Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nab√≠dku knih z obecn√≠ knihovny
  Doln√≠ Pertoltice prost√łednictv√≠m internetu klikn√¨teZDE.
 • Odkaz pro registrovan√© √®leny.
  Pro p√łehled vyp√Ļj√®ek a zjiŇ°t√¨n√≠ VaŇ°eho aktu√°ln√≠ho stavu rezervac√≠ klikn√¨te ZDE.
Info
 • K prohl√≠Ňĺen√≠ soubor√Ļ ve form√°tu PDF je nutn√© m√≠t v po√®√≠ta√®i nainstalov√°n prohl√≠Ňĺe√® Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nem√°te, m√ĻŇĺete si ho st√°hnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Obecn√≠ √ļ√ład

Vyhl√°Ň°ky, pokyny starosty obce a d√ĻleŇĺit√© z√°kony.

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Ú√®innost
   
POKYN STAROSTY OBCE √®. 1/2019 k provád√¨ní zimní údrŇĺby na místních komunikacích 2.10.2019
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 1/2017 a √®. 2/2017, kterou se stanoví √®ást spole√®ného školského obvodu základní školy. 29.6.2017
P√łíloha √®. 1 k Obecn√¨ závazné vyhlášce √®. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromaŇĺ√Įování, sb√¨ru, p√łepravy, t√łíd√¨ní, vyuŇĺívání a odstra√≤ování komunálních odpad√Ļ.
5.1.2017
Pokyn starosty obce è. 3/2016,
k provád√¨ní zimní údrŇĺby na místních komunikacích a vymezení úsek√Ļ, kde nebude provád√¨na údrŇĺba a dalších podmínkách.
1.11.2016
Pokyn starosty obce è. 2/2016,
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakát√Ļ.
1.11.2016
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 1 /2016,
o místním poplatku za provoz systému shromaŇĺ√Įování, sb√¨ru, p√łepravy, t√łíd√¨ní, vyuŇĺívání a odstra√≤ování komunálních odpad√Ļ.
13.5.2016
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 2 /2016,
o stanovení kratší doby no√®ního klidu a regulaci hlu√®ných √®inností.
1.10.2016
P√łíloha k Obecn√¨ závazné vyhlášce √®. 1 /2015,
o místním poplatku za provoz systému shromaŇĺ√Įování, sb√¨ru, p√łepravy, t√łíd√¨ní, vyuŇĺívání a odstra√≤ování komunálních odpad√Ļ.
11.1.2015
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 1 /2015,
o místním poplatku za provoz systému shromaŇĺ√Įování, sb√¨ru, p√łepravy, t√łíd√¨ní, vyuŇĺívání a odstra√≤ování komunálních odpad√Ļ.
1.1.2015
Ve√łejná vyhláška - oznámení o vydání opat√łení obecné povahy √®. 1/2015.
Vymezení zastav√¨ného území obce Pertoltice.
11.8.2015
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 3/2014,
o stanovení kratší doby no√®ního klidu a regulaci hlu√®ných √®inností.
1.1.2015
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 2/2014,
o stanovení systému shromaŇĺ√Įování, sb√¨ru, p√łepravy, t√łíd√¨ní, vyuŇĺívání a odstra√≤ování komunálních odpad√Ļ a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltice
28.9.2014
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 1/2014,
o stanovení kratší doby no√®ního klidu a regulaci hlu√®ných √®inností
28.9.2014
POKYN STAROSTY OBCE è. 1/2014,
k provád√¨ní zimní údrŇĺby na místních komunikacích a vymezení úsek√Ļ, kde nebude provád√¨na údrŇĺba a dalších podmínkách
2.9.2014
POKYN STAROSTY OBCE è. 1/2013,
k provád√¨ní zimní údrŇĺby na místních komunikacích a vymezení úsek√Ļ, kde nebude provád√¨na údrŇĺba a dalších podmínkách
23.10.2013
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 1/2013,
kterou se ruší OZV √®. 6/2002.
13.05.2013
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 3 /2012,
o místním poplatku za provoz systému shromaŇĺ√Įování, sb√¨ru, p√łepravy, t√łíd√¨ní, vyuŇĺívání a odstra√≤ování komunálních odpad√Ļ.
01.01.2013
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 2/2012,
o stanovení podmínek pro po√łádání a pr√Ļb√¨h akcí typu technopárty a o zabezpe√®ení místních záleŇĺitostí ve√łejného po√łádku v souvislosti s jejich konáním.
04.10.2012
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 1/2012,
kterou se zrušuje Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací p√łístroj nebo jiné technické herní za√łízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního p√łedpisu
09.07.2012
P√łíloha √®.1 k obecn√¨ závazné vyhlášce √®. 6/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromaŇĺ√Įování, sb√¨ru, p√łepravy, t√łíd√¨ní, vyuŇĺívání a odstra√≤ování komunálních odpad√Ļ
17.01.2012
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 6/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromaŇĺ√Įování, sb√¨ru, p√łepravy, t√łíd√¨ní, vyuŇĺívání a odstra√≤ování komunálních odpad√Ļ
01.01.2011
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 5/2010,
o místním poplatku z ubytovací kapacity
01.01.2011
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 4/2010,
o místním poplatku za uŇĺívání ve√łejného prostranství
01.01.2011
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 3/2010,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací p√łístroj nebo jiné technické herní za√łízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního p√łedpisu
01.01.2011
Obecn√¨ závazná vyhláška √®. 2/2010,
o místním poplatku ze ps√Ļ
01.01.2011
OZV è. 1/2010,
o ochran√¨ no√®ního klidu a regulaci hlu√®ných √®inností
06.04.2010
OZV è. 1/2009,
o ochran√¨ no√®ního klidu a regulaci hlu√®ných √®inností
01.01.2009
OZV è. 2/2008,
o stanovení koeficientu dan√¨ z nemovitostí
01.01.2009
OZV è. 4/2008,
o místním poplatku za provoz systému shromaŇĺ√Įování, sb√¨ru, p√łepravy, t√łíd√¨ní, vyuŇĺívání a odstra√≤ování komunálních odpad√Ļ.
02.09.2008
OZV è. 3/2008,
o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiál√Ļ v otev√łených ohništích.
02.09.2008
OZV è. 2/2007,
o místním poplatku za provoz systému shromaŇĺ√Įování sb√¨ru.
01.01.2008
OZV è. 1/2007,
o místním poplatku z ubytovací kapacity
12.09.2007
Pokyn starosty 6/2007. 20.11.2007
Pokyn starosty 5/2007. 20.11.2007
Pokyn starosty 4/2007. 01.11.2007
Pokyn starosty 3/2007. 02.10.2007
Pokyn starosty 2/2007. 01.10.2007
Pokyn starosty 1/2007. 20.04.2007
Místní program obnovy venkova.  
Seznam platných právních p√łedpis√Ļ vydaných obcí Pertoltice  
Pokyn starosty obce è. 3/2006,
stanovení vnit√łní struktury Obecního ú√ładu Pertoltice
 
Pokyn starosty obce è. 2/2006,
nákup materiálu a sluŇĺeb
 
OZV è. 8/2006,
o místním poplatku
15.06.2006
OZV è. 2/2006,
o stanovení systému shromaŇĺ√Įování, sb√¨ru,t√łíd√¨ní, vyuŇĺívání a odstra√≤ování komunálních odpad√Ļ a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltice
01.04.2006
OZV √®. 1/2006, Na√łízení Obce Pertoltice,
√ėÁD VE√ėEJNÉHO POH√ėEBIŠT√Ć.
01.04.2006

D√ĻleŇĺité zákony

 • zák. √®. 106/1999 Sb o svobodném p√łístupu k informacím
 • zák. √®. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. √®. 148/1998 Sb. o utajovaných skute√®nostech
 • zák. √®. 256/1992 Sb. o ochran√¨ osobních údaj√Ļ
 • zák. √®. 71/1967 Sb. o správním √łízení
 • zák. √®. 40/1964 Sb. ob√®anský zákoník
 • zák. √®. 513/1991 Sb. obchodní zákoníkInformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
D√ĆKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
V√¨√ł√≠te ve zlepŇ°en√≠ zdravotnick√Ĺch sluŇĺeb po p√łevzet√≠ Nemocnice Fr√Ĺdlant s.r.o. spole√®nost√≠ KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
√ą√ĀSTE√ąN√Ć (194 hl.)
 
NE (200 hl.)
 
NEV√ćM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 735
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz