Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009 - 22
Výlet do ZOO a Botanické zahrady 2009
zobrazení: 2130
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 13 (z celkem 13 nalezených)

SNK Pertoltice

PROGRAM VOLEBNÍHO SDRUŽENÍ „SNK“ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 2018.

Vážení voliči, představujeme Vám tímto základní cíle našeho sdružení, se kterými se ucházíme o vaše hlasy. V nadcházejícím období nám jde zejména o každodenní kvalitní práci našich členů, která by měla vyústit v pozorovatelný výsledek. Tím by mělo být celkové zkvalitnění života obyvatel naší obce. To byl náš záměr již ve volebním období 2006 - 2010, kdy jsme se poprvé, jako sdružení lidí se společnými zájmy a plány, ucházeli o Vaše hlasy. Naše vize jsme se snažili důsledně naplňovat i v období let 2010 – 2014. Výše uvedený záměr sdružení zůstává stěžejním i pro naši práci v dalším období let 2014 – 2018.
V letošních volbách se o Vaši přízeň ucházíme, po částečné obměně, v novém složení.
Vážení spoluobčané, volební uskupení nezávislých kandidátů si Vám dovoluje předložit svůj volební program pro komunální volby 2014. Při jeho tvorbě jsme vycházeli zejména z předchozí letité práce v obecních orgánech, kde jsme se denně setkávali s problémy, které provázejí náš všední každodenní život. Víme, na co jste si stěžovali. Víme, co a jak jste se zájmem komentovali. Respektujeme všechny Vaše náměty na zlepšení naší práce. Návrhy a podněty ke zlepšení života v naší obci.
Nehovoříme o tom, jak máme silnou kandidátní listinu . Proč taky? Jsme hrdí na to, že se nám podařilo vytvořit tým kompetentních lidí, za nimiž stojí jejich každodenní poctivá práce. Skupinu, která se sešla o své vlastní vůli, sdružení ochotných lidí, z nichž je každý schopen a připraven plnit to, k čemu se zavazujeme. Jsme tu pro obec, jsme tu pro Vás.


Hlavní cíle 1) Chceme dosáhnout co největší důvěry občanů v orgány obce, podpoříme občanské aktivity tak, aby naši občané měli větší možnosti ovlivňovat chod obce po celé funkční období 2) Naší ambicí je pokračování v trendu, který směřuje k odpovědnému hospodaření obce 3) Dalším úkolem je pro nás tvorba základních rozvojových dokumentů 4) Při práci zastupitelstva chceme využívat různých pohledů i zkušeností, pozorně naslouchat, dbát většinového názoru našich občanů a zvýšit informovanost obyvatel

1.1. Záměr chceme naplnit zejména tím, že zastupitelé za naše uskupení se budou aktivně podílet na chodu obce, budou se vzdělávat, získávat informace, přinášet podněty pro rozvoj obce a aktivně se podílet na jejich prosazování i realizaci. Jako zodpovědní politici jsme připraveni přijmout i taková opatření, která v daný okamžik popularitu nepřinesou. Dohoda, vedoucí k úspěšnému řešení, je našimi členy vnímána jako něco, co je více než kompromis.
1.2. Vážíme si historických a kulturních hodnot, které nám zanechali v obci naši předkové. Budeme se snažit tyto hodnoty dále rozvíjet. Ve spolupráci s kronikářem obce, se všemi spolky a s občanským sdružením, přispějeme k prohloubení vztahu občanů k historii, k historickým památkám a k přírodnímu dědictví v katastru obce.
1.3. Chceme být pozitivní hybnou silou při správě obce. Budeme hledat tu nejvhodnější podobu spolupráce s občany při trvalém zlepšení naší vzájemné komunikace a zvýšení všeobecné sounáležitosti s děním v naší obci. Reakce a názory občanů získané nejenom na veřejných jednáních zastupitelstva, neprodleně promítneme do konkrétní činnosti obce. Spojíme finanční a organizační možnosti obce s Vaší aktivitou a Vašimi projekty,
1.4. Podporu jsme připraveni poskytnout všem již tradičním společenským akcím, které jsou na území obce pořádány. Podpoříme však též i další rozvoj v této oblasti. Vážíme si práce všech občanů, kteří se na přípravách i realizaci akcí podíleli, podílejí a budou se podílet i v budoucnosti. Samozřejmě, že nejen finanční prostředky jsou tím, čím lze v oblasti kultury, sportu a turistiky naší obci přispět. Jedná se též o vytvoření aktivního prostředí se spoluúčastí všech, kteří se chtějí na tomto rozvoji podílet. Toho bychom chtěli dosáhnout.
2.1. Naší ambicí je pokračovat v odpovědném hospodaření, které by mělo zajistit větší ekonomickou prosperitu. A to tempem, již započatým v předchozím období. Chceme pokračovat ve stabilizaci obecních financí, za uvážlivého vydávání finančních prostředků nás všech. Našim cílem je budovat pouze věci funkční a ekonomicky únosné pro velikost obecního rozpočtu.
2.2. Prioritou je pro nás udržení vyrovnaných obecních rozpočtů. A to po celé volební období. Výjimkou může být pouze období, které by případně následovalo těsně po vzniku krizových situací. Dle našeho názoru je třeba odpovědně též přistupovat k řádnému finančnímu plánování obce. A to tak, jako to dělá každá odpovědná rodina či firma.
2.3. Budeme poskytovat cílenou podporu všem uskupením i jednotlivcům, kteří se aktivně podílejí na udržení společenského života v obci a propagaci naší obce. Podpoříme návrhy na finanční podporu činnosti sportovního oddílu, občanského sdružení i dalších subjektů, které působí na území obce. Samozřejmostí je pro nás podpora činnosti SDH Pertoltice – zejména zabezpečení odpovídajícího vybavení JSDH. Podporu poskytneme sboru dobrovolných hasičů též v oblasti práce s mládeží. Výše podpory bude korespondovat, tak jako doposud, s možnostmi obecního rozpočtu. Snaha o další zkvalitnění zázemí pro činnost sboru, je pro nás jednou z priorit. Chceme navázat na vše, čeho již bylo v této oblasti dosaženo v předchozích letech.
2.5. K naplnění výše uvedených úkolů budeme i v tomto období pokračovat ve hledání jiných způsobů financování. Chtěli bychom zvýšit četnost i úspěšnost účasti naší obce v dotačních výzvách. Uvědomujeme si, že možnosti pro naši obec jsou zatím pouze na úrovni státního a krajského rozpočtu. V předchozích letech byla odpovědným hospodařením vytvořena rezerva finančních prostředků, které obec může využít na krytí vlastního podílu žadatele o dotace. Tyto prostředky chceme výhledově ještě navýšit.
2.4. Sestavíme jasný výhledový plán akcí, jehož řádné plnění si bude mít možnost každý občan překontrolovat. Bude mít též možnost podílet se na jeho vlastním vzniku. Vycházet jistě budeme z již existujícího plánu oprav majetku obce, který však bude nutné aktualizovat.
2.4. Hodláme i nadále snižovat míru diskriminace všech těch občanů, kteří si plní své závazky a povinnosti vůči obci. Plánujeme eliminovat vzrůstající počet pohledávek, a to důsledným postupem proti dlužníkům. K tomu využijeme všech zákonných prostředků. Jakýkoliv způsob parazitování na obecním rozpočtu, a to na úkor ostatních občanů, je pro nás naprosto nepřijatelný.
2.5. I přes nárůst výše finančních prostředků, které je nutné vkládat do řešení propadů v příjmech obecního rozpočtu, nehodláme navyšovat výši místních poplatků. To však půjde ruku v ruce, s důsledností při jejich výběru. Neplánujeme ani zvýšení daně z nemovitostí.
3.1. Chceme se i nadále aktivně podílet na tvorbě územně plánovací dokumentace naší obce, jakožto základního dokumentu pro rozumný a odpovědný rozvoj naší obce.
3.2. Naším úkolem bude též práce na chybějícím strategickém plánu rozvoje obce. Vycházet budeme z dokumentu Program obnovy venkova obce Pertoltice, který bude nutné aktualizovat. A to v návaznosti na neaktuální – již vyhotovené akce, popřípadě na vznik nových potřeb a požadavků občanů obce.
3.3. V roce 2010 byla vedením naší obce podána žádost na zahájení komplexních pozemkových úprav. A to v obou katastrálních územích naší obce. Práce se však ani po čtyřech letech nezapočaly. Intervencí na odpovědné orgány budeme chtít dosáhnout konečného řešení v této oblasti.
3.4. Po skončení platnosti společného dokumentu všech obcí našeho regionu, který řešil jednotlivé oblasti komunitního plánování, bude naším úkolem vytvořit komunitní plán naší obce. Ten bude mapovat potřeby a pojmenuje problémy. Též bude obsahovat i způsoby jejich řešení.
4.1. Chceme využívat různých pohledů i zkušeností všech obyvatel, kteří budou mít zájem se podílet na chodu obce.
4.2. Rozhodně chceme pokračovat ve snahách, o zvýšení informovanosti našich občanů a transparentnosti všech našich kroků. Zasadíme se o to, aby veškeré materiály, projednávané zastupitelstvem, byly veřejně dostupné. A to jak na webu obce, tak na vývěskách v obci. To se týká též zápisů z jednání obecního zastupitelstva.
4.3. Plánujeme udržet, a to minimálně ve stávající podobě, obsah a aktuálnost webových stránek naší obce. Podporujeme zachování jednoho z pilířů informovanosti našich občanů – vydávání obecního zpravodaje.
4.4. I v tomto volebním období je pro nás prioritou aplikace otevřených výběrových řízení.

Jedná se o výčet našich základních priorit, jejichž uplatňováním chceme směřovat naší obec k místu, které je příjemné pro život. Nám i Vám je jasné, že podoba plnění našeho programu bude závislá na mnoha okolnostech. Slibujeme, že se budeme snažit o splnění maxima možného. Jedním z faktorů, který plnění našeho programu ovlivní, bude též to, zda získáme dost hlasů na jeho prosazování. Zda najdeme rozumný kompromis s případnými partnery.
Základem všeho budou nejen peníze, ale též podoba spolupráce občanů, spolků a obecního úřadu. Bez ohledu na to, z jaké jsme volební strany. Věříme, že náš volební program, který jsme sestavovali v přímé návaznosti na činnost zastupitelstva v minulých letech a zkušenosti lidí z řad občanů, je solidním základem pro budoucí rozvoj naší obce. Naše práce, jak pevně věříme, bude směřovat k zachování základních jistot, které mají vliv na spokojený život všech skupin obyvatelstva naší obce. Pro naše občany jsme čitelní, neboť naše práce i názory jsou konzistentní již delší dobu. Dovolujeme si Vás tímto požádat o Vaši maximální podporu, kterou vyjádříte nejlépe tím, že našemu volebnímu uskupení dáte svůj hlas.


Za kandidáty SNK
Viktor Podmanický kandidát na starostu obce
Vladimír Hovad kandidát na místostarostu obce
SNK Pertoltice

Soutěž o nejhezčí předzahrádku 2010

Soutěž o nejhezčí předzahrádku

SNK Pertoltice
ve spolupráci s Obecním úřadem Pertoltice a občany obce

pořádá

Soutěž o nejhezčí předzahrádku a celkový vzhled zahrady

Akce se koná od dne 31.5.2010 do 15.09.2010
v obou katastrálních území naší obce
Přihlásit se lze odesláním přiložené přihlášky nebo vyplněním na obecním úřadě, či telefonicky.
Soutěž je určena pro zájemce z řad našich občanů a majitelů rekreačních objektů v naší obci. Předmětem soutěže jsou předzahrádky, zahradní úpravy a květinová výzdoba.
Hodnocení bude prováděno v průběhu celého období zasílejte fotografie, popřípadě oznamte, že chcete dokumentovat obecním úřadem. Po ukončení bude porotou vyhlášeno pořadí jednotlivých soutěžících.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži!

Za Obecní úřad Pertoltice: Viktor Podmanický
Za SNK Pertoltice: Olga Čepelíková Dis
………………………………………………………………………………………………………………………………..


Přihláška do soutěže o nejhezčí předzahrádku a celkový vzhled zahrady,kterou pořádá SNK Pertoltice
ve spolupráci s Obecním úřadem Pertoltice a občany obce


Přihlašuji se tímto od soutěže probíhající v naší obci.


Jméno a příjmení : …………………………………………


Bydliště:…………………………………………………….


Do soutěže přihlašuji: ………………………………………………………………..Podpis: ……………………………
 
SNK Pertoltice

III. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě


Obecní úřad Pertoltice a firma Elektrowin - Zpětný odběr elektrozařízení

ve spolupráci se SNK Pertoltice
pořádá

III. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě
Téma: „ Co bych v naší obci zlepšil (a)“

Soutěž je vyhlášena v těchto částech a věkových kategoriích:

A. Literární soutěž - povídka, báseň, fejeton či úvaha

Kategorie:
1. věk 5 - 8 let
2. věk 9 - 12 let
3. věk 13 - 15 let
4. věk 15 a více let

B. Výtvarná soutěž - tématický obrázek / technika libovolná/, linoryt či koláž, keramika

Kategorie:
1. věk 5 - 8 let
2. věk 9 - 12 let
3. věk 13 - 15 let
4. věk 15 a více let


Soutěžní podmínky:
Vlastnoruční provedení díla, původní a doposud nepublikovaná tvorba, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiku. Soutěžní příspěvky je nutno odevzdat na Obecním úřadě v Pertolticích. do
30. 09.2009
- a to včetně. Všechny došlé příspěvky a díla budou posouzeny porotou, která bude složena ze zástupců sponzorských firem a občanů naší obce. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni hodnotnými věcnými cenami, které do soutěže věnovala Obec Pertoltice, SNK a firma Elektrowin.
Soutěž má jako druhotný, avšak také velmi důležitý aspekt a tím je výchova a podpora rozvoje osobnosti.Jde o snahu zapojit co největší počet občanů do dění v obci.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!!

 
SNK Pertoltice

Soutěž o nejhezčí předzahrádku

SNK Pertoltice

ve spolupráci s Obecním úřadem Pertoltice a občany obce

pořádá

Soutěž o nejhezčí předzahrádku

a celkový vzhled zahrady

Akce se koná od dne 12.5.2009 do 15.09.2009
v obou katastrálních území naší obce


Přihlásit se lze odesláním přiložené přihlášky nebo vyplněním na obecním úřadě

Soutěž je určena pro zájemce z řad našich občanů a majitelů rekreačních objektů v naší obci. Předmětem soutěže jsou předzahrádky, zahradní úpravy a květinová výzdoba.

Hodnocení bude prováděno v průběhu celého období zasílejte fotografie, popřípadě oznamte, že chcete dokumentovat obecním úřadem. Po ukončení bude porotou vyhlášeno
pořadí jednotlivých soutěžících.


Těšíme se na Vaši účast v soutěži!

Za Obecní úřad Pertoltice: Viktor Podmanický
Za SNK Pertoltice: Olga Čepelíková Dis


Přihláška do soutěže o nejhezčí předzahrádku a celkový vzhled zahrady.

Přihlašuji se tímto od soutěže probíhající v naší obci.


Jméno a příjmení : …………………………………………


Bydliště:…………………………………………………….


Do soutěže přihlašuji: ………………………………………………………………..Podpis: ……………………………

 
SNK Pertoltice

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMUVolební období 2006-2010

SNK Pertoltice

Zpráva se zabývá hodnocením druhého roku volebního období
SNK Pertoltice

Vypracováno dne: 15.11.2008
Viktor Podmanický


Úvod

Celkově lze práci hodnotit i nadále docela dobře. Sice jsme se nevyvarovali chyb, ale podle našeho názoru to nebyly chyby zásadní. Věříme, že v dalších letech dokážeme nedostatky odstranit. Samozřejmě ve spolupráci s občany naší obce. Sami nedokážeme nic. Bohužel se nedaří zapojovat do práce pro obec větší počet našich spoluobčanů. Zde cítíme velký potenciál, který se nám nepodařilo ještě probudit. Vysvětlení je hned několik a jen stěží se nám podaří odhalit pravý důvod nezájmu. Přesto je důležité se pokoušet o nápravu tohoto stavu i nadále. Snad jen ještě ve větší míře. V zastupitelstvu obce se nám pracuje s ostatními členy zastupitelstva velice dobře. Vážíme si jejich názorů. Od jisté doby došlo i ke zkvalitnění příspěvků zastupitelů. Tím jsme dostali spoluhráče s názorem. Jedná se o „opozici“ s konstruktivním pohledem na situace a jejich řešení. To lze jen uvítat. Jsme rádi, že naši členové v zastupitelstvu i výborech, byli vždy oporou a předvedli práci v mnoha směrech vysoce odbornou a kompetentní.

Úkol, který jsme si vytyčili na poli zapracování nových zastupitelů, kteří budou v dalších letech tvořit základ vedení obce, se daří vcelku plnit. Zde je tak trochu handicapem to, že Nikol Reinhardtová studuje vysokou školu. Přesto neztrácí kontakt s děním. Pro nás bude nyní prvořadé a cenné, její úspěšné studium. Máme dojem, že občanům naší obce nabídneme i v dalších období kvalitní tým, který obec dovede k řádnému spravování a popřípadě i malé prosperitě.

Stále máme na mysli to, že jsme dostali úkol od většiny obyvatel. Ten zní jasně a srozumitelně. Máme dbát o blaho a chránit zájmy našich obyvatel. Stále je potřeba mít na paměti většinový zájem obyvatel naší obce.
Největší důraz jsme kladli na pojetí funkce starosty, jako manažera. I když se jedná o post politický, je nezbytné protknout tuto funkci i manažerskými a marketingovými zvyklostmi. Snad se tento záměr podařil. Budeme chtít takto pokračovat i v dalším období. Dále bude naší snahou to, abychom se zcela vyhnuli nekompetentnímu a nekoncepčnímu rozhodování o vedení a směřování obce. Úkol neotvírat akce, které nemůže obec financovat ze svého rozpočtu, je dnes již naprostým standardem práce vedení obce. I v dalším období je třeba na doporučení kontrolního výboru více dbát na kvalitu předkládaných konceptů smluv a závazných dokumentů. Kvalitní podoba smluv se ukázala jako podstatná záležitost. Při dokončování akce výstavby bytového domu v č. p.193, sehrála nekvalitní, pro obec nevýhodná podoba všech smluv, významnou roli. I na systému kontroly je neustále co zlepšovat. Práce kontrolních orgánů je prioritou pro naše zástupce i pro další úsek funkčního období. Důslednost v naplňování jednotlivých usnesení zastupitelstva, jen napomůže všem snahám o zkvalitnění práce celého vedení obce. Praxe na tomto úseku byla získána bohužel v případě jednání zaměstnanců obecního úřadu. Ti měli patřit k pilířům dobrého fungování naší obce. Během prvních dvou let se však ukázalo, že to byl mylný předpoklad. Poučení bylo bolestné, ale velice důležité pro zbytek období.

Dnes po druhém roce volebního období, již nestojíme na rozcestí. Nehledáme tu optimální a hlavně správnou cestu pro obec. Zpočátku to bylo opravdu těžké. Neulehčené jsme to měli předchozím vývojem. Tím, že nebylo finančních prostředků nikdy dostatek, jsme ani nemohli dělat nic jiného, než to, co jsme činili. Nezbývalo, než pomalu a nekompromisně jít za tím, abychom umořili co nejrychleji všechny možné dluhy. Zejména ty, které hrozily penalizací nebo konkursním řízením. Je i v dalším období nezbytné udržet ohlášený a praktikovaný směr. Znamená to nepodlehnout laciné a líbivé politice směrem k voličům, která by jim ve svém důsledku nic dobrého nepřinesla. Domníváme se, že je postačující v tomto prvním období to, že se daří postupně stabilizovat obecní rozpočet naší obce na další léta. Nakonec nám je stále odstrašujícím případem situace po volbách, kdy byl bez přetvářky pojmenován skutečný stav obce. Problémy kolem neexistence finančních prostředků na dokončení stavby bytových jednotek vyústily až v ohrožení celé stavby. I přesto, že se často setkáváme s neobjektivními hodnoceními naší práce (z pohledu části občanů jsme doposud nic neudělali ), je nutno nám přiznat nemalou snahu o výrazné snížení dluhů obce. To se daří průběžně stále, ale tempo se zpomalilo. Přesto se jen neškudlilo. Také se prováděly akce různého rozsahu. Ať se to kritikům líbí, nebo ne! Dle čísel ze sestav a zpráv finančního výboru, je to více než jasné.

Dále chceme rozvíjet spolupráci s ostatními volebními stranami. A to zejména na úseku prosazování všech významných kroků, které povedou ke zlepšení kvality života v naší obce. Chceme nadále spolupracovat i s lidmi, kteří stojí mimo naše volební uskupení. Nejsme vázáni žádnou stranickou direktivou, tudíž se nebráníme spolupráci na všech bodech volebního programu, kde lze nalézt průsečík zájmů a názorů. Všem občanům, kteří nám byli oporou v tomto těžkém období, moc děkujeme za vstřícné jednání.


I.
Vývoj v oblasti ekonomické


K hodnocení a zejména k posouzení finanční situace naší obce se ukázalo jako nejlepší řešení to, že se zveřejní tabulky, ve kterých je přehledně představen skutečný stav. Tyto jsou obsaženy v této zprávě za sledované období druhého roku volebního období 2006-2010 o stavu obce.
Zastupitelé a členové výborů z řad SNK, se podíleli valnou většinou na rozhodnutích a tvorbě materiálů a plánů, které měly za úkol stabilizaci rozpočtu obce a platby závazků. Z předložených relevantních podkladů vyplývá , že se podařilo otočit směr vývoje od konkursu, po směr mírného zlepšení finančního postavení obce.
Velice vysoko je možno ocenit práci našich členů, kteří pracují ve finančním výboru. Ten pracoval pod vedením Renaty Skrbkové. Její přínos společné práci, byl zejména znát v období po odchodu pracovníků obecního úřadu. Značný kus práce odvedla i při práci vnitřního auditu a přípravě na inventarizaci majetku obce. Výčet prací by byl dlouhý. Jana Richtrová ml. se podílela na návrzích, které směřovaly ke stabilizaci rozpočtů a zamezení zbytečného plýtvání prostředky obce. Významně se podílela na přípravě zasedání výboru, na přípravě materiálů pro hledání úspor a na kontrolní činnosti.
Olga Čepelíková se aktivně zúčastnila na jednáních o snížení nákladů na výstavbu bytových jednotek v č.p. 193, a též se podílela na chodu výboru finančního, který též dozorovala. Pracovala na přípravách kolem prodejů majetku obce, měla na starosti kontakty a práci ve vztahu k SDH Pertoltice. Dozorovala v přechodném období práci starosty s pokladnou a vytvářela materiály pro jednání výborů. Jana Richtrová, Olga Čepelíková a Renata Skrbková pracují na přípravě úkonů inventarizační komise a finančního výboru zastupitelstva. A to ve vztahu k řešení situace po odstoupení účetní obce a ukončení pracovního poměru referenta. Mnoho času, který výše jmenované mohly věnovat užitečnějším činnostem, bohužel musely věnovat vnitřnímu auditu. Ten si vyžádala situace během léta 2008.
Byl podán další návrh na umístění reklamy v obci a tím získat dlouhodobě finanční prostředky. Tento návrh byl předán k dopracování do výborů a zastupitelstva. Dále jsme se zasadili významně zejména o získání peněžních prostředků z dotačních titulů na akci „Odkanalizování objektu č.p.193 + ČOV - Dolní Pertoltice“, dále byl zajištěn převod majetku krajského úřadu do majetku obce ( nábytek do kanceláře + křesla do zasedačky a salonku naší restaurace, další počítačová technika).

Proběhla jednání se sponzory a odeslány osobní dopisy se žádostí o sponzorský dar. Bohužel, zde jsme nebyli opět úspěšní. Situace se podobá stavu roku 2007.
Pro zajištění činností obecního úřadu, ale zejména SDH, sportovců a mládeže, se podařilo získat podporu v různé podobě - od pana Petra Filipa, pana Miloslava Peroutky, p.Viktora Podmanického, paní Marie Srpové, p. Jirky Votrubce, p. Věry Hauptigové a dalších.

Podporou vzniku a provozu Muzea Pertoltice, byly získány též nějaké finanční prostředky. Ty byly po dohodě s paní kronikářkou zpětně investovány do dalšího provozu tohoto zařízení. Dále byly určeny na úhradu nákladů na různé akce a tvorbu obecní kroniky.
Všichni zastupitelé za SNK podpořili plně velkou část akcí. Nejhorší investiční akcí z našeho pohledu je stále rekonstrukce objektu bývalé školy na bytové jednotky. Nedostatky v přípravě kolem této akce byly značné. Problémy všeho druhu budou ještě gradovat v období při vyúčtování celé akce. V práci, která se týkala této akce, byli zapojeni zejména naši členové. Často je občany naší obce komentováno rozporuplně to, že skoro všichni zastupitelé byli v minulém volebním období u „toho“. Je nezbytné k tomuto podotknout toto: 1) v naší obci není volena rada, tím získává výsadní postavení starosta obce. Tedy též rozhodovací pravomoci a volnou ruku ve vedení. 2) je nutno poznamenat, že dva zásadní dokumenty, podle kterých se výstavba bytových jednotek připravila a následně i prováděla, nebyly zastupitelstvu předloženy ke schválení. Ve své podstatě byly tedy při započetí stavebních prací neplatné. Jednalo se o neschválení Dodatku č.1, ke smlouvě o dílo - rozpočtu, podle kterého se stanovila celková cena díla a podoba jeho provedení. Dále nebyl schválen úvěr od bankovního ústavu v plné výši. Zastupitelstvu obce nebyla předložena ke schválení celková podoba úvěru. Tedy včetně poplatků za vedení účtu a zejména výpočtu úroků. Tím se výrazně liší celková částka úvěru od té, která byla schválena zastupitelstvem.

V této problematice máme jistý dluh – v bodě 2a 3, volebního programu našeho uskupení. Přesto bylo působení v této oblasti ve sledovaném období z našeho pohledu úspěšné.

II.
Vývoj v oblasti sociální, oblasti kulturního dění a péče o občany


V této oblasti nedošlo opětovně k plánované dohodě o provozu ordinace lékaře. Dnes, po jednáních se třemi lékaři Frýdlantského výběžku víme,že bude tento bod volebního programu nebude lehké splnit. V průběhu období se bohužel objevovaly problémy i s naplněním bytů v rekonstruovaném objektu bývalé školy - někteří žadatelé se rozhodovali vlastně po celou dobu výstavby, zda zvolí tuto variantu pro vyřešení svého bydlení. Další žadatelé odstupovali během příprav předání bytových jednotek. Tím se značně komplikovala práce zastupitelstvu obce v oblasti bytové politiky

Na poli kulturním proběhly s účastí nebo zapojením našich kandidátů tyto akce:
První akcí bylo pořádání II. ročníku literární a výtvarné soutěže
Aktivně jsme se zúčastnili na pálení čarodějnic, stavbě i kácení Pertoltické májky
Spolupracovali jsme na přípravách a průběhu oslav našich hasičů
Byli jsme pořadateli soutěže o „Nejhezčí předzahrádku a zahradní úpravu“
Proběhlo též instruktážní sezení nad počítačovou technikou v místní knihovně
Byl připraven koncert hudebního seskupení kolem J.Kořínka

III.
Vývoj v oblasti podpory, práce, činností pro obec i pro vzhled obce


Bohužel stále malý počet našich obyvatel pochopil snahu o zlepšení stavu obce po roce 2006. Přesto můžeme poděkovat dosti lidem, za jejich kladný a příkladný postoj k řešení situace. Nebylo pro ně jistě jednoduché skloubit práci pro obec a své pracovní i soukromé aktivity civilního života. Proto si jich velice vážíme a mohou počítat s naší podporou i opačným směrem.

Péči o zeleň, celkový vzhled obce a květinovou výzdobu se starala paní Závůrková Irena a pan Viktor Podmanický st., který se podílel na sekání ploch kolem komunikací v Dolních Pertolticích. Pan Viktor Podmanický st. pracoval na opravách techniky obce. Na opravách zařízení zase zapracoval pan Jiří Votrubec, který provedl opravu obecního kontejneru na domovní odpad.
Díky přípravě podkladů a ochoty něco zkusit, jsme se zúčastnili soutěže „ Vesnice roku 2008“. Byl to dobrý tah, protože obec dostala ocenění – „Bílou stuhu za práci s mládeží“. Zúročila se tak dlouhodobá práce našich občanů v tomto, ale zejména v předchozích obdobích. Letos jsme tak navázali na dobrý výsledek z minulého roku. V roce 2007 se naše sdružení významně přičinilo o úspěšnou účast v soutěži o „Zlatý erb“. Celou akci naší účasti v soutěži navrhla a nejvíce se přičinila o její zdárný průběh paní Olga Čepelíková.
Na počátku bylo určeno, že veškeré práce na obecním majetku, budou omezeny na nezbytně nutnou mez. Rozhodně ale nebyly provedeny úkony malého rozsahu. Zastupitelé i členové výborů z našich řad se snažili též přispět a podpořili jednotlivé kroky vedoucí k opravám obecního majetku.

IV.
Souhrnné hodnocení


Je třeba brát v úvahu, že náš první volební program, jsme koncipovali za pomoci dlouhodobě předkládaných nesprávných ekonomických ukazatelů, což velmi ovlivnilo konečné pojetí našeho programu. Dle našeho názoru řádně plníme náš volební program s ohledem na možnosti rozpočtu a s přispěním našich občanů. Také je třeba říci, že s ohledem na naše zkušenosti a um. Ale snažíme se, aby bylo vše uskutečněno nejlépe, jak to jen dokážeme. Bez další pomoci našich spoluobčanů se však neobejdeme a zlepšení našeho života v obci se nečinností občanů, jen zbytečně protáhne. Celkově hodnotíme tento druhý rok našeho působení jako dobrý.

Rád bych poděkoval všem členům kandidátky SNK, kteří pracovali pro obec. Poděkování a úcta patří též všem sympatizantům a příznivcům programu SNK.

PŘÍLOHA SOUHRNNÉ ZPRÁVY O PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU
Plán práce do dalšího období

Plán do dalšího období – výtah: úklid prostor skladů v č.p.64, nátěr střechy na č.p. 231 a další stavební opravy v tomto objektu, oprava oken v patře budovy obecního úřadu, bytu č.2 v č.p.64, opravy komunikací, oprava střechy a plechování na staré hasičské zbrojnici, oprava klempířských prvků na objektu obecního úřadu, opravy komunikací kolem návsi i v dalších lokalitách, oprava propadajícího se mostku Horní Pertoltice, mostků v Dolních Pertolticích, opravy veřejného osvětlení v celé obci, instalace dalších těles na osvícení prostorů – podle podaných žádostí našich občanů a zejména instalace veřejného osvětlení do části Nové Pertoltice. Část finančních prostředků bude použita na vytvoření zásoby palivového dřeva pro potřeby naší obce.
Rádi bychom zdárně dotáhli přípravu výstavby multifunkčního hřiště uprostřed obce. Tato akce by byla příspěvkem ke zkvalitnění života v naší obci na delší časový úsek.
Je nezbytné zařadit do programu příprav i výstavbu ČOV u objektu č.p.64. Další žádosti na poskytnutí dotace podáme jistě i v dalším období chceme využít na pořízení nové techniky pro pracovníky, kteří se starají o údržbu obecního majetku, na nákup nového kotle do hasičské zbrojnice. V neposlední řadě na pořízení vybavení zásahové jednotky našeho hasičského sboru. Je mnoho oblastí života naší obce, kde je potřebné nainvestovat. Úspěšnost jednotlivých projektů je odvislá od množství získaných finančních prostředků z dotačních titulů.

 

1.  Stav obecních financí od 01.11.2006 -  do 01.11.2008

Tabulka č. 1

 

 

 

             Stav na účtu ke dni rozvahy

 

 

01.11.2006

01.11.2007

01.11.2008

1.

Běžný účet KB

78.467,37

54 155,84

 

2.

Běžný účet ČS

-73.049,81

- 22 104,56

 

3.

Podúčet dotační KB

2.000,00

43 059,36

 

4.

Pokladna obec hotovost

0,00

0,00

 

5.

Jiné zdroje FRB

33.756,79

52 480,50

 

6.

Úvěrový účet obce ČS č.1

-218.200,00

- 107 800,00

 

7.

Úvěrový účet obce ČS č.2

-224 589,77

   -  192 812,19

 

CELKEM

-401 615,42

-173 021,05

xxx

 

 2. Stav plnění závazků obce přejatých  od 01.11.2006 do 01.11.2008

Tabulka č. 2

Poř.

Typ závazku-přejatých

  Částka 2006

Částka 2007

Částka 2008

 

 1.

Odstupné starostovi

    -203.000,00

0,00

0,00

 2.

Dluh- p. Mlejnek

     - 80.000,00

-20000,00

0,00

 3.

Půjčka od fyz.osob.

    -750.000,00

-750000,00

-750000,00

 4.

Doúčtování  ÚPD

      -52.657,00

0,00

0,00

 5.

Běžné faktury

    -764.645,00

0,00

0,00

 6.

Vyčerpaný účet dotace

    -117.997,00

0,00

0,00

 7.

Vyčerpaný úvěr běž.sp.

      -80.000,00

0,00

0,00

 8.

Technický dozor č.p.193

    -118.000,00

-198 000,00

0,00

9.a

Úvěr na stavbu č.p.193
SNK Pertoltice

Žádost o provedení vnitřní kontroly

Zastupitelstvo obce Pertoltice
Dolní Pertoltice 59
464 01 Frýdlant

Vaše č.j.
Naše č.j. /2008
Vyřizuje:
Podmanický Viktor

Věc: Žádost o provedení vnitřní kontroly


Vážené Zastupitelstvo obce Pertoltice,

jako člen zastupitelstva obce, Vás žádám o pověření pro výbory kontrolní a finanční, za účelem přezkoumání chodu obecního úřadu. Po vyjádřeních pana Fafláka a paní Dagmar Čepelíkové ml. je zde podezření, že starosta obce postupoval v roli zaměstnavatele nezákonně, nestandardně a poškodil jmenované.

Úkolem by mělo být nalezení odpovědí na jednotlivé otázky, které ve spojitosti s touto problematikou vyvstaly. Žádám, aby kontrolní orgán zřízený zastupitelstvem, přezkoumal skutečnosti popsané panem Faflákem a paní Dagmar Čepelíkovou ml..

Zejména :
1) psychický teror
2) nátlak na stěžovatele v blíže nespecifikované podobě
3) neoprávněnost vystavení platového výměru č.9/2008 po nástupu paní D.Čepelíkové
4) prozkoumání pracovní náplně – náplně referentského místa obecního úřadu Pertoltice
5) prozkoumání plnění úkolů obecního úřadu za sledované období – od počátku roku 2008 – do ukončení činnosti referenta a účetní
6) prozkoumání plnění úkolů obecního úřadu za sledované období – po ukončení činnosti referenta a účetní – dle vyjádření vládl v kanceláři obecního úřadu chaos
7) kontrola situace kolem ztrácejících se dokumentů na obecním úřadě
8) jiné

S pozdravem

V Pertolticích dne : 28.07.2008
Viktor Podmanický

starosta obce

 
SNK Pertoltice

Soutěž o nejhezčí předzahrádku

SNK Pertoltice  

ve spolupráci s Obecním úřadem Pertoltice a občany obce

pořádá

 

  

 

    

Soutěž o nejhezčí předzahrádku 

 


 

                                   a celkový vzhled zahrady

     

Akce se koná od dne 1.4.2008  do 30.08.2008

v obou katastrálních území naší obce

Přihlásit se lze odesláním přiložené přihlášky nebo vyplněním na obecním úřadě

 

Soutěž  je určena pro zájemce z řad našich občanů a majitelů rekreačních objektů v naší obci. Předmětem soutěže jsou předzahrádky, zahradní úpravy a květinová výzdoba.

 

Hodnocení bude prováděno v průběhu celého období a bude dokumentováno. Po ukončení bude porotou vyhlášeno

pořadí jednotlivých soutěžících.

 

                               

Těšíme se na Vaši účast v soutěži!

 

Za Obecní úřad Pertoltice: Viktor Podmanický

 

Za SNK Pertoltice: Olga Čepelíková Dis

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………….

Přihláška do soutěže o nejhezčí předzahrádku a celkový vzhled zahrady.

Přihlašuji se tímto od soutěže probíhající v naší obci.

 

 
 

 

 


 

Jméno a příjmení :  …………………………………………

Bydliště:…………………………………………………….

 

Do soutěže přihlašuji:  ………………………………………………………………..

 

Podpis:  ……………………………
SNK Pertoltice

II. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě


Obecní úřad Pertoltice
firma EKO-KOM


ve spolupráci se SNK Pertoltice a sponzory

pořádá

II. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě

Téma : Naše obec a život v ní


Soutěž je vyhlášena v těchto částech a věkových kategoriích:

A. Literární soutěž - povídka, báseň, fejeton či úvaha

Kategorie:
1. věk 5 - 8 let
2. věk 9 - 12 let
3. věk 13 - 15 let
4. věk 15 a více let

B. Výtvarná soutěž - tématický obrázek / technika libovolná/, linoryt či koláž, keramika

Kategorie:

1. věk 5 - 8 let
2. věk 9 - 12 let
3. věk 13 - 15 let
4. věk 15 a více let


Soutěžní podmínky:
Vlastnoruční provedení díla, původní a doposud nepublikovaná tvorba, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiku. Soutěžní příspěvky je nutno odevzdat na Obecním úřadě v Pertolticích. do
15.06.2008 - a to včetně. Všechny došlé příspěvky a díla budou posouzeny porotou, která bude složena ze zástupců sponzorských firem a občanů naší obce. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni hodnotnými věcnými cenami, které do soutěže věnovala Obec Pertoltice, SNK a sponzoři.

Soutěž má jako druhotný, avšak také velmi důležitý aspekt a tím je výchova a podpora rozvoje osobnosti.Jde o snahu zapojit co největší počet občanů do dění v obci.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži!

Za Obecní úřad Pertoltice: Olga Čepelíková DiS

Za SNK Pertoltice: Viktor Podmanický


 
SNK Pertoltice

Etický kodex poslance SNK

Obecní zastupitelstvo obce Pertoltice

Vychází se z obdobného materiálu platného pro práci Poslanecké sněmovny ČR.

 

Níže podepsaní zastupitelé  v návaznosti na podepsaný slib poslance, ve kterém se zavázali vykonávat svůj mandát v zájmu občanů obce Pertoltice, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v návaznosti na platné právní normy vymezující práva a povinnosti spojené s výkonem svého mandátu a při vědomí odpovědnosti vyplývající z chápání výkonu své funkce jako veřejné služby občanům obce Pertoltice se dobrovolně přihlašují k zásadám v tomto kodexu obsaženým, které se zavazují v průběhu výkonu svého mandátu dodržovat:

 

Čl. 1 Poslanec v zastupitelstvu vykonává svůj mandát způsobem odpovídajícím důstojnosti a významu této veřejné funkce. Dbá, aby při této jeho činnosti byly zejména dodržovány následující zásady:

a) zásada ochrany veřejného zájmu - poslanec se při výkonu mandátu řídí veřejným zájmem. Zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých.

b) zásada otevřenosti - poslanec svůj mandát vykonává pod kontrolou veřejného mínění. Za tím účelem zachovává maximální míru otevřenosti při poskytování informací o své činnosti a oznámí jakýkoliv možný střet zájmů, k němuž při této činnosti může dojít.

c) zásada svědomitosti - poslanec se při výkonu svého mandátu rozhoduje na základě objektivního a kvalifikovaného posouzení projednávané věci.

d) zásada dobrého jména Obecního zastupitelstva obce Pertoltice- poslanec svůj mandát vykonává v odpovědnosti a úctě k dobrému jménu zastupitelstva jako celku.. Zdrží se, při plném zachování práva na kultivovanou kritiku, jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit důstojnost orgánů nebo jiných zastupitelů.

e) zásada odpovědnosti - poslanec svůj mandát vykonává při vědomí odpovědnosti za tuto veřejnou funkci, která podléhá zejména kontrole veřejnosti. Za tím účelem se podrobí kárnému nebo disciplinárnímu řízení podle zákona nebo podle tohoto kodexu.

 

Čl. 2  Zastupitel dává souhlas se zveřejněním všech informací, které souvisejí s výkonem jeho mandátu s výjimkou těch, které podle zákona podléhají zvláštní ochraně. Souhlasí též se zveřejněním všech smluv, které v průběhu výkonu svého mandátu a v souvislosti s ním uzavře, pakliže by na základě těchto smluv měly být čerpány finanční prostředky z veřejných rozpočtů.

 

Čl. 3 Poslanec  se zavazuje při výkonu svého mandátu spolupracovat pouze s osobami, které splňují odborné i morální předpoklady pro takovou činnost.

 .

Čl. 4 Poslanec se při vědomí odpovědnosti vůči voličům, kteří jej volili, zavazuje v průběhu jednoho volebního období nezměnit členství ve volebním uskupení či poslaneckém klubu té politické strany nebo hnutí, za které byl do Obecního zastupitelstva zvolen, s výjimkou případu, kdy dojde ke zrušení, sloučení nebo změně názvu.  

Čl. 5 Zjistí-li starosta nebo kterýkoliv jiný člen Obecního zastupitelstva , že poslanec porušil některé z ustanovení tohoto kodexu, oznámí to kontrolnímu výboru. Ten po přezkoumání případu může konstatovat, že poslanec porušil kodex, k jehož dodržování se zavázal. Jako sankci za toto porušení mu uloží povinnost veřejné omluvy na nejbližší schůzi.Toto své rozhodnutí výbor zveřejní.
SNK Pertoltice

VOLEBNÍ PROGRAM KANDIDÁTKY - NEZÁVISLÍ

  Heslo: Jmenování do funkce ber jako prostředek, nikoliv jako cíl  svého snažení!                                      

    Naše programové priority  na volební období 2006-2010.  

 V oblasti ekonomické.

   1/  Řádné naplňování zákona o obcích, zejména důraz na paragrafy pojednávající o nakládání s majetkem.

  2/  Uplatňovat v rámci daných možností  opatření, vedoucí k naplnění většinové poptávky po zlepšení života v obci.

  3/  Korigovat prodeje obecního majetku na mez pouze nutnou, z důvodu naplnění fondu rozvoje bydlení a přímých plateb na činnost bezprostředně související s rozvojem obce. Prioritou se stává dokončení ÚPD obce. Finanční podpora všem skutečně fungujícím složkám v obci.

  4/  V prvních  dvou povolebních letech uplatňovat politiku co nejrychlejšího splácení dluhu u bankovních ústavů a jiných pohledávek.

  5/  Finanční prostředky vynakládat účelně a obezřetně jen na akce se zaručeným zakončením a zřetelným časovým pásmem, na projekty přinášející  skutečný užitek většině obyvatel naší obce. Nevyhneme se i určité míře navýšení místních poplatků.

  6/ Vzhledem k omezeným finančním prostředkům, zejména na počátku volebního období, můžeme hovořit pouze  o nutném vynakládání prostředků na rozvoj bydlení v obci a na opravy nemovitého majetku obce. Pokud dojde k navýšení, jsme schopni použít tyto prostředky dle našeho plánu.

  7/ V neposlední řadě se budeme snažit o co nejracionálnější využití finančních prostředků i za cenu nepopulárních opatření na výdajích tak, aby co nejrychleji došlo ke stabilizaci sestavovaných rozpočtů obce.

  8/ Hledat důsledně všechny možnosti financování potřeb rozvoje obce-hledání podpory ze všech dostupných a zákonných variant a možností

 /sponzoři, dary a dotace/.

  V oblasti sociální.

  1/ Vynakládat prostředky naprosto transparentně a velice účelně, zároveň zřetelně stanovit hranici potřebnosti ve vztahu ke všem okolnostem jednotlivých případů tak, aby nebylo prostředků zneužíváno ve prospěch skupiny lidí, kteří nejsou klasickou skupinou sociálně slabých. Vést jednání o možnosti zvýšení zaměstnanosti našich obyvatel. Chceme podpořit program pro rekvalifikaci našich obyvatel.

  2/ Pokusíme se o zlepšení bytové situace našich spoluobčanů reálnými projekty, podporou individuální výstavby a dokončení potřebných inženýrských sítí, nabídneme stabilizační programy dle možností rozpočtu pro rodiny s dětmi a individuální stavebníky. S cílem stabilizovat populaci na reálné výši

280-310 obyvatel, trvale žijících v naší obci. Zlepšit práci s národnostními menšinami žijícími v obci. Posílení rozpočtu pro práci sociálního výboru.

 3/ Nadstandartní práci ve vztahu s naší populací dříve narozených, ještě více prohloubit s ohledem na specifické potřeby a vlastnosti této skupiny našich obyvatel, hlavně ukončit zdárně jednání o otevření alespoň částečného provozu ordinace praktického lékaře.

V oblasti ostatních činností.

   1/ Podpora všech podnikatelských aktivit, které se budou na území obce rozvíjet, či svou činnost zahajovat. S tím, že budou v rámci zákona a v souladu s potřebami a zájmy většiny obyvatel. Spolupráce bude oboustranná a bude plnit dostupnost co největšího počtu služeb pro občany žijící v naší obci.

  2/ Podpora místním organizacím a složkám, která umožní jejich fungování a rozvoj jejich činnosti a to do výše limitované rozpočtem a možnostmi obce.

 3/ Vymanit se ze stavu pouhé noclehárny pro megapodniky se zahraniční účastí a zabránit konzervování  stavu, že obec je jen místem na mapě pro potřeby rekreační regenerace sil.

Jednotlivé dílčí kroky k naplnění tohoto programu jsou obsahem plánu práce na volební období 2006-2010.

 
SNK Pertoltice

Zpráva SNK - plnění volebního programu.

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU

Volební období 2006-2010

SNK Pertoltice

Zpráva se zabývá obdobím prvního roku volebního období SNK Pertoltice


Vypracováno dne: 05.11.2007

ÚvodPráce a spolupráce
Celkově lze práci hodnotit docela dobře. Jistě jsme se nevyvarovali chyb, ale podle našeho názoru to nebyly naštěstí chyby zásadní a rozhodující o situaci obce. Věříme, že v dalších letech dokážeme nedostatky odstranit a hlavně zapracovat nové zastupitele, kteří budou v dalších letech tvořit základ vedení obce. Chtěli bychom Vám i v dalších obdobích nabídnout kvalitní tým, který by obec dovedl k řádnému spravování a popřípadě i malé prosperitě. Zcela legitimním způsobem i vývojem, vznikla opozice i z řad bývalých spolupracovníků. Je to běžné i očekávané vyústění při rozdílném pohledu na věci společné, na vývoj obecních záležitostí i rozvojových programů. V případě, že se jedná o opozici s konstruktivním pohledem na situaci a její řešení, lze to jen uvítat. S některými členy ostatních úspěšných volebních kandidátek – a poté zastupiteli či členy výborů, byla spolupráce v tomto období více než perfektní. Jak jsme již uvedli, pokud byli již kritičtí k naší práci, tak měli buďto pravdu, nebo přinesli a položili lepší variantu řešení na stůl. Na druhou stranu jsme také zažili několik ukázek nespolupráce i nekompetentnosti. Bohužel.
Jsme rádi, že všichni naši členové zastupitelstva a výborů, byli vždy oporou a předvedli práci v mnoha směrech kompetentnější. Též je třeba vyzdvihnout slušnost ve verbálních projevech. Ta se bohužel nevyskytovala na všech stranách. Jsem rád, že jsme dokázali vždy reagovat na průběh událostí bez teatrálních výstupů spojených s nevhodným výrazivem. Na rozdíl od jiných. Dostali jsme úkol od většiny obyvatel. Ten zní jasně a srozumitelně. Máme dbát o blaho a chránit zájmy našich obyvatel.
Největší důraz jsme kladli na pojetí funkce starosty, co by manažera obce. I když se jedná o post politický, je nezbytné protknout tuto funkci i manažerskými a marketingovými zvyklostmi. I v dalším období se budeme muset vyhnout zvyku zcela nekompetentního a nekoncepčního rozhodování o vedení a směřování obce. Neotvírat akce, které nemůže obec financovat ze svého rozpočtu, je dnes již naprostým standartem. V dalším období je třeba na doporučení kontrolního výboru více dbát na kvalitu předkládaných konceptů smluv a závazných dokumentů. Na systému kontroly je neustále co zlepšovat. Práce kontrolních orgánů je prioritou pro naše zástupce i pro další úsek funkčního období. Důslednost v naplňování jednotlivých usnesení zastupitelstva, jen napomůže všem snahám o zkvalitnění práce celého vedení obce.

I dnes po roce, stojíme stále na rozcestí. Hledáme tu optimální a hlavně správnou cestu pro obec. Je to opravdu těžké. Ulehčené jsme to měli vývojem. Tím, že nebylo finančních prostředků na nic, jsme ani nemohli dělat nic jiného. Nezbývalo, než pomalu a nekompromisně jít za tím, abychom umořili co nejrychleji všechny dluhy. Zejména ty, které hrozily penalizací nebo konkursním řízením. Je i v dalším období nezbytné udržet ohlášený směr. Nepodlehnout líbivé politice směrem k voličům. Domníváme se, že je postačující v tomto stabilizačním prostředí to, že se daří postupně stabilizovat rozpočty obce na další léta. Nakonec nám budiž odstrašujícím případem situace po volbách, kdy bez přetvářky byl pojmenován skutečný stav obce. Problémy kolem neexistence finančních prostředků na dokončení stavby bytových jednotek vyústily až v ohrožení stavby. I přesto, že jsme z pohledu občanů nic neudělali, je nutno nám přiznat nemalou snahu o výrazné snížení dluhů obce. Dle čísel ze sestav a zpráv finančního výboru, je to více než jasné.


K hlasům, že se starosta obklopil lidmi, kteří pro obec ještě nic neudělali a jsou tu pár let, se dá poznamenat pouze toto. Ano je to tak. Část lidí, kteří se podílí na dění v obci, jsou skutečně ,,noví“. Ale my necháme pracovat ty, kteří mají zájem pro obec něco udělat, podílet se na vytváření podmínek pro slušný život v obci. I kdyby žili v obci jeden den. Vážíme si takovéhoto přístupu a pomoci. Není z našeho pohledu nutně kvalifikační ukazatel, jak dlouho žije dotyčná osoba v naší obci. Nelze stavět pouze na starých rituálech. Důležité je to, zda je občan patriotem. Pokud někdo spolupráci odmítne, není zase nezbytně nutné, aby se zviditelňoval tímto způsobem. A to již jen z toho důvodu, že právě tito lidé často navrhli řešení, která pro ně znamenala snížení odměn, použití vlastních finančních prostředků a více času, věnované této problematice. Pokud přímo nejsou členy našeho uskupení, budeme s takovými lidmi spolupracovat i nadále i mimo naše volební uskupení. Nejsme vázáni žádnou stranickou dikcí, tudíž se nebráníme spolupráci na všech bodech volebního programu, kde lze nalézt průsečík zájmů a názorů. Všichni tito občané nám byli oporou v tomto těžkém období


I.
Vývoj v oblasti ekonomické

Viz uvedené tabulky ve výsledné zprávě za sledované období prvního roku volebního období 2006-2010 o stavu obce, která je dostupná ve všech podobách.
Zastupitelé a členové výborů z řad SNK, se podíleli valnou většinou na rozhodnutích a tvorbě materiálů a plánů, které měly za úkol stabilizaci rozpočtu obce a platby závazků. Z předložených relevantních podkladů, se podařilo otočit směr vývoje ke konkursu, po směr mírného zlepšení finančního postavení obce.
Jana Richtrová se podílela na návrhu odložení plateb odměn zastupitelům a členům výborů,
na přípravě materiálů pro hledání úspor
Olga Čepelíková se aktivně zúčastnila na jednáních o snížení nákladů na výstavbu bytových jednotek v č.p. 193 a podílela se na chodu výboru finančního, který dozorovala, příprav kolem prodejů majetku obce, měla na starosti kontakty a práci SDH
Jana Richtrová, Olga Čepelíková a Renata Skrbková pracovaly v inventarizační komisi, a finančním výboru zastupitelstva, kde se zabývaly vedením účetních operací ke stabilizaci rozpočtů a uhrazením závazků obce
Olga Čepelíková podala návrh na umístění reklam v obci a tím získat finanční prostředky. Tento návrh byl předán k dopracování do výboru pro rozvoj obce.
Proběhla jednání se sponzory – byl vypracován Osobní dopis se žádostí o sponzorský dar. Bohužel, zde jsme nebyli doposud úspěšní.
Nikol Reinhardtová podala návrh na zvýšení třídění odpadu -bylo posíleno množství nádob na separovaný odpad z domácností
Všichni zastupitelé za SNK podpořili dokončení akcí pro náš sbor dobrovolných hasičů, i přes značná úskalí tohoto plánu. Pokračovat, znamenalo též minimalizovat ztráty. Tedy ztráty finanční. Kredit obce nám bude trvat asi dlouho získat zpět. Zatím jsme pro Kraj tak trochu nesolidní partner.
Nejhorší akce z našeho pohledu byla a je stále rekonstrukce objektu bývalé školy na bytové jednotky. Problémy kolem této akce byly značné a vyvrcholily opět v podobě posouvání termínů a opravdu nedůstojného vystupování obce jako investora- neinvestora. Při této akci jsme však postoupili k dohodám, které by měli zabezpečit dokončení díla v náhradním termínu.V práci , která se týkala této akce, byli zapojeni zejména naši členové.

V této problematice máme jistý dluh – v bodě 2,3 . Přesto působení v této je ve sledovaném období z našeho pohledu úspěšné.

II.
Vývoj v oblasti sociální, oblasti kulturního dění a péče o občany


V této oblasti nedošlo k plánované dohodě o provozu ordinace lékaře. Po jednáních se třemi lékaři Frýdlantského výběžku, se ukázala tato představa jako lichá. Alespoň je nyní zřejmé, že budování nového obecního úřadu v objektu č.p.64, nebyla dobrá vize, protože uváděnou ordinaci v tomto nově zbudovaném objektu, by stejně neměl kdo provozovat. Tento bod volebního programu bude obtížné splnit. Přesto budeme dále o tomto jednat.

V průběhu se bohužel objevovaly problémy i s naplněním bytů - někteří žadatelé se rozhodovali vlastně po
celou dobu výstavby. Tím značně komplikovali práci zastupitelstvu obce. Jedná se o poskytnutí domova části
obyvatel místních i z jiných lokalit, ovšem za cenu toho, že obec na sebe bere břemeno na dlouhou dobu - 20ti let. Snahou bylo posílit počet obyvatel obce. Kriteria, která byla stanovena pro přidělení bytů, by měla zajistit hladký průběh splátkového období a hlavně kvalitní soužití v tomto bytovém domě. Ekonomické údaje jsou zmíněny v části ekonomické.Výběrová komisi na přidělení bytů v majetku obce pracovala ve složení zastupitelé+ občané obce. Práce v této komisi se zúčastnily za SNK slečna Čepelíková O., Halounová Z.. Vážíme si jejich práce a odvahy, kterou projevily svou účastí, protože budou jistě kritizovány za to, jak rozhodly.
Na přípravě materiálů ke stavbě se podílel pan P.Haloun.


Na poli kulturním proběhly s účastí nebo zapojením našich kandidátů tyto akce:
První akcí bylo pořádání I. ročníku literární a výtvarné soutěže
Druhou akcí bylo otevření Muzea historie obce Pertoltice.
Připravena akce přednášek v muzeu s tematikou historie obce
Jednání s bývalým občanem obce, který žije dnes v SRN – osvětlení úseku dějin
Stavba a kácení Pertoltické májky.
Zřídit víceúčelové hřiště se nám v tomto období nepodařilo.


III.
Vývoj v oblasti podpory, práce, činností pro obec i pro vzhled obce


Bohužel ne všichni obyvatelé pochopili snahu o zlepšení stavu obce po roce 2006. Přesto můžeme poděkovat dosti lidem, za jejich kladný a příkladný postoj k řešení situace. Nebylo pro ně jistě jednoduché skloubit práci pro obec a své pracovní i soukromé aktivity civilního života. Proto si jich velice vážíme a mohou počítat s naší podporou i opačným směrem. Mezi akce, kde se prokázalo, že jsou v našich řadách lidé vysokých morálních kvalit a zásad, byla přístavba hasičské zbrojnice. Zde odpracovali členové SNK bezplatně opravdu hodně hodin. Jmenovitě se jednalo o sl. Olinku Čepelíkovou a Irenu Závůrkovou.

Další akcí byl úklid staré střešní krytiny na hřbitově v Pertolticích. Po zjištění závazku obce, byla svolána brigáda na provedení úklidu a zkulturnění prostředí po dvou letech stávajícího stavu. I přesto, že to děkanství ve Frýdlantě nepříslušelo, poskytlo nejen finanční výpomoc, ale přiložili i vlastní ruce. Z řad SNK se dostavili Irena Závůrková, Jana Richtrová a oba kluci, Olga Čepelíková, Renata Skrbková, Nikol Reinhardtová, Viktor Podmanický st..
Péči o zeleň, celkový vzhled obce a květinovou výzdobu se starala paní Závůrková Irena a pan Podmanický st., který se podílel na sekání ploch kolem komunikací se svým strojem v Dolních Pertolticích.
Pan Haloun Petr se podílel na dokončovacích pracích parkových úprav a prováděli drobné práce pro dodavatele prací na rekonstrukci objektu č.p. 193. Na opravách techniky obce pracovali pan Viktor Podmanický st.. Na opravách zařízení v obecních nemovitostech zase pracoval pan Jiří Votrubec který provedl opravu kotle ústředního topení v nové hasičské zbrojnici.

Na počátku bylo určeno, že veškeré práce na obecním majetku a podobně, budou omezeny na nezbytně nutnou mez. Rozhodně ale nebyly provedeny úkony malého rozsahu. Zastupitelé i členové výborů z našich řad se snažili též přispět a podpořili jednotlivé kroky vedoucí k opravám obecního majetku.


IV.
Souhrnné hodnocení


Je třeba brát v úvahu, že náš volební program, jsme koncipovali za pomoci nesprávných ekonomických ukazatelů, což velmi ovlivnilo konečné pojetí našeho programu. Dle našeho názoru řádně plníme náš volební program s ohledem na možnosti rozpočtu a přispění našich občanů. Také s ohledem na naše zkušenosti a um.

Rád bych poděkoval všem členům kandidátky SNK, kteří pracovali pro obec. Poděkování a úcta patří ale i všem sympatizantům a příznivcům programu SNK.Plán práce do dalšího období

Plán do dalšího období – výtah: úklid prostor skladů v č.p.64, nátěr střechy na č.p. 231 a další stavební opravy v tomto objektu, nátěr oken v patře budovy obecního úřadu, je třeba dále vytvářet zásobu palivového dřeva, dokončení oprav vývěsek, opravy komunikací, oprava střechy na staré hasičské zbrojnici, oplechování klempířskými prvky, opravy komunikací na návsi i v dalších lokalitách, opravy veřejného osvětlení, instalace dalších těles na osvícení prostorů – podle podaných žádostí našich občanů.

Rádi bychom zdárně dotáhli výstavbu hřiště uprostřed obce. Tato akce je naším asi jediným příspěvkem ke zkvalitnění života v naší obci na delší časový úsek.

Důraz je třeba klásti i na vzdělávání všech zastupitelů i členů výborů.

Přehled o účasti na schůzích výborů a zastupitelstva
Tento můžete shlédnout v souhrnné zprávě č.5/2007, která bude vydána společně s listopadovou „Drbnou“.

 
SNK Pertoltice

I. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě

Obec Pertoltice

ve spolupráci se SNK Pertoltice, firmou EKO-KOM a firmou A.S.A.

pořádá

   I. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě

Téma pro rok 2007: Odpadové hospodářství

 

Soutěž je vyhlášena v těchto částech a věkových kategoriích:

 

A. Literární soutěž - povídka, báseň, fejeton či úvaha, reklamní slogan

    Kategorie:  1.  věk  5 - 8 let

                          2.  věk  9 - 12 let

                          3.  věk 13 - 15 let

                          4.  věk 15 a více let

 

 B. Výtvarná soutěž - tématický obrázek / technika libovolná/, linoryt či koláž, keramika, logo

    Kategorie:       1.  věk  5 - 8 let

                             2.  věk  9 - 12 let

                             3.  věk 13 - 15 let

                             4.  věk 15 a více let

 

Soutěžní podmínky:

Vlastnoruční provedení díla, původní a doposud nepublikovaná tvorba, dodržení tématického pojetí soutěže na odpadové hospodářství a s tím související problematiku, nejen v naší obci. Soutěžní příspěvky je nutno odevzdat na Obecním úřadě v Pertolticích a to do 15. dubna včetně. Všechny došlé příspěvky a díla budou posouzeny porotou, která bude složena ze zástupců sponzorských firem a občanů naší obce. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni hodnotnými věcnými cenami, které do soutěže věnovali sponzoři.

Soutěž má jako druhotný, avšak také velmi důležitý aspekt a tím je výchova a podpora rozvoje myšlení s ohledem na naše ekologické chování a vypěstování návyků.

 

Těšíme se na velkou účast v této soutěži a přejeme mnoho zdaru při práci nad soutěžními příspěvky!

 
SNK Pertoltice

SNK Pertoltice - Tablo kandidátů 2006 - 2010

Tablo


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (317 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (295 hl.)
 
NE (328 hl.)
 
NEVÍM (211 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1151
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz