Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nabídku knih z obecní knihovny
  Dolní Pertoltice prostøednictvím internetu kliknìteZDE.
 • Odkaz pro registrované èleny.
  Pro pøehled vypùjèek a zjištìní Vašeho aktuálního stavu rezervací kliknìte ZDE.
Info
 • K prohlížení souborù ve formátu PDF je nutné mít v poèítaèi nainstalován prohlížeè Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nemáte, mùžete si ho stáhnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Obecní úøad

Poskytování informací, pøíjem, podání

Dùvod a zpùsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její èinnost se øídí zákonem è. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znìní.

Pøíjem žádostí a podání

Žádost o informace se pøijímá na obecním úøadì v úøedních hodinách. Žádost mùže být podána ústnì nebo písemnì.

V pøípadì, že je žádost podána ústnì, zástupce obecního úøadu, který žádost pøijal, ji ústnì vyøídí. O takovém vyøízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V pøípadì, že je žádost podána písemnì (vèetnì žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splòovat minimálnì tyto náležitosti:

 • komu je žádost urèena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se pøijímají rovnìž na obecním úøadì v úøedních hodinách.

Lhùty pro vyøízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od pøijetí podání nebo upøesnìní žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnù. Prodloužení lhùty je možné pouze ze závažných dùvodù s tím, že žadatel je o prodloužení lhùty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k pùsobnosti obecního úøadu èi obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skuteènost žadateli sdìlena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnù od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná pøíliš obecnì, je žadatel vyzván k jejímu upøesnìní (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnù od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhùty pro vyøízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnù.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od pøedložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnù.

Upøesnìní nesrozumitelné nebo obecnì formulované žádosti na výzvu obecního úøadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnù od doruèení výzvy.

Pøíjem a vyøízení odvolání

Zpùsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemnì hnìdou doruèenkou na adresu obecního úøadu, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhovìno, datum a místo podání, odùvodnìní odvolání, podpis a bydlištì žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné pùsobnosti obce, 
 • krajský úøad - jde-li o informaci spadající do pøenesené pùsobnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnù od pøedložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhùtì o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je pøezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad

Zveøejòování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základì žádosti (ústní i písemné) je provádìno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pøíslušný úøedník dle sazebníku:

a) mzdové náklady 60,00 Kè za každou zapoèatou hodinu práce spojenou s vyhledáváním informace

b) materiálové náklady 1,50 Kè za každý list poøizované kopie z kopírovacího zaøízení a 3,00 Kè za každý list tiskopisu z PC

c) doruèovací náklady dle platného ceníku Èeské pošty.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel pøed podáním informace v pokladnì obecního úøadu, nebo bezhotovostní platbou na úèet obce.

Zpracování výroèní zprávy

Výroèní zprávu o èinnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendáøní rok v rozsahu dle § 18 zákona, zpracuje na základì údajù z vedené evidence starosta obce a pøedloží ji ke schválení obecnímu zastupitelstvu tak, aby mohla být zveøejnìna do 1. bøezna bìžného roku.

Pøístup k pøedpisùm

Pøístup k pøedpisùm obsažených ve sbírce zákonù,- k obecnì závazným vyhláškám obce a k Pravidlùm pøijatých orgány obce, je každému umožnìn v úøedních hodinách na obecním úøadu v Pertolticích, kde do nich mùže nahlédnout.

Závìreèná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišuje starosta obce. Pøi øešení otázek neupravených tìmito pravidly se postupuje dle zákona a obecnì platných pøedpisù.

Tato pravidla jsou v platnosti od 01.01.2001
Informan e-mailVytisknout lnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
DÌKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
Vìøíte ve zlepšení zdravotnických služeb po pøevzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. spoleèností KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
ÈÁSTEÈNÌ (193 hl.)
 
NE (199 hl.)
 
NEVÍM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 733
VOLBY
         

2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz