Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nabídku knih z obecní knihovny
  Dolní Pertoltice prostøednictvím internetu kliknìteZDE.
 • Odkaz pro registrované èleny.
  Pro pøehled vypùjèek a zjištìní Vašeho aktuálního stavu rezervací kliknìte ZDE.
Info
 • K prohlížení souborù ve formátu PDF je nutné mít v poèítaèi nainstalován prohlížeè Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nemáte, mùžete si ho stáhnoutZDE.
Nejvíce ètete
 

Poet zobrazench lnk: 8 (z celkem 8 nalezench)

Obecní úøad

Úøední deska

Obecní úøad

Elektronická podatelna

Elektronická adresa:

ou_pertoltice@volny.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa, je urèena pro pøíjem veškerých datových zpráv, doruèovaných Obecnímu úøadu Pertoltice.

Adresa pro osobní a poštovní pøijímání datových zpráv na technických nosièích:

Obecní úøad Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
Frýdlant
46401

Úøední hodiny:     Viz úøední hodiny - odkaz zde.

Technické parametry pøijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou pøijímány ve formátech: html, htm, pdf, doc, jpg, rtf, txt, xls. V pøípadì dalších formátù vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdìlí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosièù, na nichž lze pøedávat datové zprávy

Datové zprávy jsou pøijímány na 3,5´´disketách zformátovaných v souborovém systému FAT (DOS a Windows), dále na CD-R/RW. V pøípadì pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdìlí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosièe akceptovatelné.

Postup v pøípadì zjištìní škodlivého softwaru nebo chybného formátu u pøijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištìn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doruèení a zprávu o zaøazení do zpracování, je pravdìpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Seznam právních pøedpisù, podle kterých je možné vùèi úøadu èinit právní úkony v elektronické podobì a náležitosti tìchto úkonù

Žádost o poskytnutí informace podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím nemusí být podepsána zaruèeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona è. 106/1999 Sb. musí být z podání zøejmé, kterému povinnému subjektu je urèeno a kdo jej èiní. U podání prostøednictvím telekomunikaèního zaøízení musí být uvedena rovnìž pøíslušná identifikace žadatele (napøíklad elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona è. 500/2004 Sb., správní øád (§ 37) musí být podepsáno zaruèeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikaèních služeb; souèasnì musí být uveden poskytovatel certifikaèních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání pøipojen, nebo nemusí být podepsáno zaruèeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikaèních služeb; v takovém pøípadì musí být do tøí dnù doplnìno. Podle § 37 odst. 2 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád musí být z podání patrno, kdo jej èiní, které vìci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní pøedpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Stížnost podle zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, musí být podepsána zaruèeným elektronickým podpisem.

Stížnosti, oznámení a podnìty podle vyhlášky è. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaruèeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úøadu, jejichž náležitosti neupravuje právní pøedpis, nemusí být podepsány zaruèeným elektronickým podpisem. Jedná se napøíklad o bìžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úøadu a obèany.
Cel lnek Informan e-mailVytisknout lnek
Obecní úøad

Rozpoèet obce Pertoltice na rok 2008

    PØÍJMY  
PAR. POLOŽ.   2008
  1111 Daò z pøíjmu  fyz. osob ze záv. èinnosti 300 000,00
  1112 Daò z pøíjmu fyz. osob ze sam. vydìl. èinnosti  100 000,00
  1121 Daò z pøíjmu právnických osob za obec 400 000,00
  1211 Daò z pøidané hodnoty 600 000,00
  1361 Správní poplatek 30 000,00
  1341 Poplatek ze psù 8 000,00
  1337 Komunální odpady 180 000,00
  1511 Daò z nemovitosti 150 000,00
  2460 Splátky od obyvatel FRB 70 000,00
  4111 Neinv. pøíj. dotace z všeob. pokl 0,00
  4112 Neinv. pøíj. dotace ze stát. rozpoètu 0,00
  4116 Ostatní neinv. pøíj. dotace ze stát. rozpoètu (mzdy) 230 000,00
  4122 Neinv. pøíj. dotace od krajù 2 000,00
  4222 Investièní pøijaté dotace od krajù 0,00
  4216 Ostatní neinv. pøíj. transféry ze stát. 0,00
  8124 úvìr 0,00
    CELKEM danì 2 070 000,00
3314 2329 Ostatní pøíjmy knihovna 1 000,00
    CELKEM knihovna 1 000,00
3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobku 10 000,00
3612 2132 Pøíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 86 000,00
    CELEKM bytové hospodáøství 96 000,00
3613 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobku nebyt.prost. 12 000,00
3613 2132 Pøíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí nebyt .prost. 84 000,00
    CELEKM nebytové hospodáøství 96 000,00
3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 3 500,00
    Celkem komunální služby 3 500,00
6171 2131 Pøíjmy z pronájmù pozemkù 0,00
6171 2329 Ostaní nedaòové pøíjmy 30 000,00
6171 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 50 000,00
6171 3201 Pøíjmy z prodeje akcií 0,00
6171 3113 Pøíjem z prodeje ostatního hmotného majetku 0,00
    CELKEM èinnost místní správy 80 000,00
6310 2141 Pøíjmy z úrokù 6 000,00
6310 2142 Pøíjmy z podílu na zisku a divident 0,00
    CELKEM financování 6 000,00Cel lnek Informan e-mailVytisknout lnek
Obecní úøad

Vyhlášky, pokyny starosty obce a dùležité zákony.

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Úèinnost
   
POKYN STAROSTY OBCE è. 1/2019 k provádìní zimní údržby na místních komunikacích 2.10.2019
Obecnì závazná vyhláška è. 1/2017 a è. 2/2017, kterou se stanoví èást spoleèného školského obvodu základní školy. 29.6.2017
Pøíloha è. 1 k Obecnì závazné vyhlášce è. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù.
5.1.2017
Pokyn starosty obce è. 3/2016,
k provádìní zimní údržby na místních komunikacích a vymezení úsekù, kde nebude provádìna údržba a dalších podmínkách.
1.11.2016
Pokyn starosty obce è. 2/2016,
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátù.
1.11.2016
Obecnì závazná vyhláška è. 1 /2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù.
13.5.2016
Obecnì závazná vyhláška è. 2 /2016,
o stanovení kratší doby noèního klidu a regulaci hluèných èinností.
1.10.2016
Pøíloha k Obecnì závazné vyhlášce è. 1 /2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù.
11.1.2015
Obecnì závazná vyhláška è. 1 /2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù.
1.1.2015
Veøejná vyhláška - oznámení o vydání opatøení obecné povahy è. 1/2015.
Vymezení zastavìného území obce Pertoltice.
11.8.2015
Obecnì závazná vyhláška è. 3/2014,
o stanovení kratší doby noèního klidu a regulaci hluèných èinností.
1.1.2015
Obecnì závazná vyhláška è. 2/2014,
o stanovení systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltice
28.9.2014
Obecnì závazná vyhláška è. 1/2014,
o stanovení kratší doby noèního klidu a regulaci hluèných èinností
28.9.2014
POKYN STAROSTY OBCE è. 1/2014,
k provádìní zimní údržby na místních komunikacích a vymezení úsekù, kde nebude provádìna údržba a dalších podmínkách
2.9.2014
POKYN STAROSTY OBCE è. 1/2013,
k provádìní zimní údržby na místních komunikacích a vymezení úsekù, kde nebude provádìna údržba a dalších podmínkách
23.10.2013
Obecnì závazná vyhláška è. 1/2013,
kterou se ruší OZV è. 6/2002.
13.05.2013
Obecnì závazná vyhláška è. 3 /2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù.
01.01.2013
Obecnì závazná vyhláška è. 2/2012,
o stanovení podmínek pro poøádání a prùbìh akcí typu technopárty a o zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku v souvislosti s jejich konáním.
04.10.2012
Obecnì závazná vyhláška è. 1/2012,
kterou se zrušuje Obecnì závazná vyhláška è. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací pøístroj nebo jiné technické herní zaøízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního pøedpisu
09.07.2012
Pøíloha è.1 k obecnì závazné vyhlášce è. 6/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù
17.01.2012
Obecnì závazná vyhláška è. 6/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù
01.01.2011
Obecnì závazná vyhláška è. 5/2010,
o místním poplatku z ubytovací kapacity
01.01.2011
Obecnì závazná vyhláška è. 4/2010,
o místním poplatku za užívání veøejného prostranství
01.01.2011
Obecnì závazná vyhláška è. 3/2010,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací pøístroj nebo jiné technické herní zaøízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního pøedpisu
01.01.2011
Obecnì závazná vyhláška è. 2/2010,
o místním poplatku ze psù
01.01.2011
OZV è. 1/2010,
o ochranì noèního klidu a regulaci hluèných èinností
06.04.2010
OZV è. 1/2009,
o ochranì noèního klidu a regulaci hluèných èinností
01.01.2009
OZV è. 2/2008,
o stanovení koeficientu danì z nemovitostí
01.01.2009
OZV è. 4/2008,
o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù.
02.09.2008
OZV è. 3/2008,
o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálù v otevøených ohništích.
02.09.2008
OZV è. 2/2007,
o místním poplatku za provoz systému shromažïování sbìru.
01.01.2008
OZV è. 1/2007,
o místním poplatku z ubytovací kapacity
12.09.2007
Pokyn starosty 6/2007. 20.11.2007
Pokyn starosty 5/2007. 20.11.2007
Pokyn starosty 4/2007. 01.11.2007
Pokyn starosty 3/2007. 02.10.2007
Pokyn starosty 2/2007. 01.10.2007
Pokyn starosty 1/2007. 20.04.2007
Místní program obnovy venkova.  
Seznam platných právních pøedpisù vydaných obcí Pertoltice  
Pokyn starosty obce è. 3/2006,
stanovení vnitøní struktury Obecního úøadu Pertoltice
 
Pokyn starosty obce è. 2/2006,
nákup materiálu a služeb
 
OZV è. 8/2006,
o místním poplatku
15.06.2006
OZV è. 2/2006,
o stanovení systému shromažïování, sbìru,tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pertoltice
01.04.2006
OZV è. 1/2006, Naøízení Obce Pertoltice,
ØÁD VEØEJNÉHO POHØEBIŠTÌ.
01.04.2006

Dùležité zákony

 • zák. è. 106/1999 Sb o svobodném pøístupu k informacím
 • zák. è. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. è. 148/1998 Sb. o utajovaných skuteènostech
 • zák. è. 256/1992 Sb. o ochranì osobních údajù
 • zák. è. 71/1967 Sb. o správním øízení
 • zák. è. 40/1964 Sb. obèanský zákoník
 • zák. è. 513/1991 Sb. obchodní zákoníkCel lnek Informan e-mailVytisknout lnek
Obecní úøad

Poskytování informací, pøíjem, podání

Dùvod a zpùsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její èinnost se øídí zákonem è. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znìní.

Pøíjem žádostí a podání

Žádost o informace se pøijímá na obecním úøadì v úøedních hodinách. Žádost mùže být podána ústnì nebo písemnì.

V pøípadì, že je žádost podána ústnì, zástupce obecního úøadu, který žádost pøijal, ji ústnì vyøídí. O takovém vyøízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V pøípadì, že je žádost podána písemnì (vèetnì žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splòovat minimálnì tyto náležitosti:

 • komu je žádost urèena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se pøijímají rovnìž na obecním úøadì v úøedních hodinách.

Lhùty pro vyøízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od pøijetí podání nebo upøesnìní žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnù. Prodloužení lhùty je možné pouze ze závažných dùvodù s tím, že žadatel je o prodloužení lhùty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k pùsobnosti obecního úøadu èi obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skuteènost žadateli sdìlena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnù od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná pøíliš obecnì, je žadatel vyzván k jejímu upøesnìní (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnù od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhùty pro vyøízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnù.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od pøedložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnù.

Upøesnìní nesrozumitelné nebo obecnì formulované žádosti na výzvu obecního úøadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnù od doruèení výzvy.

Pøíjem a vyøízení odvolání

Zpùsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemnì hnìdou doruèenkou na adresu obecního úøadu, 
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhovìno, datum a místo podání, odùvodnìní odvolání, podpis a bydlištì žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné pùsobnosti obce, 
 • krajský úøad - jde-li o informaci spadající do pøenesené pùsobnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnù od pøedložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhùtì o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je pøezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad

Zveøejòování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základì žádosti (ústní i písemné) je provádìno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pøíslušný úøedník dle sazebníku:

a) mzdové náklady 60,00 Kè za každou zapoèatou hodinu práce spojenou s vyhledáváním informace

b) materiálové náklady 1,50 Kè za každý list poøizované kopie z kopírovacího zaøízení a 3,00 Kè za každý list tiskopisu z PC

c) doruèovací náklady dle platného ceníku Èeské pošty.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel pøed podáním informace v pokladnì obecního úøadu, nebo bezhotovostní platbou na úèet obce.

Zpracování výroèní zprávy

Výroèní zprávu o èinnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendáøní rok v rozsahu dle § 18 zákona, zpracuje na základì údajù z vedené evidence starosta obce a pøedloží ji ke schválení obecnímu zastupitelstvu tak, aby mohla být zveøejnìna do 1. bøezna bìžného roku.

Pøístup k pøedpisùm

Pøístup k pøedpisùm obsažených ve sbírce zákonù,- k obecnì závazným vyhláškám obce a k Pravidlùm pøijatých orgány obce, je každému umožnìn v úøedních hodinách na obecním úøadu v Pertolticích, kde do nich mùže nahlédnout.

Závìreèná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišuje starosta obce. Pøi øešení otázek neupravených tìmito pravidly se postupuje dle zákona a obecnì platných pøedpisù.

Tato pravidla jsou v platnosti od 01.01.2001
Cel lnek Informan e-mailVytisknout lnek
Obecní úøad

Popis úøadu

 
ÚØEDNÍ HODINY  - PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚØADU PERTOLTICE

Pondìlí 07:00 – 12:00 13:00 - 17:00
Den urèený pro veøejnost

Úterý 07:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Støeda 07:00 – 12:00 13:00 - 17:00
Den urèený pro veøejnost

Ètvrtek 07:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Pátek 07:00 – 13:00

Z voleb do zastupitelstva obce, které se uskuteènily ve dnech 5. a 6. øíjna 2018, vzešlo dne 31.10.2018 nové zastupitelstvo a vedení naší obce. Ve volebním období 2018 – 2020 bude pracovat v tomto složení:

Starosta  
Viktor Podmanický - starosta
 Viktor Podmanický   Tel: 724 189 166
e-mail:
obec.pertoltice@volny.cz
Místostarosta      
  Bc. Vladimír Hovad   Tel: 606 272 110
e-mail:
obec.pertoltice@volny.cz
   
ZASTUPITELSTVO   Kandidát/ka za:
Viktor Podmanický - starosta
   Viktor Podmanický

 


 
Sdružení nezávislých kandidátù
     
 Bc. Vladimír Hovad
 

 
Sdružení nezávislých kandidátù
     
  Josef Šíma
  
Sdružení nezávislých kandidátù
     
 Miroslav Èejka
 
Sdružení nezávislých kandidátù
     
  Zdenka Halounová

  
Sdružení nezávislých kandidátù
     
  Irena Závùrková
 
 
Sdružení nezávislých kandidátù
     
  Josef Cyrus
 
 
Sdružení nezávislých kandidátù
     
   Markéta Valášková
 
 
Sdružení nezávislých kandidátù
     
   Petr Filip
 
 
Sdružení nezávislých kandidátù

 

Finanèní výbor

 • pøedseda: Josef Šíma ml.

 • èlenové:  Zdenka Halounová, Irena Závùrková ml., Markéta Valášková ml., Dis Lucie Pilzová.

Kontrolní výbor

 • pøedseda: Miroslav Èejka

 • èlenové:  Josef Cyrus, Petr Filip.

Povodòová komise

 • pøedseda: Viktor Podmanický
 • èlenové: Vladimír Hovad,  Radek Valášek, Zdenka Halounová

Dotaèní a grantové programy

 • manažer: pan Jiøí Bursa

SPOZ

 • èlenové: paní Julia Dìdeèková, paní. Anna Severýnová

Starostka Sboru dobrovolných hasièù: paní Olga Èepelíková, DiS

Velitel hasièù: paní Olga Èepelíková, DiS

Knihovnice: paní Olga Èepelíková, DiS

Kronikáøka obce:  paní Marie Srpová

Vedoucí muzea obce:  paní Marie Srpová

Referentka - úèetní obce: paní Petra Hovad Petøíèková

tlacitko

Tel.: 724 162 170

E-mail: ou_pertoltice@volny.cz


V obci pracuje více spoleèenství, kromì hasièù i  Svaz žen, Obèanské sdružení s ekologickým zamìøením / to se bude prezentovat pozdìji/ a myslivecké sdružení.

 
Cel lnek Informan e-mailVytisknout lnek
Obecní úøad

Základní informace

Kontaktní a identifikaèní údaje  
   
Oficiální název: Obec Pertoltice
Èásti obce: Horní Pertoltice, Dolní Pertoltice
Adresa: Dolní Pertoltice 59, pošta Habartice 463 73
Telefon: 724 162 170
E-mail starosta obce: obec.pertoltice@volny.cz ,
E-mail e-podatelna ou_pertoltice@volny.cz
IÈO: 00671959
Èíslo úètu: 18521461/0100
Datová schránka: decazs5
   
Statistické údaje  
   
Poèet èástí: 2
Katastrální výmìra 1 015 ha
Nadmoøská výška: cca od 250 m n. m. do 330 m n. m.
Poèet obyvatel: 282
Vìkové složení obyvatelstva: do 14 let = 19,4%
  do 55 let = 61,3%
  nad 55 let  = 19,4%
Pošta: ne
Zdravotnické zaøízení: ne
Policie: ne
Škola: ne
Vodovod: ano
Plynofikace: ne
Kanalizace (ÈOV): neCel lnek Informan e-mailVytisknout lnek
Obecní úøad

Vítejte na oficiálních stránkách obce Pertoltice

pohled

První písemná zmínka o obci je z roku 1346. Leží ve frýdlantském výbìžku okresu Liberec, ve vzdálenosti cca 8 km severnì od mìsta Frýdlant pøi silnici è.13, která prochází obcí k hraniènímu pøechodu Habartice. Èást hranice katastrálního území Pertoltice je souèasnì státní hranicí s Polskou republikou. Obec leží na obou bøezích Pertoltického potoka. Tvoøí ji dvì èásti: Dolní a Horní Pertoltice.

Prùmyslová výroba v obci zastoupena není.  Charakter využití je pøevážnou mìrou v zemìdìlském obhospodaøování pùdy.

Když vyjdeme na náhorní plošinu v Horních Pertolticích, rozprostøe se pøed námi krásný rozhled do širokého okolí.

Cel lnek Informan e-mailVytisknout lnek

 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro obèany.
PODPORUJEME
DÌKUJEME
ikonka nadaèní fond Ledòáèek
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
Vìøíte ve zlepšení zdravotnických služeb po pøevzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. spoleèností KNL, a.s.?

ANO (201 hl.)
 
ÈÁSTEÈNÌ (194 hl.)
 
NE (200 hl.)
 
NEVÍM (140 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 735
VOLBY
         

2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz