Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nab√≠dku knih z obecn√≠ knihovny
    Doln√≠ Pertoltice prost√łednictv√≠m internetu klikn√¨teZDE.
  • Odkaz pro registrovan√© √®leny.
    Pro p√łehled vyp√Ļj√®ek a zjiŇ°t√¨n√≠ VaŇ°eho aktu√°ln√≠ho stavu rezervac√≠ klikn√¨te ZDE.
Info
  • K prohl√≠Ňĺen√≠ soubor√Ļ ve form√°tu PDF je nutn√© m√≠t v po√®√≠ta√®i nainstalov√°n prohl√≠Ňĺe√® Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nem√°te, m√ĻŇĺete si ho st√°hnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Drbna

Historie

Mezi lenními statky na Frýdlantsku zaujímaly Pertoltice po celý st√łedov√¨k mimo√łádné postavení. Nebyly lénem podléhajícím frýdlantské vrchnosti, ale p√łímo králi. Jako korunní statek spadaly pod soud komorní, a dan√¨ a poplatky odvád√¨ly jako rytí√łský statek královské komo√łe v Praze. Písemné doklady o tom, jakým zp√Ļsobem dosáhly tohoto postavení, nám chybí. Víme jen, Ňĺe na p√łelomu 14. a 15. století se po√®ítaly ke Zho√łelecku, nebo¬Ě jejich tehdejší majitelka Margareta s dcerou a kr√®má√łem se m√¨li zodpovídat p√łed zho√łeleckým soudem za údajnou podporu poskytovanou Ňĺivl√Ļm loupícím na silnicích. Panovník je zprostil povinnosti vypovídat p√łed soudem v Šestim√¨stí, coŇĺ nasv√¨d√®uje tomu, Ňĺe majitelé Pertoltic, páni z Tschirnhaus (√ąernous), podléhali královskému soudu. Situaci však komplikuje skute√®nost, Ňĺe na Pertoltice si d√¨lají nárok frýdlantští Biberštejnové i grábštejnští Donínové, ale z√łejm√¨ neprávem, protoŇĺe v roce 1486 král Vladislav Jagellonský nazývá bratry Fabiána a Bernharda z Tschimhaus „svými milými a v√¨rnými", tedy leníky. Takový stav z√Ļstal aŇĺ do 17. století a práv√¨ tato nezávislost na frýdlantských pánech vynesla Pertolticím p√łízvisko „nev√¨rné". Všechno se zm√¨nilo, kdyŇĺ v roce 1622 se stal majitelem frýdlantského panství Albrecht z Valdštejna. Tomu byly Pertoltice trnem v oku. Proto vyvinul úsilí, aby Pertoltice získal do svého panství - d√¨lily se v tehdejší dob√¨ jiŇĺ na Horní, St√łední a Dolní. B√¨hem t√łicetileté války došlo k n√¨kolikerému st√łídání majitel√Ļ. Statky upadaly a docházelo k jejich zadluŇĺení. V letech 1662 -1665 je vykoupil hrab√¨ Gallas a p√łipojil ke svému frýdlantskému panství: A√®koliv v Pertolticích bývaly t√łi lenní statky, lze dnes identifikovat bezpe√®n√¨ jen objekt √®p. 194 nedaleko kostela, nazývaný od roku 1926 po tehdejším novém majiteli Renišovým statkem.

Roku 1892 byla vybudována školní budova, do které docházely d√¨ti z jednotlivých √®ástí obce.

Pr√Ļmysl v obci se nikdy nepoda√łilo rozvinout i kdyŇĺ obec leŇĺí ve výhodné poloze u hlavní silnice a po√®et obyvatel neustále klesal, aŇĺ se dostal na nyn√¨jší po√®et obyvatel k 1.1.2002 to bylo 238 trvale hlšených obyvatel.

Obec byla do roku 1980 samostatnou obcí. V tomto roce ale došlo ke slou√®ení s obcí Habartice a tento stav trval do konce roku 1990, kdy od 1.1.1991 se obec znovu osamostatnila.
V padesátých letech se vybudovalo v obci ve√łejné osv√¨tlení, zavedl místní rozhlas a upravilo h√łišt√¨ na kopanou. V následujících desetiletích byla z√łízena mate√łská škola, opravena školní budova, postaveny dv√¨ bytové jednotky, rozší√łena prodejna potravin, provedly se penetrace
místních komunikací, vystav√¨l vodovod, postavena nová hasi√®ská zbrojnice, opravena h√łbitovní ze√Į, upraveny dv√¨ bytové jednotky z nebytových prostor a další.

Historické fotografie Pertoltic
InformaŤnŪ e-mailVytisknout ŤlŠnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
D√ĆKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
V√¨√ł√≠te ve zlepŇ°en√≠ zdravotnick√Ĺch sluŇĺeb po p√łevzet√≠ Nemocnice Fr√Ĺdlant s.r.o. spole√®nost√≠ KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
√ą√ĀSTE√ąN√Ć (193 hl.)
 
NE (199 hl.)
 
NEV√ćM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 733
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz