StíŇĺnost podle zákona √®. 500/2004 Sb., správní √łád, musí být podepsána zaru√®eným elektronickým podpisem.

StíŇĺnosti, oznámení a podn√¨ty podle vyhlášky √®. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaru√®eným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané ú√ładu, jejichŇĺ náleŇĺitosti neupravuje právní p√łedpis, nemusí být podepsány zaru√®eným elektronickým podpisem. Jedná se nap√łíklad o b√¨Ňĺnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky ú√ładu a ob√®any.
InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
D√ĆKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
V√¨√ł√≠te ve zlepŇ°en√≠ zdravotnick√Ĺch sluŇĺeb po p√łevzet√≠ Nemocnice Fr√Ĺdlant s.r.o. spole√®nost√≠ KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
√ą√ĀSTE√ąN√Ć (193 hl.)
 
NE (199 hl.)
 
NEV√ćM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 733
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz