Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nabídku knih z obecní knihovny
  Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
 • Odkaz pro registrované členy.
  Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
 • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Kácení Máje 2006 - 4
Kácení Máje 2006
zobrazení: 4243
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 9 (z celkem 9 nalezených)

Zprávy starosty

Závěrečná zpráva o stavu obce Pertoltice za rok 2013.

OBSAH:

 • Soubor základních údajů, statistika
 • Přehledy o hospodaření obce za předmětné období
 • Vývoj a vlivy ovlivňující hospodaření obce
 • Hodnocení a doporučení
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
 • Závěrečný účet obce za rok 2013
 • Zpráva o podávání informací – výroční zpráva za rok 2013
 • Ostatní přílohyZprávy starosty

Vážení spoluobčané,


stejně jako v minulých letech bude předkládat obecní úřad - "Závěrečnou zprávu o stavu Obce Pertoltice". Tentokrát bude po provedení auditu hospodaření jejím obsahem ohlédnutí za rokem 2012. Kompletní zpráva bude k dispozici na obecním úřadě nebo v elektronické podobě na www.obecpertoltice.cz.
Troufám si říci, že tento rok byl pro nás úspěšným. A to jak podle ekonomických ukazatelů, tak v ohledu života obce. Máme za sebou spoustu hezkých akcí a specifických návštěv, které zajišťovala ve valné míře p. Marie Srpová. Vydařený byl ,,Dětský den,, - který proběhl ve spolupráci s SDH Pertoltice a SOKOLu Pertoltice, a to na místním fotbalovém hřišti a v jeho okolí. Prezentace naší obce byla navýšena i činností občanského sdružení ,,Lidové stavby o.s.,, které se zabývá záchranou vzácných objektů v obci a též věnuje péči uchovávání tradic.
Upevnili jsme vztahy s našimi stálými partnery, podepsali jsme nové dohody na další období. Pravidelně jsme vás o všem informovali. A to jak prostřednictvím obecních webových stránek, tak na stránkách vydání měsíčníku „Drbna 2012“. V minulém vydání měsíčníku byly zveřejněny základní ekonomické informace.
Cílem výroční zprávy je připomenout alespoň nejdůležitější události loňského roku. Do roku 2012 jsme vstoupili již se stabilizovaným rozpočtem. Mohli jsme si dovolit pevnější krok. Vedení obce chce i nadále svěřené finanční prostředky smysluplně investovat, přesunout na řešení palčivých problémů života našich občanů. Naším každoročním předsevzetím je, aby výdaje nepřesáhly reálné možnosti našich příjmů. Za minulý rok se můžeme pochlubit významně přebytkovým hospodařením. Ač se velkou měrou finančně podílíme na platbách za likvidaci odpadů a zejména na splácení úvěru pro výstavbu bytového domu, držíme se stále v plusových číslech ve vztahu k ročnímu hospodaření. Zátěží je i nadále samotný provoz bytového domu, a to za stavu, kdy nejsou byty plně obsazeny.
S financováním jen několika projektů pomáhal krajský úřad, stejně jako v jiných letech. Podařilo se nám dokončit vše, co jsme započali. Zároveň jsme tedy nebyli nuceni korigovat naše požadavky na plnění v žádném případě dotačního titulu.
Pro rok 2013 je stále hlavním cílem zvýšení kvality života v naší malé obci. Během roku jsme se snažili nejen zlepšit podmínky pro život našich občanů, ale také různými akcemi v nich probudit pocit sounáležitosti s domovským regionem. Být patriotem není žádná nemoc, abychom se toho zalekli.
O tom, jak Vámi zvolené vedení obce pracuje, vypovídá mnoho indicií, nejen výroční zpráva. Mohli jste se přesvědčit sami v rámci kontroly řešení Vašich záležitostí.
Věřím, že také rok 2013, bude rokem úspěšným. Rádi bychom pokračovali v započatých tradicích a v rámci naší obce uspokojili, a to co možná nejvíce, požadavky občanů na spokojený život. A to se vším všudy. V tom nám bude ještě nějaký čas určitě bránit i přetrvávající malý zájem o dění v našem regionu, který je tak trochu stále na okraji zájmu státu. Zatím se zdá, že novému krajskému vedení není vše tak lhostejné, jak tomu bylo doposud. Pro reálné zhodnocení je třeba ještě vyčkat.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli, ať již jakoukoliv měrou na práci pro obec, pro zlepšení podoby života v naší obci. Věřím, že takových lidí bude postupně přibývat.

Viktor Podmanický starosta


Zprávy starosty

Vážení spoluobčané,

milí sousedé, drazí přátelé,
zima je, v tuto chvíli , snad po posledním záchvěvu na konci února a počátku března za námi, a jaro si se svou průbojností bude hledat cestu i k nám. Všude přítomná pozitivní energie se pravděpodobně bude přelévat i do lidí a pokud některé z nás neschvátí jarní únava, budeme mít po mrazivém období chuť do práce. Ať již se jedná o zahrádky, zahradu, hospodářství, stavění, opravování všeho možného nebo nějaké to vylepšování. Tak nám všem přeji, aby nám elán vydržel a aby veškerá práce byla korunována úspěchem.

Letos připadají Velikonoce na neobvykle časný termín, hned na začátek dubna. Velikonoce bývají často pro lyžaře a milovníky zimních sportů obecně, poslední možností v sezóně, kdy si mohou zalyžovat. Ale to neplatí každý rok. Velikonoce jsou zároveň svátky typickými tím, že nemají pevné datum. Každý rok na ně připadne rozdílný termín. Ten se liší klidně až o měsíc. A mezi námi počátek jara v březnu a na konci dubna, to už je značný rozdíl.
V roce 2013 připadne velikonoční pondělí na 1. 4. 2013, takže na apríla. Prodloužený velikonoční víkend tedy vychází na 30. března až 1. dubna, školáci navíc mají velikonoční prázdniny od čtvrtka 28. 3. 2013. Datum Velikonoc se totiž určuje podle následujícího pravidla: Velikonoce připadají na neděli následující po prvním jarním úplňku, přičemž když první jarní úplněk bude v neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Dle těchto pravidel může velikonoční pondělí připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.
Jak asi víte, velikonoční svátky jsou staré, jako lidstvo samo a jejich počátek je odvozen z nebeské (astronomické) konstelace. Ať už je Vaše osobní prožívání Velikonoc pohanské, křesťanské, tradiční nebo moderní, jedná se spolu s Vánocemi o nejsilněji zažitý obřadní svátek a já Vám přeji jejich spokojené a uvědomělé prožití. Možná není tak známo, že naše pojetí tradičních Velikonoc je ve světě zcela ojedinělé. Mám na mysli obraz chlapů a chlapců s pomlázkami, kteří prohánějí a šlehají děvčata, zpívajíc koledy a doufají ve výslužku v podobě vajíček, či nějaké té ,,štamprle,,, či jiné dobroty.

Viktor Podmanický starosta obce


Zprávy starosty

Vážení spoluobčané, vítám vás do roku 2013!

Přeji vše nejlepší, hlavně pevné zdraví. I v tomto roce se budeme zcela jistě snažit společně zlepšit podobu života v naší obci. Pravděpodobně budeme mít možnost si dovolit více, než v předchozích letech. Snad dorazí očekávané vyšší příjmy z RUD tak, jak nám vláda slíbila. Pokud nebude výběr daní státem pokulhávat , mohly by do našeho rozpočtu přinést částku něco pod půl milionu korun. Nikdo dnes nedokáže závazně předvídat další ekonomický vývoj. Snažíme se vytvořit v rozpočtu finanční rezervu, která by nám pomohla překonat případné nepříznivé období. Úspory bude nutné hledat i nadále. Tak abychom závazky snížili na co nejmenší mez. 
I v roce 2013 se budeme snažit podporovat všechny aktivní a pracovité spoluobčany, komunikovat s nimi. Snažit se je všechny v maximální míře podpořit. Základem obce není jen míra občanské vybavenosti, ale též i hodnoty, které jsou dány podobou společenského života, fungování spolků a dobré vzájemné vztahy občanů. I jejich vlastního vztahu k obci. Chtěl bych vám tímto dopředu poděkovat za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc.

Krátce bych se zmínil o záměrech a plánovaných akcí pro období 2013 -2014. Jedním z velkých problémů je stavebně - technický stav nemovitostí v majetku obce ( stodoly a dalších objektů u čp.64, objekt čp.231), kde se projevují závady způsobené z valné části zanedbanou údržbou a stářím. V letošním roce bude nutné realizovat alespoň částečně jejich opravy. V minulých letech se investovaly nemalé prostředky do jiných oblastí. Teď se pokusíme zaměřit na stav těchto objektů. V letošním roce máme plán realizovat, alespoň nejnutnější opravy výše uvedených budov. V zadní části objektu došlo závěrem roku k odpadnutí velké části stropu i fasády, vlivem zatékání do objektu. Řešení, jak zabezpečit dostatečné prostředky, se bude připravovat. Osobně bych rád viděl i uskutečnění oprav podhledů, omítek a provedení nového nátěru fasády na objektu kulturního domu s restaurací, ale to bude záležet na množství peněz, které budeme mít k dispozici. Nutný je i nátěr oken na objektu čp.231, či nátěr plechových střech v celém areálu. Zjistíme možnosti jak zateplit celý objekt hasičské zbrojnice, případně i provést výměnu oken - zde by se jednalo pouze o přípravu. Realizace by přicházela v úvahu v dalších letech. Při zhoršených klimatických podmínkách nelze již tento objekt ekonomicky vytopit. Věříme, že se podaří získat dostatečnou výši finančních prostředků z dotací, neboť z rozpočtu obce nelze na tak rozsáhlé potřeby finančních prostředků, reagovat. Bankovní úvěr není stále reálnou možností. Po opravách volají i další komunikace, či přestárlá síť veřejného osvětlení ( zde již bylo započato tím, že se nechal vytvořit pasport sítě a návrh na optimalizaci – náklady na obnovu veřejného osvětlení se vyšplhají až na 500 000 -580 000,-Kč, objednána je i revize celé sítě – ta nebyla provedena do roku 2012 vůbec). Pokračovat budeme i v přípravě projektu na vytvoření bezpečného přechodu přes komunikaci I/13, v prostoru zastávky autobusů ( pravděpodobná realizace v roce 2014). Chystáme se letos zabezpečit opravu hřbitovní zdi a objektů na hřbitově. Což nám ostatně ukládá i zákon o památkové péči. Zmiňuji všechny akce (záměry) s tím, že se informace dostanou k živnostníkům a firmám, které mají vztah k naší obci. V případě zájmu budou mít možnost se zúčastnit výběrových řízení. Obsah i rozsah prací bude průběžně upravován, právě s ohledem na to, jak se bude dařit zajistit finanční prostředky. Již po několik let je tvořena v rozpočtu obce rezerva, která má sloužit k pokrytí vlastních podílů obce. A to k dotacím z různých dotačních titulů. Nutno podotknout, že podpora z dotačních titulů, zejména směrem od krajského úřadu, nebyla v posledních letech, nijak valná.

Také by naši situaci významně pomohlo, kdybychom měli k dispozici všechny finanční prostředky, které máme blokovány tím, že obci některé osoby dluží a nesplácí ( ve výši dosahující takřka 600.000,-Kč). Pohledávky jsou řešeny, ale je to běh na dlouhé trati. V rozpočtu tyto prostředky znatelně chybí.

Rozhodně podpoříme opět činnost složek v naší obci. Od hejtmana našeho kraje existuje příslib, že na činnost dobrovolných hasičů se prostředky krátit nebudou. Spíše naopak.

Stejně jako ostatní obce, nemá ani naše obec prostředky na realizaci všech záměrů. Pokud poroste ekonomika státu, zlepší se i ekonomická situace měst a obcí. Chtěli bychom v tomto roce navázat na pozitivní výsledky minulého období. Rádi bychom vám tímto dopředu poděkovali za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc.

Přeji všem spoluobčanům hezký a klidný rok.
Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice


Zprávy starosty

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY OBCE - Vesnice roku 2008

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY OBCE


Dnešní poděkování patří všem našim občanům, kteří se podíleli na výrazném úspěchu obce Pertoltice v soutěži „Vesnice roku 2008“. Za výsledkem, ke kterému se ještě vrátíme v následujícím období, stojí mnoho času a dobrovolné práce velké skupiny lidí. Mužů i žen.

Tohoto historického úspěchu bylo dosaženo hned z několika důvodů. Práce s mládeží byla vždy v naší obci na vysoké úrovni. Zajišťovali ji vždy velice ochotní a pracovití lidé. Těm asi nebude nikdy dostatečně poděkováno, s ohledem na to, co udělali pro budoucnost dětí samotných ,ale i pro další vývoj naší obce. Největší odměnou pro tyto „učitele“, by podle mne bylo to, pokud by viděli, že mají zdatné pokračovatele v této práci. Že se nám všem daří zvládat práci s mládeží a dětmi. I přes podobu dnešní doby a velice rozdílné zájmy dnešní mládeže.

Samozřejmě je třeba poděkovat všem sponzorům. Bez rozlišení jejich vkladu, protože pro někoho může být i menší částka příspěvkem maximálním, kterého je v danou chvíli schopen. Za každou pomoc jsme vděčni!

Výsledek se též nepovedlo vytvořit prací pouze v období posledních dvou let. Na tento úspěch bylo „zaděláno“ již několik let. Je na místě poděkovat tedy i všem těm, kteří se vystřídali ve vedení obce – zastupitelům a zejména starostům panu Viktoru Čelkovi a panu Josefu Valáškovi. To za jejich přístup k vytváření podmínek pro činnost na tomto poli. Některým občanům již nepoděkujeme - bohužel, ale jistě si je připomeneme alespoň krátkou vzpomínkou. Dovolte mi Vám všem tedy ještě jednou jménem nejenom svým, ale jménem celého vedení naší obce, poděkovat za Vaši práci a popřát Vám mnoho štěstí a zdraví do dalších let. Děkujeme!


Viktor Podmanický starosta obce

 
Zprávy starosty

Vyjádření k problematice úklidu v bytovém domě

Vzhledem k nejasnostem kolem úklidových prací v bytovém domě č.p.193, zveřejňuji pasáž z Domovního řádu bytového fondu obce Pertoltice tak, abych zamezil případným nejasnostem a upozornil Vás na Vaše povinnosti jako nájemců.

ČÁST II. - Zvláštní ustanovení
Článek 5
Užívání společných prostor a zařízení


Společných prostor a zařízení užívá se jen k účelům, ke kterým jsou určeny.Vchody, průchody, chodby, schodiště, dvory, půdy, suterény a jiné společné prostory se udržují volné. V těchto společných prostorách je zakázáno umísťování jakýchkoliv předmětů, které patří nájemcům bytů. V případě zjištění umístění předmětů ve společných prostorách budou tyto odstraněny na náklad nájemce. V případě, že nebude možno určit vlastníka předmětů, budou tyto odstraněny na náklad všech nájemců v domě.
Pronajímatel nezajišťuje pořádek a čistotu ve společných prostorách domu. Způsobí-li mimořádné znečištění společných prostor nebo chodníku nájemce bytu nebo jiná zjištěná osoba, jsou povinni znečištění neprodleně odstranit, jinak bude odstraněno na jejich náklad.
Nájemci po vzájemné dohodě systému jsou zodpovědni za pořádek a čistotu ve společných prostorách domu a na přilehlých nemovitostech. Zejména zajišťují :
mytí a stírání schodů a chodeb, udržování čistoty ve společných prostorách a ve sklepě,čištění schodišťových oken,zábradlí,osvětlovacích zařízení,vchodových dveří, průjezdů a okolních pozemků,
možnost zavírání a otevírání domu, osvětlování schodiště, chodeb a jiných obecně přístupných prostorů v domě , dohlíží na společná zařízení domu
dozor nad prováděním řemeslných a jiných prací objednaných pronajímatelem, plnění povinností uložených pronajímateli právními předpisy a nebo příslušnými orgány státní správy
čištění chodníků přilehlých k nemovitosti, cest vedoucích od ulice ke vchodu do domu a ke společným prostorám a zařízením domu, odstraňování sněhu a náledí a posypávání zdrsňujícím materiálem

Pokud je to účelné a možné, vyhradí pronajímatel na vhodném hygienicky nezávadném místě zvláštní prostor pro umístění dětských kočárků.
V domech se provádí mytí a stírání chodeb a schodů, zametání dvora, udržování schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří, výtahové kabiny a šachty, průjezdů, chodníků přilehlých k nemovitosti a cest vedoucích do ulice, ke vchodu do domu a ke společným prostorám a zařízení domu. Schody a chodby je nutné mýt podle potřeby, nejméně však jednou za 7 dní je vlhkým hadrem stírat a čistit včetně zábradlí. Jednou za 7 dní čistit schody do sklepa, volné prostory ve sklepě, dvory. Alespoň jedenkrát za rok čistit půdy, schodištní okna, osvětlovací tělesa, výtahové kabiny a ostatní společné prostory, příslušenství a zařízení.
Větrání bytů do vnitřních prostorů domu je zakázáno, pokud k tomu nejsou tyto prostory určeny.


Dne: 18.08.2008
Viktor Podmanický
starosta obce

 
Zprávy starosty

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY OBCE - Oslavy výročí 130 let SDH v Pertolticích

Poděkování starosty obce Pertoltice

Hned na úvod bych rád poděkoval náměstkovi hejtmana libereckého kraje Bc. Radimu Zikovi. Ač se nemohl z důvodu velké zaneprázdněnosti s námi setkat na oslavách našich dobrovolných hasičů osobně, velice se zajímal o podobu, přípravy i průběh vlastní akce. „ Každá, byť malá akce, která se koná s úmyslem podpořit sounáležitost lidí se svou obcí a podporuje rozvoj společenského života ve venkovských lokalitách našeho kraje, má smysl a zaslouží si podporu nejen místních politiků“, řekl pan náměstek R.Zika. Jak říká, tak plní! Slíbil, že když nebude osobně přítomen, zašle alespoň nějaké ty sladkosti dětem. A pro naše sportovce i v řadách sboru, zakoupil sportovní náčiní v podobě 5-ti kusů kopacích míčů. Starosta obce je předal v den oslav do rukou představitelům sboru a sportovního oddílu.

Dále bych chtěl poděkovat všem hasičům i ostatním občanům , kteří se na přípravě oslav výročí založení našeho hasičského sboru podíleli. Odvedli kus dobré práce. Výborně byla zpracována publikace o historii a pamětní list. To se autorům vyvedlo. Blahopřeji k jejímu vydání. Velmi vhodný doplněk. Kuchaři a další obsluha se činili. A tím měli lví podíl na zdárném průběhu. Zaskočil jsem jen na chvíli, v době své dovolené, ale byly to hezky prožité dvě hodiny ve vaší společnosti.
Věřím, že bude i nadále podoba práce na takové úrovni, že se bude vždy hovořit o dobrých a odborně zdatných následovnících zakladatelů sboru v Pertolticích. Děkuji též všem sponzorům za jejich přízeň. Starostovi obce Bulovka, panu JUDr. Petru Duškovi, za pozvání k nim do obce na oslavy výročí založení jejich sboru a jeho následnou návštěvu u nás v obci.

Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice
Zprávy starosty

Oznámení pro smluvní partnery firmy FDL- NET

Obecní úřad Pertoltice
Obecní úřad Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 pošta Habartice, Liberecký kraj
POZOR NOVÝ TELEFON +420 724 162 170
http://www.obecpertoltice.cz; e-mail: obec.pertoltice@volny.cz

č.j. /2008
skartační znak:


O Z NÁ M E N Í

Obecní úřad Pertoltice tímto vyzývá všechny smluvní partnery firmy FDL- NET, kteří měli v roce 2007 uzavřenu platnou smlouvu na poskytování služby přenosu dat, aby se dostavili na obecní úřad. A to do konce měsíce března 2008.

Na základě předložené a platné podoby smlouvy, Vám bude rozhodnutím Zastupitelstva obce Pertoltice ze dne 27.02.2008, vyplacena jednorázově částka 350,-Kč. Jedná se o kompenzaci problémů s užíváním služby, které vznikly při výstavbě bytového domu č.p. 193, v katastrálním území Dolní Pertoltice. A to zejména během měsíce prosince 2007.


Přijměte naši omluvu za vzniklé komplikace.

V Pertolticích dne: 5.3.2008
Viktor Podmanický - starosta obce


kulaté razítko Obec Pertoltice
kraj Liberecký
 
Zprávy starosty

Oznámení - byty 193

Obec Pertoltice
Obecní úřad Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 pošta Habartice, Liberecký kraj
POZOR NOVÝ TELEFON +420 724 162 170
http://www.obecpertoltice.cz; e-mail: obec.pertoltice@volny.cz


č.j. k 200 /2007
skartační znak:


O Z N Á M E N Í

Obec Pertoltice tímto oznamuje všem, kteří uzavřeli smlouvy o smlouvě budoucí na přidělení bytu v obci Pertoltice - bytový dům č.p. 193, v katastru Dolní Pertoltice, že není znám v současnosti termín předání bytů do užívání. Bytový dům se stále nedá používat k účelu, pro který byl určen. Zhotovitel firma DI-TECH s.r.o. Jablonec nad Nisou opětovně nesplnila termín předání díla. Dále má dílo závažné zjevné vady na vyhotovení, pro které nelze zatím užívat. Dodavatel byl vyzván k odstranění tohoto stavu již 31.12.2007. Doposud tak neučinil.

Veškeré uzavřené smlouvy jsou v platnosti a budete včas upozorněni na aktuální stav. Prozatím přijměte naši omluvu za vzniklé komplikace.


V Pertolticích dne: 4.3.2008

Viktor Podmanický - starosta obce


kulaté razítko Obec Pertoltice
kraj Liberecký


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (342 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (319 hl.)
 
NE (351 hl.)
 
NEVÍM (228 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1240
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz