Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Větrná smršť 2007 - 20
Větrná smršť 2007
zobrazení: 2528
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 135 nalezených)

Drbna

DRBNA ÚNOR - BŘEZEN 2020

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu a únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc leden, únor 2020 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání ASA,a.s. ceny rok 2020, příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy, pronájem bytových jednotek v č.p.193 - prodloužení smluv, inventarizace majetku obce, přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP, kontrola z hlediska požární ochrany, příprava zasedání zastupitelstva, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ, jednání DSO, FVS,a.s., provedení auditu hospodaření obce za rok 2019.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval Sboru dobrovolných hasičů Pertoltice. A to za milé pozvání na výroční valnou hromadu sboru, která se konala 18.ledna 2020. Přednesené zprávy o činnosti sboru byly opět výčtem mnoha úspěchů. A to zejména v hasičských soutěžích. Dobrých výsledků bylo dosaženo též při vlastní zásahové činnosti naší jednotky. Ve výčtu činností byla vyzvednuta zaslouženě také práce členů sboru při práci s mládeží v kroužku mladých hasičů a spolupráce sboru při zajištění akcí, které se v obci minulý rok v naší obci pořádaly. Během našeho setkání proběhla též diskuse o potřebách pro činnost sboru i zásahové jednotky. Byly předloženy náměty na akce a opravy, které by měly směřovat k zajištění bezproblémového chodu zásahové jednotky sboru a k vylepšení zázemí pro hasiče. Společné snahy se budou ubírat zejména směrem
k zajištění přípravy projektové dokumentace na opravu budovy hasičské zbrojnice, směřujeme v tomto roce opakovaně k výměně vozidla Avia za nový dopravní prostředek. V roce 2019 byla žádost o dotaci úspěšná. Postoupili jsme ve výběru jednotek, které dotaci obdrží na místo, které by mělo zajistit, že dotace ,,připluje,,. Zatím probíhá administrativní činnost na doložení potřebných dokumentů.
Děkuji všem aktivním členům sboru a držím vám všem palce i do dalšího období!
Též bych rád poděkoval za pozvání na Valnou hromadu „našeho“ mysliveckého spolku. To se konalo dne 22. 02. 2020 též v Černousích. Hospodářem přednesená zpráva o situaci nejen uvnitř spolku představila všem přítomným, v plném rozsahu, činnost spolku v roce 2019. V části svého vystoupení se věnoval pan JUDr. V. Matula též problematice kolem výskytu vlka na našem území. Samotnému vlkovi se věnujeme krátce i v tomto vydání. Bylo zřejmé, že myslivci nejsou příliš nadšeni zvýšeným výskytem tohoto zvířete ve svých honitbách. V porovnání s čísly výskytu vlka na území Francie je pravděpodobné, že neregulovaný počet těchto zvířat, povede k nárůstu škod v našich lesích. Bohužel tento názor nesdílí představitele státu a ochranáři. Účastníci si odsouhlasili plán práce pro rok 2020, naplánovali opravy majetku a nastínili plán lovu. Poté byla představena finanční zpráva. Z té vyplynulo totéž, co u jiných spolků…sice potřeba vyšších finančních prostředků na činnost základní chod spolku. Ale to je problém nejen všech spolků, ale i obcí. Po jednání následovalo pohoštění ve formě oběda. Aby nebyla nedohoda na tom, zda se zelím, či se šípkovou, podávala se svíčková na smetaně. Byla výborná, ostatně jako všechny výrobky, jdoucí z místní kuchyně (Zámecký dvůr Černousy). Valné hromady se zúčastnili zástupci obcí, na jejichž katastrálním území spolek působí (V. Podmanický za obec Pertoltice a Ing. Bc. Stanislav Briestenský za obec Habartice). Oba jmenovaní poděkovali za pozvání a popřáli mnoho úspěchů v činnosti spolku, v osobním životě členů. Též krátce pohovořili o problémech vedení obcí, které naopak sužují představitelé obcí. Též jich není málo a často se prolínají s potřebami spolku. Jak zaznělo v předložené zprávě. Neoddělitelnou součástí schůze byla výstava trofejí, kterou částečně přibližuje přiložená fotografie. Lesu zdar!!
Viktor Podmanický starosta obce

INFORMACE K TURÓWU
Podle Polska nemá rozšiřování těžby v hnědouhelném dole Turów vliv na české území. Liberecký kraj se proti tomu odvolá
Regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Wroclawi vydalo 21. ledna 2020 souhlasné rozhodnutí v procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (tzv. proces EIA) k prodloužení těžby v dole Turów na dalších 24 let, tedy do roku 2044. Rozhodnutí je kladné i přes oficiálně vyjádřený nesouhlas České republiky, která dlouhodobě kritizuje závažné projevy dopadů těžby na české území a tamní obyvatele. Liberecký kraj, jenž se záměrem ve svých připomínkách také ostře nesouhlasil, požaduje záruky a kompenzace za případné škody, které rozšíření těžby v dole způsobí na Frýdlantsku a Hrádecku. Vedle požadavků na dodržování limitů hlučnosti a prašnosti či sledování pohybu podloží, požaduje kraj zejména náhrady v případě ztráty vodních zdrojů na vlastním území.
Namísto pokračování mezistátních konzultací, které měly vést například k úpravě záměru tak, aby neohrožoval zdroje pitné vody českých občanů, vydala polská strana environmentální rozhodnutí, kterým záměru co do jeho vlivu na životní prostředí dalo zelenou. Liberecký kraj ve spolupráci s právnickou společností Frank Bold Advokáti zjistil tuto skutečnost vlastní činností a o vydání rozhodnutí okamžitě informoval Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP ČR), které bylo následně Polskem oficiální cestou vyrozuměno až několik dní po vydání rozhodnutí. Dokumentace, která byla MŽP ČR se zpožděním poskytnuta, je pouze v polském jazyce. Zároveň bylo rozhodnutí o rozsahu 170 stránek vydáno pouze několik hodin poté, co v Německu skončila lhůta pro podávání připomínek.
„To jen ilustruje celý přístup polského partnera k tomuto řízení. Rozhodnutí o okamžité vykonatelnosti je další ukázkou toho, jak k celému problému přistupují ty orgány, které by v Polsku měly chránit životní prostředí. Naše připomínky a oficiální nesouhlas České republiky prakticky nevzali v potaz a německé připomínky s ohledem na ten časový rozestup zřejmě ani neviděli. My se ale budeme i nadále bránit všemi dostupnými prostředky. Chceme získat garance, že vliv pokračující těžby nebude mít dramatický dopad na obyvatele a životní prostředí na české straně. Také požadujeme kompenzace, které umožní vybudovat náhradní zdroje vody. Není možné čekat do poslední chvíle a doufat, že žádné negativní změny v okolí dolu nenastanou. Proto se proti rozhodnutí určitě odvoláme. Zároveň věříme, že do celého řízení vstoupí aktivně Evropská komise,“ objasnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Liberecký kraj se přihlásil jako účastník polského řízení EIA, a proto se může proti rozhodnutí odvolat. V tuto chvíli obsah rozhodnutí analyzuje. Rozhodnutí EIA však bylo vydáno s doložkou přímé vykonatelnosti, a tudíž je pravomocné bez ohledu na podaná odvolání. Polsku tak nyní ve vydání samotného báňského rozhodnutí o prodloužení těžby, jehož je kladné rozhodnutí EIA podmínkou, nic nebrání. Jak dále dodává Frank Bold Advokáti: „Státy by měly hledat řešení této situace společně. To se však v tuto chvíli neděje a Polsko postupuje zcela jednostranně. Postavení České republiky je však s ohledem na veškeré vady procesu silné a je nezbytné, aby Česká republika po Polsku požadovala přerušení řízení do té doby, než budou nezákonnosti odstraněny a státy dojdou ke konsensu.”
Liberecký kraj žádá ministerstvo životního prostředí, aby i nadále po Polsku žádalo úpravu záměru tak, aby neměl negativní vliv na Českou republiku a její občany a požadovalo související záruky a kompenzace.
„Vláda musí dát Polsku i Evropské unii jasně najevo, že proti tomuto jednostrannému postupu, který porušuje unijní i mezinárodní právo, ostře protestuje a že na požadavcích uvedených v negativním stanovisku stále trvá. Samozřejmě, že nás velmi trápí otázka kompenzací nebo zajištění náhradního zásobování pitnou vodou a vítám všechny kroky ministerstva, které posílí monitorovací sítě měřící hlučnost a prašnost v okolí nejbližších českých obcí. To je totiž jediný možný způsob, jak můžeme v budoucnosti dokladovat skutečnost a srovnat ji s výsledky polského vlivu záměru na životní prostředí. Nyní je před námi otázka výstavby náhradních vodovodů v nejbližším okolí dolu. Projektové dokumentace by měly být připraveny v letošním roce a v nejvíce ohrožených místech je musíme co nejdříve začít stavět. V tomto případě čekáváme finanční pomoc české vlády. I to jsem dnes také osobně tlumočil panu ministru Brabcovi na krátké schůzce,“ dodal hejtman Půta.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
HASIČI RADÍ OBČANŮM

Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení.

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je uveřejněn na webových stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě, že pálení není možné nahlásit přes formulář na webu, lze využít také číslo 950 471 100.
Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:
• datum a místo pálení
• jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
• spalovaný materiál
• způsob zabezpečení místa

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.

Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti,HZS Libereckého kraje

ZMĚNA VE FARNOSTI FRÝDLANT
Začátkem prosince došlo v Římskokatolické farnosti - děkanství Frýdlant k významné události. S farností se rozloučil dosavadní farář Vít Audy, který zamířil na farnost do Klášterce nad Ohří. Odtamtud zase do Frýdlantu přišel kněz R.D. Mgr. Artur Ściana. Tento původem polský duchovní už se veřejnosti představil například při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Teď máte možnost ho trochu lépe poznat díky rozhovoru, který poskytl Frýdlantskému zpravodaji, který je též volně v prodeji.

VLK na území ORP Frýdlant
Vlk má své místo v přírodě i v naší kultuře. Vzbuzuje respekt a obdiv, někdy ale i obavy. Lidé jej nemilosrdně pronásledovali, nyní se k nám postupně začíná vracet a plnit svoji úlohu v přírodě. Zkušenosti okolních států ukazují, že je možné v krajině hospodařit a zároveň zde mohou žít divoké šelmy. Tato šelma se dlouhodobě vyskytuje v Karpatech. Ze Slovenska k nám vlci přicházejí především do oblasti Beskyd a Bílých Karpat. V našem území se jedná od roku 2000, o migraci z sousedícího území Polska a oblasti německé Lužice.
Vlci jsou rodinným typem. Žijí ve smečkách. Smečka se skládá z rodičů a zpravidla ze dvou generací vlčat, která se rodí vždy na jaře. Většina vlků opouští domovský okrsek ve stáří jednoho až dvou roků. Putují pak i stovky kilometrů a hledají nová místa a partnery, se kterými založí novou vlčí rodinu. Pro vlka je důležitý dostatek potravy a prostor, klid pro výchovu potomků. Vlk se dokáže přizpůsobit širokému spektru potravy. V našich podmínkách se živí převážně kopytníky ( srnec obecný, jelen evropský a prase divoké. Často dochází k útokům na hospodářská zvířata, zejména kozy, ovce a telata. Ačkoliv jsou vlci aktivní zejména večer a v noci, lze je spatřit i ve dne.
Ve vlčím teritoriu, pokud na ně narazíte:
- zůstaňte v klidu a udržujte si odstup
- k vlkovi se nepřibližujte. Nepovzbuzujte jej, aby přišel k Vám pro potravu a podobně
- pomalu couvejte, neotáčejte se k vlkovi zády – neutíkejte
- dělejte hluk ( křičte, tleskejte rukama, zpívejte)
- pokud se stále přibližuje, zkuste zaplašit zvednutím rukou a máváním, popřípadě něco po něm
hoďte..
- o svém setkání informujte pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Pro zemědělce uvádíme kontakt na pracoviště, se kterým mohou řešit případné škody:
Regionální pracoviště Liberecko
U Jezu 10, 460 01 Liberecko
liberecko@nature.cz tel. 951 424 733 951 424 737 731 502 993

DOPRAVNÍ STAVBA (s vlivem napojení Frýdlantska na Prahu)
Úředníci Libereckého kraje chtějí výrazně zkrátit plánovanou uzavírku silnice I/65 spojenou s rekonstrukcí mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn na hlavním tahu z Liberce na Prahu. Uzavírka zkomplikuje dopravu směrem na Jablonec nad Nisou a Rychnov a zvýší dopravu na objízdných trasách přes Liberec a také přes Železný Brod a Tanvald nebo Pěnčín. Ve stavebním povolením se počítalo s uzavírkou na 12 měsíců, teď stavbaři žádají 27 měsíců.

Přestavba křižovatky vyjde na 408 milionů korun bez DPH. ŘSD plánuje zahájit stavbu 2. března a od 30. března uzavřít napojení na silnici I/65 na Jablonec. Stavba má trvat 854 dní, skončit by měla v červenci 2022. O zkrácení uzavírky usiluje Liberecký kraj, starostové dotčených obcí, ale také Jablonec nad Nisou, kde se kvůli stavbě obávají dopravního kolapsu.

Z JEDNÁNÍ DSO
Na poslední jednání dobrovolného svazku, které se konalo v Černousích na místním oddělení Policie ČR, předstoupil před členy DSO, krajský ředitel plk. Mgr. Vladislav Husák, a představil ve svém vystoupení stav bezpečnostní situace v regionu a zejména seznámil přítomné s personální politikou ministerstva i ředitelství jako takového. Policie ČR se potýká s nedostatkem příslušníků na všech odděleních. Nejvíce právě ve Středočeském a Libereckém kraji. V celkových tabulkách si náš region nevede úplně špatně. Viz přiložené grafy.

Graf - rozložení kriminality v území
Porovnávací tabulka kriminality 2018 - 2019

Území Nápad Objasněnost Objasněnost %
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Kraj 9 065 8 572 4 988 4 906 55.02 57,23
ÚO Liberec 4 037 3 801 2 041 2 097 50,56 55,17
Frýdlantsko 442 445 257 277 57,70 60,27
Z 31 obvodního oddělení z celého Krajského ředitelství policie Libereckého kraje jsou obvodní oddělení z Mikroregionu Frýdlantsko z hlediska nápadu trestné činnosti:
12. místo OOP Frýdlant
21. místo OOP Hejnice
27. místo OOP Nové Město pod Smrkem

SLUŽBY
Nové kominictví M KOMÍN - Michal Macháček vám nabízí své služby na tel. 728 801 800.

Zkontrolujte si platnost řidičského průkazu
V roce 2020 končí platnost řidičských průkazů vydaných v roce 2010. Platnost končí i u řidičských průkazů vydaných v roce 2015 těm řidičům, kteří jsou držiteli skupin C a D. Zkontrolujte si proto svůj doklad.
Žádost o řidičský průkaz si můžete podat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. Nyní již není potřeba dokládat fotografii, neboť je možné si fotografii stáhnout z registru občanských průkazů nebo cestovních dokladů. V případě, že není možné takto fotografii získat, pořídí ji pracovnice přímo v kanceláři na registru řidičů.
Blíží se dovolené, a proto doporučujeme si všechny doklady zkontrolovat a včas si požádat o jejich případnou výměnu.
Ilustrační foto: Ministerstvo dopravy ČR
Frýdlant 14/02/2020
Alena Vrabcová, odbor dopravy - registr řidičů, tel. 488 886 804

Místostarosta Frýdlantu převzal návrh stavebně – technického řešení frýdlantské nemocnice
Studii, která obsahuje budoucí podobu areálu frýdlantské nemocnice, převzal ve čtvrtek 20. února 2020 z rukou obchodně-investičního ředitele Krajské nemocnice Liberec, Ing. Mgr. Milana Trpišovského MBA místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Studie mimo jiné počítá s kompletní rekonstrukcí a dostavbou dnes nevyužívaného pavilonu bývalého dětského oddělení nebo vznikem nového lůžkového oddělení v pavilonu dnešní chirurgie a interny.
„Městu Frýdlant jsme předali malý generel, čili ucelený projekt, řešení areálu nemocnice Frýdlant, který má koncepčně vyřešit stavebně – technický stav nemocnice pro poskytování zdravotní péče na Frýdlantsku,“ uvedl po setkání s místostarostou Frýdlantu Jiřím Stodůlkou obchodě-investiční ředitel liberecké nemocnice Milan Trpišovský. Projekt navrhuje řešení areálu, které bude uživatelsky přívětivé jak pro lékaře a personál nemocnice, tak pro pacienty a návštěvníky.
„Studie počítá s kompletní rekonstrukcí a dostavbou bývalého dětského oddělení, které je teď takovým nehezkým vřídkem uprostřed areálu nemocnice. V jeho patře bude zázemí pro vedení nemocnice a administrativní pracovníky, v přízemí pak budou vybudovány ambulance, přesunou se sem laboratoře a umístěna zde budou i odběrová místa," vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Pavilon současné chirurgie včetně chirurgických a interních ambulancí se pak dočká rekonstrukce. Přibude v něm i malý zákrokový operační sál. Po přestěhování laboratoří do budovy bývalého dětského oddělení pak vznikne prostor pro vytvoření nové lůžkové jednotky v celém spodním patře pavilonu chirurgie.

„Další změnou ve využití budov v areálu nemocnice bude přestěhování márnice na okraj areálu a využití objektu současné márnice pro vznik energobloku, který bude energeticky obhospodařovat celý nově vzniklý trakt. Počítá se i s novým stravovacím zařízením pro zaměstnance a návštěvníky,“ doplňuje místostarosta Frýdlantu. Důležitou novinkou, se kterou projekt také počítá, je vybudování spojovacího tunelu mezi pavilonem bývalého dětského oddělení a hlavní budovou, kde jsou nyní lůžková oddělení, operační sály a další. Lékaři i pacienti si tak zkrátí cestu mezi jednotlivými pavilony a dostanou se z jedné části nemocnice do druhé suchou nohou.
„Převzetí studie na stavebně-technické řešení areálu frýdlantské nemocnice vnímáme velmi pozitivně. Vznikla ve velmi krátké době, vždyť Krajská nemocnice Liberec a.s. převzala frýdlantskou nemocnici od bývalého nájemce EUC a. s. v ne úplně dobré kondici teprve loni v červenci. Vidíme zájem liberecké nemocnice o to, aby nemocnice ve Frýdlantě začala opět fungovat tak, jak to potřebují obyvatelé Frýdlantska. To znamená co nejefektivněji, v prostorách, které na sebe navazují, jsou logicky propojené a moderní, prostě odpovídající zdravotnictví 21. století. V našich očích je frýdlantská nemocnice zachráněna,“ říká Jiří Stodůlka.
Na návrhu nového řešení areálu frýdlantské nemocnice spolupracovali s projekční kanceláří i všichni vedoucí dotčených oddělení. Právě jejich spolupráce má zaručit, že řešení bude pro zdravotníky i personál vhodně uzpůsobené a funkční.
„Nyní budeme dále intenzivně jednat o financování celého projektu, etapizaci či termínovém harmonogramu rekonstrukce, jak s Krajskou nemocnicí Liberec, tak s Libereckým krajem,“ vysvětluje další vývoj místostarosta Frýdlantu.
Město Frýdlant má na vznik projektové dokumentace v rozpočtu v letošním roce vyhrazenu částku 3 miliony korun, dalších 25 milionů korun pak na samotné stavební práce. Krajská nemocnice Liberec slíbila přispět 9 miliony korun. K tomuto projektu se aktivně přihlásilo i zastupitelstvo obce Bulovka s nabídkou konkrétní finanční pomoci v hodnotě 500 000 korun.

MUZEUM OBCE PERTOLTICE - pozvánka na přednášku dne 6.března 2020
Tímto zveme všechny děti a mladistvé, k účasti na přednášce, která bude mít zajímavé téma:
Životní prostředí a odpady Termín konání: v pátek, dne 6.března 2020, od 16:00 hod., v muzeu obce. Přednášet bude lektor pan Jaromír Babka ze Sobotky. Akci připravila paní Marie Srpová
Drbna

DRBNA LEDEN 2020

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu a únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem popřál vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti v pracovním i v osobním životě. Do roku 2020 vstupuje většina z nás plná naděje a očekávání, co přinese. Přeji vám, ať se vaše očekávání a plány vyplní na 100 procent.
Viktor Podmanický starosta obce


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc prosinec 2019 a leden 2020 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání ASA,a.s. ceny rok 2020, příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy, pronájem bytových jednotek v č.p.193 - prodloužení smluv, inventarizace majetku obce, přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP, kontrola z hlediska požární ochrany, příprava zasedání zastupitelstva, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ, jednání DSO, FVS,a.s.

Informace k plánovaným investicím činnostem
V tomto roce je na období 3/2020 naplánována rekonstrukce místní komunikace ( páteřní komunikace do Horních Pertoltic) – akce je připravena pro provedení, takže pokud bude přát počasí, uskuteční se. Dále se připravuje pořízení nového dopravního vozidla pro jednotku hasičů, který by měl nahradit dosluhující Avii. Od loňska se pracuje na nové podobě projektu bezpečného přechodu pro chodce – v současné době se projektuje vlastní provedení a připravujeme podklady pro podání nové žádosti o dotaci. Tentokrát budeme snad po několika letech již úspěšní. Na řadu by měla přijít další místní komunikace, a to dle pořadí určeném Plánem rozvoje obce Pertoltice ( zde bude podána žádost na poskytnutí dotace a pokud budeme úspěšní, opraví se další komunikace). Evidujeme opakované stížnosti na stav komunikace do Nových Pertoltic ( od napojení na silnici III. Třídy, vedoucí do obce Předlánce. Ale t tuto komunikaci bohužel nejsme schopni opravit. Není totiž v majetku obce. A ani po jednání o bezúplatném převodu komunikací ve vlastnictví státu na obec, se neposuneme nikam. Tato komunikace není předmětem privatizačního projektu. Tedy zůstane stále majetkem ČR. Jednání se státem, aby se o svůj majetek postaral jsou zatím neúspěšná. V Nových Pertolticích se naopak povedlo jednání s LESY ČR s.p. Vedení státního podniku se postavilo čelem k problematice poškozování krytu komunikace vlivem těžby, a to díky dobře odvedené práci a vstřícnosti pana ing. Vacka (Lesní správa Frýdlant). Celý úsek by měl být v roce 2020 opraven a podloží i povrch zesílený.
Dále budou probíhat opravy majetku obce, které zvládneme povětšinou vlastními zdroji a silami.
Chtěli bychom být úspěšnější v oblasti správy sítě veřejného osvětlení. Pokusíme se objednat dodavatele, který by zabezpečil častější a rychleji provedené opravy. Současný stav je pro nás nevyhovující, ale na trhu není mnoho poskytovatelů této služby, pro které je rentabilní uzavřít smlouvu s obcí na údržbu VO.
Je několik směrů pro přípravu potřebných dokumentací a projektů. Zastupitelstvo obce na svém jednání zvolí, který z nich dostane prioritu. V tomto roce bychom mohli zahájit přípravu podkladů pro podání žádostí na dotaci ( např. revitalizace budovy hasičské zbrojnice, sálu kulturního domu, výstavbu multifunkčního hřiště, rekonstrukce sítě veřejného osvětlení, opravy budovy obecního úřadu, zpracování pasportu dopravního značení v území a následná výměna a doplnění dopravního značení, revitalizace veřejné zeleně a související úpravy, oprava hřbitovní zdi a přilehlého objektu márnice…. Zásoba potřebných věcí je dostatečná.

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje všechny poplatníky, a to na poplatkové povinnosti v roce 2020.

Základní sazba poplatku za likvidaci TKO činí 600,-Kč/ poplatníka.
Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

U poplatku za držení psů je pro rok 2020 stejná výše, jako byla u poplatku za rok 2019.

V souvislosti s výší poplatku za likvidaci odpadů je vhodné uveřejnit na tomto místě informaci o nákladech na likvidaci odpadů v naší obci. Celkové náklady rostou opravdu hodně. Za poslední tři roky se zvedly natolik, že začínají být pro obecní rozpočet velkou zátěží. Třídí se, to je pravda, ale jsou opravdu velké rezervy. Pokud jich nevyužijeme, nevyhneme se v příštích letech navýšení poplatku. Po tři roky se snažíme o udržení dotace z rozpočtu obce do této oblasti tak, aby občané nepocítili vysoké náklady obce ve svých peněženkách. Jak dlouho to bude schůdné se těžko dá odhadnout. I z toho důvodu, že má dojít k výraznému navýšení poplatků za ukládání komunálního odpadu na skládky.

Informace Cena vody na rok 2020
Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., schválila na svém jednání 19. prosince 2019 cenu vody (vodné a stočné) pro rok 2020.
Cena vody bude od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 následující (DPH 15%):

Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 15% DPH
Dodávka pitné vody (vodné) 54,94 63,18
Odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 55,20 63,48
Celkem (vodné + stočné) 110,14 126,66

Od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 pak bude cena vody následující (DPH 10%):

Kč/m3 bez DPH Kč/m3 s 10% DPH
Dodávka pitné vody (vodné) 54,94 60,43
Odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 55,20 60,72
Celkem (vodné + stočné) 110,14 121,15

Od 1. 5. 2020 má totiž vejít v platnost snížená sazba DPH ve výši 10%, což znamená od druhé třetiny roku 2020 snížení ceny vody pro koncového zákazníka FVS o 5%.
Pro koncové zákazníky, kteří platí vodné i stočné, tak v první třetině roku 2020 zaplatí o 11,66 Kč/m3 více než v roce letošním, tedy o 10% více. U vody odpadní dochází k růstu o 5 %, tedy o 2,93 Kč/m3 včetně DPH.
Pokud čísla aplikujeme na průměrnou čtyřčlennou rodinu, tak ta při průměrné spotřebě 144 m3 zaplatí za vodné měsíčně o 105 korun více, což činí 4 koruny za den. V případě, že rodina platí vodné i stočné, vzroste poplatek měsíčně o 140 korun, což činí 5 korun za den,“ říká ředitel FVS, Ing. Petr Olyšar. Na Frýdlantsku platí vodné i stočné pouze obyvatelé Frýdlantu, Hejnic, Nového Města pod Smrkem a Raspenavy, ve které ale občané platí vodné FVS a stočné městu Raspenava. V ostatních 13 obcích Frýdlantska, které jsou na Frýdlantskou vodárenskou společnost napojené, platí obyvatelé jen vodné.
Od 1. 5. pak dojde k již zmiňovanému snížení ceny pro koncového zákazníka o 5%. „Oproti první třetině roku tak koncový zákazník zaplatí u vodného o 2,75 Kč/m3 včetně DPH méně, u stočného o 2,76 Kč/m3 včetně DPH méně a u vodného a stočného dohromady o 5,51 Kč/m3 včetně DPH méně,“ doplňuje ředitel FVS.
„Hlavní důvody zdražení v roce 2020 jsou dva. Je jím jednak dodržování plánu financování obnovy infrastruktury, který orgány společnosti schválily už v roce 2016 a který počítá s růstem ceny vody kvůli nezbytným investicím do infrastruktury na území celého Frýdlantska. Ostatně povinnost mít a naplňovat plán financování obnovy infrastruktury je i v legislativě vodovodů a kanalizací a FVS ho musí dodržovat. Druhým důvodem je nástroj udržitelnosti projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok.“ Obě tyto věci dávají dohromady podmínku, že FVS musí dát na obnovu a opravy jen u pitné vody 18 milionů a 740 tisíc korun a u vody odpadní dalších 5 milionů a 310 tisíc korun,“ vysvětluje ředitel FVS Ing. Petr Olyšar. Dalším důvodem je také nutnost zvýšení mezd zaměstnancům společnosti, které se v současné době pohybují pod krajským průměrem. Zdražila také cena elektrické energie a základní suroviny, tedy surové vody.
Zdražení především v první třetině roku se možná bude našim zákazníkům zdát velké, nicméně u rodiny, která platí vodné i stočné, je to jen pětikoruna za den navíc. V denním rodinném rozpočtu je to zanedbatelná částka a jsem přesvědčen, že to pro žádnou rodinu není částka likvidační. Nám to ale umožní v daleko větší míře obnovovat vodovody a kanalizace, které jsou v některých obcích a městech v některých úsecích opravdu ve špatném stavu a tento špatný stav znepříjemňuje tamním obyvatelům často život,“ uzavírá ředitel FVS.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval Sboru dobrovolných hasičů Pertoltice. A to za milé pozvání na výroční valnou hromadu sboru, která se konala 18.ledna 2020. Přednesené zprávy o činnosti sboru byly opět výčtem mnoha úspěchů. A to zejména v hasičských soutěžích. Dobrých výsledků bylo dosaženo též při vlastní zásahové činnosti naší jednotky. Ve výčtu činností byla vyzvednuta zaslouženě také práce členů sboru při práci s mládeží v kroužku mladých hasičů a spolupráce sboru při zajištění akcí, které se v obci minulý rok v naší obci pořádaly. Během našeho setkání proběhla též diskuse o potřebách pro činnost sboru i zásahové jednotky. Byly předloženy náměty na akce a opravy, které by měly směřovat k zajištění bezproblémového chodu zásahové jednotky sboru a k vylepšení zázemí pro hasiče. Společné snahy se budou ubírat zejména směrem…. nákup vybavení, doplnění nářadí dílny, zajištění přípravy projektové dokumentace na opravu budovy hasičské zbrojnice, směřujeme v tomto roce opakovaně k výměně vozidla Avia za nový dopravní prostředek. V roce 2019 byla žádost o dotaci úspěšná. Postoupili jsme ve výběru jednotek, které dotaci obdrží na místo, které by mělo zajistit, že dotace ,,připluje,,. Zatím probíhá administrativní činnost na doložení potřebných dokumentů.
Děkuji všem aktivním členům sboru a držím vám všem palce i do dalšího období!
Viktor Podmanický starosta obce

K TUROWU
Rozšířením polského dolu Turów hrozí ztráta pitné vody na Frýdlantsku
Poláci chtějí obejít nesouhlas Česka s dolem Turów

Firma PGE, která provozuje důl Turów, našla skulinu v polských zákonech. Díky tomu objevila cestu jak získat povolení k prodloužení těžby bez účasti veřejnosti, bez konzultací se sousedními státy a bez vyhodnocení vlivu na životní prostředí.
„Turówu končí povolení k těžbě v dubnu 2020. Jenže proces na rozšíření těžby na dalších 25 let má zpoždění. Začíná být jasné, že do dubna nic nezískají. Proto si teď dali žádost o prodloužení těžby na dalších šest let pouze v prostoru, kde těží dnes. Spoléhají tak na to, že do současného stavu jim nemáme co mluvit,“ řekl mluvčí Hnutí Greenpeace Lukáš Hrábek.„Podle mě PGE spustilo záložní plán. Pochopili, že povolení k rozšíření nebude tak rychle, jak potřebují. A jsou připraveni podniknout všechny kroky, které mají k dispozici, bez ohledu na naše námitky,“ sdělil hejtman Martin Půta. Liberecký kraj se přitom o novém kroku PGE dozvěděl čirou náhodou. Poláci o něm oficiálně neinformovali. „České ministerstvo životního prostředí by mělo co nejrychleji reagovat, aby ochránilo zájmy svých občanů. Mělo by proti postupu polských úřadů protestovat, stěžovat si u Evropské komise,“ řekl Hrábek.
Zdroj: Liberec.idnes.cz

Jak přivézt vodu? Plány blokují vlastníci pozemků
Hrozbu ztráty pitné vody kvůli polskému dolu Turów mají na Frýdlantsku odvrátit mimo jiné dva přivaděče vody. Někteří majitelé pozemků ale plán blokují.

Chtějí příliš velké peníze nebo dělají mrtvé brouky. Celkem osm vlastníků pozemků momentálně blokuje projektování nových přivaděčů pitné vody směrem na Bulovku a na Kunratice u Frýdlantu. Přivaděče přitom mají zajistit vodu lidem v obcích poblíž polského dolu Turów. S jeho plánovaným rozšířením totiž hrozí, že voda na Frýdlantsku částečně zmizí.„Bohužel osm vlastníků pozemků teď všechno blokuje. Buď mají nesmyslné finanční požadavky za to, že by přes jejich pozemky měl vodovod vést, nebo nás úplně ignorují. Nekomunikují s námi, nepřebírají si poštu, nereagují. A stát je v tomhle bezzubý, protože nejsme schopni si jejich souhlas vynutit. Hrozba ztráty vody není legrace, je to ohromný průšvih a ti majitelé pozemků nám v tom nijak nepomáhají,“ poukazuje starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Podle odborné studie, kterou si nechala zpracovat Frýdlantská vodárenská společnost, by za 20 let v obcích, které jsou blízko Turówa měly úplně vyschnout studny a ve veřejném vodovodu bude chybět 14 litrů vody za sekundu. Aby lidé v Dětřichově, Kunraticích, Heřmanicích, Višňové, Habarticích, Pertolticích a Černousích nezůstali na suchu, je nutné tam postavit přivaděče vody. Projektové práce ale stojí. „Máme navržené trasy pro ty dva přivaděče, je to v rozumné variantě, nic megalomanského. Jenže bez územního rozhodnutí nemůžeme pokračovat v projektování. A územní rozhodnutí nezískáme, dokud od všech vlastníků dotčených pozemků nezískáme souhlas.
Takže to teď stojí,“ řekl ředitel Frýdlantské vodárenské Petr Olyšar.„Jiná trasa přivaděčů je hypoteticky možná, ale bojím se, aby pak kvůli deseti metrům, kterým bychom se museli vyhnout, nebyl přivaděč ve výsledku o kilometr delší a tím pochopitelně dražší.

Například část potrubí pro Heřmanice jsme navrhli položit do tělesa zrušené železniční tratě, takže se nám podařilo obejít některé soukromé vlastníky,protože zrušenou trať vlastní obec. Takže někde jsme se problému uměli vyhnout, ale někde to nejde. Je to těžké. Teď tady voda je a těžko se pro to některým lidem vysvětluje, že v budoucnu o ní kvůli Turówu přijdou. Oni jí teď mají,mají i svůj vlastní zdroj vody, a tak je víc nezajímá,“ dodal Olyšar.
Uplatňovat institut veřejného zájmu zatím podle starosty Frýdlantu Ramzera nejde. „To by musely být ty přivaděče zaneseny v územním plánu všech dotčených obcí, což je velmi zdlouhavý proces.“Podle hejtmana Martina Půty je ale možné, že k tomuto kroku nakonec dojde. „Bohužel, tohle se při přípravě podobných projektů stává. Většina vlastníků je rozumných, ale pak se najdou jednotlivci, kteří zneužívají toho, že jejich pozemky nejdou obejít. Pevně věřím, že jednání nakonec dopadnou úspěšně a především vlastníka těch nejrozlehlejších pozemků přesvědčíme,“ řekl Půta. „Byl bych velmi nerad, kdybychom museli sahat k poslední instanci, což je vyvlastnění. Tomu se chceme vyhnout. Na druhou stranu, když někde chcete udělat vodovod, který je pro danou lokalitu důležitý a obejít pozemky toho vlastníka v podstatě nejde, tak jiné řešení v případě nedohody nezbude.“
Zdroj: Liberec.idnes.cz

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta připustil možnost, že polská strana povolí prodloužení těžby v hnědouhelném dole Turów u česko-polské hranice bez ohledu na námitky sousedů v Česku a Německu. Podle něj společnost PGE, která důl vlastní, požádala o prodloužení současného povolení k těžbě platného od roku 1994 o dalších šest let.„PGE zřejmě spustila záložní plán. Pochopili, že EIA nebude tak rychle, jak ji potřebují. Oni si schválí prodloužení těžby v rozsahu stávajícího dobývacího prostoru a myslím si, že to bude znamenat, že tam žádné přeshraniční projednávání nebude. Že to bude s vyloučením veřejnosti,“ řekl Půta. Podle něj jsou události z posledních dnů důkazem, že pro Poláky je výroba elektřiny z uhlí v Turówě klíčová.
Kvůli chystanému rozšíření dolu Turów chce kraj ve spolupráci s Frank Bold Advokáti podat žalobu, ve které u polského soudu napadne změnu územního plánu Bogatyně.

Ministerstvo životního prostředí ČR také vydalo v listopadu ve spolupráci s Libereckým krajem a Českou geologickou službou nesouhlasné stanovisko k záměru Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów.

Důl by se totiž měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a těžit Poláci plánují do hloubky až 330 metrů pod úrovní terénu, spodní část takzvané dobývky by měla být 30 metrů pod hladinou moře. Kraj je skeptický k polskému ujišťování, že rozšíření dolu nebude mít negativní dopad na hluk, prašnost a kvalitu vody na české straně hranice. Na německé straně se obávají, že se budou propadat mosty, cesty a praskat domy. Polská strana již přiznala možný dopad v podobě úbytku podzemní vody směrem k osadě Uhelná. (převzato - vodarenstvi.cz)

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují sta milionů korun.
Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při kouření, neodborná manipulace s elektrickými spotřebiči nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech, ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití hořlavé kapaliny při zapalování kamen.
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří, přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Právě toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí osob při požárech.
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.

Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, dávejte pozor na:
Otevřený oheň bez dozoru

• Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu, zapálené svíčky.
• Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby nemohly zapálit hořlavé materiály v okolí.
• Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, především při smažení, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
Děti a domácí mazlíčky
• Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru.
• Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali do blízkosti otevřeného ohně nebo nepoškodili kabely od elektrických spotřebičů.
Kouření a cigaretové nedopalky
• Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.
Komíny a topidla
• Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny.
• Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
• Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob.
• Užívejte výhradně topiva určená pro dané topidlo, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzinu) a netopte odpady, plasty apod. Neumisťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech na použití.
• Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. uhlí, seno, bavlna) v dobře větraných prostorách.
Elektrospotřebiče
• Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
• Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.
• Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry, upřednostňujte prodlužovací šňůry s vypínačem.
• Při delším nepoužívání odpojte elektrospotřebič ze sítě, pokud to je možné.
Protipožární zabezpečení
• Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru“, které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní, zejména v noci.
• Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).
• Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů, případně jiných zařízení určených pro hašení požárů.
• Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.

V bytových domech musí být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech musí být umístěny např. funkční a snadno přístupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod.
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek. Případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové investice do hasicího přístroje nebo hlásiče požáru.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

Podpora sociálních služeb na Frýdlantsku
Mikroregion Frýdlantsko v letošním roce zavádí systém společné podpory sítě sociálních služeb. Všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří se zapojují do komunitního plánování na Frýdlantsku, mohou v letošním roce žádat o finanční podporu prostřednictvím Dotačního programu na podporu sítě sociálních služeb na Frýdlantsku.
Podmínky dotačního programu a formulář žádosti pro poskytovatele sociálních služeb jsou zveřejněny na internetových stránkách Mikroregionu Frýdlantsko na https://dsofrydlantsko.wordpress.com/home/spolecne-projekty-svazku-obci/. Žádost o poskytnutí dotace s příslušnými přílohami je zapotřebí podat do 7. 4. 2020 na adresu Mikroregionu Frýdlantsko. V případě potřeby konzultace k žádosti je možné se obrátit na Lenku Porubskou, lenka.porubska@masif.cz, koordinátorku projektu.
Pro přehled veřejnosti o poskytovatelích služeb na Frýdlantsku byl vydán informační letáček, který je dostupný na většině obcí a na čtyřech informačních místech ve Frýdlantě.
Informace o sociálních službách a komunitním plánování najdete na internetových stránkách Frýdlantsko sociálně kooperuje na adrese www.frysko.cz.
Věříme, že systém přispěje pro stabilizaci a lepší dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro obyvatele Frýdlantska.
Anna Randáková a Lenka Porubská
Mikroregion Frýdlantsko


Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2019
Uplynulý rok byl bohatý především na kulturní činnost. Obecní úřad se rozhodl pozvednout společenský život v obci a pořádal spoustu akcí, na kterých jsme s ním spolupracovali. A protože si naší pomoci váží, nezapomněl nás finančně podpořit. Z těchto prostředků jsme nakoupili sadu hadic na požární sport dospělých a z prostředků vydělaných na společných akcích jsme si pořídili dvě dlouhé savice a nový stan. Starý již totiž dosloužil.
Zkraje mé zprávy mi dovolte pár slov k činnosti spojené se zásahovou jednotkou, pak se vrátím k samotné spolkové činnosti. V loňském roce jsme věnovali hodně času údržbě techniky. Podařilo se nám zprovoznit druhou ze stříkaček PS8, která již dlouhá léta neběžela. Službu vypovědělo také plovoucí čerpadlo. Bylo nutné přetěsnit čerpadlo, vyměnit olej a filtr a pořídit novou matku a sítko na sání. Také kompresor již mele z posledního. Po několika opravách ho bude nutné vyměnit za nový. I obě zásahová auta prošla před technickou kontrolou velkou údržbou. Dobrou zprávou je, že obecní úřad získal dotaci na dopravní automobil. V současné době již zbývá jen upřesnit parametry, jaké má mít, aby se mohla zadat jeho výroba.
Členové jednotky se účastnili školení na základně v Pertolticích, tři velitelé na podzim splnili cyklickou přípravu v kasárnách v Liberci. Neopomněli jsme ani účast na velitelském dni. Pomáhali jsme místním. Čistili jsme odpady a studny. Povedlo se nám nechat vyprat všechny zásahové uniformy. V loňském roce jsme zasahovali dvanáctkrát. V únoru to byl požár komína v Pertolticích, sena na vlakové zastávce v Černousích a chaty ve Višňové. V březnu jsme odstraňovali stromy z cesty na Předlánce a hasili trávu v Habarticích. V dubnu jsme zajeli do Horních Pertoltic hasit klestí a v květnu jsme pytlovali při povodních ve Višňové. V předvečer povodňové lopaty jsme vyjeli k požáru skládky ve Frýdlantě. Tady jsme s naší Liazkou až do rána plnili cisterny vodou – mezi nimi i velkokapacitní cisternu z Polska. V srpnu jsme vyjížděli k požáru příkopu v Arnolticích a na hlášení o popáleném muži v Horních Pertolticích. V září jsme odstraňovali strom ze silnice do Habartic a posledním výjezdem byl požár domu Bulovce. Spolkovou činnost jsme zahájili 2. března masopustním průvodem. Šlo nás třiatřicet a u posledního domu – u Hofmanů jsme se dočkali i malého ohňostroje. Opět musíme pochválit všechny hospodyně za výbornou výslužku! Poslední dubnový den jsme postavili Májku a pálili čarodějnice. Obecní úřad je pojal velkolepě. Vatru přišly zapálit opravdové čarodějnice s loučemi, pak se šel tradiční lampiónový průvod a zakončil je ohňostroj. My jsme zajišťovali občerstvení a starali se o vatru. Ráno na nás čekalo na návsi překvapení. Místo stojící Májky tu byl jen pahýl s nápisem. Kolegové hasiči z Heřmanic si z nás vystřelili a poprvé za 18 let, co se znovu začala držet tradice stavění Máje, jsme přišli o věnec. Hned jak jsme sehnali nový, jsme Májku postavili. Podruhé padla, již oficiálně, 1. června. Kácení Máje se vydařilo. Bylo krásné počasí. Hrála živá hudba a přišlo kolem šedesáti lidí.
První soutěží dospělých byly PS osmičky v Předláncích. Opět se sálo z řeky a naše ženy to všem znovu natřely. Měly absolutně nejlepší čas a obsadili první místo. Muži byli také první. Tajná disciplína byla kvůli špatnému počasí zrušena. Patnáctého června jsme jeli na Mezinárodní soutěž do Habartic. Překvapila nás slabá účast. Ze soutěže vyšli lépe muži. Za sport získali pohár za první místo a za útok z CAS druhé místo. Ženy u sportu nevytáhly koš z kádě a v agregátu zalily béčka. Byly dvakrát třetí. Dvacátého druhého června slavil sbor z Dolní Řasnice 150 let od založení. S naším praporem jsme byli při tom, když křtili ten svůj a s Avií jsme jeli více jak hodinovou spanilou jízdu. Jak už jsem dříve zmínila, po požáru skládky ve Frýdlantě jsme toho moc nenaspali a prakticky ihned jsme vstávali na soutěž o povodňovou lopatu ve Višňové. Nedostatek sil a spánku nás nezlomil a jak muži, tak i ženy soutěž vyhráli. Třetí, zbytkové, družstvo bylo v kategorii muži druhé. Z Višňové jsme pokračovali dál do Kunratic. Na tamní pohárové soutěži získaly ženy 3. místo a muži čtvrté. Konečně jsme si mohli jít po celodenním maratonu lehnout!
Ani o prázdninách jsme nezaháleli. Začátkem července jsme zajišťovali občerstvení při letním kině na fotbalovém hřišti a stejný úkol nás čekal při sousedském posezení čtvrtého srpna. Někteří hasiči se zapojili i do fotbalového zápasu, který byl hlavním programem akce. Poslední srpnovou sobotu již tradičně spolupracujeme s obcí na „Loučení s prázdninami“. V loni tomu nebylo jinak. Zajišťovali jsme občerstvení, hry pro děti a udělali jsme si malé cvičení na dálkovou dopravu vody z rybníka až na fotbalové hřiště, kde jsme plnili bazén na aquazorbing. K večeru jsme dětem nezapomněli nastříkat pěnu. Od osmi hodin pokračovala zábava diskotékou, která již byla plně v režii sboru. Byla to náhrada za zábavu. Ta se totiž, díky plánu našeho oblíbeného diskžokeje pana Mazánka jet na zimní dovolenou, nemohla konat v prosinci. O týden později 7. září nás čekala okrsková soutěž v Habarticích.
Ženám neklapl požární sport úplně na jedničku, přesto nechaly ostatní družstva daleko za sebou. Krom putovního poháru, vyhráli i povinnost zúčastnit se na jaře roku 2020 okresu. I muži dopadli stejně, ač se představě běhat okres hodně bránili, přesto tomu neuniknou. Úspěch na soutěži završil ještě triumf mužů v disciplíně útok z agregátu. Děvčatům se při něm nepovedl včas spojit spoj na rozdělovači a skončili na 6. místě. Do německého Altbernsdorfu na soutěž „Pod světly“ jsme tentokrát neodjeli. Bylo nás na útok málo. Naposledy jsme se sešli v listopadu při zajišťování občerstvení na Mikulášské nadílce na sále v Pertolticích.
Závěrem bych chtěla jménem výboru SDH poděkovat Vám všem za Vaši obětavou práci. Zato, že se nám díky Vám daří udržet tradice a pozvednou společenský život v obci. Za to, že náš sbor je mezi ostatními hasiči dobře zapsán.

Činnost mladých hasičů v roce 2019
Ve sboru působí družstvo mladších a starších žáků a dorostenci jednotlivci. Scházíme se každý pátek odpoledne. Na prvních únorových schůzkách jsme malovali obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a připravovali se na zkoušky k získání odznaků odborností. Tentokrát to byl preventista a zdravotník. Druhého března jsme spolu s dospěláky vyrazili do masopustního průvodu obcí a o čtyři dny později nás čekalo velké vystoupení k oslavě svátku žen. S dětmi jsme, krom tradičních básniček a písniček, nacvičili Ptačí tanec a scénku „O dvanácti měsíčcích“ z televizní pohádky Tři bratři. Textu ke scénce bylo mnoho a času na zkoušení málo. Taháky jsme měli schované doslova všude. Přesto se představení povedlo na výbornou a ženy pobavilo. Další pátek jsme strávili v místním muzeu na výstavě hraček a zmenšenin pokojíčků.
První soutěž roku se konala 16. března v Novém Městě pod Smrkem. Jmenovala se Kinder TFA a děti na ní musely plnit silové úkoly jako například přesun figuríny, bouchání palicí nebo přenášení barelů. Kdo nepadnul vysílením v půlce a doběhl do konce, byl borec. Nejlépe si z našich deseti dětí vedla Eliška Čepelíková, která skončila na 4. místě. Následoval dubnový Krásnolesský víceboj. Výkony byly tak vyrovnané, že když mladší žáci udělali chybičku při útoku s překážkami, odsunulo je to až na 7. místo. Družstvo B bylo dvanácté a starší žáci devátí. Náš jediný dorostenec Tomáš Höfler skončil na 9. místě. O velikonocích jsme ozdobili náves kraslicemi. Na konci dubna získali starší žáci stříbrné medaile na frýdlantském náměstí ve Velikonočním poháru v útoku na sucho se třemi proudy. Mladší žáci byli sedmí. Pak přišel květen a závěr Hry Plamen. Nejprve sbírali starší žáci body do celoročního hodnocení ve Frýdlantě při plnění disciplín CTIF. V rámci celého okresu obsadili 15. místo. O týden později následovala generálka na závěrečné kolo při soutěži O Štít města Frýdlantu. Naši mladším žákům se štafeta dvojic i útok povedl a získali stříbrné medaile. Starší žáci obsadili 7. místo. Obvodové kolo se běhalo ve Frýdlantě pod zámkem 25. května. Starší žáci si mysleli na postup do okresního kola, ale o fous jim to nevyšlo. Zradila je štafeta 4x60 metrů. V celoročním hodnocení byli třetí. I to je velký úspěch. Také mladší žáci potvrdili své kvality a skončili na čtvrtém místě. Jarního kola dorostu jsme se tentokrát nezúčastnili, protože žádný z dorostenců neběhal podzim. Pak už se děti rozprchly na prázdniny.
Sešli jsme se až na začátku srpna na tradičním spaní na hasičárně. Děti se rozdělily na dva týmy Planety a Ohníčci, udělaly si vlajky a soutěžili proti sobě v různých úkolech. Cvičilo se na braňák, šlo se na stopovanou o poklad, hrála se Hazlbába. Zlobily nás vosy. Vyrazili jsme také na výlet. Tentokrát to bylo do Frýdlantu na rozhlednu a alespoň myšlenkou na vánoce jsme se zchladili v Betlémě. Poslední večer pobytu děti připravili pro vedoucí divadlo O šípkové Růžence a Sněhurce. Heřmanické šedesátkování bylo vloni zrušeno. První soutěží podzimu tedy byla okrsková soutěž v Habarticích. Starší žáci vyhráli putovní pohár a mladším unikl jen o sekundu. Proudaře totiž zalila voda daleko před čárou. Patnáctého září jsme bojovali s větrem při stříkání na terče v Dolní Řasnici.
V loňském roce jsme zavítali na noční útok do Nového Města pod Smrkem. Byl to první noční útok dětí v historii našeho sboru. Káď i terče byly průhledné, u nástřikové čáry jen ohníčky – prostě nádhera. Starší žáci si odsud odvezli bronzové medaile. V neděli 13. října jsme pořádali pertoltický Předbraňák. Zúčastnilo se ho 12 družstev starších žáků a 13 družstev mladších žáků z deseti sborů z Frýdlantska. Našim družstvům se moc nedařilo. Mladší žáci nasbírali trestné body především na zdravovědě. Družstvo A díky tomu přišlo o pohárovou pozici a skončilo na 5. místě. Béčko bylo deváté. Starší žáci sahali po bronzové medaili. Měli shodný počet trestných bodů s Lužcem, ale rozhodovala střelba a tu jsme měli horší a tak jsme se museli spokojit s bramborovou medailí. Soutěž byla realizována za finanční podpory Libereckého kraje. O týden později už jsme běhali braňák naostro. Pořádal ho Bílý Potok. Trať vedla horským terénem. Z našich družstev překvapilo mladší béčko, složené ze samých prcků. Neztratilo se a závod dokončilo v pěkném čase. Obsadilo 8. místo. Áčko bylo sedmé a starší žáci devátí. Další hasičák jsme hodili nácvik za hlavu a šli se podívat do místního muzea na výstavu „Jak šel čas“. Prohlédli si věci, co používaly naše babičky a pak si sami připravili ovocné poháry. Na konci října složila naše nová instruktorka Růženka Valášková zkoušky na školení vedoucích mládeže v Novém Městě. A do Nového Města jsme pak v listopadu jeli všichni na netradiční braňák. Foukal hrozný vítr a pršelo, tak se soutěž operativně přesunula do Sokolovny. Naše děti si vedly skvěle. S minimem trestných bodů obsadili mladší žáci druhé místo a starší žáci dokonce první! Před vyhlášením výsledků jsme ještě vyzkoušeli, jak umí jednotlivé sbory zabrat. Vždy celý kolektiv se postavil k lanům a musel utáhnout hasičskou Tatru na 50 metrů. Branný závod dorostu se konal 9. listopadu v Karlinkách. Od nás se zúčastnilo 6 dorostenek v kategorii jednotlivci. Vytrvale pršelo a trať byla samé bláto. Na nikom nezůstala niť suchá. Vylézt na lano nebo přeskočit příkop se málo komu povedlo. Naše děvčata skončila kolem desátého místa.
Poslední soutěží roku byla opět ta frýdlantská O předvánočního kapra. Tady se více dařilo mladším dětem. Získali sladkého kapříka za třetí místo. Starší žáci byli pátí. Poslední listopadový pátek jsme ještě zaběhli do místního muzea na vyhlášení soutěže Zvířátko a já a v sobotu 30. listopadu zpívali kolegy při rozsvěcení vánočního stromku na návsi. Pak už přišel prosinec a sním přípravy na vánoce. Ozdobili jsme okna hasičské zbrojnice chvojím a vánočními obrázky a vyrobili si svícny. Rok jsme zakončili 13. prosince vánoční besídkou. V loňském roce se nám podařilo získat dotaci na činnost dětí z Ministerstva školství a tělovýchovy z programu Můj klub 2019, díky které jsme mohli nakoupit džberové stříkačky, sadu hadic na požární sport, čtyři krátké savice a vzduchovku.
To vše bychom jen s obtížemi zvládli bez obětavých lidí kolem nás. Proto bych závěrem chtěla poděkovat všem, kteří nám vedoucím s dětmi pomáhají. Především pak řidičům, kteří nás vozí na soutěže a klukům, co nám servisují stříkačku a technické prostředky.

 
Drbna

DRBNA PROSINEC 2019

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá, a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás tímto všechny v současném adventním období pozdravil.
Blíží se konec roku a s ním tradiční svátky, očekávané hlavně našimi nejmenšími. Už se určitě těší na dárky, na ten okamžik, kdy je již budou konečně netrpělivě rozbalovat u vánočního stromku. My dospělí se těšíme jistě také, protože radost a spokojenost našich dětí a dalších blízkých, nás dokáže naplnit velmi příjemnými pocity. Pro mnoho z nás představuje tento adventní čas, který jsme zahájili v sobotu 30. listopadu slavnostním rozsvícením vánočního stromu na návsi. Předcházelo tomu spoustu práce, starostí a nekonečných příprav, aby se naše společné Vánoce, uskutečnily v pohodě a spokojenosti celé obce.
Ne každý z nás však může připravit Vánoce podle svých představ, či přání i očekávání jeho rodiny. Těmto z nás, přeji zlepšení situace i podmínek pro prožití svátků, dle jejich představ.
Vánoce jsou jistě vnímány hlavně jako svátky klidu a pohody. Snažme se společně o to, aby i pro nás takovými byly. Aby spokojenost nezáležela pouze na množství a hodnotě dárků, které dostaneme či množství dobrot, které zkonzumujeme. I jiné, neméně důležité příběhy se mohou podílet na příjemném prožití vánočních svátků.
Konec roku je již tradičně také příležitostí k bilancování. V době svátků zvolníme v našem hektickém každodenním spěchu. Přijdou okamžiky, kdy se nedíváme s napětím a určitým soustředěním kupředu, ale ve chvíli klidu jdou naše myšlenky i zpět. Co se nám podařilo, co naopak nikoliv. Někdo je plně spokojen, někdo naopak nikoliv. Téměř s každou nepříznivou okolností se dá pracovat tak, aby bylo zase lépe. Dokud bude vůle a snaha z naší strany, lze měnit vše k dobrému.
Vážení spoluobčané, jménem svým, i všech zaměstnanců úřadu Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků v klidu a spokojenosti, pohodový a veselý poslední den roku – a úspěšné vykročení do roku 2020.
Děkuji Vám všem, kteří jste v naší obci pomohli vytvořit i udržet atmosféru dobrých vztahů, vzájemné důvěry a tolerance.
Viktor Podmanický starosta obce

Přejeme našim občanům, majitelům nemovitostí na území obce, dále též všem sympatizantům naší obce, pro rok 2020, vše nejlepší a mnoho úspěchů, jak v osobním, tak i profesním životě. Zastupitelstvo obce a členové výborů.

Vedení obce Pertoltice tímto děkuje všem svým smluvním partnerům, dodavatelům a dalším spolupracovníkům. A to za jejich kladný přístup a výbornou podobu partnerské spolupráce v roce 2019. Těšíme se na úspěšnou spolupráci v dalším období!


ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc listopad 2019 (vp)
 inventury majetku obce při ukončení roku, kontrola plnění rozpočtu za rok 2019, příprava podoby rozpočtu na rok 2020, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření, příprava plánu na investičních akcí pro rok 2020 a 2021 - tvorba nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - zajištění posypového materiálu, - řešení pohledávek , řešení oprav majetku obce dle vzniklých potřeb, příprava ročních výkazů a přehledů, příprava nových směrnic a právních předpisů, příprava vánočních akcí, příprava podkladů pro exekuční řízení, vánoční setkání s dodavateli a firmami působícími na našem území, jednání FVS,a.s. a DSO , Policie ČR.

ROZPOČET OBCE 2020
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, bude schválen rozpočet naší obce na rok 2020. Návrh rozpočtu byl vytvořen v této podobě: na straně příjmů ve výši 5 621 700,00Kč , a na straně výdajů ve výši 6 406 600,00Kč. Rozpočet je koncipován jako schodkový. Rozdíl – krytí schodku bude prostředky z kladného hospodaření let minulých.
V tomto procesu se rozhoduje o tom, kam budou investovány naše společné finanční prostředky. Ze své podstaty by se v obecním rozpočtu měly promítat zvolené priority a strategie, měl by sloužit rozvoji obce a být ku prospěchu všem obyvatelům a obyvatelkám dané lokality. Rozpočet na rok 2020 určuje podporu konkrétním aktivitám a organizacím, popřípadě spolkům. Stanovuje výši prostředků na prioritní řešení problémů. Prvotním cílem je, aby prostředky byly i nadále vynakládány, co nejefektivněji a v souladu s rozvojovými dokumenty naší obce. V roce 2020 je plánováno dokončení rekonstrukce komunikace z Dolních do Horních Pertoltic, znovu podáváme žádost o dotaci na výstavbu bezpečného přechodu pro chodce na I/13, v Dolních Pertolticích. Dále bychom chtěli dovybavit přístřešek pro konání společenských akcí, pro potřeby našich hasičů bude dokončeno jednání o poskytnutí dotace na nový DA, chceme se vrátit k dovybavení dětského hřiště, dle požadavků. Stále větší požadavky na finanční prostředky klade i naše účast v dobrovolném svazku obci regionu. Od příspěvku 11,-Kč na občana, jsme dnes na částce 148,- Kč/ občana. Objevuje se i stále více žadatelů na příspěvek na činnost. Což je diametrálně v rozporu s tím, jak slyšíte v mediích. Kde nám je stále předkládáno, jak se státu i celé společnosti vede dobře. Rozpočet je veřejný dokument, a tudíž musí být ze zákona povinně zpřístupněn veřejnosti. A to nejméně 15 dní před jeho projednáním – schválení v zastupitelstvu obce. Toto bylo opět splněno a vy občané obce, jste tedy měli možnost se k podobě rozpočtu vyjádřit – buď písemně, při procesu jeho tvorby nebo nejpozději na jednání zastupitelstva, kde se konečná podoba schvaluje.

AKTUÁLNĚ (vp)
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje na omezení provozní doby po dobu čerpání dovolených během vánočních svátků. Doporučujeme naplánování úředních záležitostí na jiné období. Posledním dnem v tomto roce – pro vyřízení účetních záležitostí, je 20.12.2019 – do 13:00 hod. Proto všichni, kteří hradí i čerpají finanční prostředky přímo do, nebo z pokladny, učiňte tak k tomuto datu.
Dovolenou budou čerpat též i pracovníci VPP, v předmětném období budou pouze provádět svoz odpadů, případně zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací a veřejně přístupných ploch. A to podle aktuálních potřeb.

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad děkuje všem, kteří pomohli připravit krásnou atmosféru pro adventní období. Zejména pracovníkům obecního úřadu, panu místostarostovi, členům sboru dobrovolných hasičů. Panu Josefu Reinišovi a jeho spolupracovníkům moc děkujeme za uskutečnění produkce.

INFORMACE
Zimní údržba komunikací – kontakty

Zimní údržbu bude v letošním roce provádět pan Jan Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 723 943 716 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2019–2020. Byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana Plesara, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1) S pískovnou v Dolních Pertolticích – něco nového? V současné době není nic nového. Stále platí, že žadatel – investor p. L. Šeda, má podle našich informací do konce tohoto roku pozastavené správní řízení u báňského úřadu. O dalším vývoji, vás budeme pochopitelně informovat. A to, jakmile nové aktuální informace získáme.
2) Víte již jaká bude cena vody na další rok, bude nižší podle úprav v DPH? V tuto chvíli ještě nikoliv. Avšak na posledním zasedání dozorčí rady FVS, a.s., které se bude konat 19.12.2019, se zástupce obce cenu vody na rok 2020, zcela jistě dozví. Následně pak informace bude k dispozici i vám, spotřebitelům. V této souvislosti reagujeme na zvýšený výskyt stížností na odpočet, potažmo jeho provedení. Společnost FVS, a.s, umožňuje na svých internetových stránkách nahlášení stavu vodoměru domácnosti elektronicky. Využijte případně této možnosti.
3) Bude obec zvyšovat poplatek za odpady? V období roku 2020 obecní zastupitelstvo neuvažuje o navýšení poplatku. Byť náklady na jednoho poplatníka převyšují výši aktuálního poplatku minimálně o 300,-Kč.

VYHODNOCENÍ Foto – SOUTĚŽE
Vyhodnocení se konalo v pátek dne 29.11.2019 v 17:00 hod, v Muzeu obce Pertoltice.
Na účastníky soutěže čekala odměna. Jako ceny se předávaly dárkové poukazy do prodejny řetězce společnosti Lidl.

POZVÁNKY
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V Pertolticích
se v kostele sv. Jošta, koná bohoslužba dne 29.12.2019, od 14:00 hod.

ADVENT V NAŠÍ OBCI
První adventní víkend se nesl ve znamení vánočních tradic. Pro občany naší obce, zejména děti, byl připravený opravdový zážitek, spojený se slavnostním rozsvícením obecního vánočního stromu na naší návsi. Počasí tentokrát nebylo vstřícné jako minulý rok, ale i tak vše proběhlo.
Návštěvníkům tradiční akce byl k dispozici výborný punč. Jakmile se vánoční strom rozsvítil bylo vidět v mnoha dětských tvářích úsměv a zvláštní lesk v očích. Nakonec to bylo záměrem všech, kteří se na přípravě podíleli. A nebylo jich málo. Zpestřením první části programu na návsi bylo vystoupení Jiřího Kořínka a improvizovaného pěveckého sboru. Návsí se linuly vánoční melodie a zpěv účastníků. Po úvodní části, se ze strašidelně vrzajících vrat vyrojili Krampusáci...jeden za druhým. V průvodu masek byl též Anděl a Mikuláš. Čím více se blížili ke středu dění, tím více bylo jasné, že masky budí u dětí respekt, i když mnohé děti viděly Krampusáky i v minulých létech. Dětem, v tu chvíli došlo, že během roku trochu malinko zlobily, a zatrnulo jim. Po krátkém pobytu u rozsvíceného vánočního stromu se celé dění přesunulo do prostor sálu kulturního domu, kde na návštěvníky čekalo v prvé řadě příjemné teplo. Doprovod dětí měl zajištěn po skončení dětské části programu provoz baru tak, aby nikdo nestrádal. Děti na parketu, obklopené maskami, za stálého rachocení řetězů, říkaly básničky a říkanky. Někteří i krásně zazpívali. Odměnou jim byl balíček dobrot, který obdržely z rukou Anděla a Mikuláše. Pak již následovaly taneční kreace dětí i doprovodu a skotačení dětí na parketě. Celá akce lze opět proběhla bez závažných komplikací, a lze ji hodnotit jako velice zdařilou. A to nás, všechny, kteří připravovali pro vás tento večer, těší snad nejvíce.
Obecní úřad by tímto chtěl moc poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i na vlastním zdárném průběhu celého večera. Děkujeme všem účinkujícím za jejich čas i provedení vystoupení. Věřím, že i dalším akcím, které plánujeme v dalším období, budete dávat všichni opět svoji podporu a čas. Každý rok se snažíme udržet kvalitu, i trochu posunout úroveň jednotlivých akcí, které se pro občany naší obce pořádají. A bez spoluúčasti již osvědčených podporovatelů a pořadatelů, bychom se přitom jen těžko obešli.

Netradiční braňák
Začátkem listopadu nás SDH Nové Město pozvalo k nim na tradiční „Koblížkový braňák“ Tuto přezdívku si soutěž získala díky stanovišti, kde se pojídají koblížky. Jinak se jedná o klasický branný závod bez běhání na čas podobně jako je tomu u našeho pertoltického Předbraňáku. V tento den se proti nám spiklo počasí. Foukal silný vítr a stále mrholilo. Bylo tedy rozhodnuto, že soutěžit se bude v tělocvičně. Místo střelby se házelo míčkem na kuželky a přelézání lana jsme vynechali. Naše děti si vedly skvěle. S minimem trestných bodů obsadili mladší žáci druhé místo a starší žáci dokonce první!

Před vyhlášením výsledků jsme ještě vyzkoušeli, jak umí jednotlivé sbory zabrat. Vždy celý kolektiv se postavil k lanům a musel utáhnout hasičskou Tatru na 50 metrů. A protože májí všichni mladí hasiči sílu jak buldoci, všem kolektivům se to povedlo.

O předvánočního kapra
Závěrečnou soutěží v roce se pro mladé hasiče v posledních letech stal útok speciál. Soutěž nese název „O předvánočního kapra“ a výhrou je skutečný živý kapřík. Letošní se konala v sobotu 16. listopadu 2019 jako obvykle na náměstí ve Frýdlantu. Na tento požární útok na sucho se třemi proudy je potřeba o něco více šikovných rukou než na klasický útok, a tak jsme museli zapojit všechny děti i ty nejmenší. Na mladší žáky při losování o startovní pořadí zbyla jednička, šli tedy na řadu hned první. Savice byly pro všechny týmy jednotné, aby příprava na útok byla rychlejší, a to se nám stalo trochu osudným. Náš koš nešel na frýdlantské savice hladce našroubovat a než se s ním Leo Stříbrný popral, velitelka už měla odpojené proudnice a běžela s nimi do cíle. Za předčasné odpojení jsme dostali penalizaci 5 trestných sekund. Ale díky tomu, že se nám žádný spoj nerozpojit a útok byl jinak bleskový i s pěti trestnými jsme získali medaile za třetí místo. Odměnou nám krom poháru byl i dort ve tvaru kapříka. Také starším žákům se žádný spoj nerozpojil. Naše útoky byly jediné dva, kde se to povedlo. Opět ale nešel šroubovat koš. Tentokrát se to obešlo bez trestných. Čas v cíli však stačil jen na páté místo. Medaile s kapříkem dostali všechny děti, takže jsme odjížděli spokojeni.

Muzeum obce
V pátek 29. listopadu 2019 navštívili mladí hasiči obecní muzeum v Pertolticích. Hlavním tématem bylo tentokrát vyhlášení soutěže o nejhezčí fotografii s mazlíčkem. Přestože se všichni těšili, jak soutěž dopadla, pozorně si vyslechli povídání paní Srpové, vedoucí muzea, o předmětech, které používali naše babičky, dědové….. Pro účastníky bylo připraveno mnoho zajímavostí. Bylo hezké a zvláštní, sledovat jak děti tápají v ukázkách činností našich předků v dobách minulých. Například psaní přes kopírák na psacím stroji…úžasná věc. Poté už konečně došlo na vyhlášení nejhezčích fotografií. Došlo konečně na hodnocení. Vítězi nakonec byli všichni zúčastnění, každý byl odměněn poukazem na nákup v prodejně řetězce společnosti Lidl. Mladí hasiči a další účastníci, děkuji Obecnímu úřadu, paní Srpové, Edovi Divišovi a Hance Polákové za příjemné strávené odpoledne.

Štěpánská zábava nebude
V posledních letech jste byli zvyklí, že se vždy 25. prosince konala hasičská zábava. V letošním roce však tuto tradici porušíme a rádi bychom vám na tancovačku pozvali 14. března 2020. Věříme, že i březnový termín se brzy zažije a jarní tancovačky budou stejně oblíbené jako ty Štěpánské.

UDÁLOSTI
Na milé pozvání jsem se zúčastnil slavnostního podvečera v krásném prostředí školícího a rekreačního areálu Policie ČR, v Kořenově. Za pozvání děkuji. Rád jsem se již tradiční události zúčastnil. Tentokrát společně s panem starostou Habartic - Ing. Bc. Stanislavem Briestenským. Vyhlášen vítězem soutěže Psovod roku 2019, byl pprap. Miroslav Salava z oddělení služební kynologie Semily. Ocenění převzal z rukou náměstka krajského ředitele pro vnější službu plk. Mgr. Pavla Bartoše, MBA, dále plk. Mgr. Petra Šikoly LL.M. z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje – vedoucího odboru služby pořádkové policie a vedoucího oddělení služební kynologie mjr. Mgr. Aleše Jehličky.

Po několika rozhovorech, týkajících se zejména oblasti bezpečnosti a po výborné večeři, jsme odjížděli spokojeni. A to jak podobou spolupráce s „našimi“ psovody v roce 2019, tak s příslibem součinnosti a podpory v dalším roce. Po nedávné exkurzi na operačním středisku byl tento den dalším, ve kterém jsem měl možnost poznat práci Policie ČR, více z blízka. Mnoho zdaru, pevné zdraví příslušníkům i jejich čtyřnohým kamarádům do roku 2020!

Na počátku prosince proběhlo setkání primátorů, starostek a starostů s Radou Libereckého kraje, za účasti vedoucích odborů, čekajících na všetečné otázky starostek a starostů. Poděkování za vstřícnost a podporu, jak hejtmana, radních, zastupitelů, tak všech pracovníků úřadu. Těšíme se na další spolupráci v roce 2020.

V letošním roce poslední, bilanční jednání se starostkami a starosty okolních obcí, se kterými mě váží užší vztahy, a to nejen pracovní, proběhlo v krásném prostředí Zámeckého dvora v Černousích. Jako vždy velké poděkování za azyl majitelům i vzorné, milé obsluze. Témata od Turówa až po vydání nových obecních vyhlášek. Došlo na krátkou analýzu podané interpelace (Ing. P. Pávek), lépe řečeno odpovědi předsedy vlády na ni. Během rozhovorů jsem zachytil i další možné řešení situace kolem rozšíření dolu, které se nezdá ani moc složité. Bude ještě mnoho jednání, která snad minimálně zmírní obavy ze ztráty mocnosti vodních zdrojů na našem území. Vyhodnotili jsme si též činnosti navenek obce, nastínili další úkoly, směry, kterými bychom chtěli jít i v rámci mikroregionu. Následně pohledy na financování rekonstrukce objektů v nemocnici, fungování sociálních služeb..a mnoho dalšího ... plán na návštěvu Poslanecké sněmovny ČR a Senátu ČR. Senátorovi panu Michaelu Canovovi jsme slíbili reagovat na jeho milé pozvání již před nějakým časem, ale z důvodů zaneprázdněnosti jsme letos nesplnili.

Provozní doba Nemocnice Frýdlant během posledních dnů roku 2019
Nemocnice Frýdlant informuje veřejnost o provozní době jednotlivých oddělení v průběhu vánočních svátků a během konce roku 2019.
JPL gynekologie a chirurgie:
od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 zavřeno
Gynekologická ambulance:
v pracovní dny otevřeno od 7:00 hod do 13:00 hod, 31. 12. 2019 otevřeno od 7:00 hod do 12:00 hod, víkendy a státní svátky zavřeno

Rehabilitace:
od 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020 zavřeno
Interní ambulance
od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 zavřeno, kromě 30. 12. 2019 - otevřeno od 6:30 hod do 15:00 hod

Chirurgická ambulance:
v pracovní dny otevřeno od 7:00 hod do 14:30 hod, 31. 12. 2019 otevřeno od 7:00 hod do 12:00 hod
Neurologie:
bez omezení – v pracovní dny dle objednávek

Oddělení DOP: bez omezení
Sonografie: bez omezení – v pracovní dny dle objednávek
Kolonoskopie, gastroskopie od 17. 12. 2019 do 1. 1. 2020 - zavřeno
Kardiologie, Diabetologie od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2019 zavřeno
Odběrová místnost: od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 zavřeno

RDG bez omezení
Laboratoř bez omezení
ARO ambulance: 23. 12. 2019 – zavřeno, 30. 12. 2019 – otevřeno
Plicní ambulance: od 18. 12. 2019 do 1. 1. 2020 – zavřeno
LSPP (lékařská služba první pomoci): bez omezení

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jsou biokrby bezpečné?

V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace – krbů na biopalivo („biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze zahraničí.
Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, kde není kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry, terasy i venkovní prostory. Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na stěnu, vestavět nebo nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti větrat prostory kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu uhličitého, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit nejen majetek, ale i ohrozit lidské životy.
Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu:
Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce.
Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách, a především nad biokrbem.
Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko vzniku požáru.
Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od uhašení), aby nedošlo k popálení.
Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel) určené pro spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96 % ethanolu.
Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen informacemi v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly.

Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost provádějící certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC). Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá reálná nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scházející legislativa pro tyto krby umožňuje prodej a provozování
zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy pro specifikování rizik uváděných v návodech.
Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban
oddělení prevence
HZS Libereckého kraje

Omezený provoz MěÚ Frýdlant na konci roku 2019
MěÚ Frýdlant má na konci roku 2019 omezený provoz. V pondělí 23.12. končí úřední hodiny již v 15.00 hodin. V pátek 27.12. a v úterý 31.12. je úřad úplně uzavřen! 
Drbna

DRBNA LISTOPAD 2019

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci listopadu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. V měsíci listopadu přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům:

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané, letos jsme si připomněli 101.výročí vzniku samostatného československého státu. Dne 25.10.2019 proběhlo v našem okolí hned několik pietních akcí, které byly ve znamení vzpomínek a respektu. Celkem tří akcí se zúčastnil hejtman Martin Půta, aby si společně se starosty obcí připomněl místa památných bojů na Liberecku a Frýdlantsku během neklidného roku 1938. Program vzpomínkových akcí začal na obecním úřadu v Habarticích, kde byla odhalena i busta prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Následně se další tichá vzpomínka na obránce vlasti konala na státní hranici Srbská v Horní Řasnici.... Pietní akce pak ukončil hold vzdaný hrdinům v Heřmanicích. I zde byla odhalena nová busta T. G. M. Vzpomínkových chvilek se zúčastnil i senátor Michael Canov. Poděkování za organizaci celého dne, patří Československé obci legionářské Jednotě Liberec.

Po absolvování vlastního pietního aktu s odhalením busty T.G.Masaryka, se na pozvání pana starosty Ing. Bc.Stanislava Briestenského část účastníků přesunula do místní školy. Cestou bylo několikrát poukázáno na uskutečněné akce, které obec Habartice mohla realizovat pouze za podpory Libereckého kraje. Potažmo všechny obce regionu, které cítí velkou podporu rozvoje dotčených obcí a snahu kraje o zachování života v pohraničí, v co nejlepší podobě. Při návštěvě místní školy bylo konstatováno, jak potřebné je zachování malotřídek na obcích a dále byla velmi kvitována velká podpora, kterou tato škola a školka má v zastupitelích obce Habartice. Viktor Podmanický , starosta obce

Blahopřání ke zlaté svatbě
Manželům Růženě a Josefu Valáškovi, blahopřejeme ke krásnému kulatému výročí svatby a přejeme mnoho spokojených a šťastných let dalšího společného života.

INFORMACE Z OÚ
S předstihem podáváme tímto informaci o pořádání Mikulášské zábavy pro naše děti. Akce se koná v prvním adventním týdnu. A to na návsi a kulturním sále v Dolních Pertolticích. Program bude upřesněn a vyvěšen pro vaší informovanost v následném období.

INFORMACE k zimní údržbě
Zimní údržba komunikací

Zimní údržbu bude v letošním roce, a to z valné části, provádět na základě uzavřené dohody o provedení práce - pan Jan Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti pomoc, volejte na tel.č. 723 943 716 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2019 -2020. Ten byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana Jana Plesara, s případnými žádostmi o provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.

Protože je možné, že ne každý v návalu všech aktivit a povinností si včas vzpomene, proto raději připomeneme, že podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musela první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016, a dále pak je povinná roční kontrola komínu a revize komínových spalinových cest. Ano je to povinné, jako mnoho ostatních, v poslední době překotně vznikajících předpisů a nařízení. Ale v tomto případě jde především o Vaši bezpečnost a také o ohleduplnost vůči ostatním – nepodceňte to prosím.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Doslechla jsem se, že budou změny v jízdních řádech. Po zdražení jízdného, přijdou ještě jaké změny?

Oproti předchozí verzi jízdních řádů, dojde pravděpodobně k těmto změnám.došlo k těmto změnám:
 Po projednání s obcí Bulovka bude zachován spoj na Dolní Oldřiš s odjezdem po 17. hodině. (Obec bude na provoz spoje přispívat.)
 Na základě námětu obce jsme v návrhu linky 661 posunuli odjezdy směr Bulovka – Dolní Oldřiš na 15:40 a 17:40 (odjezdy od žel.stanice).Tuto časovou polohu je ještě potřeba projednat s dopravcem, neboť to bude mít dopad na směny řidičů. Posun odjezdu má dopad i na obslužnost Údolí. Pokud by s něčím byl problém, byly zachovány odjezdy dle SQ (15:10 a 17:11).
 Spoj ve 13:11 z Frýdlantu a ve 14:11 z Habartic bude veden ve dnech školního vyučování. (I tak dojde v odpolední špičce o navýšení nabídky spojů o 1 pár, ve školním roce o 2 páry.)
 U odpoledního spoje 13 bylo doplněno v režimu Radiobus do zastávky Černousy,,otočka.
 U ranního spoje 1 bylo doplněno v režimu Radiobus do zastávky Černousy,,otočka. (Cestující tak mohou využít v kombinaci s protispojem 4 cestu do Frýdlantu.)
Výslednou podobu zveřejníme po projednání s dopravcem a příslušným pracovníkem Koridu.
2.) Dotaz se týká svozu odpadu. Vždy se snažím, abych v nádobě neuložila něco, co by ji znečistilo a v důsledku poté nevalně zavánělo po jejím vyprázdnění. Bohužel jsem asi osamocena. Opakovaně se mi stalo, že po odvezení odpadu byla postavena před dům zpět nádoba, ze které se linul opravdu silný zápach.
Hezký den. Ano, tato situace se nám opravdu v několika případech opakovaně vyskytuje. Do popelových nádob se totiž stále v několika domácnostech ukládá cokoliv. Od mršin, shnilého ovoce a zeleniny, až po psí exkrementy. To je pak opravdu zápach neskutečný. Mnohokrát bylo apelováno z naší strany na původce výše uvedeného odpadu, či obdobného, aby do popelových nádob neukládali. Bohužel se tak stává doposud.

OZNÁMENÍ pro poplatníky
Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky, kteří si rozdělili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů na dvě částky, a nejen ty, že dnem 15.9.2020, uplynula doba splatnosti příslušného poplatku – místní daně. Viz Čl. 5, odst.1) příslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku.
Viktor Podmanický
starosta obce

MOŠTÁRNA Dětřichov
Drcení a následné lisování ovoce, plachetkovým lisem.
Provoz-září,říjen a listopad.
Pouze po telefonické domluvě
na tel 728 413 999.
V krajní nutnosti na tel: 606 035 034.
Minimální množství ovoce 30kg.
Cena 1l-8,-Kč. (1kg jablek=cca. 0.5 až 0.7l,moštu,dle kvality a šťavnatosti ovoce).

MUZEUM
V Muzeu obce Pertoltice se uskutečnila další z přednášek. Téma přednášky se vztahovalo k právě probíhající výstavě: ,,Výrobky před r. 1989 a krátce po roce 1989,,. A to v pátek dne 25.10.2018, od 16:30 hod. Pro děti byly připraveny v rámci přednášky vědomostní soutěže a malé občerstvení!
Výstavu připravila paní Marie Srpová, paní Hana Poláková a Eduard Diviš
Akce se konala pod záštitou Obce Pertoltice

POZOR NA LESNÍ ZVĚŘ!!!!!
V období od října do prosince je lesní zvěř nejaktivnější, a proto také dochází k největšímu počtu střetů vozidel se zvířaty. Nebezpečí nečíhá jen na odlehlých silnicích, které jsou obklopeny lesy. V období páření zvířata migrují i přes silnice v blízkosti lidských obydlí a často také přes dálnice, kde bývají střety nejnebezpečnější. Jak se správně zachovat, když už srnu nebo divočáka srazíte, nám popsala přímo policie. 9. 10. 2019 7.00 ( Autor A. Zajícová)
Lesní zvěř, nejčastěji divoká prasata a srny, je nejaktivnější od října do prosince. Zvíře ve tmě při oslnění světlomety ztrácí možnost identifikovat polohu přijíždějícího vozidla. Oslněné zvíře je najednou zmatené a místo aby před autem uskočilo, zůstane strnule stát na silnici. V rychlosti kolem 120 km/h může mít pak taková srážka fatální následky.
Ve chvíli, kdy řidič do zvířete narazí, hraje velkou roli zachování si tzv. chladné hlavy. Panika opravdu není v tu chvíli na místě a řidič musí jednat rychle, aby neohrozil další účastníky provozu, kteří jedou za ním. „Účastník nehody by si měl ještě před vystoupením z vozidla navléci reflexní vestu a potom postupovat s obrovskou opatrností, aby nedošlo k jeho zranění,“ popsala mluvčí Policie ČR – Obvodní oddělení Mělník Markéta Johnová.
„Následně je nutné přivolat policisty nebo další složky IZS, kteří přivolají lesníka či jiného pracovníka, který má na starosti odklízení zvěře,“ uvedla pro eXtra.cz Johnová, která doplnila, že samozřejmostí je označení nehody a odstavení vozidla do odstavného pruhu, a pokud se nehoda stane na dálnici, řidič ji musí opustit a skrýt se za svodidla.
„I ostatní řidiči by měli dbát opatrnosti, zejména při průjezdu místem nehody. Zbytečně nefotografovat a věnovat se řízení, aby nedošlo k další nehodě,“ upozorňuje dále.
Vysoké procento nehod a především těch hromadných je zapříčiněno dvěma faktory. Řidiči se nevěnují řízení na sto procent a nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. V tom vidí problém i poručík Johnová. „Každý řidič by měl dodržovat takovou vzdálenost, aby stihl zareagovat, a pokud vidí nějakou překážku, aby stihl bezpečně zastavit,“ uzavřela.
Policie také radí, aby se řidiči nesnažili zvěři na vozovce vyhnout. Pokud je střet již nevyhnutelný, je lepší do zvířete najet než se pokoušet o riskantní vyhýbací manévry, kvůli kterým může vozidlo narazit do stromu. Snížená rychlost v úsecích, kde není dálnice ohraničena plotem, by měla být samozřejmostí.

PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA
Přesně takhle vypadá I.C.E. karta neboli seniorská obálka. V případě nouze může pomoci zachránit život lidem, kteří žijí sami v domácnosti. A nemusí se jednat jen o seniory, ale také osoby se zdravotním postižením a další. Karta pomáhá především v situacích, kdy nejsou schopni se záchranáři sami komunikovat, například když po úrazu ve své domácnosti upadne do bezvědomí. Kartu a další informace získáte na https://bit.ly/2VKpUtX

Informace pro osaměle žijící seniory i jejich děti
Anděl Strážný hlídá bezpečí a zdraví 24 hodin denně


Jak umožnit a zpříjemnit život seniorů co nejdéle ve známém, tedy domácím prostředí? Když jsou dva, mohou si pomoci, horší je situace seniorů osamělých. Přijde krizová situace – zhoršení zdravotního stavu, dezorientace, fyzické napadení na ulici apod. Jednou z nejobávanějších situací u seniorů bývá pád, následná bezmoc, někdy i bolest. Minimálně jednou ročně jich upadne 30% a s věkem riziko stoupá.
Nabízíme jednoduchý a moderní způsob ochrany zdraví a bezpečí – tísňovou péči.
• Klient nosí na ruce monitorovací zařízení, které je napojeno na dispečink Anděla Strážného.
• Při stisknutí SOS tlačítka (v případě pádu automaticky) zařízení lokalizuje polohu systémem GPS a spojí se s dispečinkem, který vyhodnotí situaci a vyšle na místo potřebnou pomoc – kontaktní osobu, výjezdovou službu, záchrannou službu nebo hasiče či policii.
• Nezbytnou pomoc tedy dokážeme zajistit okamžitě a kdekoli.
Monitorovací zařízení s detekcí pádu zapůjčujeme jako jediní v ČR bezplatně.
Chcete vyzkoušet službu tísňové péče na jeden měsíc zdarma?
Volejte 603 563 060 nebo pište na poptavka@andelstrazny.eu.
Více informací najdete také na www.andelstrazny.eu

Předbraňák v Pertolticích
Předbraňák

V neděli 13. října 2019 přivítala naše malá víska 140 mladých hasičů z celého Frýdlantska. Konal se totiž již sedmnáctý ročník „Předbraňáku“ – soutěže v disciplínách Závodu požárnické všestrannosti. Byl krásný slunečný den a do Pertoltic přijelo 12 družstev starších žáků a 13 družstev mladších žáků z deseti sborů. Závod začal slavnostním nástupem a rozlosováním startovního pořadí na fotbalovém hřišti. Mnoho úspěchů v soutěži našim i ostatním družstvům přišel popřát také starosta obce pan Viktor Podmanický. Pak už se rozhodčí rozestavili na jednotlivá stanoviště a mohlo se začít soutěžit. Děti musely prokázat zručnost ve střelbě ze vzduchovky, lezení po laně, vázání uzlů, ošetřování zraněného, povědět co se jakým hasicím přístrojem hasí a rozpoznat požární a topografické značky.
Našim družstvům se moc nedařilo. Mladší žáci nasbírali trestné body především na zdravovědě. Družstvo A díky tomu přišlo o pohárovou pozici a skončilo na 5. místě. Béčko, přidalo ke zdravovědě ještě trestné body ze stanoviště topografie a požární ochrany a obsadilo 9. místo. Starší žáci sahali po bronzové medaili. Měli shodný počet trestných bodů s Lužcem, ale rozhodovala střelba a tu jsme měli o nějaký bodík horší a tak jsme se museli spokojit s nepopulární bramborovou medailí. Druhé starší družstvo smíšené s Dolní Řasnicí obsadilo 8. místo. Poděkování patří všem, co se starali o zázemí soutěže, těm co připravovali hasičskou zbrojnici, občerstvení i všem rozhodčím. Soutěž byla realizována za finanční podpory Libereckého kraje.

Výdledky: mladší žáci starší žáci
1. místo - Předlánce A 1. místo – Frýdlant A
2. místo – Frýdlant A 2. místo – Krásný Les
3. místo - Krásný Les 3. místo - Lužec

Závod požárnické všestrannosti

Týden po Předbraňáku, v sobotu 19. října 2019, začínali mladí hasiči nový ročník celoroční Hry Plamen v Bílém Potoce. Pětičlenné hlídky musely zvládnout 2-3 kilometry dlouhou běžeckou trasu v náročném horském terénu a jako na Předbraňáku na šesti stanovištích bezchybně splnit všechny úkoly. Za Pertoltice soutěžily dvě hlídky mladších žáků a jedna hlídka starších žáků. Nejvíce překvapily naše 5-7 leté děti. Srdnatě se popraly s kopci a statečně běžely celou trať. Krom střelby nasbíraly trestné body jen na laně. Odměnou jim byla 8. příčka. Mladší družstvo A s patnácti trestnými body za střelbu je jen těsně přeskočilo. Byli sedmí. Starší žáci měli smůlu. Od rozhodčích dostali informaci, že na trati u hasičského auta mají odbočit vlevo. Auto však poodjelo a oni si naběhli tři sta metrů navíc. Ani na laně se jim smůla nevyhnula. Jedna ze závodnic si spletla značku, ke které měla dolézt a seskočila už za tou pro mladší děti. A tak s horším časem a 18 trestnými body obsadili až deváté místo. Vstup do sezóny se moc nepodařil. Máme tedy na jaře co vylepšovat.

Muzeum
V pátek 25. října 2019 navštívili mladí hasiči obecní muzeum v Pertolticích. Mohli si zde prohlédnout výstavku s tématem „Jak šel čas“. Byly zde předměty, které jsme běžně používali před rokem 1989. Vedle časopisu Ohníček nebo Vlasta tu ležel třeba starý desetník, nákupní taška ze sisalu, skleničky od hořčice, které měly široké využití nebo pionýrský kroj, či dresy ze Spartakiády. U některých předmětů stály jejich současníci. U sifónové lahve jsme našli PET lahev, u magnetofonových pásků „cédéčka“. Po tom, co si děti zasoutěžily o sladkosti v hádankách ke shlédnuté výstavě, na ně ve vedlejší zasedací místnosti čekalo překvapení. Z čerstvého ovoce, šlehačky a dalších přízdob si sami mohly připravit pohár. Dětem se v muzeu líbilo a krom drobných výher si odnesly i pár nových informací. Poděkování patří paní Marii Srpové a Haně Polákové a samozřejmě také obecnímu úřadu Pertoltice za pěkně připravenou akci.
Drbna

DRBNA ŘÍJEN 2019

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody..

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané, tímto vám předkládáme přehled o průběhu akcí zahrnutých do rozvojového dokumentu obce
V tomto roce proběhla společná akce s obcí Bulovka. Zadní cesta do Bulovky byla v celé délce obnovena. Byl vyhotoven nový povrch na obou katastrálních územích. Akce je plně dokončena, a to včetně úhrady vyfakturované částky. Na páteřní komunikaci byl vyměněn vodovodní řad, včetně odkalovacích zařízení a byla též provedena příprava
na zhotovení přípojek k objektům. Tato rozsáhlejší akce předcházela celkové rekonstrukci povrchu silničního tělesa. Po projednání s dodavatelem finální vrstvy –
f. STRABAG,a.s., bylo upuštěno od provedení ještě v roce 2019. Na řádné utužení podloží po výkopech se nám nepodařilo získat, načež jsme společně vyhodnotili situaci tak, že práce budou provedeny v měsíci březnu 2020. V tomto období má dodavatel volnější kapacity, ale zejména bude vyhodnocen provoz opravované části vodovodního řadu. Bude jisté, že nedojde k opakovaným závadám na propojení potrubí. A podloží pod tělesem komunikace si ,,sedne,, natolik, že bude větší jistota nelámání krajnice. Páteřní komunikace tedy dostane finální povrch pravděpodobně ve výše uvedeném termínu.
Dále se pracuje na vyhotovení nového projektu k výstavbě bezpečného přechodu pro chodce. Na základě jednání byl původní projekt (mírně nedokonalý), zadán nové projekční kanceláři, která má větší zkušenosti s projektováním dopravních staveb. Navíc na radu poradce byl tento projekt propojen s plánovanou výstavbou chodníku až k budově obecního úřadu. Návrh dopravního řešení nyní posuzuje dopravní policie a další orgány. Zcela pravděpodobně dojde ke změnám najíždění na zastávku autobusů, včetně výjezdu ze směru od Horních Pertoltic na komunikaci I/13. A to z důvodu splnění norem pro rozhledové poměry na křížení komunikací. Věříme, že tento projekt již bude vyhovující pro hodnotitelské orgány. Zatím jsou ve hře dva dotační tituly (SFDI ČR a SZIF). Použití toho správného fondu bude teprve zvolen. Toto bude vyhodnoceno až na základě zpracovaného projektu, oběhnutého ,,kolečka,, po úřadech
a aktuálních podmínek poskytovatelů dotačních prostředků. Průběžně vás budeme informovat o posunech příprav.
Pracuje se na výměně zdroje vytápění v nové hasičské zbrojnice. Zde jsme se dostali do skluzu, ale bude splněno hned po ukončení výběru nabídek na zdroj vytápění.
Naši hasiči mají ,,políčeno,, na nový DA. Žádost naší obce se dostala do posledního kola hodnocení na MVČR a vypadá to, že by mohla být napodruhé úspěšná. Výjezdová jednotka by si tak nahradila dosluhující vozidlo Avia. Též by tímto dostala k dispozici lépe vyhovující vozidlo pro specifické zásahy. Pokud budeme opravdu úspěšní v Praze, budeme žádat ještě krajský úřad o dotaci, protože finanční prostředky z ministerské dotace a prostředky uvolněné z rozpočtu obce, nepokryjí náklady s tímto projektem spojené.
Tak trochu k rozpočtu obce. Při přípravě rozpočtu obce na rok 2020, bude pamatováno na potřebu finančních prostředků na dokončení zahájených projektů. Rovněž budou zakomponovány prostředky, které budou sloužit k přípravě dalších vybraných projektů. Po posledních jednáních Mikroregionu Frýdlantsko je zřejmé, že obce budou přispívat ze svých rozpočtů čím dál tím více na vše vně obce, co naši občané využívají a potřebují. Zejména se jedná o příspěvek na financování sociálních služeb v území obce s rozšířenou pravomocí (Frýdlant), rekonstrukce budov a zařízení Nemocnice Frýdlant (zde musí proběhnout rekonstrukce jednotlivých oddělení tak, aby se ve vybydlené nemocnici zase dala poskytovat odpovídající péče a slíbené finanční prostředky nedorazily….), připravuje se dopravní stavba – terminál u vlakového nádraží ve Frýdlantě, … a podobně.

O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc září 2019
zpracování podkladů po zasedání OZ a výborů, kontrola akce – Rekonstrukce místní komunikace na p.p.č. 998, v Horních Pertolticích, jednání ŘSD ČR a KULK, zabezpečení svozu odpadu, kontrola plnění rozpočtu, příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava podkladů pro průběh akcí na rok 2019, příprava rozpočtu na rok 2020, pronájmy majetku, příprava smluv na pronájem majetku, příprava inventur majetku, opravy bytového fondu dle potřeb, jednání k podobě nových jízdních řádů IDOL, Korid….

OZNÁMENÍ pro poplatníky
Obecní úřad tímto upozorňuje poplatníky, kteří si rozdělili svou povinnost uhradit poplatek za likvidaci odpadů na dvě částky, a nejen ty, že dnem 15.9.2019, uplynula doba splatnosti příslušného poplatku – místní daně. Viz Čl. 5, odst.1) příslušné OZV: Splatnost poplatku - Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku.
Viktor Podmanický

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMŮ A JINÝCH POROSTŮ

ČEZ Distribuce a.s. vyzývá občany k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích pod vedením nízkého a vysokého napětí, které svo ji výškou ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ. Zásah proveďte v období vegetačního klidu, tedy do 15. listopadu 2018. Více informací na úřední desce obce nebo na www.cezdistribuce.cz. Při plánování výsadby nových stromů nezapomeňte, že stromy porostou!
 

Pozvánka na Předbraňák
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice zve všechny příznivce mladých hasičů na soutěž v disciplínách závodu požárnické všestrannosti – tak zvaný Předbraňák, který se bude konat v neděli 13. října 2019 na fotbalovém hřišti v Pertolticích. Soutěžit zde budou mladí hasiči celého Frýdlantska a my budeme rádi, když se přijdete podívat a podpoříte hlavně ta domácí družstva. Začínáme v 9:00 hodin. Soutěž je realizována za přispění dotace od Libereckého kraje.

POZOR !!!!! Pokud jste obdrželi tento leták do schránky, buďte obezřetní !!! Jedná se o to, že:
uvedené měření nemusí poskytnout úplné a objektivní informace o stavu Vašeho zdroje pitné vody. (K ověření, zda jsou u odběratele dodržovány limitní hodnoty klíčových mikrobiologických, fyzikálně-chemických a organoleptických ukazatelů stanovených vyhláškou 252/2004 Sb. nebo příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví na základě zákona, slouží minimálně krácený rozbor pitné vody v rozsahu dle přílohy č.5 uvedené vyhlášky).
V předchozím období se vyskytla tato nabídka v sousedních regionech a je pravděpodobné, že tato aktivita bude provozována i v našem území.

Dále se v několika obcích v okolí vyskytli prodejci, kteří nabízejí rozbor pitné vody, zároveň nabízejí odkoupení filtrů na odstranění škodlivých částic...zde buďte též obezřetní. Náklad 30.000,-Kč by mohl být též neadekvátní vlastnímu výsledku. Toto zařízení – filtr, neumí podle našich informací odstranit z pitné vody látky, které jsou problematické v našem regionu!!!!!

Lékařskou pohotovost najdou pacienti ve Frýdlantě opět v areálu nemocnice


Opět v areálu frýdlantské nemocnice najdou od středy 25. září 2019 pacienti lékařskou pohotovost první pomoci pro dospělé. Pohotovost se přestěhovala z dosavadních prostor ve Fügnerovy ulice do přízemí budovy G (bývalá gynekologie) v areálu Nemocnice Frýdlant. Pacientům je k dispozici ve stejný čas, jako doposud, to znamená od pondělí do čtvrtka od 18.00 do 21.00 hodin, v pátek od 17.00 do 21.00 hodin a o víkendech a ve svátcích od 9.00 do 18.00 hodin.

Lékařskou službu první pomoci, takzvanou lékařskou pohotovost, přestala frýdlantská nemocnice poskytovat od července roku 2018. Od stejného data ji začali pod hlavičkou Krajské nemocnice Liberec, a.s. (KNL) provozovat praktičtí lékaři a specialisté z regionu v budově ve Fügnerově ulici.
Po převzetí frýdlantské nemocnice Krajskou nemocnicí Liberec, ke kterému došlo letos začátkem prázdnin, teď dochází k logickému kroku, kterým stěhování pohotovosti do areálu nemocnice bezesporu je. „KNL se podařilo zajistit od 25. září 2019 pohotovostní službu v areálu nemocnice v budově bývalé gynekologie, kde jsme našli prostory, které jsou vhodné. Jde o prostory, ve kterých dříve byly operační sály gynekologického oddělení. Nacházejí se v přízemí objektu. Bylo samozřejmě nutné je adaptovat a vybavit pro potřeby vykonání lékařské pohotovosti a plicní ambulance. Protože ta funguje ve stejné ordinaci, jen v jiných časech. Ostatně stejně tomu bylo i dříve, kdy také ve Fügnerově ulici sloužila jedna ordinace pro plicní ambulanci i pohotovost,“ říká lékařský ředitel KNL MUDr. Jaromír Hons Ph. D.
Ordinační doba pohotovosti zůstane zatím stejná, jako byla doposud. V plánu Krajské nemocnice Liberec je ale její rozšíření. „Smlouva s Libereckým krajem na poskytování pohotovosti je stále v režimu do 21 hodin do večera ve všední dny plus víkendové služby během dne. Směřujeme ale k tomu, abychom byli schopni službu lékařské pohotovosti v příštím roce rozšířit tak, aby byla poskytována nepřetržitě, to znamená 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ vysvětluje jednatel Nemocnice Frýdlant s.r.o. Ing. Jan Rais MBA.
Pohotovost budou i nadále sloužit praktičtí lékaři z Frýdlantska, lékaři z Liberce či lékaři frýdlantské nemocnice.
Přestěhování lékařské pohotovosti zpět do areálu nemocnice ve Frýdlantu proběhlo symbolickým sundáním cedule s nápisem, že nemocnice neposkytuje pohotovost. Nahradila ji cedule s opačným sdělením. Výměny cedulí se ujal vedle lékařského ředitele KNL Jaromíra Honse a jednatele frýdlantské nemocnice Jana Raise i místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který má zdravotnictví ve Frýdlantu ve své gesci.
„Vrácení pohotovosti zpátky do areálu nemocnice je logickým vyústěním převzetí frýdlantské nemocnice nemocnicí libereckou. Je to takový milník v pětiletém úsilí o zachování základní zdravotní péče na Frýdlantsku. V této chvíli je to jasný signál, že se nemocnice stává zase nemocnicí, protože je v ní pohotovost, která prostě do nemocnice patří. Pro mě je to symbol toho, že se vše v dobré obrací a že nemocnice začíná znovu fungovat jako nemocnice a ne jako nějaké sanatorium, jak si to vysnil její dřívější vlastník, společnost EUC,“ říká s nadějí místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka a doufá, že se nemocnice odrazila ode dna. „Věřím, že tohle je jen začátek. V posledních pěti letech, kdy byla nemocnice v majetku EUC, šla, co se týče služeb neustále dolů a dolů a v podstatě se dostala na samé dno, kdy se v ní zavíralo v půl čtvrté odpoledne přes týden a o víkendu bylo zavřeno úplně. Lidé do nemocnice přestávali chodit. Teď se situace začíná narovnávat. Já KNL věřím, je to certifikovaná společnost, vlastněná z části krajem, z části městy Liberec a Turnov. Její management ví, co dělá a ví, co region potřebuje. A navíc pacienti, kteří neskončí u nás ve Frýdlantu, ve finále skončí v liberecké nemocnici, takže tam je okamžitá zpětná vazba, jestli ta frýdlantská nemocnice má či nemá opodstatnění. A my všichni víme, že má. Teď tedy musíme apelovat na občany, aby se vrátili zpátky do bezpečné frýdlantské nemocnice, začali využívat její služby a nemuseli se vším jezdit za kopec do Liberce,“ uzavírá Jiří Stodůlka.
 

Lékařská pohotovost je pacientům k dispozici:
PO - ČT 18.00 - 21.00 hodin
PÁ 17.00 - 21.00 hodin
víkendy a svátky 9.00 – 18.00 hodin
Lékařská pohotovost je určena pouze dospělým. Neošetřují se zde úrazy.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vzhledem k novým povinnostem v oblasti odpadového hospodářství informujeme o zavedení zkušebního provozu svozu jedlých olejů a tuků. V obci bude pro naše občany zatím umístěn jeden kus nádoby na sběr výše uvedené komodity. Stanoviště má tato nádoba u staré hasičské zbrojnice – uprostřed obce. Dle potřeb a vyhodnocení, budou poté případně nádoby od poskytovatele služby rozmístěny ještě na dalších stanovištích.

České pošty se rušit nebudou Praha, 24. září Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se sešel s předsedou SMO ČR Františkem Luklem. Tématem schůzky byla situace v České poště. Oba se shodli, že Česká pošta je strategický státní podnik, který garantuje přenos důležitých informací, zásilek, zboží nebo finančních prostředků po celém území České republiky.
“Starosty z menších obcí znejistila premiérova slova o tom, že Česká pošta je mrtvá a měla by se transformovat na akciovou společnost, takže se obávají omezení služeb a rušení poboček ČP,” uvedl František Lukl. „Pošta bývá poslední institucí, která na vesnici zbyla a má pro zdravý život důležitý význam,” dodal Lukl. Ministr vnitra obavy starostů vyvrátil. “Uklidnil jsem pana předsedu Lukla, pobočky ČP se rušit nebudou. Je to spojovací bod mezi státem a občanem, který musí být dál dostupný i na venkově,” řekl ministr vnitra Jan Hamáček. Odmítl, že Česká pošta je mrtvá, naopak zdůraznil, že se po letech podařilo vyřešit financování služeb, jež si u ČP objedná zákonem stát: Garantované doručování zásilek a pro všechny dostupnou síť poboček. Plán generálního ředitele Romana Knapa, který v těchto dnech schvaluje dozorčí rada, poštu vyvede ze ztráty do tří let, zkvalitní služby a stabilizuje ji personálně.  “Pošta bude stát na třech službách: poštovní, finanční a komerční služby, které se nebudou překrývat, ale doplňovat. Zlepší se doručování balíků a nikdo nikoho nebude při vyzvednutí doporučeného dopisu přesvědčovat k pojištění nebo nákupu zboží,” tvrdí Hamáček.  Podle ministra vnitra se po dlouhé době stagnace podařilo nastartovat změny, které Českou poštu změní v moderní instituci, na kterou budou hrdí nejen zaměstnanci, ale všichni občané.

Mladí hasiči soutěžili v noci
Dospělým hasičům z Pertoltic letos žádná účast na nočním útoku nevyšla a tak štafetu přebrali jejich mladší kolegové. V sobotu 28. září 2019 vyrazili starší žáci na svůj první noční útok v historii mladých hasičů v Pertolticích. Konal se v Novém Městě pod Smrkem na prostranství u sokolovny. V osm hodin večer už byla dostatečná tma a tak se mohlo začít. Atmosféra byla tajemná. U běžecké dráhy plály ohně. Káď na vodu byla průhledná a barevně osvícená. I skrz terče bylo vidět, jak do nich voda přibývá a po nastříkání deseti litrů se rudě rozsvítily. Vylosovali jsme si dvojku a na základnu se tedy začali chystat jako druzí mezi staršími žáky. Ta úžasná káď ale notně tekla. Všude kolem základny bylo plno vody. Každý si po startu nabral do bot. Naše děti na to ale nebraly ohled a savice pospojovaly bleskově. I hadice jsme roztáhli rychle. Zasekli jsme se až na nástřiku terčů. To asi to skromné osvětlení u nich. Svůj útok jsme dokončili v dobrém čase 46 sekund. Stačilo to na medailové 3. místo. To první nám uteklo o 4 sekundy!
Drbna

DRBNA ZÁŘÍ 2019

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané, v současné době probíhají jednání kolem rozšíření dolu v Turówě. Obáváme se všichni poklesu spodních vod, ale též i jiných negativních klimatických vlivů. Navíc to dlouholeté sucho…...
Toho, že dochází k výraznému oteplování, že je mnohem více letních dnů, již jistě zaznamenal každý. Jak se chovat, jak se přizpůsobit?
Rozhodně není nutná žádná panika. Region nečeká žádný celkový kolaps Všichni máme pak v rukou mnoho možností i nástrojů jak pomoci zmírnit negativní důsledky oteplení. V osobní rovině je dobré se snažit spotřebovávat co nejméně energie. Třeba tím, že omezíme nadbytečné cesty a nadbytečné lety, budeme svítit a topit efektivně – to nám dokonce přinese i úsporu našich financí. Pomůžeme i tím, že budeme používat co nejméně obalů a svůj odpad budeme třídit. Budeme dobře hospodařit s vodou a obklopovat se zelení – v parcích, na zahrádkách. Zadržení vody v krajině pomůže i méně časté sekání ploch. K ministerské výzvě se přidala i naše obec. Tedy pokud jste zaznamenali, podobně jako anonymní stěžovatelka, že se v obci seká s menší intenzitou, pak toto výše uvedené je jedním z argumentů, proč tomu tak je. Vše uvedené jsou drobné věci a činnosti, které zvládne každý z nás.
Mnohem větší možnost zlepšit situaci a přirozené prostředí a tím i velkou odpovědnost mají hospodáři v krajině – zemědělci, lesníci i obce a města. K ucelení postupů, slouží právě probíhající pozemkové úpravy v našich obou katastrálních území.
Společně tvoříme plány pro nakládání s krajinou, rozhodujeme o ní a tak ovlivňujeme společné životní prostředí i mikroklima nás - všech obyvatel České republiky. Současné hospodaření v krajině bylo ekonomické v chladnějším a vlhčím období, a to např. v 2. polovině minulého století. V dnešní situaci teplejšího podnebí je ale zcela nevhodné. Věříme, že se podaří najít cesty ke zlepšení.


Kolik je to wattů, svítí-li slunce.
Tisíc wattů na metr čtvereční při jasné obloze od jara do podzimu. Na kilometr čtvereční je to příkon jednoho bloku Jaderné elektrárny Temelín (1000 MW). Jestliže na tom kilometru čtverečním máte les nebo ovocný sad a rybníky, většina energie jde do výparu vody. Vodní pára neodchází rychle, protože už není síla, která by ji hnala rychle vzhůru, voda se vrací jako drobný déšť, mlha nebo ranní rosa, když se v noci ochladí. To je malý vodní cyklus, který ale existuje jen tehdy, pokud je dostatek vegetace a vody.
(Zdroj LN)

Naše zemědělství a lesnictví se vyvíjelo po dlouhá léta jako „odvodňovací“. Dokud tento způsob hospodaření bude pokračovat, povede to k dalšímu vysychání krajiny a postupnému přechodu velké části krajiny v jinou kategorii. Celkovou situaci navíc zhoršuje a bude zhoršovat extrémní počasí, kdy jsou dlouhá teplá období střídána prudkými srážkami, způsobujícími povodně a velkou vodní erozi. Ale chceme-li pro krajinu na katastrech našich obcí něco udělat, nesmíme jen plánovat. Musíme udělat první krok. A tím prvním krokem mohou být právě opatření uvedená, zakomponovaná do územního plánu a plánu společných zařízení v pozemkových úpravách. Viktor Podmanický starosta obce

O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc červenec, srpen 2019
zpracování podkladů po zasedání OZ a výborů, školení zaměstnanců oú, příprava kontroly akce – Výstavba přístřešku pro konání společenských akcí v Dolních Pertolticích, jednání ŘSD ČR a KULK, zabezpečení svozu odpadu, kontrola plnění rozpočtu, příprava jednání výborů zastupitelstva po prázdninách, příprava podkladů pro průběh akcí na rok 2019, příprava podkladů pro vyúčtování záloh na služby v č.p.193, pronájmy majetku, příprava smluv na pronájem majetku, příprava letních kulturních a společenských akcí…pravidelné revize, opravy bytového fondu dle potřeb, obměna pracovníků spadajících pod obecní úřad, součinnost při opravě vodovodního řadu v páteřní komunikaci, jednání k podobě nových jízdních řádů IDOL, Korid….
INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vyhráli téměř vše, co mohli
V sobotu 7. září 2019 bojovali hasiči z Pertoltic o putovní poháry na okrskové soutěži v Habarticích. Obloha se na ně mračila a občas i mrholilo, ale na jejich výborném výkonu to nebylo znát. Po slavnostním nástupu a rozlosování zahájili soutěž svými požárními útoky mladší žáci. V této kategorii startovala čtyři družstva. Našemu uniklo první místo o jednu sekundu, protože se jednomu z proudařů nepodařilo včas doběhnout až k terčům, než hadice zalila voda. Kolegové mu museli přispěchat na pomoc. Následovaly útoky starších žáků. Tady jsme už nezaváhali a obsadili první místo. Během vyhlášení dětské části, se připravila trať na soutěž dospělých. Naše děvčata celé léto pilně cvičila, ale postoupit z prvního místa do okresu se jim moc nechtělo. I když při jejich pokusu neklaplo vše úplně ideálně, dokončili útok v čase 27 sekund a další tři družstva nechali daleko za sebou. Tak tedy, krom putovního poháru, vyhráli i povinnost zúčastnit se na jaře okresu. Po nich šli muži a i oni se bránili představě, že mezi atlety budou na okrese běhat štafety, ale nebylo jim to nic platné a jejich útok byl též nejlepší. Tři vítězství završil ještě triumf mužů v disciplíně útok z agregátu. I naše děvčata běhala agregát. Ale nepovedlo se jim včas spojit spoj na rozdělovači. Voda proudila dlouho na hřiště, až v kádi žádná nezbyla. Tuto disciplínu děvčata nedokončila. Domů jsme se tedy vraceli s plnou Avií pohárů, medailí a dortů.

Pozvánka na Předbraňák
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice zve všechny příznivce mladých hasičů na soutěž v disciplínách závodu požárnické všestrannosti – tak zvaný Předbraňák, který se bude konat v neděli 13. října 2019 na fotbalovém hřišti v Pertolticích. Soutěžit zde budou mladí hasiči celého Frýdlanstka a my budeme rádi, když se přijdete podívat a podpoříte hlavně ta domácí družstva. Začínáme v 9:00 hodin. Soutěž je realizována za přispění dotace od Libereckého kraje.

ZE ŽIVOTA OBCE
Rozloučení s létem Již tradiční setkání našich občanů, zejména kvůli dětské populaci, proběhlo poslední sobotu v měsíci srpnu. Toto pravidelné setkání na konci léta zajišťoval obecní úřad ve spolupráci s našimi hasiči. Dění započalo přípravami, které zabraly též mnoho času, ale vše bylo na stanovený čas připraveno. Jak bývá zvykem, též počasí. Nu vedro bylo, ale lepší než déšť. Ve stanovený čas se mnoho návštěvníků neobjevilo, ale to už u nás tak bývá, že se scházíme postupně. Tak, jak kdo dokončí, co doma započal. Chtěl ten den stihnout. Každopádně začalo se načas. Pan Mazánek svoji aparaturu měl připravenou k plnému výkonu, a tak odpoledne plné her pro děti mohlo začít. Mezi atrakcemi již drahnou chvíli pobíhaly děti různého věku a nedočkavě užívaly rošťačení a her.
Po absolvování her, měl každý dětský návštěvník akce, možnost získat poukaz na dárkový balíček s dobrotami. Rozdalo se více jak 50 balíčků. Slušná účast. Doprovod nestrádal jako vždy, neboť měl k dispozici opět výborně připravené depo, kde občerstvení, opět pod taktovkou našich hasičů, fungovalo skvěle. Takže zatím, co děti zaplnily téměř celou plochu fotbalového hřiště, rodiče měli možnost poklábosit se sousedy v prostoru naší pergoly.

I v tom vedru jsme měli možnost opět povozit děti na koni, kterého poskytla p. Lenka Prchalová -
(díky moc). Zájem nebyl opět malý. Je to stále atraktivní součást našich akcí. Samozřejmě nemohla chybět ukázka výcviků psů. To už je naše specialita a hřeb programu. A to díky vstřícnosti všech, kteří po několik let s námi na přípravě i vlastním provedení ukázek,spolupracují. A dobře s nimi je. No nic, zpět krátce k popisu toho, co pro letošní rok učinkující připravili. Letos jsme hledali společně pašované penízky. Tentokráte ukryté na simulovaném letišti, v zavazadle závadného cestovatele. Figuranti z řad rodičů a dalších přítomných, si rozdělili úkoly a úlohy…no marně schovávali balíček pašovaných peněz. Služební pes finanční správy byl neomylný. Padouch nalezen a finance zabaveny. Pěkný balíček peněz to byl. Mimochodem, víte, proč najde pes jakoukoliv měnu? Protože se používá na světě jeden typ barvy pro tisk bankovek….. nu a čenich nejlepšího přítele člověka, po řádném výcviku, je neomylný. Pak následovala ukázka zásahu služebních psů při akcích finanční správy. Například na letišti, při kontrolách osob a objektů. Na našem hřišti proběhla naprosto neomylná eliminace padouchů v podání služebních psů. Vždy je co obdivovat. Návštěvníci měli možnost vidět i počáteční kroky při výcviku a přípravě psa na ,,služební poměr,,. Byla nám všem představena práce s dvouměsíčním štěnětem. Na první pohled, pravda pohled laika, se jeví, že jednou bude ze štěňátka výborný a platný parťák pro výkon služby. Během skoro celého odpoledne byla k dispozici možnost malování nejen na obličej a tetování (smývatelné pochopitelně).Hojně využívaný byl stoleček, u kterého se vše výše uvedené provádělo, jen co je pravda.... Některé modely poté byly neuvěřitelné.

V rohu hřiště se připravovali modeláři se svými modely letadel. Díky vám, že jste se nám zase po roce věnovali. Úžasná produkce a ukázka šikovnosti a umu. Kdo umí, ten umí. To platí nadále. Po ukončení her a užívání atrakcí, naši hasiči vyrobili pěnu, ve které se děti řádně porochnily. A dle výrazů ve tvářích, které jsme měli možnost zaznamenat, si to náležitě užily. Pak již následoval volný program, kteří jsme využili k zábavě všeho druhu, ve společnosti všech známých a sousedů.

Všem, kteří se zasloužili o hladký průběh skvělého dne, patří naše velké poděkování. Doufáme, že nám zachováte i v dalším období svoji přízeň.

Polsko připustilo úbytek vody v Libereckém kraji v souvislosti s rozšířením Turówa
Polsko odmítá, že by rozšíření těžby uhlí v polském hnědouhelném dole Turów nedaleko Česko-polsko-německé hranice mělo mít výrazný dopad na české území. Na dnešním veřejném představení záměru připustilo jediný, a to úbytek podzemní vody směrem k osadě Uhelná u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Polská koordinátorka vyhodnocení vlivu na životní prostředí Anita Kulišová řekla, že tomu zamezí vybudováním hydroizolační stěny. „Dodavatel je vybrán, v nejbližší době začnou práce na vytvoření tohoto bloku," uvedla Kulišová. Podle propočtu polských expertů by se hladina spodní vody měla poté zvýšit postupně až o šest metrů. Starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka se ale obává, zda opatření bude fungovat. „I polská strana připustila v diskusi, že toto asi nikde nevyzkoušela," řekl. Skeptičtí byli i další dnešní účastníci jednání. Koncese pro důl Turów by měla vypršet v dubnu příštího roku. Skupina PGE jako vlastník ale chce těžbu prodloužit do roku 2044. Poláci plánují těžit do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Spodní část takzvané dobývky je nyní 30 metrů nad mořem, v cílovém stavu by to mělo být až 30 metrů pod hladinou moře. Předpoklad je, že do roku 2038 by se těžilo devět až 11,5 milionu tun uhlí ročně, poté mezi 3,5 až sedmi miliony tun ročně. Důl zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, která zajišťuje osm procent dodávek energie v Polsku. Nejvyššího instalovaného výkonu elektrárny bude dosaženo v roce 2020, kdy bude uveden do provozu nyní budovaný blok s výkonem 450 MW a celkový výkon tak dosáhne 2000 MW, což je skoro pětina výkonu uhelných elektráren v ČR. Těžba se má rozšířit podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže obce u Hrádku nad Nisou. Tamní obyvatelé se obávají ztráty vody, zvýšené prašnosti a hluku i snížení hodnoty nemovitostí. Polská strana dnes nastínila, že chystá nebo již realizuje opatření, aby přeshraniční dopady byly minimální. Jde třeba o protihlukové stěny, omezení provozu v noci či pořizování tišších důlních strojů. Polská strana také tvrdí, že nebudou překračovány povolené koncentrace prachu v ovzduší. Starosta Hrádku má pochybnosti. „Polská strana připouští minimum negativního a jsou přesvědčeni, že opatření, která navrhli a která se mají realizovat, budou dopady eliminovat. Nicméně já se přiznám, že zatím nevím," řekl Horinka. Na dotazy, zda bude Polsko kompenzovat případné dopady, dnes on ani další diskutující odpověď neslyšeli. „Jsme ale připraveni kompenzovat," řekl ředitel dolu Slawomir Wochna. Podle něj ale kompenzace nebyly tématem dnešního projednání.

Veřejné projednávání vlivu na životní prostředí se uskuteční ve čtvrtek 19. září v polské Bogatyni a setkání českých a polských expertů k Turówu 3. a 4. října. Proti plánovanému rozšíření dolu podali lidé na české straně hranice zhruba 5000 připomínek.
( zdroj ČTK)

Hospic sv. Zdislavy provozuje zdravotně sociální služby hospicové péče od roku 2009. Posláním hospice je umožnit umírání ve smíření, bez bolesti a s podporou rodiny a nejbližších. Podáváme pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Těžce nemocným a umírajícím. K péči o klienty patří nejen zmírnění bolesti tělesné, ale také duševní a duchovní. Finančně ho podporují také obce Frýdlantska.
Naše služby poskytujeme v budově Hospice sv. Zdislavy v Libe...rci s kapacitou 28 lůžek, v domácím prostředí klientů a v Rodinných pokojích v nemocnici v Turnově a v České Lípě. Rádi bychom touto cestou poděkovali frýdlantským obcím za jejich podporu, kterou v tomto roce věnovaly Hospici sv. Zdislavy. Každý jejich finanční dar je střípek do mozaiky, která vytváří pocit sounáležitosti a jistoty. Vytváří obraz společného snažení a péče o ty, kteří už nemají sílu pokračovat. Vážíme si této spolupráce. Děkujeme, že jste s námi!Hospic sv. Zdislavy Více informací na stránkách: www.hospiczdislavy.cz.
Mob.: 605 11 13 13 E-mail: info@hospiczdislavy.cz

Letošní další kulturní akce pro občany se setkala s velkým zájmem a lístky na představení do pražského divadla, byly velmi rychle prodány. Hezkýzážitek vám všem!!

Fotbal v Pertolticích baví.
Dne 3.8. 2019 od 17.00 hodin se na místním fotbalovém hřišti v Pertolticích odehrálo utkání mezi veterány z Pertoltic a juniory z Pertoltic. Nápad k tomuto utkání se zrodil v hlavě místostarosty obce a to s ohledem na místní občanská setkání a zároveň i na fakt, že v Pertolticích se již registrovaný fotbal nehraje. Zde opravdu nešlo o to kdo vyhraje nebo kdo střelí nejvíce branek. Šlo pouze o dobrou zábavu a setkání lidí, kteří mají blízko k naší obci a i těch, kteří aktivně fotbal v Pertolticích hráli. Hranice mezi veteránem a juniorem byla stanovena na 40 let. Při oslovování jednotlivých hráčů, zda by nastoupili k utkání, bylo vidět nadšení bez ohledu na věkové kategorie. Menší nadšení již ovšem projevovaly manželky dříve narozených fotbalistů, ale vzhledem k jejich obavám o zdraví svých choťů se toto dá pochopit. V pátek den před fotbalovým svátkem jsme připravili hřiště, které jsme lehce zmenšili a uzpůsobili k počtu hráčů 1:6.

Nastal den D… sobota 3.8.2019, kdy se nám rozjasnila obloha do nádherného letního počasí a teplota dosahovala přijatelných 25 °C. Těsně po 16:00 hodině jsme netrpělivě očekávali, kolik hráčů se odváží nastoupit k utkání. Počet příchozích se neustále zvyšoval a již jsme měli první obavy, jestli budou stačit připravené dresy pro oba týmy. Asi nikdo nevěřil v tak obrovský zájem o to postavit se na zelenou trávu, obléci dres, kopačky (někdo i obyčejné kecky) a jít kopat do meruny za sebe a Pertoltice. Ke každému fotbalovému utkání je zapotřebí i kvalitní rozhodčí. Tohoto nelehkého úkolu se zhostil pan Vladimír Srp, který utkání odpískal s velkým nadhledem a velice korektně. Ačkoliv měl připravené karty obou barev, tak vzhledem k tomu, že měl zápas pevně v rukou, nemusel vytáhnout ani jednu z nich. Nástup obou týmů byl přesně 5 minut před 17:00 hodinou a to za hudební znělky, která doprovází Ligu mistrů. Následovalo focení obou týmů a přesně v 17:00 hodin zahájil hvizd rozhodčího první historické utkání pertoltických hvězd. Oba týmy bojovaly o každý balon a postupem času se i zmenšoval interval střídání jednotlivých hráčů. V celém průběhu nedošlo k žádnému incidentu, který by stál za zmínku. A výsledek. V roce 2019 utkání ovládli junioři z Pertoltic, kteří porazili veterány z Pertoltic 5:2. Ještě v poločase byl ovšem výsledek vyrovnaný 2:2. Po každém zápase trochu statistiky. U nás v rychlosti jen ta, že nejstarší hráč v poli byl ročník 1949 a nejmladší 2006. Divácká kulisa byla také skvělá, manželky, přítelkyně, děti a vnoučata neúnavně fandili svým blízkým. Po závěrečném hvizdu rozhodčího a konečném focení jsme se všichni odebrali do naší místní pergoly, kde pro nás pro všechny připravili občerstvení místní SDH a k poslechu zahrál Rosťa Medvěd. Za profesionální fotky děkujeme panu Markovi Sekáčovi. A jak příští rok? Fotbal v Pertolticích opět bude!
Soupisky týmů: Junioři z Pertoltic: Šantroch P., Soukup M., Pospíchal R., Höfler T., Rysiowski R., Šíma J., Joska J., Pospíchal R., Navrátil L., Machek V., Lacina F., Špáta L., Soukup J.
Veteráni z Pertoltic: Romanec J., Penčo J., Závůrka L., Čepelík K,. Hovad V., Hovad J., Kniga S., Kukal K., Severin L., Höfler L., Čejka M., Horáček J., Rysiowski M., Joska D., Polák R., Efler L.
Bc. Hovad Vladimír

 
Drbna

DRBNA ČERVENEC 2019

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví
a perfektní pohody.


SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,

nastal čas prázdnin, výletů a vytoužených dovolených. Právě pro léto jsou vyhrazeny dny dovolené, proto si je užijme každý podle svého, jak dovede. Jak může. Přeji Vám krásné počasí, mnoho nádherných zážitků, pohodu
a pevné zdraví, příjemné strávení obou letních měsíců prozářených hřejivými paprsky letního slunce. Užijte si letní dny plné sluníčka, a to na dovolených u nás doma, či v zahraničí. Našim dětem přeji krásné prázdniny, které moc rychle neutečou a budou plné krásných zážitků. Doufám, že si dostatečně odpočinete, poznáte třeba nové kraje anebo budete jen tak lenošit někde u vody. Letošní léto by mělo být velice štědré na slunce a teplo i u nás. Mnozí z nás proto budou hledat stín či pojedou k vodě. Někteří si odpočinou na svých zahrádkách.
Všichni toužíme někam občas utéci od všedních starostí a problémů. Nemyslet na nic a jenom si užívat klidu o pohody. To je asi největší odměna pro většinu z nás. Najdou se i někteří z nás, kteří nebudou mít možnost čerpat dovolenou. Ať už z důvodu pracovního vytížení či osobních starostí. Těm bych chtěl popřát, aby si mohli najít alespoň malou chvilku, kdy by si mohli odpočinout, věnovat se oblíbené činnosti nebo svému koníčku. Při tom si nejvíce odpočineme, zapomeneme na své starosti a jsme schopni získat zpět svou energii. K přání hezkého léta a dovolených se připojují zastupitelé obce a pracovníci úřadu.
Viktor Podmanický starosta obce

O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc červen, červenec 2019
zpracování podkladů po zasedání OZ a výborů, školení zaměstnanců oú, kontrola akce – Výstavba
přístřešku pro konání společenských akcí v Dolních Pertolticích, jednání ŘSD ČR a KULK,
zabezpečení svozu odpadu, kontrola plnění rozpočtu, příprava jednání výborů zastupitelstva po
prázdninách, příprava podkladů pro akce na rok 2019, příprava podkladů pro vyúčtování záloh na
služby v č.p.193, pronájmy majetku, příprava smluv na prodeje majetku, příprava letních kulturních
a společenských akcí…pravidelné revize, opravy bytového fondu.

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do EP 2019 – výsledky

Celkový počet voličů – 228. Platných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 36, jeden neplatný.
KSČM – 7 hlasů, TOP 09 +STAN – 7 hlasů, ANO 2011–6 hlasů, Svoboda a přímá demokracie – Okamura - 4 hlasy, ODS – 4 hlasy, KDU – 3 hlasy, Česká pirátská strana – 2 hlasy, ANO – Vytvoříme parlament, Unie pro sport a zdraví, Strana soukromníků + Nezávislí s podporou ODA – po jednom hlasu.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKU na katastru obce
V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena – obvykle se provádí první, seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči – fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči – právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.

Dne 21.května 2019, vydatný déšť zvedl v noci hladiny některých řek. Na Smědavě v Jizerských horách v noci podle hydrometeorologického ústavu napršelo během šesti hodin 53 milimetrů srážek. Už po sedmé hodině ranní proto na řece Smědé v Hejnicích vyhlásili druhý stupeň povodňové aktivity. Hejnice spolu se sousedním Bílým Potokem jsou prvními obcemi na toku Smědé, mohou tak varovat i další obce na řece – Raspenavu, Frýdlant, Višňovou či Černousy. (fotem z příprav ve Višňové, kterých se zúčastnili i naši hasiči)

Vážení majitelé psů,
rádi bychom vás informovali, že podle již schválené novely veterinárního zákona je od 1.1.2020 chovatel povinen mít psa označeného mikročipem, jediná výjimka jsou psi tetovaní před 1.7.2011. Psi neoznačení budou považováni za neočkované proti vzteklině. Majitelé psů, kteří nebudou označeni, se vystavují riziku pokuty až 50 000 Kč. Budete-li mít zájem můžeme ve vašem městě/obci, a to po dohodě s obecním úřadem, dle rozsahu zájmu o tyto služby, v průběhu podzimu provést čipování psů hromadně a současně doočkovat vzteklinu nenaočkovaným. Informujte příslušný úřad o vašem zájmu tak, abychom měli představu, zda bude rentabilní do obce přijet. Cena bude závislá na ceně čipů (ještě upřesníme), v každém případě nižší než při individuálním ošetření.
MVDr. Hana Altšmídová, MVDr. Hlávka, MVDr. Šmíd
Veterinární praxe FRYVET v.o.s.

Dne 5.7.2019 proběhlo v naší obci historicky první venkovní promítání. V chladnějším večeru se sešlo poměrně hodně milovníků filmů, kteří natěšeni čekali, až se setmí natolik, aby promítání mohlo začít. Uvedením filmu, Ženy v běhu, jsme zahájili sérii dalších letních projekcí filmů v okolních obcích. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách i průběhu této kulturní akce. Plánujeme další kulturní i sportovní akce. Doufáme, že se je podaří realizovat. A tím zvýšit nabídku akcí, probíhajících v naší obci. To vše za udržení kvality akcí, která byla doposud dosti dobrá. Těšíme se na další společné setkání.
V Bulovce se promítá hned na začátku srpna – pozvánku najdete vlevo od článku.

Z Libereckého kraje
Rádi bychom Vás informovali o tom, že i v letošním roce vyhlásil Liberecký kraj Regionální inovační program, v rámci, kterého je možné získat podporu ve třech dotačních titulech:
1) Inovační voucher – navázání spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi (pro podnikatelské subjekty na navázání spolupráce s výzkumnými institucemi)
2) Startovací voucher – podpora vzniku nových podnikatelských záměrů, nastartování inovativních podnikatelských aktivit, ověření jejich životaschopnosti (pro podnikatelské subjekty podnikající méně než 3 roky)
3) Technologický voucher – ověření technické/technologické proveditelnosti produktu v jakékoliv fázi vývoje (pro podnikatelské subjekty a výzkumné organizace)
Minimální výše dotace u všech dotačních titulů je 20.000 Kč, maximální výše dotace 250.000 Kč. Maximální výše podpory je 70 % z celkových způsobilých výdajů. Celková alokace více než 4.700.000 Kč je určena na projekty realizované od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020.
Termín pro podávání žádostí je od 1. 7. 2019 do 16. 9. 2019

Podrobné podmínky vyhlášeného programu naleznete na dotačním webu Libereckého kraje ¨
https://dotace.kraj-lbc.cz/2-2-Regionalni-inovacni-program-r673148.htm
Vaše záměry můžete konzultovat na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.
Kontaktními osobami jsou Vladimír Pachl, vladimir.pachl@kraj-lbc.cz, 485 226 707
Eva Benešová, eva.benesova@kraj-lbc.cz, 485 226 678

Kácení Máje
V sobotu 1. června večer jsme pokáceli Májku. Letos padla k zemi již podruhé. Nejprve neplánovaně prvního máje s přispěním hasičů z Heřmanic a nyní pilu do rukou vzali místní svobodní hoši. Ruku k dílu přiložil i starosta obce! A aby klukům práce zvesela odsýpala, zahrála jim k tomu muzika. Potom si junáci naložili kmen na ramena a odnesli ho k hasičské zbrojnici. Děti ukořistily březovou špičku. Poté pokračovala volná zábava na hřišti. Grilovala se krkovice, teklo pivo a k poslechu hrála kapela složená z hudebníků z Frýdlantska, která strhla ke zpěvu i obecenstvo. Krásné jazzové kousky zapěla také Kateřina Hofmanová. Byla teplá letní noc a možná proto byla účast nečekaně velká. Přišlo se podívat kolem sedmdesáti pertoltičáků.

Posedělo se pozdě do noci a domů se šlo až druhý den.
Mladí hasiči ukončili sezónu V polovině května čekaly mladé hasiče poslední dvě soutěže před prázdninami. První z nich Štít města Frýdlantu se konala v sobotu 11. května 2019 a byla v podstatě generálkou na závěrečné kolo Hry Plamen. Soutěžilo se v disciplínách štafeta požárních dvojic a požární útok. Naši mladší žáci zaběhli štafetu velmi dobře, a i útok se jim povedl. Terče nastříkali ve třetím nejlepším čase. Celkově získali stříbrné medaile. Přeskočil je jen favorizovaný Frýdlant. Starší žáci zaběhli čtvrtou nejlepší štafetu a také útok dokončili ve velmi dobrém čase, ale většina družstev je o sekundu dvě předběhla, a proto s osmým útokem klesli až na sedmé místo. O týden později se na jarním kole Hry Plamen setkali mladí hasiči opět ve Frýdlantě. K výše zmiňovaným disciplínám přibyla ještě štafeta 4 x 60 metrů překážek. Ve štafetě dvojic podala naše družstva rovnocenné výkony, jako minulý týden. Starším žákům při štafetě 4 x 60 spadl minimax a ztracené sekundy při jeho stavění nás zřejmě stály postup do okresního kola. V celoročním hodnocení skončili na třetím místě. Postupovali pouze první dva týmy. I mladší žáci si při útoku o několik sekund polepšili. Jejich celkové ohodnocení bylo 4. místo. Obě družstva si celý rok vedla velmi dobře, a tak si mohla na další schůzce dopřát malou oslavu. O týden později se na jarním kole Hry Plamen setkali mladí hasiči opět ve Frýdlantě. K výše zmiňovaným disciplínám přibyla ještě štafeta 4 x 60 metrů překážek. Ve štafetě dvojic podala naše družstva rovnocenné výkony, jako minulý týden. Starším žákům při štafetě 4 x 60 spadl minimax a ztracené sekundy při jeho stavění nás zřejmě stály postup do okresního kola. V celoročním hodnocení skončili na třetím místě. Postupovali pouze první dva týmy. I mladší žáci si při útoku o několik sekund polepšili. Jejich celkové ohodnocení bylo 4. místo. Obě družstva si celý rok vedla velmi dobře, a tak si mohla na další schůzce dopřát malou oslavu….

Tiskové prohlášení k převzetí frýdlantské nemocnice KNL
Prvního července 2019 fakticky převzala provoz frýdlantské nemocnice Krajská nemocnice Liberec, a.s., která se stala majitelem Nemocnice Frýdlant, s.r.o. Tímto krokem je naplněno memorandum o spolupráci, které uzavřelo Město Frýdlant, Liberecký kraj, Krajská nemocnice Liberec, a.s. a společnost EUC, a. s. v říjnu 2018 jako poslední možné řešení zajištění zdravotní obslužnosti Frýdlantského výběžku.
Chceme poděkovat všem, kteří se přičinili o to, že máme naději na zachování potřebné zdravotní péče na Frýdlantsku i s tím vědomím, že se už velice pravděpodobně nikdy nepovede obnovit naplno rozsah zdravotní péče nemocnice ve Frýdlantu tak, jak jsme byli zvyklí do roku 2015.
Město Frýdlant je jako majitel areálu frýdlantské nemocnice připraveno ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec vytvořit veškeré technické, organizační i finanční podmínky pro to, abychom dosáhli maximálně možného stavu dohodnutého v Memorandu o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu frýdlantské nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko. To znamená ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec, Libereckým krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje vydefinovat podmínky zajištění lékařské pohotovostní služby po dobu 24 hodin tak, aby pacienti nemuseli s každým zdravotním problémem jezdit do Liberce. Dále jsme připraveni vytvořit veškeré potřebné podmínky pro činnost odborných ambulancí, oddělení následné péče a v optimálním případě i pro obnovení jednodenní operativní péče.
Čeká nás mnoho společné práce. Město Frýdlant se smluvně zavázalo, že vrátí vybrané nájemné zpět do nemocnice formou investic. Dle dohody je také připraveno poskytnout na rozvoj frýdlantské nemocnice 25 milionů korun na zlepšení podmínek pro poskytování zdravotní péče s tím, že 10 milionů korun město uvolní z rezervy svého rozpočtu a 15 milionů korun poskytne z budoucího bankovního úvěru.
Jsme na nové startovní čáře. Přestože vnímáme zásadní limitu, kterou je obecný nedostatek lékařů a dalšího odborného zdravotního personálu věříme, že společně se nám podaří co nejdříve dosáhnout cíle, kterým je v tomto případě co nejlepší možná zdravotní péče pro 24 a půl tisíce obyvatel Frýdlantského výběžku.
Ing. Dan Ramzer, starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, místostarosta Frýdlantu

Kvůli rozšíření polského dolu Turów může padnout i mezinárodní žaloba
Všechny možné zákonné prostředky chtějí využít Ministerstvo životního prostředí, Liberecký kraj i samosprávy na Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku k tomu, aby zabránili rozšíření a prohloubení polského povrchového hnědouhelného dolu Turów, kvůli kterému hrozí na české straně ztráta vody. Ve hře je i mezinárodní žaloba. Vyplynulo to z jednání zástupců Ministerstva životního prostředí, Libereckého kraje, právníků a zástupců Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska, které se uskutečnilo 1. července 2019 v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Frýdlantsko na tomto jednání zastupoval starosta Frýdlantu Dan Ramzer.
Schůzka se uskutečnila v souvislosti s vývojem událostí na polské straně, kdy město Bogatynia na konci května schválilo změnu územního plánu, která byla jednou z klíčových podmínek pro rozšíření a prohloubení dolu Turów. „Jsme přesvědčeni, že schválení tohoto územního plánu bylo nezákonné, odporuje mezinárodním smlouvám a nerespektuje názor české strany v rámci přeshraničního posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí SEA. Proto využijeme veškerých možností, které máme k dispozici k tomu, abychom dosáhli zrušení rozhodnutí zastupitelstva Bogatynie. A chceme využít nejen možnosti v rámci mezinárodního posuzování, ale třeba i možnost mezinárodní žaloby,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Polské město Bogatynia přistoupilo ke změně územního plánu, kterým mimo jiné kývlo na rozšíření dolu směrem k české hranici, na základě vyjádření polského generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí, které vydalo stanovisko, že česká strana nemá žádné námitky. „Tento postup vnímáme minimálně jako nestandardní. Přestože ta jednání nebyla formálně ukončena, probíhala a ministerstvo podalo zhruba 500 stránek připomínek. Stanovisko, které získala Bogatynia je tudíž nesmyslné a z právního pohledu je změna územního plánu schválena nezákonně. Věříme, že se nám ji podaří zrušit,“ uvádí Evžen Doležal z Ministerstva životního prostředí ČR. Polská strana zatím v reakci na rozhořčené stížnosti z České republiky prodloužila lhůtu pro námitky k vlivu rozšíření dolu na životní prostředí do 15. července 2019. Slíbila také veřejné projednávání na českém území, na kterém by mohli obyvatelé dotčených oblastí vznést své námitky.
Město Frýdlant v souvislosti s možným rozšířením a prohloubením dolu Turów, které by znamenalo obrovskou hrozbu ztráty povrchové i podzemní vody, komunikuje s Libereckém kraje a Ministerstvem životního prostředí ČR už několik let. „Od začátku děláme vše pro to, abychom polské straně rozšíření a prohloubení dolu nedovolili. Je to boj dlouhý a urputný. Proto také chceme zároveň vymoci na polské straně, a jedno jestli na vládě, vojvodství nebo na investorovi rozšíření dolu záruky, že jsou připraveni veškeré případné následky pro Frýdlantsko, Hrádecko a Chrastavsko finančně kompenzovat. Protože vina za případnou ztrátu vody neleží na nás a není jediný důvod, proč by opatření, která už začínáme připravovat, abychom v případě nejčernějšího scénáře nezůstali zaskočení a nepřipravení, měla financovat naše vláda potažmo kraj nebo samosprávy. Protože vodárenské společnosti jsou u nás vlastněné obcemi a městy a opatření by v konečném důsledku zaplatili občané,“ uzavírá starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Železniční muzeum Frýdlantských okresních drah Žitavská 867, Frýdlant, 464 01 E-mail: spolek.fod@seznam.cz, web: www.hermanicka.wz.cz.
Spolek Frýdlantské okresní dráhy otevřel v areálu bývalého lokomotivního depa F.O.D. netradiční železniční muzeum. Návštěvníkům nabídne prohlídku historických vozů, drážní techniky a fotografií z tratí Frýdlantské okresní dráhy. Muzeum se nachází v areálu bývalého lokomotivního depa F.O.D. - p.s. ve Frýdlant, Žitavská ul., pár minut pěší chůze od železniční stanice. Přístup z železniční stanice je ulicemi Nádražní a Žitavská, před železničním přejezdem vpravo, parkování možné v ulici Úzká. Do areálu muzea není vjezd motorových vozidel z bezpečnostních důvodů povolen. Muzeum bude otevřené jen o letních prázdninách, a to pouze v sobotu. Součástí prohlídky je i odborný výklad. Otevřeno i jako doprovodný program Valdštejnských slavností! Otevírací doba červen–Srpen So 9:00 - 16:00 Telefonicky lze domluvit návštěvu i mimo otevírací dobu. Vstupné v tomto případě činí 30,-Kč a je nutné zakoupit minimálně 5 vstupenek.

K sečení trávníků a ostatních ploch
2. 7. 2019 – Na počátku léta bychom Vás rádi oslovili s výzvou na omezení počtu sečení trávníků na zahradách a veřejných plochách. Jelikož nás již několik let sužuje velké sucho, bude stále více a více potřeba hledat různá řešení, jak se s touto situací vyrovnat.
Jedním z nich je i omezení počtu sečení trávníků. Krátce sečený trávník totiž ztrácí schopnost zadržovat vodu, pomáhá vysychání půdy a v konečném důsledku může místo trávníků zůstat jen holá zem, která odvádí vodu, udusává se, vysušuje se a eroduje. Holá zem bez vegetace také akumuluje teplo a v případě dešťů pak voda po holé zemi pouze steče pryč, místo toho, aby se vsakovala. Naopak vyšší vegetace na travnatých plochách vede nejen k efektivnějšímu řešení pro uchování vody v půdě, ale také je to řešením jednoduchým a levným. Trávníky pomáhají s regulací teploty a vlhkosti, tím pomáhají udržet své okolí alespoň o něco snesitelnější. Vyšší trávník je bohatší i na druhovou skladbu rostlin, čímž se stává stabilnější a snadněji odolává výkyvům počasí. Hustý porost zadrží sluneční paprsky a poskytuje životní prostor, pro to aby v půdě pak mohli zůstat žít živočichové, kteří zeminu dále zkypřují. V případě dešťů voda pak hned neodteče a lépe se udrží přímo na místě. Konečnou úpravu trávníků lze poté udělat až v podzimních měsících. A to s ohledem na skutečnost, že na druhou stranu je sečení nutné pro vývoj a udržení některých druhů rostlin především trav a květin. Podzimní sečení však již neovlivní vodní režimy v přírodě.
Chtěli bychom Vás tedy požádat o zamyšlení se nad frekvencí sečení, kdy třeba již poloviční frekvenci sečení pomůže nejen přírodě, ale alespoň částečně lepšímu klimatu v okolí. A tam kde to není nezbytné, ponechejme prosím travní porost bez sekání. Vedlejším efektem, nikoliv však neméně důležitým, je i úspora nemalých finanční prostředky.
Buďme jako obce příkladem a inspirujme i naše obyvatele.
Karel Ferschmann
předseda PS pro životní prostředí a zemědělství

 
Drbna

DRBNA KVĚTEN 2019

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci květnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Pertoltice podle ust. § 16 odst. 1 písm. a); ust. § 32 odst. 2 a 3 zák. č. 62/2003 Sb., zák. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým
oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1, je volební místnost v budově OÚ, Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice. A to pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Pertoltice
(popř. evidovanému přechodnému pobytu jde-li o občana jiného členského státu EU)
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství jiného členského státu EU, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU - za měsíc duben 2019

 příprava zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva – řešení pohledávek vůči obci – příprava pronájmů obecního majetku ( nové smlouvy) – jednání se starosty a starostkami sousedních obcí a jednání Mikroregionu Frýdlantsko, jednání kolem nemocnice ve Frýdlantě, jednání s úřadem práce o problematice pracovníků VPP ( generální ředitelka úřadu), – aktualizace webových stránek, opravy majetku obce, školení zaměstnanců obecního úřadu, zajištění technických prohlídek vozidel, opravy hasičské techniky, příprava techniky na údržbu zeleně, příprava společenské akce, přípravné práce na projektech,…

AKTUÁLNĚ
Frýdlantští zastupitelé podpořili svým hlasováním prodej nemocnice Frýdlant

Zastupitelé města Frýdlant schválili na svém zasedání ve středu 24. dubna 2019 všechny dokumenty, které podmiňují prodej Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností EUC, a.s. Krajské nemocnici Liberec, a.s. (KNL). Zavázali se také k podpisu dodatku č. 17 nájemní smlouvy, jehož náplň bude s Nemocnicí Frýdlant a KNL pilována v příštích týdnech. Zastupitelé také vzali na vědomí dokument uzavřený mezi Nemocnicí Frýdlant a KNL, nazvaný Term sheet, který je formou dohody o vypořádání mezi EUC a KNL. Zastupitelé stanovili základní podmínky Dodatku č. 17 nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Frýdlant a Nemocnicí Frýdlant s.r.o. takto:
a) 100% podíl ve společnosti Nemocnice Frýdlant, s.r.o. koupí Krajská nemocnice Liberec, a.s. nejpozději do 30. 6. 2019 b) Nemocnice Frýdlant, s.r.o. podepíše dodatek nájemní smlouvy na provozování areálu s městem Frýdlant nejpozději do 30. 6. 2019 na dobu nejméně do 31. 12. 2030, s možnou smluvní opcí do 23. 9. 2036 c) Zdravotní a lékařské služby včetně jejich komplementů v areálu nemocnice Frýdlant bude garantovat Krajská nemocnice Liberec, a.s. d) Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. bude garantována péče v rozsahu definovaném MEMORANDEM po dobu nájemního vztahu – rozsah a dobu plnění bude řešit Příloha Nájemní smlouvy č. 2
„Co se týče rozsahu zdravotní péče, která bude v nemocnici garantovaná pod hlavičkou KNL, ten zatím není přesně stanoven. Jisté ale je, že nebude možné požadovat péči, kterou nemocnice poskytovala před pěti, deseti lety. Už nikdy tu nebudeme mít porodnici, akutní chirurgii, akutní internu. Z mnoha objektivních důvodů už to prostě není možné. A bylo by bláhové si nalhávat, že je to jinak,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Frýdlantská nemocnice ale bude poskytovat řadu ambulancí, bude mít k dispozici rentgen, sono, funkční laboratoř. Novinkou bude oddělení následné péče s intenzivní rehabilitací, kterou využijí pacienti, kteří prodělali chirurgické nebo ortopedické operace, nebo pacienti například po mozkových příhodách. „Právě bonusem tohoto oddělení následné péče, které bude rozšířeno o lůžka následné péče z Jablonného v Podještědí, bude, že tam slouží internisté. Ti by mohli v nemocnici začít opět sloužit 24 hodinovou pohotovostní lékařskou službu, o kterou již dlouho usilujeme a kterou nám EUC nebyla schopna nabídnout a museli jsme si ji proto s pomocí KNL zajistit sami prostřednictvím praktických lékařů i specialistů z Frýdlantska,“ doplňuje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který má zdravotnictví ve své gesci. Konkrétní rozsah poskytované lékařské a zdravotnické péče se ale bude teprve ladit. „Krajská nemocnice Liberec vypracuje audit, po kterém bude teprve vědět, jaký je faktický stav nemocnice ve Frýdlantu a s čím může počítat. Potom reálně zhodnotí, jakou péči může v této nemocnici garantovat v současné době a jakou v horizontu příští let. Město Frýdlant bude samozřejmě žádat garanci péče v rozsahu definovaném v Memorandu,“ vysvětluje Jiří Stodůlka. Město Frýdlant se v souvislosti s nemocnicí Frýdlant a jejím odkupem Krajskou nemocnicí Liberec zavázalo k investici tří milionů korun bez DPH k pořízení projektové dokumentace na první část nezbytné rekonstrukce areálu, který je v majetku města. Do jeho obnovy je připraveno vložit ze svého rozpočtu v letech 2020 a 2021 částku 25 milionů korun bez DPH.
 

Valdštejnské slavnosti 2019
Jedna z největších kulturních akcí regionu proběhne třetí květnový víkend ve Frýdlantu. Jde o tradiční Valdštejnské slavnosti, které Město Frýdlant pořádá vždy jednou za dva roky v lichý rok. Tentokrát slavnosti proběhnou od 17. do 19. května 2019.

„Valdštejnské slavnosti mají mezi návštěvníky své dobré jméno. V posledních letech na ně míří desetitisíce lidí. Díky zpětné vazbě víme, že se jim velmi líbí historické pojetí slavností a také to, že slavnosti jsou postaveny na pevných a stále stejných základních kamenech. Lidé si v nich vždy najdou oblíbenou historickou bitvu, ohňový průvod, ohňostroj nebo kulturní vystoupení na náměstí či na zámku.
A také třeba vojenské ležení v parku. Nicméně přesto se do každého ročníku snažíme vložit něco nového. Letos to bude například lazebna, jejíhož provozování se ujmou místní aktivní senioři,“
říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Ostatně není to jejich první iniciativa na slavnostech. Už v předchozích dvou ročnících se podíleli například na módní přehlídce nebo v roce 2017 na lazaretu v městském parku. „Senioři byli v lazaretu dokonale namaskovaní a jejich „zranění“ tak vypadala opravdu věrohodně. Návštěvníky slavností jejich stan bavil, protože byli navíc velmi přátelští. Letos proto vedle lazaretu vyroste další historický stan s lazebnou, což byly takové městské lázně, sloužící k očistě těla. Nebudeme ale prozrazovat, čím bude její interiér vybaven, to bude překvapení,“ doplňuje starosta. Další novinkou Valdštejnských slavností 2019 pak bude speciální edice upomínkových mincí s motivem Albrechta z Valdštejna. „Přední stranu mince zdobí zdařilý 3D reliéf s portrétem vévody. Na zadní straně je znak města Frýdlantu a také již známé logo Valdštejnských slavností v podobě vévodova knírku. Mince byla vydána v nákladu 1.000 kusů a její rozměr je 35mm. Mince budou uvedeny do prodeje právě během Valdštejnských slavností a budou k dostání pouze v informačním centru v přízemí budovy radnice za cenu 30 Kč,“ říká vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Iva Beranová. Letos slaví Valdštejnské slavnosti významné výročí, a sice 25 let od obnovení původních oslav. „Myšlenka obnovení tradice Valdštejnských dnů vznikla u příležitosti oslav stého výročí položení základního kamene nové frýdlantské radnice v roce 1993. První ročník obnovených slavností se uskutečnil rok poté, začátkem června 1994,“ vysvětluje Dan Ramzer. Město Frýdlant vydává u příležitosti tohoto výročí barevnou publikaci nazvanou „25 let Valdštejnských slavností ve Frýdlantu“. Pokřtěna a uvedena do prodeje bude během víkendového programu slavností. Program Valdštejnských slavností 2019 bude opět třídenní. Pátek bude, stejně jako v předchozích ročnících, patřit místním spolkům i zpěvákům zvučných jmen. „Proběhne celý na náměstí T. G. Masaryka, kde vedle dětí ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a Domu dětí a mládeže vystoupí i například skupina Doktor PP, The Grizzlies, Jakub Děkan nebo Aneta Langerová se svojí kapelou,“ říká starosta města. „Páteční program bude opět zpoplatněný. Za vstupné na něj lidé zaplatí stejně jako před dvěma lety 100 Kč, což není nikterak vysoká částka. Lidé mohou navíc využít možnosti nákupu dvoudenní či třídenní vstupenky, která je vyjde levněji než vstupné na každý den zvlášť. A pokud si zajdou ještě před slavnostmi pro vstupenku do Turistického informačního centra, budou ji mít v předprodeji ještě levnější,“ říká Iva Beranová.

Podrobnější přehled vstupného najdete zde:
Cena u pokladen Zvýhodněná cena v předprodeji
Dvoudenní sobota + neděle 200 Kč 180 Kč
Třídenní na celé slavnosti 250 Kč 230 Kč
Páteční hudební program 100 Kč
Sobotní program 150 Kč
Nedělní program 100 Kč
Děti do 130 cm ZDARMA
Držitelé průkazu ZTP/P a jejich doprovod ZDARMA
Vstup v dobovém kostýmu ZDARMA
Sobotní a nedělní program se opět ponese v ryze historickém duchu. Atrakce pro návštěvníky budou rozmístěny po celém městě. „Na náměstí lidé najdou bohatý kulturní program a také dobový jarmark, u kterého opravdu dbáme na vizuální podobu i nabízené zboží. Stánkaři musejí být v dobových kostýmech a dobový musí být i jejich stánek. Letos bylo k prodeji na Valdštejnské slavnosti přijato 109 stánkařů,“ říká starosta města. Frýdlant v sobotu opět vsadí na novinku z minulého ročníku, kterou je sobotní večerní koncert. Středověkou hudbou v novém stylu tentokrát návštěvníky rozproudí Bohemian Bards. Následovat bude pochodňový průvod s vévodou od zámku, zakončený ohňostrojem, který tentokrát ozvláštní i divadelní epizoda. Chybět na slavnostech nebude ani tentokrát oblíbené vojenské ležení. Návštěvníci ho najdou v městském parku a také u restaurace Na rozcestí (dříve motel Daniela). „Vojáci se totiž do parku už všichni nevejdou. Letos se jich bude aktivně na programu podílet rekordní množství, 680. Přijedou nejen z různých koutů naší republiky, ale i z Nizozemí, Polska nebo Německa,“ doplňuje Iva Beranová. Rekonstrukce bitev se tradičně uskuteční v sobotu i v neděli, ta sobotní začne na louce za restaurací Na rozcestí v 16.00 hodin, nedělní pak už ve 14.00 hodin.
Především dětské návštěvníky potěší bohatý program na nádvoří radnice. „Po oba víkendové dny budou k dispozici ve výstavní síni tvořivé dílničky pro děti a děti se mohou zapojit do výtvarné soutěže, jejíž výsledek vyhodnotí vždy navečer sám vévoda Albrecht z Valdštejna. Každý den jsou pak pro děti připraveny divadelní pohádky nebo interaktivní vystoupení,“ doplňuje Iva Beranová. Během Valdštejnských slavností budou také otevřeny všechny městské objekty, jako je muzeum Špitálek, městské muzeum v prostorách radnice a umožněn bude i výhled z radniční věže. Otevírací doby budou prodloužené, v pátek a v sobotu do 20.00 hodin, v neděli do 19.00 hodin. Program na náměstí si návštěvníci mohou užít nejen přímo u pódia, k vidění bude i na dvou velkoplošných obrazovkách.
Celý program a podrobné informace nejen o Valdštejnských slavnostech 2019, ale i o předchozích ročnících, můžete najít na www.valdstejnske-slavnosti.cz. ( Převzato web Města Frýdlant Foto: Radek Petrášek).

TUROW – vývoj problematiky
Liberecký kraj řeší negativní dopady rozšiřování těžby hnědouhelného dolu Turów dlouhodobě a všemi dostupnými prostředky. Rada kraje dnes proto na své mimořádné schůzi schválila i rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb se společností Frank Bold advokáti, s.r.o. V úterý 30. dubna 2019 zaslalo ministerstvo životního prostředí Libereckému kraji dokumentaci vlivů záměru pokračování těžby ložiska hnědého uhlí v Turówě na životní prostředí. Podle zákona je Liberecký kraj oprávněn uplatnit vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění dokumentace. „Chceme proto využít zkušeností společnosti Frank Bold z dřívějších let. Podařilo se jim například právními kroky zastavit těžbu v největším dole Evropské unie Gubin-Brody. Nechceme nic podcenit a chceme veškerými legálními prostředky vyřešit i situaci v Turówě. Společnost bude spolupracovat i s dotčenými obcemi a věřím, že udělá maximum proto, aby důsledky rozšiřování těžby v Turówě měly co nejmenší dopad na život obyvatel,“ uvedl hejtman Martin Půta.
Dokumentace bude zveřejněna ve čtvrtek 9. května 2019 na úřední desce Libereckého kraje. Vyjádření k dokumentaci projedná i krajské zastupitelstvo na svém květnovém zasedání.
„V této situaci nás trochu tlačí i čas. Rozšiřování těžby v dole Turów prokazatelně ovlivňuje stav podzemních vod na českém území. Kraj má omezené prostředky jak tyto negativní důsledky řešit. Advokátní kancelář Frank Bold prokázala, že to dokáže účinnými prostředky. Kraj proto rád jejich služeb využije,“ uzavřel Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.
Mgr. Filip Trdla

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Poslední den měsíce dubna se konala v naší obci pravidelná společenská akce. Opět se zaplnilo hřiště FC Pertoltice a přilehlé prostory mnoha návštěvníky, kteří se přišli pobavit na naplánovanou akci. Při příchodu na hřiště, jsme měli všichni možnost spatřit vysokou, štíhlou májku, jejíž výrobu i vztyčení opět zabezpečili naši hasiči. Nu posléze již nestála, ale to ještě v textu tohoto vydání zmíníme. Vítal nás též voňavý kouř z topeniště, kde se na rožni točila oblíbená kýta. V grilu se již otáčela v několika řadách zlatavá kuřata a čekala na strávníky. Čarodějnici, která se usadila na vrchol hranice, opět připravila paní D. Čepelíková. Po několik dní pečlivých příprav celé akce, bylo k ruce hned několik našich spoluobčanů. Patří jim velký dík. Pracovníci obecního úřadu připravili hranici, posezení a ohniště na opékání. Členové hasičského sboru měli na starosti zajištění kompletního pohoštění. K poslechu i tanci hrál opět osvědčený pan Mazánek.
Pro děti tentokráte nebyly připraveny soutěžní hry, ale o své dárky se sladkostmi nebyly nijak ochuzeny. V letošním ročníku byly nahrazeny ukázky práce se služebními psi možností svezení na koni, které pro nás zajistila paní Lenka Prchalová. Moc díky, bylo to super. Zájem byl opravdu velký. Další změnou bylo pojetí zapálení hranice. V letošním roce nám u zapálení asistovaly skutečně parádně vyvedené čarodějnice s doprovodem. Po krátkém focení u hranice společně s maskami, tato konečně vzplála. Poté ještě čarodějnice se svým doprovodem procházely a tančily mezi sedícími i postávajícími hosty. Naše pergola se v tuto chvíli již zcela zaplnila. Tak velký byl zájem se zúčastnit.
Na menším ohništi, které bylo připraveno nedaleko hranice s čekající čarodějnicí, si mohli všichni návštěvníci opéci buřty. Kolem pozvolna hořící hranice poskakovalo hned několik dalších čarodějnic, které tomu všemu dění dělaly pod vedením hlavního čaroděje krásnou kulisu. Na dětech i doprovodu jsme měli možnost obdivovat krásné kostýmy. I v tomto roce část návštěvníků měla masky a jinou čarodějnickou výstroj.
Jakmile se setmělo, připravovali se ti nejmenší se svými nejbližšími na průvod s lampiony. Přechod průvodu přes hlavní silnici nám jistila i letos hlídka Policie ČR. Průvod vypadal jako dlouhý svítící had. Již za větší tmy se kroutil zpět na hřiště. Po příchodu lampionového procesí byla na pořadu již jen neorganizovaná zábava, které předcházelo malé překvapení. A tím bylo odpálení ohňostroje. Po delším čase jsme si opět společně poseděli a povyprávěli o všem možném. Celým večerem nás provedl a opět moderoval celé dění pan místostarosta.
Skupina dobrovolníků po skončení akce, pod jeho vedením též vše po této zdařilé akci druhý den uklidila.
Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách i průběhu celého večera. Zejména pak: panu Josefu Reinišovi, p. Lence Prchalové, p. Vláďovi Hovadovi, všem pracovníkům obecního úřadu a členům SDH Pertoltice. Poděkování patří též vám všem účastníkům. Za vytvoření hezké atmosféry přátelského večera. Na úspěchu celé akce jste se podíleli, a to právě svou účastí.

Konec druhé světové války si na pietní akci na městském hřbitově ve Frýdlantě připomněli ve středu 8. května 2019 starosta Frýdlantu Dan Ramzer, starosta Viktor Podmanický, představitelé vojenského velitelství v Liberci, část městských zastupitelů a veřejnost. Během pietního aktu položili k pomníku neznámého vojína na městském hřbitově věnce a květiny jako připomenutí a uctění obětí této války.

Liberecký kraj připravil první projekty zadržení vody v krajině
Liberecký kraj připravil první projekty na zadržení vody v krajině. Tůně, mokřady nebo rybník a další opatření přijdou na více než 18 milionů korun. Kraj teď připravuje dokumentaci, na úpravy chce žádat dotace z Operačního programu životní prostředí. Úpravy chce dělat na krajských pozemcích u Frýdlantu, které spravuje Střední škola hospodářská a lesnická. Novináře o tom dnes informoval radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann (Starostové pro Liberecký kraj). “Chceme v praxi dokázat, a nejen teoreticky o tom mluvit, že tam, kde je to možné a ta krajina je k tomu vhodná, je dobré realizovat retenční stavby,” doplnil radní. První projekt za 3,3 milionu korun počítá s méně náročnými zásahy, jako je přerušení meliorací, které se v minulosti na pozemcích stavěly, vybudování tůní a mokřadů a výsadba stromů. Dokončen by měl být v roce 2021. Druhý projekt bude náročnější a náklady na něj se odhadují téměř na 15 milionů korun. “Jsou to větší vodní stavby, na které je třeba stavební povolení a jsou náročnější na přípravu. Počítá s výstavbou čtyř malých vodních nádrží a rybníka o rozloze 1600 metrů čtverečních s bezpečnostním přelivem,” dodal. Zatímco u prvního projektu by mohla náklady pokrýt dotace, ve druhém případě musí zaplatit bezmála 12 milionů kraj ze svého. Hotovo by mělo být v roce 2022. Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) jde o pilotní projekt. “Můžeme ukázat jednotlivá opatření od poměrně velkého rybníku po malé tůňky a další jednoduché věci. A je logické, že to vzniká v rámci naší hospodářské školy, kde se budoucí zemědělci vzdělávají, protože to je hlavně o mentalitě těch lidí, kteří budou v zemědělství pracovat,” doplnil. Zda bude podobných projektů v krajině přibývat, záleží podle něj na zájmu vlastníků. Hlavně zemědělci se podobným úpravám zatím brání, protože by přišli o část svých dotací. Zdroj: ČTK
Opatření na zadržení vody v krajině provádí na Frýdlantsku zatím hlavně Lesy ČR. Ať už jde o rušení odvodňovacích kanálů v Jizerských horách, výstavbu retenčních nádrží nebo navrácení původních toků některých potoků, které se v minulosti narovnaly. Podle ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti Petra Olyšara ale nejde proti sobě stavět infrastrukturu na zajištění pitné vody a na vodu v krajině. „Chápu, že čtrnáct kilometrů dlouhý přivaděč přes Jizerské hory může být problém. Ani já nejsem zastáncem kopání přes Jizerky, ale nechci se dožít situace, že lidem na Frýdlantsku budeme vozit vodu v cisternách.“
Stejně tak obhajuje drahá opatření i krajský radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann. „Pro mě má větší prioritu, když budou mít lidé co pít a teprve pak problém sucha v krajině.“

Krásnolesský víceboj
V sobotu 13. dubna 2019 vyrazili mladí hasiči na soutěž v Krásném Lese. Byla zima a foukal studený vítr, ale to děti neodradilo od toho, aby i ve volné chvíli pobíhaly po hřišti. Bojovalo se o medaile ve čtyřech disciplínách – štafeta požárních dvojic, opičí dráha, uzlová štafeta a útok s překážkami. Největší problémy nám dělaly uzle. Chybovala v nich všechna tři družstva z Pertoltic. I přesto však mohli být mladší žáci na druhém místě, kdyby se jim nepodařilo shodit na útoku s překážkami laťku, kterou měli podlézt. Pár vteřin zdržení je odsunulo až na 7. místo. Tak byly výkony vyrovnané. Druhé družstvo mladších žáků, složené z těch nejmenších, drželo s ostatními krok. Skončilo na 12. místě. Mladších družstev soutěžilo osmnáct. Družstvo starších žáků, složené ze samých děvčat, krom uzlů ztratilo ještě při zdolávání opičí dráhy a obsadilo 9. příčku ze šestnácti družstev. V Krásném Lese soutěžili i dorostenci jednotlivci. V disciplíně 100 metrů překážek, opičí dráze a šplhu po svislém laně vybojoval Tomáš Höfler 9. místo.

Velikonoční pohár
O týden později na samé velikonoce 20. dubna 2019 připravil Sbor dobrovolných hasičů z Frýdlantu pro děti klání v požárním útoku speciál. A aby přilákalo co nejvíce lidí, konalo se přímo na náměstí. Na radnici se naštěstí nestříkalo. Vodu jsme tentokrát nechali v rybníce, do útoku přidali jeden proud navíc a kapitán družstva dostal úkol všechny tři proudnice dopravit rychle z cílové čáry zpět na základnu. Naši mladší žáci doplatili na povrch dráhy. Díky kostičkám, po kterých hadicové spoje vesele skákaly, se jim tři z nich rozpojily a než se vše zpravilo, naděje na medaile se rozplynuly. Obsadili 7. místo. Starší žáci se z této zkušenosti poučili. Spoje poctivě dotáhly a s časem 35:58 si doběhli pro stříbrné medaile a velikonočního beránka.

Kdopak nám pokácel Májku?
Filipojakubská noc se na hřišti vydařila. Hodně se pilo a tančilo. Ráno si proto někteří připadali ještě jako v opojení, když na autobusové zastávce postrádali stojící kmen Májky. Ale bohužel to nebylo opojení a Májka tam opravdu nebyla. Někdo ji nad ránem skácel. Na kmenu zůstal jen nápis: „Dle tradice jsme vás připravili o věnec a tím jsou vaše holky naše. HH“ Po celých 18 let, co se opět začala držet tradice stavění Máje, se to nestalo a tak už jsme přestali být ostražití. Příští rok budeme muset držet stráž! Po týdnu se podařilo sehnat nový ráfek od kola, vyrobit věnec, a Májku znovu postavit.

CTIF
Květnovými soutěžemi pro mladé hasiče soutěžní sezóna pomalu končí a oni na jaře skládají účty za celý soutěžní rok. Další body do celoročního hodnocení sbírali starší žáci v sobotu 4. května ve Frýdlantě. Na stadionu si odběhli štafetu CTIF a na cvičišti pod zámkem pak útok CTIF. Jsou to dvě technické disciplíny, které se řídí mezinárodními pravidly, což říká i samotná zkratka.
U nás se tato soutěž organizuje celookresně a body se pak přepočtou na jednotlivé obvody. Zúčastnilo se 21 družstev. Z našeho obvodu Frýdlant jich bylo pět. I za nepříznivého studeného a deštivého počasí se našim dětem povedlo štafetu zaběhnout bez chyby a vcelku dobrém čase. Skončili v ní na 15. místě. I v prvním pokusu útoku nechybovali příliš. Trestné body dostali za nepřekonání 1,8 metrů širokého příkopu a za jedno nepovolené mluvení. Celkový čas byl opět patnáctý. Druhé pokusy byly zrušeny, protože už lilo, tak, že na rozhodčích nebyla niť suchá. V rámci našeho obvodu jsme byli na třetím místě a naše naděje na postup do okresního kola stále žijí.

Soutěž v Předáncích
Ve stejný den, co děti běhali ve Frýdlantě CTIF, jejich dospělí hasičští kolegové odjeli na klání v požárním útoku s PS8 do vedlejší obce Předlánce. Na podzim se při útoku v Německu stará osmička totálně rozbila a tak se ještě pár dní před soutěží nevědělo, zda vůbec bude s čím soutěžit. Ale šikovní kluci dali dohromady osmičku, která byla celých patnáct let odstavena, s tím že také nefunguje a mohlo se vyrazit. Soutěžilo se v požárním útoku se čtyřmi savicemi a sáním přímo z řeky. Mezi pěti družstvy žen a pěti družstvy mužů kralovala naše děvčata. S útokem, který dokončila v čase 67 sekund, se s přehledem umístily na první příčce mezi ženami a navíc tento čas nepřekonalo ani žádné z družstev mužů. Naši kluci opět trénovali jen teoreticky, ale stačilo jim to a byli druzí. Přeskočili je jen domácí.

PARKOVÁNÍ BĚHEM SLAVNOSTÍ
Chystáte se přijet do Frýdlantu na Valdštejnské slavnosti 2019 autem? Pak Vás jistě bude zajímat, kde můžete zaparkovat. Pro návštěvníky bude připraveno parkoviště jen kousek od samého centra dění, v ulici Nádražní u nádraží Českých drah. Záložní parkoviště pak bude v areálu takzvaného Podzámčí, na odstavné ploše u autokempu a vedle hasičského cvičiště. Míst k zaparkování ale bude po městě daleko více ...viz mapka, zveřejněná na stránkách města a na facebookovém profilu.
Parkování pro veřejnost během Valdštejnských slavností 2019:
1 ulice Nádražní (u nádraží Českých drah) – prostor po bývalé sběrně železa – cca 100 míst – cena 50 kč/den
2 ulice Fügnerova – prostor u nové automyčky – cca 25 míst – cena 50 Kč/den
3 ulice Jizerská - odstavná plocha před vjezdem do autokempu – cca 15 míst – zdarma
4 ulice Jizerská - parkování vedle autokempu – cca 50 míst - zdarma
5 ulice Jizerská - parkování u hasičského cvičiště (škvárová odstavná plocha) – cca 100 míst – zdarma
6 ulice Zámecká - parkoviště u zámku – cca 25 míst – 50 Kč/den --- po vyčerpání všech uvedených kapacit lze využít k odstavení automobilu oboustranné stání v celé ulici Tovární.
Město Frýdlant žádá všechny návštěvníky, aby využívali k parkování pouze vymezené parkovací plochy a nezajížděli se svými automobily do centra města, které bude pro dopravu v řadě ulic uzavřené.

! Výzva pro vlastníky lesů !
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR. Současná kritická situace vyžaduje aktivní účast. Vlastníci a
nájemci lesů jsou odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty je významná finanční
ztráta a porušení právních předpisů. Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
- svého odborného lesního hospodáře
- úřad obce s rozšířenou působností
- Krajský úřad Libereckého kraj
Více informací na: https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/lesni-hospodarstvi

Policie informuje
Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům!

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se v loňském roce zapojilo
do nového celorepublikového preventivního projektu „Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, na kterém Policie ČR spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR. Tento projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost o nových trendech vloupání do obydlí, které se objevily v okolních sousedních státech a nově již překročily i hranice České republiky.
Projekt je koncipován jako souhrnné opatření o nových účinných způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit nápad trestné činnosti v případech odcizení a podobně, např. legálně držených, zejména loveckých střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů, cenností apod. Technologický vývoj v oblasti zabezpečení domácností jde kupředu, taktéž pachatelé využívají nové techniky při vloupání do obydlí. Projekt proto reaguje na tento vývoj, a to osvětou k této problematice směrem k široké veřejnosti,ale také dovnitř Policie ČR vzděláváním policistů specializujících se na majetkovou trestnou činnost v nejnovějších technologiích zabezpečení majetku. Projekt byl oficiálně spuštěn a představen veřejnosti na tiskové konferenci konané na Policejním prezidiu dne 29.11.2018. Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro občany „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody pro zabezpečení majetku, dále rozhlasové spoty určené do médií, ale i do rozhlasů obcí a měst a také videospoty. Projekt ukazuje, vysvětluje a doporučuje občanům správná a relevantní řešení zabezpečení jejich majetku pomocí nezbytného základu zabezpečení každého bytu, domu či jiného objektu prostřednictvím mechanických zábranných systémů. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb.
Informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“
dostupné v App Store či na Google Play. Informace, jak ji nainstalovat a
používat jsou dostupné na stránkách www.cmzs.cz

Por. Bc. Vladimíra Štýrová, koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

PRO LOVCE MINCÍ
Turistické informační centrum Frýdlant vydalo pro letošní ročník Valdštejnských slavností speciální edici upomínkových mincí s motivem Albrechta z Valdštejna. Přední stranu mince zdobí zdařilý 3D reliéf s portrétem vévody. Na zadní straně naleznete znak města Frýdlant a také již známé logo Valdštejnských slavností v podobě vévodova knírku. Mince byla
vydána v nákladu 1.000 ks a její rozměr je 35 mm.
Mince budou uvedeny do prodeje během květnových Valdštejnských slavností, 17. – 19. května 2019, a budou k dostání pouze v informačním centru v přízemí budovy radnice za cenu 30 Kč. Mince byla poprvé představena veřejnosti na veletrhu cestovního ruchu Region Tour 2019
v Jablonci nad Nisou. V rámci této akce, kde byly prezentovány Valdštejnské
slavnosti, si šťastlivci mohli minci odnést jako dar od samotného vévody
Albrechta z Valdštejna.
Turistické informační

Základní škola a Mateřská škola Habartice, okres Liberec, příspěvková organizace 463 73 Habartice 213 IČO: 72741601 TEL: +420 482 345 052 MOB: +420 723 446 305 E-MAIL: zshabartice@seznam.cz
Vážený pane starosto,
chtěla bych Vám oznámit, že
od 15. 7. 2019 do 30. 8. 2019 bude MŠ Habartice uzavřena.
Provoz bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.
S pozdravem
Mgr. Alena Žamberová
ředitelka ZŠ a MŠ
 
Drbna

DRBNA DUBEN 2019

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc březen 2019
- vyřízení problematiky ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva, řešení pohledávek, – jednání Mikroregionu Frýdlantsko, jednání FVS,a.s. – dozorčí rada, jednání ÚP nové smlouvy na pracovníky VPP, správní řízení na povolení kácení stromů rostoucích mimo les, audit hospodaření obce za rok 2018, školení GDPR – spisová služba, drobná údržba majetku obce, úklid veřejných prostranství, opravy na hřbitově, kontrola plnění rozpočtu, jednání ŘSD - akce výstavby bezpečného přechodu.

OTÁZKY a ODPOVĚDI
1) Jaké akce se v tomto roce plánují?

V tomto roce plánujeme provedení těchto prací, rozsáhlejšího charakteru.
Tímto informujeme veřejnost o plánovaném záměru uskutečnit již dlouhodobě plánovanou akci – výstavbu bezpečného přechodu pro chodce v Dolních Pertolticích. Na tomto záměru se pracuje již od roku 2013.
V předchozích letech byla žádost Obce Pertoltice o poskytnutí dotace na předmětnou akci třikrát poskytovatelem (SFDI), zamítnuta. V současné době byly zahájeny práce na přípravě nové podoby žádosti. Do jakého dotačního titulu bude žádost opakovaně podána, se teprve rozhodne.
Po zpracování podkladů a posouzení všech podmínek poskytovatelů. V rámci letošní přípravy dokumentace přikládané k žádosti, dojde s největší pravděpodobností ke změně v projektu. Obec Pertoltice má zájem rozšířit plochy chodníků tak, aby bylo celé řešení dopravní situace více koncepční. Chodník ( byť třeba jen jednostranný), bychom rádi vybudovali až k budově č.p. 59, kde sídlí obecní úřad. Pokud to vlastník pozemků povolí a zároveň bude souhlasné stanovisko všech dotčených orgánů, jednalo by se o rozšíření původního projektu. Podání žádosti se plánuje ještě v roce 2019, pokud by se podařilo všechny potřebné dokumenty včas shromáždit. Letos tedy jen projektová příprava varianty s rozšířením o chodník k budově obecního úřadu a podání žádosti o dotaci. Realizace by byla zahájena, při případném úspěchu naší žádosti, v dalším období. Výstavba bezpečného přechodu je plně v souladu s aktuálním strategickým rozvojovým dokumentem obce ( pro období 2017-2025 ), schváleným Zastupitelstvem obce Pertoltice. A to dne 13.09.2017, usnesením č. 11/04/17.

Dalšími letošními projekty – záměry, jsou rekonstrukce místních komunikací. V prvé řadě jde o část páteřní komunikace od hostince ( budovy č.p.64, v Dolních Pertolticích), směrem do Horních Pertoltic. A to po odbočku k č.p. 102,103, v katastrálním území Horní Pertoltice. V současné době byla podána žádost o poskytnutí podpory – dotace, na Krajský úřad Libereckého kraje.
Do programu obnovy venkova. Pokud bude Obec Pertoltice úspěšná s touto žádostí a obdrží finanční prostředky od poskytovatele v potřebné výši, dojde k realizaci v letním období. Finanční prostředky na vlastní podíl obce jsou alokovány již v rozpočtu obce na rok 2019.

Jako další na řadu by měla přijít rekonstrukce místní komunikace v Horních Pertolticích, ležící na p.p.č 998, směrem na Bulovku. Zde bude termín odladěný podle provádění prací na území obce Bulovka. Kde rekonstrukce započne po dohodě s dodavatelem. Poté se budeme nuceni s termínem provedení prací na katastru naší obce přizpůsobit. I tyto dva záměry jsou v souladu s aktuálním strategickým rozvojovým dokumentem obce ( pro období 2017-2025), schváleným Zastupitelstvem obce Pertoltice. A to dne 13.09.2017, usnesením č. 11/04/17.
Předmětné rekonstrukce místních komunikací přinesou během samotné realizace nějaké ty dopravní komplikace, ale věříme, že se podaří vše zvládnout. Děkujeme předem za pochopení a vstřícnost jak občanům obce, majitelům nemovitostí na území naší obce, tak i návštěvníkům obce.

V letošním roce bychom chtěli též pokračovat ve vybavování přístřešku pro konání společenských akcí ( v první fázi byly pořízeny pivní sety a poté bude i pořízeno několik nových lavic). Další vybavení máme promyšleno, ale bude záležet na financích.

Jako každý rok byly podány též žádosti na poskytnutí podpory pro naše hasiče – pro zlepšení stavu techniky. Bude provedena příprava na STK a nutné opravy obou vozidel. Dále se opraví jedna ze stříkaček a další vybavení naší zásahové jednotky. Též plánujeme podání opakované žádosti na pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče ( v roce 2018 jsme zůstali tzv. ,,pod čarou,, ve výběru uchazečů). Dalším záměrem je náhrada zdroje vytápění v budově hasičské zbrojnice. Jako první fáze revitalizace celé budovy. Plánujeme pořízení automatického kotle. Jde o nejrychlejší způsob, jak reagovat na podněty a stížnosti občanů na obtěžováním kouřem. Následně chceme začít připravovat projektovou dokumentaci k provedení výměny oken, vjezdových vrat, rozvodů vytápění a zateplení celé budovy hasičské zbrojnice.

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Dnem 15.4.2019 uplyne první doba splatnosti místního poplatku za likvidaci odpadu. Těm z vás, kteří ještě nemají uhrazenu, byť alikvotní část poplatku, termín splatnosti tímto připomínáme. Splatnost poplatku za držení psa byla ke dni 31.3.2019.

K LIKVIDACI ODPADU V OBCI (vp)
Slovy klasika: ,,Tak se nám tady rozmohl takový nešvar,,….!!! U několika nemovitostí v Dolních Pertolticích se opakovaně objevují pytle s obnošeným oblečením. Tyto nemovitosti jsou užívány povětšinou jen určitou dobu v roce a v současné době často neobydlené. Tedy logicky majitelé neprodukují žádný odpad. Jaké je pak jejich překvapení, když po čase přijedou a u vrat na ně čeká několik pytlů s odpadem. Nu zavolají, zda obecní úřad stanovil prostor u jejich nemovitosti jako odkladiště odpadů pro ostatní občany a za jakých podmínek bude provádět likvidaci…..Tato situace se opakuje již měsíc a něco. Tímto tedy vyzývám onoho ,,zásobovatele/ku,, aby upustil/a od podobných praktik. Až padesát pytlů s obnošeným šatstvem není domovním odpadem, patřícím do popelových nádob. K uložení podobného odpadu jsou k dispozici v obci velkoobjemové kontejnery na stanovištích u nové hasičské zbrojnice a hřbitova. Pro část oblečení by se našlo jistě využití a k tomu je v obci též umístěn k tomu určený kontejner. A to u staré hasičské zbrojnice.

HASIČI RADÍ OBČANŮM - III
Pravidla pálení biologického odpadu

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu - listí, větví, rostlinného odpadu apod. Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
CO ŘÍKAJÍ ZÁKONY
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení. Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK).
JAK POSTUPOVAT PŘI OHLAŠOVÁNÍ A VLASTNÍM PÁLENÍ
Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 470 111 nebo z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře, který je uveřejněn na webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí“. Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. Zamezí se tím zbytečnému výjezdu hasičů na základě oznámení občana, který si může myslet, že v blízkosti došlo ke skutečnému požáru. Díky ohlášení je operační důstojník schopen velmi rychle ověřit u uvedené kontaktní osoby, zda se nejedná o planý poplach.
I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let. Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit. Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor. Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.
NĚKOLIK SLOV ZÁVĚREM
Všechny již zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou. Také rozdělávání ohně pomocí hořlavých kapalin a vhazování například sprejů do ohně může způsobit vážná zranění.
Nezapomeňme na pravidlo, které nám v případě vznícení oblečení, pokud nemáme v blízkosti vodu, nejrychleji pomůže: „Zastav se, lehni si, kutálej se!“
( Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti, HZS Libereckého kraje)

JINÉ
Valná hromada mysliveckého sdružení

Dne 30.3.2019 se konala valná hromada dalšího spolku, který na území naší obce působí. Tentokráte spolku mysliveckého. Azyl pro letošní jednání poskytli opět majitelé Zámeckého dvora v Černousích. Po úvodních promluvách a předložení zpráv o činnosti spolku, následovala diskuse, ve které byly pojmenovány zejména problémy, které spolek brzdí v činnosti. Nutno říci, že jich není málo. Pevně věřím, že se je všechny v následujícím období podaří zvládnout. Atmosféra celého průběhu byla opět přátelská, skvělá. Mezi hosty přivítal předsedající pana Ing. Bc. S.Briestenského – starostu obce Habartice a p. V. Podmanického – starostu domovské obce Pertoltice. Na letošní valné hromadě neproběhl žádný myslivecký soud, který byl až doposud vždy nedílnou součástí. Následovala neoficiální část programu. Za přítomné starosty moc děkuji ještě jednou za pozvání. Již teď se těšíme na další setkání a všem členům přejeme do dalšího období jen vše nejlepší.

POZVÁNKA
Dvůr Hlaváč, Ves 8
pořádá

v neděli 21. dubna 2019 v 17 hod.
VELIKONOČNÍ KONCERT
Vladislav Ondřejík – housle
Šárka Bartáková – klavír
Program:
J. Massenet: Thaïs Méditation
E. Grieg: Na jaře
J. S. Svendsen: Romance
A. Dvořák: Čtyři romantické kusy op. 75
Sonatina G dur op. 100
J. Brahms: Uherský tanec č. 6
J. Brahms: Uherský tanec č. 5
Vstupné dobrovolné

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Pertoltice podle ust. § 16 odst. 1 písm. a); ust. § 32 odst. 2 a 3 zák. č. 62/2003 Sb., zák. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb, ve volebním okrsku č. 1, je volební místnost v budově OÚ, Pertoltice, Dolní Pertoltice 59,
463 73 Habartice.

A to pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Pertoltice
(popř. evidovanému přechodnému pobytu jde-li o občana jiného členského státu EU)
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství jiného členského státu EU, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Výzva Silničního správního úřadu v Pertolticích
Vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy padající a přesahující větve stromů a ostatních porostů ohrožují provoz na místních komunikacích, příslušný silniční správní úřad tímto v y z ý v á vlastníky pozemků, sousedících s místními komunikacemi, ke zjednání nápravy.
Omezení některých práv vlastníků pozemků sousedících s pozemní komunikací a možnost ukládat jim povinnosti zakotvuje ustanovení zákona o pozemních komunikacích. Na padání stromů a jejich částí pamatuje odstavec první. Jestliže je toto „nebezpečí“ způsobeno provozem na pozemní komunikaci nebo přírodními vlivy, je vlastník povinen strpět provedení příslušných opatření na jeho pozemku. Vzniká-li toto nebezpečí z jednání vlastníka, je vlastník povinen učinit nezbytná opatření na svůj náklad. Jednáním vlastníka je přitom i jeho opomenutí. V daném případě opomenutí povinnosti o stromy pečovat. Jedná-li se o místní (nebo účelovou) komunikaci, je silničním správním úřadem obecní úřad příslušné obce. Pokud vlastník nesplní povinnost zamezit padání větví na komunikaci, uloženou mu silničním správním úřadem, může tento úřad zahájit správní řízení a pokud ani poté nebude povinnost splněna, lze vydat exekuční příkaz a nařídit exekuci provedením náhradního výkonu podle správního řádu, čili pověřit jinou osobu, aby učinila uložená opatření na náklady povinného.
Vlastníky stromů jsou vlastníci pozemku, na kterém se stromy nacházejí. V rámci ochrany komunikace zákon o pozemních komunikacích omezuje některá práva vlastníků a umožňuje ukládat jim povinnosti. Přestože „vítr“ a schnutí stromů jsou „přírodními vlivy“, vlastníci mají zároveň povinnost o stromy náležitě pečovat. Pokud tak nečiní, lze příčinu nebezpečí podle ustanovení předmětného zákona spatřovat v jednání vlastníků stromů, konkrétně v jejich nekonání.
Především by se jednalo o opomenutí povinnosti přecházet škodám, vyjádřené v paragrafovém znění Občanského zákoníku, popř. o opomenutí povinnosti péče o dřeviny, uložené vlastníkům podle zákona o ochraně přírody a krajiny nebo povinnosti zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, uloženou vlastníku věci v souvislosti se sousedskými právy.

Mladí hasiči na Kinder TFA
Blíží se jaro a mladí hasiči jsou již netrpěliví, kdy budou moci vyrazit na první soutěž. Ve sboru v Novém Městě pod Smrkem už jim bylo čekání dlouhé a tak pro děti vymysleli nové klání s názvem Kinder TFA – to znamená: „Nejtvrdší mladý hasič vyhrává!“. Konalo se v sobotu 16. března 2019, a protože v tuto dobu bývá ještě psí počasí, vše se odehrávalo v teple tělocvičny místní základní školy. Děti byly rozděleny do tří kategorií dle věku a čekala na ně trať plná úkolů, které měly prověřit jejich fyzičku a vytrvalost.
V prvním úseku musely roztáhnout dvě dvacetimetrové hadice, v dalším přenést barely kolem kužele a v následujícím úseku na ně čekal takzvaný „hammer box“ – železný regál, kde bylo nutné osmdesátkrát udeřit palicí nahoru a dolů. V tuto chvíli už se začínaly ozývaly unavené svaly. Pak přišel na řadu pískem naplněný panák a jeho přesun kolem kužele. Nejvíce sil však všechny stály angličáky. Angličák je kombinací několika cviků. Jeden poctivý angličák obsahuje dřep, klik, opětovný dřep a výskok. Po třech těchto cvicích se už každý těžko zvedal a to je čekalo ještě smotat jednu hadici a několikanásobný výstup na žebřiny. Děti to však všechny dobojovali až do konce. Nejlepší časy se pohybovaly kolem třech minut. Překvapivě ti menší byli mrštnější a rychlejší. A čím byly děti starší, tím více byl znát rozdíl mezi kluky a holkami. Organizátoři již přemýšlejí, jak spravedlivěji rozdělit příští rok kategorie.
Na závěr soutěže si disciplínu povinně vyzkoušeli i vedoucí. I oni odešli se ctí. Všichni dokončili. Bylo jich osm, mezi nimi pouze dvě ženy.
Naše děti si vedly velmi dobře. V každé kategorii bylo kolem dvaceti soutěžících a mladí hasiči z Pertoltic většinou končili v první polovině výsledného pole.

Výsledky:
Kategorie A (6-8 let)
Ladislav Šorm 8. místo

Kategorie B (9-11 let)
Eliška Čepelíková 4. místo
Aleš Čepelík 6. místo
Daniela Höflerová 7. místo
Lukáš Červeňak 10. místo
Dominik Bouček 14. místo
Leo Stříbrný 18. místo

Kategorie C (12-15 let)
Adéla Valentová 6. místo
Růženka Valášková 7. místo
Denisa Severýnová 16. místo
Kategorie vedoucí:
Olča Čepelíková 7. místo

Výzva
Hledáme nové hasiče do výjezdové jednotky obce Pertoltice!

Chceš pomáhat druhým ve svém volném čase? Jezdit na výjezdy, hasit požáry? Přijď mezi nás!!!
Požadavky: minimální věk 18 let, dobrá zdravotní způsobilost, chuť pracovat, zodpovědnost, ochota jezdit na školení a výcviky.
Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 724 148 956, nebo osobně každý pátek od 16:30 do 18:00 na hasičské zbrojnici u velitelky jednotky Olgy Čepelíkové Dis.

Vlakem okolo Trojzemí za lepším železničním spojením
Speciálně vypravený vlak nazvaný Okolo Trojzemí se vydal v úterý 9. dubna 2019 minutu před polednem z libereckého nádraží na cestu Trojzemím. Hned jeho druhou zastávkou byl Frýdlant, vlak dále pokračoval po trase Zawidów, Görlitz, Zittau a Hrádek nad Nisou zpět do Liberce.
Smyslem této jednorázové akce bylo ukázat, jaké obtíže je k uskutečnění cesty vlaku po Trojzemí nutné překonat, přestože je dnes cestování přes hranice pro občany samozřejmostí. V rámci jedné cesty přes české, polské a německé území dlouhé 119 km překročil vlak osmkrát státní hranici. Na cestu bylo možné ze soudobých vozidel prohánějících se po tratích regionu nasadit jedno jediné - motorovou jednotku SIEMENS Desiro ve speciální úpravě pro polské území, která dříve zajišťovala provoz na lince Dresden - Wroclaw.
Cesta vlakem Trojzemím byla uspořádána společností KORID LK, která je jedním z partnerů projektu TRANS-BORDERS, na kterém spolupracují sousedé z Trojzemí CZ/D/PL. Jeho cílem není jenom zlepšit přeshraniční železniční spojení, ale především posílit spojení z regionu ve směrech Praha, Dresden, Berlin a Wroclaw. Například kvalitní spojení z Liberce do Prahy zvýší atraktivitu a pomůže rozvoji Libereckého kraje lepší dostupností nabídky pracovních, studijních a investičních příležitostí. „Na palubu jsme společně s kolegy z KORIDu pozvali zástupce ministerstev dopravy a správců infrastruktury ze všech tří zemí, zástupce Dolnoslezského vojvodství, Svobodného státu Sasko, Zemského okresu Görlitz, starosty obcí podél trasy a samozřejmě novináře," vyjmenovává Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje, který akci zaštiťuje.
Frýdlant ve vlaku zastupoval místostarosta Jiří Stodůlka, který by část projektu, propojení Liberce a potažmo Frýdlantu s polskými městy Zawidów a Zgorzelec a německým Görlitz velmi uvítal. "Toto železniční spojení se sousedními státy by přineslo dvě velká pozitiva. Jednak by to byla velká příležitost pro rozvoj cestovního ruchu, protože spoje by využívali například lidé k cestě k Berzdorfskému jezeru a nebo naopak k cestě do Frýdlantského výběžku, Jizerských hor nebo Liberce. Bylo by to výhodné pro všechny tři státy Trojzemí. Druhým aspektem je, že by to mohlo ulevit mezinárodní silnici I/13, která vede do Liberce, protože je řada lidí, kteří jezdí už ze Zhořelce pracovat do průmyslové zóny do Liberce. A pokud by se časy naplánovaly tak, aby to fungovalo na střídání směn, mohlo by to přetížené silnici I/13 opravdu zásadně ulevit. Frýdlant proto podobnou aktivitu jednoznačně podporuje," uvedl.

Základní informace pro správné třídění odpadu
Žlutý kontejner na plasty

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky
Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice
Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton
ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.
Kontejner označený šedou nálepkou na kovy
ANO
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.
NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.
Pokud vezmeme recyklaci obalů jako celek, tak za rok 2016 se Česká republika umístila na druhém místě za Belgií. Průměrný Čech v roce 2016 vytřídil 44,8 kilogramu plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Bohužel se jedná se o nárůst o 2,5 kilogramu na hlavu. Pokud zahrneme i recyklaci kovů, tak se dostáváme na téměř 56 kilogramů vytříděného odpadu na Čecha (včetně dětí). V recyklaci plastů jsme v rámci EU na třetím místě, kdy průměrný Čech vytřídí 12 kilogramů plastu a přibližně stejného množství skla.
Nejste si někdy jistí, do kterého kontejneru vytřídit obaly, které se doma nashromáždily? Správnou odpověď skrývají recyklační značky na obalech. Připravili jsme jeden obrázek, ve kterém máte přehled značek ke každému kontejneru. Třídění vám tak půjde od ruky ještě rychleji - stáhněte si obrázek do mobilu, ať máte tento tahák po ruce, kdykoliv budete potřebovat pomoc! ?
Do popelových nádob umístěných u nemovitostí nepatří nebezpečné odpady, žhavý popel, stavební odpad, pneumatiky, objemný odpad, zeleň. V souladu se zákonem o odpadech se také neukládají vytříditelné složky komunálního odpadu, jako například papír, plast, sklo. V žádném případě pak nelze do popelových nádob ukládat zbytky uhynulých zvířat, kůže a jiný odpad vznikající při chovu domácích zvířat!!!

Nový zákon razantně zvýší poplatky za skládkování. V průběhu deseti let se zřejmě více než ztrojnásobí
Nový zákon o odpadech počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelného odpadu. Podle nové legislativy by měl v roce 2030 poplatek dosáhnout 1850 korun za tunu – to je víc než trojnásobek současné částky. Podle Jaromíra Manharta z ministerstva životního prostředí je cílem připravované legislativy do roku 2035 vyhazovat na skládky pouze 10 procent z celkové produkce komunálního odpadu a omezit tak počet skládek v Česku.
Evropská směrnice o odpadech chce dosáhnout 55procentní recyklace komunálního odpadu v roce 2025, 60 procent o pět let později a 65 procent v roce 2035. Státům například ukládá povinně třídit i bioodpad, a to nejpozději od roku 2024.
Nová tuzemská legislativa počítá s tím, že by v roce 2035 bylo možné skládkování pouze deseti procent komunálního odpadu, přiblížil ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart. Energeticky využívat pak bude možné maximálně 25 procent. Zákon dále ukládá obcím povinnost splnit takzvané cíle třídění komunálního odpadu, které budou v roce 2025 činit 60 procent, o deset let později 70 procent.
V souvislosti s tím se mění i poplatek za ukládání využitelného odpadu na skládky. Od roku 2009 byla platba za ukládání komunálního odpadu na skládky neměnná a činila 500 korun za tunu. Podle nové legislativy má v roce 2021 činit 800 korun, v roce 2025 už by to bylo 1500 a o pět let později 1850 korun. Podle Manharta stát současnou nízkou a neměnnou sazbou zvýhodňuje skládkování oproti jiným způsobům nakládání s odpady.
Poplatek za zbytkový odpad by se měl do roku 2025 držet na 500 korunách, posléze se navýší do roku 2030 na 800 korun. Manhart se přitom podle svých slov domnívá, že bez represe v podobě zvyšování poplatků by cíle v podobě omezení odpadků mířících na skládky dosáhnout nešlo.
Zákon ministerstvo životního prostředí pošle do meziresortního připomínkového řízení. „Ty zásadní změny můžeme očekávat k lednu 2021,“ upřesnil Manhart. První viditelné výsledky by se tak podle něj mohly projevit v prvních letech platnosti zákona. Cena za skládkování nebezpečného odpadu by se přitom naopak podle nového zákona měla snížit. Od roku 2009 činí poplatek 6200 korun, s novým zákonem by měl stabilně od roku 2021 zůstat na 2000 korunách. Zákon ale bude obsahovat povinnost, že na těchto shromaždištích nebude moct být ukládán materiál, který je možné spalovat.
Při zvýšených poplatcích chce resort zároveň obce motivovat ke třídění pomocí slevy ze skládkovacího poplatku.

Obec by tak mohla platit za komunální odpad jako za zbytkový, pokud dostatečně posílí třídění. „Do výpočtového poměru budeme započítávat papír, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložitelné odpady. To je asi největší část z vytříditelných složek,“ řekl Manhart( zdroj internet)
 
Drbna

DRBNA BŘEZEN 2019

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,

čas se posunul, venku svítí slunce a teploty občas dosahují takových hodnot, že si člověk není jistý, jestli nemá vyrazit do ulic jen v tričku. Jaro je prostě konečně tady a přišel tak čas vyhnat zimní chmury z domova a prozářit ho pestrými barvami! První jarní den je před námi a jaro se hlásí o slovo. To, na co čekala většina milovníků přírody, právě začíná. K jaru neodmyslitelně patří sněženky. Snad každý je má na zahradě. Tyto bílé květy jara se probouzí jako první. Jaro zkrátka nastává. Všichni, co máte rádi přírodu, vyražte ven. Vyjděte si s rodinou, bez rodiny, s fotoaparátem nebo i bez fotoaparátu, či mobilního telefonu. Běžte prostě ven. Na jaře je venku tak krásně. Je velká škoda nevidět, jak se vše probouzí k životu.
První jarní den roku 2018 jsme si moc neužili, neboť počasí bylo spíše zimní. Začátek jara připadl v roce 2018 na 20. března. Jaro začalo v 17:15, kdy Slunce protnulo nebeský rovník a začalo stoupat na severní obloze stále výše nad obzor. V roce 2019 začíná astronomické jaro (jarní rovnodennost) opět 20. března. Astronomové vypočetli počátek jara v roce 2019 na 22 hodin a 58 minut. A v roce 2020, se jara dočkáme naopak v brzkých ranních hodinách.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc únor 2019
 kontrola možností podání žádostí o dotace pro rok 2019, - příprava podkladů u nájmů bytových jednotek, kontrola nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - žádosti správní orgán ( kácení stromů), zajištění přípravy a průběhu auditu hospodaření obce, řešení stížností a podnětů našich spoluobčanů, jednání DSO, účast na školení krajský úřad, jednání ŘSD.

OZNÁMENÍ OÚ (vp)
Obec Pertoltice
pořádá XII. ročník ,,Soutěže o nejlepší podobu zahrádky a nebo předzahrádky,,. Soutěž je vyhlášena dnem 30.3.2019
Soutěžní podmínky:

Vlastnoruční provedení díla, dodržení tematického pojetí soutěže a s tím související problematiky. Soutěžní příspěvky – fotografie je nutno odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Pertolticích, či odeslat na e-mailovou adresu: obec.pertoltice@volny.cz . A to v termínu - do dne 05.10.2019.
Všechny došlé příspěvky budou po ukončení soutěže vyhodnoceny. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami. Soutěž se pořádá již dvanáctým rokem. A to ve snaze zapojit co největší počet občanů do dění v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů.
Viktor Podmanický

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bychom rádi poděkovali za milé pozvání na valnou hromadu hasičského okrsku, která se konala dne 9.2.2019, v Černousích. Jako představitelé obcí jsme měli možnost po účasti na valných hromadách ,,svých,, sborů, vyslechnout výroční zprávy o činnosti kompletního okrsku. Nu podle toho, co bylo předneseno, se v této oblasti vykonalo opravdu hodně. A to ve všech sborech, které do okrsku patří. Hodiny a hodiny dobrovolné práce a mnoho úspěšných zásahů. Opětovně byla zmíněna obsáhle činnost s mládeží, jejíž podobu kvitujeme velice, neboť ta dává záruky, že v činnosti sborů bude mít kdo pokračovat. Navázat na již dobře odvedenou práci svých předchůdců.

Dnešní mládež ovlivňuje mnoho lákadel a možností jiného vyžití. S potěšením se pak sleduje, že přes tuto širokou nabídku, pak mnoho mladých a dětí, využívá možnosti účastnit se dění právě v hasičských kroužcích. Okrsek jako celek si pak na období roku 2019 stanovil docela dost úkolů. Naplánovány jsou obsáhlé činnosti. Věříme, že se k plnění úkolů všichni opět semknou a bude opět dosaženo výborných výsledků. Stejně jako v roce 2018. Samozřejmě může být počítáno s podporou zastupitelstev všech obcí, neboť jako jejich zástupci si plně uvědomujeme potřebnost udržet chod sborů na svém území. Bez kvalitní spolupráce obecního úřadu s hasiči, se toho na obcích mnoho nepovede. Držíme palce a přejeme mnoho úspěchů v další činnosti sborů.
Za starosty obcí Viktor Podmanický

Výzva
Hledáme nové hasiče do výjezdové jednotky obce Pertoltice!
Chceš pomáhat druhým ve svém volném čase? Jezdit na výjezdy, hasit požáry? Přijď mezi nás!!!
Požadavky: minimální věk 18 let, dobrá zdravotní způsobilost, chuť pracovat, zodpovědnost, ochota jezdit na školení a výcviky
Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 724 148 956, nebo osobně každý pátek od 16:30 do 18:00 na hasičské zbrojnici u velitelky jednotky Olgy Čepelíkové.

Vývoj počtu obyvatel v obci Pertoltice, Liberec

Rok 2018 287 obyvatel 2017 291 2016 288 2015 290 2014 286 2013 290 2012 284 2011 283 2010 282 2009282 2008 275 2007 271 2006 259 2005 256 a rok 2004 255 obyvatel.

MASOPUST
Dne 2.3.2019 se konal v naší obci Masopust. Tradiční novodobé setkání při této společenské akci. Veškeré dění začalo v prostoru hasičské zbrojnice, kde se kolem druhé hodiny odpolední srotily maškary. Všechny masky, které se sešly na letošním masopustním průvodu, již netrpělivě čekaly
na příchod pana starosty, aby jim zase na jeden den předal vládu nad obcí. Jejich vůdce, rychtář, požádal starostu obce o povolení Pertolticemi s masopustním průvodem projíti. Starosta obce souhlasil: "Jako starosta obce se vzdávám na tento den veškeré vlády nad touto obcí a vládu předávám Rychtáři a jeho družině!". Za bujarého ryku a vítězného potlesku maškar pokračoval: "Povoluji průvodu projít obcí a veselit se dosytosti. Jíst, pít a tančit, od sousedů pozvání na pohoštění přijímat," Potom již starosta předal pomyslný klíč od obce a správu nad obcí maskám.
Po krátké chvíli průvod již vyrazil k prvním domům. Nervozitu panující mezi maskami vystřídalo natěšení z věcí a příběhů dalších. Masopust může začít! Tentokráte vyrazilo obcí 20 maskovaných postaviček. Hlavními účastníky byly samozřejmě jako vždy, děti. Masky byly tradiční – tak, jak je známe z předchozích ročníků. Radovali jsme se společně s mnohými obyvateli naší obce, kteří nadšeně přivítali účastníky průvodu u svých obydlí.
Na konci reje masek průvod přivítal i pravý výpravčí, který dal signál k přesunu ,,speciálního vlaku,, do depa v hasičské zbrojnici a na cestu zapálil ohňostroj. Velké díky patří všem, kteří účastníky průvodu obcí vlídně přijali a pohostili. Těší nás, že se zvyšuje počet těch, kteří hlásí, že "k nám taky musíte zajít" a pak na oplátku se přijdou pobavit na hasičskou zbrojnici, kde je vždy připraven závěr celého dne. Všem zúčastněným se průvod i celý průběh dne líbil, i když letos se průvodu zúčastnilo méně lidí než v předchozích letech. Snad to bylo kvůli trošičku nepříznivému počasí a zvyšujícímu se pracovnímu vytížení našich obyvatel.
Tak se těšíme zase za rok. Dobrovolní hasiči děkují nejen těm, kteří tuto tradici podporují, ale také především těm, kteří věnují svůj volný čas této aktivitě. Bez nich by totiž tato tradice zanikla.

Letní čas v roce 2019
Každé jaro a podzim nás čeká posun času o jednu hodinu. Stejně tomu je i v roce 2019:
• Letní čas v roce 2019 začne platit v noci 31. března. Hodiny se posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00.
• Standardní (nesprávně zimní) čas v roce 2019 nastane v noci 27. října. Hodiny se posunou ze 3:00 na 2:00.

Proč se mění čas
Střídání času bylo zavedeno především za účelem úspory elektrické energie. Díky posunu je denní světlo k dispozici déle po dobu běžné denní aktivity člověka a tudíž je o to snížena potřeba svítit světlem umělým. Toto přizpůsobení má pozitivní vliv i na psychiku člověka a jeho biologický rytmus, ovšem samotný proces posunu času se projevuje negativně. Letní čas byl poprvé zaváděn v období první světové války. Elektřina byla v té době drahá a nedostatková a když slunce svítilo i později do večera, dosáhlo se významné energetické úspory.
Letní čas platí v celé evropské Unii a v dalších zemích světa včetně USA či Kanady. V Evropské Unii je změna času harmonizována a probíhá ve všech zemích ve stejný den, a to vždy poslední neděli v březnu a v říjnu. V jiných zemích světa jsou data změny času rozdílné, například v USA začíná letní čas o něco dříve a končí později než v Evropě. Zajímavostí je, že změna času probíhá i na jižní polokouli Země, ovšem opačně. V době zimního období u nás tam totiž mají léto.

Mezinárodní den žen
Ve středu 7. března jsme v odpoledních hodinách na hasičské zbrojnici oslavili Mezinárodní den žen. Mladí hasiči si pro ženy připravili bohatý kulturní program. Nejprve přednesli pásmo básniček. Pak Irenka s Verunkou oblažili uši přítomných hrou na klávesy. Mezitím se připravila scéna pro pohádku „O dvanácti měsíčcích“. Měsíčků tedy bylo v našem případě jen šest. Zato stromy, na kterých pro Marušku vyrostla jablíčka, byly hned dva (na obrázku dole za Maruškou – Růženkou Valáškovou).Pozdvižení vzbudil i ženich, kterého musela ztvárnit vedoucí mladých hasičů Olča Čepelíková. Text k pohádce byl ze známé pohádky Tři bratři a děti ho z části i zpívaly. Mladí herci si mysleli, že pohádka bude nejslabším bodem programu, ale nakonec se ukázalo, že ženy pobavila nejvíce. Na závěr se tančil Ptačí tanec. Po vystoupeních děti rozdaly ženám k jejich svátku růže vyrobené z korálku a pak už se volně po sousedsku klábosilo. Tentokrát byla účast skromnější a účinkujících bylo pomalu víc jak diváků. Oslava se vydařila a kdo přišel, neprohloupil.

Muzeum – výstava hraček
V pátek 8. března 2019 zašli mladí hasiči do místního muzea. Paní Srpová s paní Polákovou ve spolupráci s obecním úřadem pro ně opět připravili pěkný program. Tentokrát si děti mohly prohlédnout výstavu historických zmenšenin pokojíčků, se kterými si děti dříve hrály. A kdo si výstavu opravdu bedlivě prohlédl, mohl potom za správné odpovědi k otázkám, co v kterém pokojíčku bylo, vysoutěžit pytlíček s čokoládou. Vedoucí dětí organizátorům děkuji za pozvání.

Odstartoval předprodej zvýhodněných vstupenek na Valdštejnské slavnosti 2019
Prvního března byl v Turistickém informačním centru v přízemí radnice ve Frýdlantu spuštěn předprodej zvýhodněných vstupenek na Valdštejnské slavnosti 2019. Ty proběhnou od pátku 17. do neděle 19. května 2019 a vedle klasického a oblíbeného programu nabídnou i novinky. V předprodeji lze koupit zvýhodněné dvoudenní a třídenní vstupenky.
„Letos bude během Valdštejnských slavností opět zpoplatněn i páteční hudební program, který přináší regionální kapely, ale i hvězdná jména. Takzvaným headlinerem, neboli hlavním hostem, bude letos zpěvačka Aneta Langerová se svojí kapelou, ještě před ní vystoupí například oblíbený liberecký Jakub Děkan. Vstupné na páteční hudební program bude 100 korun, sobotní vstupenka na slavnosti přijde na 150 korun a nedělní pak na 100 korun. Jde o cenu, která není při srovnání s podobnými velkými akcemi nikterak závratná.
Kdo chce na vstupném ušetřit, může využít právě odstartovaného zvýhodněného předprodeje. „Od začátku března prodáváme výhodnější dvoudenní vstupenky na sobotu a neděli za 180 korun a třídenní vstupenku na všechny dny slavností za 230 korun,“ říká vedoucí Turistického informačního centra Marie Kolářová.
Dvoudenní a třídenní vstupenky bude možné zakoupit i během slavností, tam už ale cena bude u dvoudenní vstupenky 200 korun a u třídenní 250 korun.
A kdo chce ušetřit celou částku, může si začít připravovat dobový renesanční či barokní kostým. Každý, kdo totiž dorazí v takovém kostýmu, má vstup na slavnosti zdarma.
Zdarma pak mají na Valdštejnské slavnosti 2019 vstup i děti do 130 cm, držitelé průkazu ZTP/P a jejich doprovod. ( Převzato web Město Frýdlant)

V minulém roce byla dokončena rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce. Nyní probíhá její zkušební provoz. Během 12 měsíců se budou ladit technologické linky úpravny tak, aby poskytla lidem ve spádové oblasti co nejvíce kvalitní pitnou vodu a splňovala veškeré hygienické požadavky.
V uplynulých dnech byl proveden první pokus o spuštění chemického hospodářství. Dávkuje se do technologie chemikálie, měří se pH vody a sleduje se, jak celý proces úpravy vody probíhá. Zkušební provoz je vždy velmi důležitou finální částí projektu takového typu. „Během sledovacího období lze s velkou přesností určit i požadavky na elektrickou energii, náklady na provoz úpravny vody v budoucnu apod., řekl Martin Žagan, výkonný ředitel VHS stavby a.s. Dodal, že projekt za téměř 205 miliónů korun prováděl tým VHS stavby a.s. ve sdružení se společností SYNER, s.r.o. a to od července 2017. Nová úpravna vody bude zásobovat více než 10 tisíc lidí a je zásadním zdrojem pitné vody v této oblasti. Původní technologie již nesplňovala podmínky pro zajištění kvalitní vody. Při nepřízni počasí jako jsou přívalové deště, již nedokázala vodu zbavit zákalu. Navíc nová linka má mnohem větší kapacitu. Zadavatelem projektu byla Frýdlantská vodárenská společnost. Ta rekonstrukci financovala z části z dotací Evropské unie.
Zdroj: TZ VH stavby
 
Drbna

DRBNA LEDEN – ÚNOR 2019

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci lednu a únoru slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobčané,

na začátku nového roku mi dovolte, abych Vám všem popřál vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti v práci i v osobním životě. Do nového roku vstupuje většina z nás plna naděje a očekávání, co přinese. Nechci zde tentokrát vypočítávat co se v minulém roce povedlo a co ne. Jak si na tom finančně obec stojí. Spíše se zaměřím na období začínajícího roku, kde hlavním cílem práce mé a celého zastupitelstva bude pokračování v přípravě na akce, které se chystáme realizovat v období roku 2019. Po několika letech neúspěšného jednání o výstavbě bezpečného přechodu pro chodce na I/13, v Dolních Pertolticích, budeme pracovat na podání nového projektu i žádosti o dotaci. S novým partnerem v oblasti inženýrské činnosti doufáme v posun ... úspěch při získání dotačních finančních prostředků. Druhou akcí většího rozsahu by měla být podle plánu rekonstrukce komunikace do Horních Pertoltic. Obsah i rozsah prací bude průběžně upravován, právě s ohledem na to, jak se bude dařit zajistit finanční prostředky a najít vhodné dodavatele. Vytvořená finanční rezerva ( prostředky z kladného hospodaření obce v předchozích letech), bude opětovně sloužit k pokrytí vlastních podílů obce k dotacími k případnému krytí úhrad bez přispění finančních prostředků z dotačních titulů.

Do nového roku vstupuje většina z nás plna naděje a očekávání, co přinese.
Ani v roce 2019 bychom neměli zapomínat na to, že kvalita života v naší obci není jen otázkou, kterou by měli řešit zvolení zástupci obce a obecní úřad, ale že se jedná o hodnotu, na níž by se měli aktivně podílet i občané, ať již jako jednotlivci nebo jako členové spolků, sdružení či jiných organizací. V minulosti to takto fungovalo, naši předkové si za to zaslouží obdiv a my bychom se měli pokusit na tyto tradice navázat.
Dovolte mi, abych vám jménem svým i celého vedení obce popřál v novém roce pevné zdraví, štěstí, osobní pohodu a kolem jen dobré usměvavé tváře. Rád bych vám tímto též dopředu poděkoval, a to za váš aktivní přístup a poskytnutou podporu a pomoc při plnění našich společných cílů.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc prosinec 2018 a leden 2019 (vp)
 příprava podkladů pro inventury majetku, jednání ASA,a.s. ceny rok 2019, příprava zasedání OZ , příprava dalších podkladů pro zpracování závěrečné zprávy, pronájem bytových jednotek v č.p.193 - prodloužení smluv, inventarizace majetku obce, přehledy - celkové hospodaření obce, pravidelná kontrola BOZP, kontrola z hlediska požární ochrany, příprava zasedání zastupitelstva, zpracování úkolů ze zastupitelstva obce a výborů OZ, jednání DSO – problematika kolem nemocnice ve Frýdlantě.

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje všechny poplatníky, a to na poplatkové povinnosti v roce 2019.

Základní sazba poplatku za likvidaci TKO činí 600,-Kč/ poplatníka.
Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15.4. a do 15.9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
U poplatku za držení psů je pro rok 2019 stejná výše, jako byla u poplatku za rok 2018.

Informace
FVS investuje v roce 2019 do obnovy infrastruktury 20 milionů korun. Částku přesahující 20 milionů korun se chystá v roce 2019 investovat do obnovy infrastruktury Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (dále jen FVS). Suma zahrnuje jak náklady na investiční akce, jejichž realizace se chystá v průběhu roku 2019, tak na projektovou přípravu akcí, které dojdou realizace až v příštích letech. Dále jsou do ní zahrnuty opravy některých vodárenských objektů. Největší položkou v plánu prací a investic pro rok 2019 je částka zhruba 13 a půl milionu korun vyčleněná na přímou obnovu vodovodů a kanalizací v různých částech Frýdlantska. „Konkrétně se bude v roce 2019 pracovat na výměně vodovodu a kanalizace ve Frýdlantě v ulici Kaplického, na výměně poruchového vodovodu v ulici Spojovací ve Frýdlantě, na rekonstrukci vodovodu v ulicích Boženy Němcové a U Hřiště v Novém Městě pod Smrkem a výměny se dočká i poruchový úsek vodovodu v Pertolticích, kde bude použita bezvýkopová technologie,“ vypočítává ředitel FVS Ing. Petr Olyšar.
Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Kaplického ve Frýdlantu bude probíhat ve spolupráci s Městem Frýdlant v rámci regenerace sídliště v této ulici. Přijít má FVS na 6 milionů a 700 tisíc korun. Co se týče další investiční akce ve Frýdlantu, tady se při výměně zhruba 220 metrů vodovodu v ulici Spojovací počítá i s novým povrchem silnice a celá akce přijde na zhruba 2 miliony a 600 tisíc korun. „Obnova vodovodu v Novém Městě pod Smrkem v ulicích Boženy Němcové a U Hřiště je pak vyčíslena na 2 miliony a 750 tisíc korun a předpokládané náklady na výměnu vodovodu v Pertolticích, který jsme jen v minulém roce museli opravovat pětkrát, jsou milion a půl,“ dodává Petr Olyšar.
Frýdlantská vodárenská společnost pak v příštím roce vydá také zhruba dva miliony korun na projektové přípravy investičních akcí pro další roky a zhruba 5 milionů na menší opravy úpraven vody a čistíren odpadních vod či vodojemů. S dalšími náklady je pak potřeba počítat i v souvislosti se zaváděním zkušebního provozu nově zrekonstruované úpravny vody v Bílém Potoce. Ty ale zatím nelze vyčíslit. ( Zdroj: Frýdlantská vodárenská, a. s.)
Lékařská pohotovostní služba
Lékařská pohotovostní služba na Frýdlantsku zůstává i v novém roce zachována. Změny v Nemocnici Frýdlant, která už před Vánoci přestala poskytovat akutní 24hodinovou péči včetně té chirurgické, se jí nedotkly. Pohotovost najdou pacienti v budově polikliniky naproti nemocnici v prostorách plicní ambulance.
Péči zajišťují místní praktičtí lékaři a specialisté a lékaři Krajské nemocnice Liberec. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí Městského úřadu Frýdlant Martina Petrášková.
Pohotovost je otevřena ve všedních dnech od 18:00 do 21:00, v pátek už od 17:00. O víkendech a svátcích slouží lékaři od 09:00 do 18:00.
Zajištění lékařské pohotovostní služby převzala Krajská nemocnice v Liberci už od 1. července loňského roku. Soukromá Nemocnice Frýdlant ze skupiny EUC (dříve Euroclinicum) totiž kvůli nedostatku lékařů smlouvu s Libereckým krajem vypověděla.
Liberecký kraj v současné době jedná s vlastníky nemocnice o jejím odkoupení. Nemocnici by chtěl převzít do půl roku a obnovit tam i 24hodinovou péči. „Ten proces by měl být co nejrychlejší," řekl již dříve hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
Nemocnici Frýdlant koupila firma EUC v roce 2013. O dva roky později kvůli nedostatku lékařů uzavřela lůžkové interní oddělení a přeměnila ho na lůžka následné péče. Od dubna 2016 přestala ve Frýdlantu fungovat akutní interní ambulance a nemocnice od té doby zajišťovala jen pohotovostní službu. S tou skončila v červnu a před Vánoci skončila i akutní chirurgie.
Ještě před pěti lety mělo zařízení 126 lůžek, dnes jich zůstává 80. Z toho je ale 35 akutních, včetně lůžek JIP. Nemocnice chce nabízet jen plánované operace. Tomu ale zatím brání uzavření operačních sálů kvůli nedávné otravě krve u devíti operovaných pacientů. Příčiny přitom zatím nejsou jasné.

Lékařská pohotovost ve Frýdlantu
Ordinační doba:

Pondělí až čtvrtek 18 – 21 hod
Pátek 17 – 21 hod
Sobota, neděle a svátky 9 – 18 hod
Službu poskytuje KNL, a.s. a je zajišťována převážně místními praktickými lékaři a specialisty.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval Sboru dobrovolných hasičů Pertoltice. A to za milé pozvání na výroční valnou hromadu sboru, která se konala 26.ledna 2019. Setkání opět proběhlo v příjemné atmosféře. Přednesené zprávy o činnosti sboru byly opět výčtem mnoha úspěchů. A to nejen v hasičských soutěžích. Výborných výsledků bylo dosaženo též při vlastní zásahové činnosti naší jednotky. Ve výčtu činností byla vyzvednuta zaslouženě také práce členů sboru při práci s mládeží v kroužku mladých hasičů a spolupráce sboru při zajištění akcí, které se v obci minulý rok pořádaly. Členská základna hasičského sboru bude, a to podle předneseného plánu činnosti spolku na rok 2019, nadále oporou všech obecních akcí a činností spolků v naší obci. Během našeho setkání proběhla též diskuse o potřebách pro činnost sboru i zásahové jednotky. Byly předloženy náměty na akce a opravy, které by měly směřovat k zajištění bezproblémového chodu zásahové jednotky sboru a k vylepšení vlastního zázemí pro hasiče. Společné snahy se budou ubírat zejména směrem k zajištění oprav budovy hasičské zbrojnice a výměně vozidla Avia za nový dopravní prostředek. Toto požadované nové vozidlo, by zároveň sloužilo jako vhodnější dopravní prostředek též k dopravě členů sboru na hasičské soutěže. V roce 2018 byla žádost o dotaci neúspěšná. Letos se pokusíme s žádostí uspět.
Děkuji všem aktivním členům sboru a držím vám všem palce i do dalšího období!
Viktor Podmanický starosta obce

Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i sousedům!
Preventivní projekt, jehož nositelem je Policie ČR, vznikl ve spolupráci mnoha subjektů. Obsahuje pestrou škálu opatření, která jistě napomohou snížení majetkové kriminality na bytech, domech a rekreačních objektech. Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR se můžete s projektem seznámit a prohlédnout nebo poslechnout si osvětové spoty. (aš- Frýdlant)

Provozní doba školek ve Frýdlantě se od března prodlouží
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PROVOZNÍ DOBY MATEŘSKÉ ŠKOLY VE FRÝDLANTU

Od pondělí 4. března 2019 dochází k prodloužení provozní doby všech pracovišť mateřské školy ve Frýdlantu od 6.00 do 16.30 hodin. ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant prodloužením pracovní doby reaguje na požadavky rodičů. V případě jakýchkoliv dotazů se mohou rodiče či zákonní zástupci dětí obrátit na vedoucí učitelky jednotlivých MŠ.
Mgr. Bc. Petr Kozlovský ředitel školy

Databáze Free-Time nyní obsahuje i letní tábory!
Již třetím rokem je v provozu databáze volnočasových aktivit na Frýdlantsku. Spolky, sportovní organizace ale i školy a domy dětí v ní zdarma inzerují své pravidelné kroužky a setkání pro děti i dospělé. Nově je možní zadávat a vyhledávat i letní/příměstské tábory.
Všechny aktivity najdete na www.free-time.cz. V databázi najdete přes 250 aktivit.
Databáze funguje i na mobilech a umožňuje vyhledávat např. podle věku nebo místa konání. Jako organizátor můžete vkládat své aktivity zdarma sami. Odkaz na databázi najdete na portálu Freedlantsko v pravém sloupci.
Lucie Winklerová

Když jsi v úzkých, dej si Frysko!
Dluhy, bydlení, stáří, nemoc, handicap, ztráta zaměstnání…to jsou potíže, které v životě občas potkávají nás i naše blízké. Proto vznikl podrobný přehled sociálních a souvisejících služeb přímo pro Frýdlantsko: https://frysko.cz/
Celkem u nás ve výběžku působí 35 organizací, které poskytují 65 různých služeb pro všemožné krizové životní situace: Dluhy, bydlení, stáří, nemoc, handicap, drogy a další problémy pokrývá nový portál FRYSKO (FRÝdlantsko Sociálně KOoperuje).
Weby, které otevřete na počítači nebo i ve svém mobilu, umožní vám i vašim blízkým rychle získat informaci a kontakt v případě nouze. Kromě toho obsahuje portál i aktuální mapu lékařů, kteří zatím ještě působí ve výběžku.
Portál sdružuje poznatky získané v projektu tzv. komunitního plánování sociálních služeb. Od loňského roku se totiž pravidelně schází organizace působící na Frýdlantsku v sociálních službách a věnují se těm oblastem, v nichž my jako obyvatelé Frýdlantska potřebujeme často pomoci.
Mezi hlavní bolesti regionu přitom patří sociální a zdravotní péče o seniory či zdravotně postižené a stoupající zadlužení obyvatel. Součástí projektu je také návrh společného financování potřebných služeb v regionu prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko.
Pevně doufáme, že služby našeho portálu nepotřebujete, ale pokud ano, nebo pokud máte ve svém okolí někoho potřebného, podívejte se do databáze v místě působících organizací s kontakty na pracovníky, kteří Vám rádi pomohou.
Lenka Porubská, koordinátorka komunitního plánu sociálních služeb
MAS Frýdlantsko, z.s.

Činnost mladých hasičů v roce 2018
Rok 2018 jsme odstartovali neobvykle soutěží. Se staršími žáky jsme si ve frýdlantské hasičárně vystříleli 9. místo. Pravidelné schůzky začaly prvním pátkem v únoru. Hned z kraje jsme plnili odznaky odbornosti a vyráběli práce do soutěže Požární ochrana očima dětí. Z krabiček vznikly dva modely hasičských aut. Oba měly úspěch a v květnu za ně děti převzaly Čestná uznání okresu. V únoru jsme vystoupili při vítání občánků. Frýdlantský sbor oslavil 150. let od svého založení. V rámci oslav připravil pro děti spoustu soutěží. Jednou z nich byl turnaj ve florbale. Pobrali jsme všechny děti, co byly zrovna zdravé, v kategorii starší žáci dvakrát přehráli i favoritky z Krásného Lesa a vybojovali zlaté medaile.
V březnu jsme zdobili stromek na návsi i okna hasičské zbrojnice kraslicemi. Sedmého března slavily ženy svůj Mezinárodní den. Děti přednesly básničky a sehrály dvě scénky. První v podání našich nejmenších byla „O červené Karkulce“ s písničkami z pohádky Tři bratři. I druhá pojednávala o Karkulce, jen trochu netradiční - modré. Karkulka se vydala za dědečkem s čistým prádlem do domova důchodců. Vlka, kterého potkala cestou, vzala s sebou a všichni mastili karty. Program se ženám moc líbil.
První schůzku v dubnu strávily děti v místním muzeu na výstavě her a hlavolamů. Následovala další soutěž ve Frýdlantě a to velikonoční pohár v útoku na sucho se třemi proudy. Mladším žákům se jako jediným nerozpojil žádný spoj a tak pohár vyhráli. V kategorii starší žáci byly výkony hodně vyrovnané. Třetí místo znamenalo tedy velký úspěch.
O čtrnáct dní později nás čekal Krásnolesský víceboj. V každé kategorii soutěžilo alespoň patnáct družstev tak jsme v medailové pozice nedoufali. Ale děti nás překvapily. Družstvo mladších žáků soutěž vyhrálo! Úplná mrňata skončila na 14. místě a starší žáci byli osmí. Nejlépe z našich čtyř dorostenců se umístila Růženka Valášková. Byla sedmá. Filip Lacina se pral se šplhem na lano, tak dlouho, až mu došly síly a sjel dolů šusem. Pár dní nemusel psát písemky.
Na květnové soboty si tradičně vedoucí mládeže nic neplánují, protože jezdí z jedné soutěže na druhou. První týden změřili své síly starší žáci v technických disciplínách CTIF. Opět jsme hojně doplňovali družstvo mladšími žáky a třeba příkop o šíři 1,8 metrů pro ně byl problém. V útoku CTIF jsme obsadili 17. místo a ve štafetě osmnácté. O týden později ve Štítu města Frýdlantu mladším žákům o chlup uteklo třetí místo a starší žáci skončili osmí. Devatenáctého května jsme uzavírali ročník na obvodovém kole ve Frýdlantě. Mladší žáci se v jednotlivých disciplínách stále drželi na průměrném třetím místě, ale pořadím nakonec zamíchaly kroniky. Některá družstva v nich neměla všechny předepsané okruhy činnosti a my poskočili na postupové 2. místo. I starší žáci si nakonec hodně polepšili. Obsadili 5. místo. Okresní kolo se konalo o čtrnáct dní později ve Frýdlantě. Znovu jsme se drželi kolem třetího místa. Útok jsme dokonce o 10 sekund oproti obvodovému kolu vylepšili, byl však až pátý nejlepší a mi odjížděli spokojeni se čtvrtým místem. Na poslední květnovou sobotu připadlo okresní kolo dorostu. Naši kluci Tomáš Prchal a Filip Lacina chybovali při testech, což je odsunulo, bez možnosti vylepšit to dalšími disciplínami, na poslední pozice. Dorostenců však bylo málo, z jabloneckého okresu žádný a díky tomu oba postoupily do krajského kola. Ani v krajském kole v Jablonci testy nenapsali bez chyby. Tomáš Prchal byl v kategorii mladší dorostenci pátý a Filip Lacina mezi středními dorostenci jedenáctý.

Před prázdninami jsme ještě excelovali na soutěži v Dolní Řasnici. Soutěžila i přípravka. Mrňata byla báječná. Všechno profesionálně zapojila. Dospělácký dohled nebyl téměř potřeba. Barely spa-dly v nejlepším čase a za chvilku se dětem na krku houpaly zlaté medaile. I mladší žáci potvrdili, že postup do okresního kola nebyl náhodou. Jejich útok byl nejlepší z devíti. Starší žáci skončili na bramborové příčce. Na konci července nás čekalo spaní na hasičárně. Starší děti stanovaly na hřišti. Hráli jsme Hajzlbábu, ochlazovali se vodou ze džberovek, učili se na braňák a nacvičovali útok. Při stopované vesnicí za pokladem nám díky velkému vedru brzo došla voda k pití a ze stopované se stala bojovka.
Děti sháněly po sousedech vodu. Na celodenní výlet jsme vyrazili do ZOO v Liberci a odpoledne pomáhali cisternou doplnit vodu do studny, aby svatbu naší členky nezkazilo sucho. Poslední noc pobytu musely děti prokázat odvahu na cestě plné světýlek a strašidel. Ještě jsme ani nezačali chodit do školy a už tu byla první podzimní soutěž – Heřmanické šedesátkování. Pršelo, kladina byla kluzká, ale zvládli jsme to bez úrazu. Nejlépe si vedli tito jednotlivci: Aleš Čepelík 1. místo, Aneta Odehnalová 2. místo a Tomáš Hӧfler 3. místo. Osmého září měl náš sbor velký den. Slavili jsme 140 let od jeho založení. Do příprav se se zapojili i mladí hasiči. Děvčata například připravila výstavku fotografií a pohárů v hasičské zbrojnici. Oslavy byly spojené s okrskovou soutěží. Postavili jsme tři družstva žáků. Bé družstvu mladších žáků se útok povedl na jedničku a získalo putovní pohár. Druhé družstvo mladších žáků mělo trochu smůlu. Mašina asi přisála nečistotu z benzinu a na chvilku zakolísala. Dvě vteřiny je odsunuli na třetí místo. Starším žáci spojili spoj u rozdělovače na jeden ozub a díky tomu putovní pohár neobhájili. Obsadili druhé místo.
O týden později vybojovali starší žáci druhé místo v útoku v Dolní Řasnici. Mladší se ne a ne trefit do terčů a tak se museli spokojit se 6. místem. V neděli 7. října jsme již po šestnácté pořádali pertoltický Předbraňák. Zúčastnilo se ho 12 družstev starších žáků a 13 družstev mladších žáků z jedenácti sborů z Frýdlantska. Bylo velmi teplé počasí a tak jsme občerstvení přesunuli pod nový přístřešek. Jelikož máme velké mezery ve střelbě ze vzduchovky, poháry si tentokrát rozebrali jiní. Naši starší žáci byli šestí a mladší pátí a jedenáctí. Na ceny pro vítěze získal sbor dotaci z rozpočtu Libereckého kraje. O týden později už jsme běhali braňák naostro. Pořádaly ho sousední Předlánce a zúčastnilo se ho 27 hlídek. Starší žáci všem vzali dech. V běhu, který není naší silnou stránkou, porazili i nejlepší Frýdlant a snad poprvé za sedmnáct let v braňáku zvítězili. Mladší žáci skončili na pěkném třetím a čtvrtém místě. Vyhlídky na postup jsou velmi dobré.
Dvacátého října nám holky z Krásného Lesa vrátily porážku ve florbale. Tentokrát jsme si z turnaje odváželi stříbrné medaile. 21. října děti potvrdily dobrou formu na Netradičním braňáku v Novém Městě. Starší žáci byli druzí a mladší třetí a čtvrtí. Naše vedoucí Olča byla v soutěži vedoucích třetí. Soutěžní rok jsme uzavřeli na frýdlantském náměstí 17. listopadu. V požárním útoku na sucho se bojovalo o živého kapra. Mladší žáci byli třetí a starší čtvrtí.
V listopadu jsme stihli ještě zajít do místního muzea na vyhlášení soutěže Prázdniny a já a přednášku o první světové válce. Kluky zajímala hlavně puška vzor 58. Opět jsme přivítali nové občánky.

Prvního prosince zpívaly děti koledy na návsi při rozsvěcení vánočního stromku a rok jsme zakončili vánoční besídkou 9. prosince. Pomohli jsme také s předprodejem lístků na taneční zábavu. Těchto úspěchů bychom nedosáhli bez lidiček, kteří se kolem dětí točí, ať už jsou to jejich vedoucí, řidiči, co nás vozí na soutěže ale i kluci, kteří nám spravují techniku. Těm všem velmi děkujeme. Vaší pomoci si vážíme.

Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2018
Rok 2018 byl nabytý jubilei a výročími. Slavili jsme 100 let od vzniku republiky. Významná jubilea oslavily i sbory ve Frýdlantě a Višňové. V Liberci se konalo Mistrovství republiky v požárním sportu. Všude bylo plno hasičských akci a soutěží, na kterých jsme nemohli chybět. Také pro náš sbor byl loňský rok velmi významným, neboť byl stočtyřicátým od prvopočátku naší činnosti. Přípravy na oslavy v podstatě probíhaly celý rok. Zapojili se do nich více či méně téměř všichni členové. Proto bych chtěla v úvodu své zprávy všem, kdo se na nich podíleli, poděkovat. Ať už to byli kluci a holky ze soutěžních družstev, technická četa, nebo děvčata u občerstvení a spousta dobrovolníků mimo hasičské řady. Zvláštní poděkování patří Jirkovi Horáčkovi za vepříka na rožni. Den to byl opravdu perný, ale vydařil se a mi jsme si ho užili. Teď mi dovolte pár slov k činnosti spojené se zásahovou jednotkou.
Členové jednotky se účastnili školení na základně v Pertolticích, nově máme mezi sebou dalšího nositele dýchací techniky a tři velitelé na podzim splnili cyklickou přípravu v kasárnách v Liberci. Neopomněli jsme ani účast na velitelském dni a při česko-polském workshopu na hašení lesních požárů jsme se na Jablonecké přehradě seznámili s velkokapacitním čerpadlem. V dubnu jsme absolvovali taktické cvičení na požár základní školy ve Višňové. Našim úkolem při něm bylo evakuovat po žebříku žáky z prvního patra budovy. V průběhu roku došlo k přeprogramování radiostanic a nyní jsou v souladu s mezinárodními kmitočty. Opět nás potrápila Avie. Horko těžko prolezla technickou kontrolou a stále se musela opravovat elektrika, pojistky a dobíjení. Právě proto, že je její stav už neudržitelný, zažádal obecní úřad o dotaci na nový dopravní automobil z ministerstva vnitra. Napoprvé jsme však neuspěli.
Hodně jsme pomáhali místním. Několikrát jsme čistili propustek u Muchů, pomohli jsme při vrtání studny myslivcům, čistili studnu u Dvorských a odpad od bytovek. Na brigádách jsme se věnovali opravám techniky, zejména strojů PS12. Podařilo se nám dát do kupy další dvanáctku. Tlakovali jsme hadice, stříkali káď a helmy a opravovali kompresor. Loňský rok byl velmi suchý, což způsobilo, že naše jednotka musela v srpnu vyjíždět i dvakrát týdně. Celkem jsme si připsali rekordních 21 zásahů. Polovina z nich byly požáry luk a lesů, tři zapříčinil velký vítr. Z těch ostatním mi dovolte zmínit například požár bývalé hasičské zbrojnice na Andělce, požár stodoly v Zámeckém dvoře v Habarticích, verandy v Arnolticích nebo úmyslně zapáleného stohu v Dolním Oldříši.
Spolkovou činnost jsme zahájili stavěním Májky. Večer se pak pálily čarodějnice. Akci měl v režii obecní úřad. Naším úkolem bylo připravit soutěže pro děti a obstarat občerstvení. U soutěží asistovaly švarné čarodějnice. Jedna z nich měla dokonce i vlastní stan s tajemnými nádobami. Pak se šel lampiónový průvod a pálila vatra. Na první soutěž jsme vyrazili pátého května. V Předláncích naši muži a ženy všem, stejně jako loni, vytřeli zrak v útoku z řeky s PS osmičkou. Děvčata ač, měla vlastní kategorii, svým časem přeskočila i všechna mužská družstva. Byla první. I kluci svou kategorii vyhráli. V tajné disciplíně jsme naštěstí byli druzí, jinak by nás sem už nepozvali. Kácení Májky bylo opět komorní. Sešlo se kolem třiceti diváků. Hrála živá hudba, na rožni se točila kuřata. Byl to takový hasičský rodinný sraz. 16. června jsme jeli na Mezinárodní soutěž do Habartic. Ženy v kategorii požární sport srazily barely v čase 26 sekund a s přehledem zvítězily. V požárním útoku z CAS chvilku zaváhaly při otevírání přívěsu a to je odsunulo na třetí místo. Klukům se zamotaly provázky na koši a skončili osmí. Závěrem ještě došlo na tajnou disciplínu – srandovní slalom s kolečky a džberovkami. Muži ji vyhráli a děvčata byla hned za nimi.

O týden později 23. června slavili ve Višňové 145. let od založení sboru. Při té příležitosti pořádali tradiční soutěž „O zlatou povodňovou lopatu“. Opět se stavěla povodňová hráz z pytlů s pískem. Ženy plnily deset pytlů a muži dvacet. Jak muži, tak i ženy z Pertoltic své kategorie vyhráli! Naše třetí smíšené družstvo bylo třetí. Ten samý den pořádalo Nové Město pod Smrkem noční útok. Cvičiště u koupaliště bylo rozkopané. Naštěstí se Novoměšťáci domluvili s hasiči v Ludvíkově a ti jim zapůjčili zbojnici i se cvičištěm. Celou noc pršelo a tak účast nebyla veliká. Naše ženy vodu nabraly tak rychle, že proudařky nedoběhly a nenastříkaly. Navíc si jedna z nich ze soutěže odnesla tři stehy na obočí. Obsadili jsme třetí místo. Muži skončili na 7. místě. Poslední červnovou sobotu jsme si dopřáli poslední ostrý trénink před okresním kolem na soutěži O pohár obce Kunratice. Děvčata opět nasála vodu bleskově, ale k terčům jim dva metry chyběly. Znamenalo to pro ně 5. místo. Muži s výborným časem 37 sekund obsadili 4. místo. Zranila se nám jedna závodnice a druhý den jsme v okresním kole v Jablonci mohli postavit jen jednu štafetu. Tu jsme zaběhli ve čtvrtém nejlepším čase. Nakonec se ukázalo, že kdyby byla o dvě sekundy rychlejší, postoupili bychom do krajského kola. I na stovkách jsme udrželi čtvrtou pozici. Útok jsme předvedli rekordní. S časem 34:50 byl druhý nejlepší a získali jsme za něj pohár v rámci memoriálu Míly Kučerové. Naši muži vzali na svá bedra povinnost zúčastnit se okresu za SDH Ves. Úkolu se zhostili také dobře. Na štafetách jim sice kluci v legínách utekli, ale útok měli velmi pěkný. Skončili na 5. místě. Nutno podotknout, že v našem mužském družstvu byli i závodníci ze Vsi, Heřmanic a Višňové. Osmého září se konaly již zmíněné oslavy. Spojili jsme pořádání okrskové soutěže a obecního „Loučení s prázdninami“ v jeden den. A byla to mega akce. Ráno startovala okrsková soutěž. V požárním útoku ženy i s nepodařeným útokem obsadily první místo a postoupily do okresu. Hned se domluvily s děvčaty z Habartic, aby to tentokrát vzaly za ně. Muži udělali malou chybu na rozdělovači a skončili třetí. V agregátu si ženy přehodily savici a počáteční zmatek je odsunul na třetí místo. Muži je o jednu sekundu přeskočili a byli druzí. Po skončení soutěže a předání ocenění členům začala druhá část dne. Pro děti byly připravené různé hry, skákací hrady, nad hřištěm se proháněly modely letadel, proběhla ukázka práce policejních psů, byla vystavena hasičská technika, večer pak hrála country muzika a vše zakončil ohňostroj a diskotéka. Odhadem se na hřišti vystřídalo čtyři sta lidí. Do německého Altbernsdorfu na soutěž „Pod světlami“ jsme jeli 15. září. Ženy si vybrali útok ze základny a muži útok z agregátu. První závodili muži a hned se nám začala lepit smůla na paty. PS osmička vprostřed útoku vypověděla službu a už se ji nepovedlo nastartovat. Motor se zadřel a nyní budeme muset dořešit její opravu. S nedokončeným útokem muži obsadili 6. místo. Děvčata si vypůjčila stroj od Habartic, ale ani jim se nedařilo. Krom rozpojeného C spoje, byly hadice ještě zauzlované. Jejich útok byl až devátý.V listopadu jsme zajišťovali občerstvení na Mikulášské nadílce na sále v Pertolticích a naposledy jsme se sešli při pořádání tradiční Štěpánské zábavy.

Výboru SDH děkuje všem, kteří se na celoroční činnosti sboru podílejí.

Tímto avizujeme konání tradiční masopustní veselice u nás v obci. Masopust proběhne v sobotu, dne 2.3.2019. Po skončení první části je naplánováno posezení v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Dolních Pertolticích. Všichni jste srdečně zváni.
Drbna

DRBNA PROSINEC 2018

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz


Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům,
kteří v měsíci prosinci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá
a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého
narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.


SLOUPEK STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi pozdravit vás v čase adventním, kdy se nejen naše obec slavnostně rozzářila a všichni začínáme vnímat sváteční atmosféru
blížících se vánočních svátků a konce roku 2018.
„Advent“ je příchod něčeho krásného, co má velký význam a označuje období příprav před Vánocemi. Když myslíme na Vánoce,
okamžitě přijdou na mysl nějaké známé melodie, myšlenky, obrazy,
vůně a slova, které rezonují s daným kouzelným obdobím. Nesmím
zapomenout na zvoneček signalizující příchod dárků.
Dárek však nemusí být jen hmotný, může to být pouze hezké slovo, láska k druhému,
porozumění, tolerance, podaná ruka co pomůže vstát. To jsou ty největší dárky, které
můžeme dát a dostat. Jsou to dary, které zahřejí u srdce a pohladí na duši každého.
Velice rád bych využil této příležitosti a popřál vám a vašim rodinám nádherné Vánoce,
krásné a pohodové sváteční období.
Chci vám osobně popřát, aby se vám v příštím roce vyhýbaly neúspěchy, nemoci, aby ve vašich
rodinách vládla pospolitost, vzájemná úcta, láska a aby se vám dařilo vytvářet pevné a
solidární vztahy. V tomto smysluplném období věnujte svůj čas, který je významným
faktorem života, vašim rodinám, blízkým a přátelům.
Přeji všem krásný a poklidný Štědrý den a hlavně dětem rozzářené oči z dárků od Ježíška.
Dívejme se na nadcházející rok 2019 s nadějí a optimismem a buďme k sobě dobří a vstřícní.
Krásné Vánoce a úspěšný rok 2019.
Viktor Podmanický starosta obce

Purpura večerem zazvoní,zvoneček tichounce zazvoní a jeho
stříbrný hlas probudí vzpomínky v nás. Vždyť jsme
srdcem stále děti, jen ty roky rychle letí,
ale i když léta pádí, ať se mají lidi všichni rádi,
každý den a v každém roce a hlavně přece na Vánoce
a po Novém roce vlastně zase.
Vše ,,nej ,, do roku 2019, vám všem přeje zastupitelstvo obce .

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc listopad 2018 (vp)
 inventury majetku obce při ukončení roku, kontrola plnění rozpočtu za rok 2018, příprava
podoby rozpočtu na rok 2019, rozpočtového výhledu a rozpočtových opatření, příprava plánu na
investičních akcí pro rok 2019,- tvorba nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání
zastupitelstva a výborů, - zajištění posypového materiálu, - řešení pohledávek , řešení oprav
majetku obce dle vzniklých potřeb, příprava ročních výkazů a přehledů, příprava nových směrnic a
právních předpisů, příprava vánočních akcí, příprava podkladů na kontrolu BOZP a v oblasti
požární ochrany, příprava podkladů pro jednání FVS a DSO.

ROZPOČET OBCE 2019
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v tomto roce, bude
schválen rozpočet naší obce na rok 2019. Návrh rozpočtu byl
vytvořen, a to pro projednání ve výborech zastupitelstva i v
samotném zastupitelstvu v této podobě: na straně příjmů ve výši
7 076 220,00Kč , a na straně výdajů ve výši 7 076 220,00Kč.
Návrh rozpočtu je koncipován tak, aby pokryl potřeby ve všech
oblastech. Pro investiční použití je v předmětném rozpočtu
počítáno zejména s pokračováním rekonstrukcí místních
komunikací. Prostředky nás všech budou opět, jak pevně věříme, vynakládány efektivně a
v souladu s rozvojovým dokumentem naší obce.

AKTUÁLNĚ (vp)
Obecní úřad Pertoltice tímto upozorňuje na omezení provozní doby po dobu čerpání
dovolené během vánočních svátků. Doporučujeme naplánování úředních záležitostí na jiné
období. Posledním dnem v tomto roce - pro vyřízení účetních záležitostí, je 21.12.2018 –
do 12:00 hod. Proto všichni, kteří hradí i čerpají finanční prostředky přímo do, nebo z
pokladny, učiňte tak k tomuto datu.
Dovolenou budou čerpat též i naši pracovníci. V předmětném období budou pouze
provádět svoz odpadů, případně zajišťovat sjízdnost a schůdnost komunikací a veřejně
přístupných ploch. A to podle aktuálních potřeb.

Vánoční bohoslužby
Pondělí 24. 12. Štědrý den
16:00 Frýdlant
22:00 Bulovka
24:00 Frýdlant
Úterý 25. 12. Boží hod vánoční
9:00 Frýdlant
11:00 Černousy
14:00 Pertoltice
16:00 Dětřichov
Neděle 30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
9:00 Frýdlant
11:00 Černousy
14:00 Pertoltice

PODĚKOVÁNÍ (vp)
Obecní úřad děkuje všem, kteří pomohli připravit krásnou atmosféru pro nadcházející
adventní období. A to zejména pracovníkům obecního úřadu, panu místostarostovi a v
neposlední řadě p. Josefu Reinišovi.
Vedení obce Pertoltice a starosta obce, tímto děkují všem svým smluvním
partnerům, dodavatelům a dalším spolupracovníkům. A to za jejich kladný
přístup a výbornou podobu partnerské spolupráce v roce 2018. Těšíme se
na spolupráci i v dalším období!


INFORMACE
Zimní údržba komunikací – kontakty

Zimní údržbu bude v letošním roce provádět pan Jan Plesar. Pokud budete potřebovat v této oblasti
pomoc, volejte na tel.č. 607 746 754 nebo starostu na tel. 724 189 166. Postup při zimní údržbě
je stanoven v Plánu zimní údržby komunikací na rok 2018 -2019. Byl řádně zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu. Od loňského předpisu se příliš neliší. V souvislosti též upozorňujeme
všechny majitele soukromých cest, že bude nutné oslovit pana Plesara, s případnými žádostmi o
provedení údržby dotčených komunikací. A to osobně nebo telefonicky na výše uvedené telefonní
číslo.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1) Uvažuje obec o rozšíření prvků na nově udělaném dětském
hřišti?
Ano, je naplánováno doplnění hřiště o kolotoč.

2) Víte již jaká bude cena vody na další rok?
V tuto chvíli ještě nikoliv.
Avšak na posledním zasedání dozorčí rady FVS,a.s., které se bude konat
18.12.2014, se zástupce cenu vody na rok 2015, zcela jistě dozví. Následně
pak informace bude k dispozici i vám, spotřebitelům.

3) Pokud jsem správně zaregistroval, tak na nás novelou zákona o odpadech zase stát
,,zatlačil,,.

Požadavky na odvoz obsahu jímek u rodinných domů se zpřísní. Lidé budou muset zpětně dokládat odvoz
obsahu svých žump do čistírny odpadních vod. Změnu přináší novela vodního zákona. Novela počítá s tím,
že do budoucna lidé budou muset doložit vodoprávnímu úřadu nebo inspekci likvidaci odpadu z jímek za
poslední dva kalendářní roky. Potvrzení by měli lidem vydávat provozovatelé fekálních vozů. Mělo by v
něm být mimo jiné uvedeno, o jako jímku šlo, množství odpadních vod a do které čistírny je odvezl.
Odvážet odpad z jímek budou smět jen čistírny odpadních vod nebo podnikatelé podle živnostenského
zákona. Zpřesňuje se definice odpadních vod a vyjasňuje způsob jejich likvidace.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE o nejlepší podobu zahrádky 2018
Ceny od pořadatele obdrží p. Marie Srpová, paní Marie Šálková, p. Petr Běloch, p. Zuzana
Filipová, p. Helena Eflerová a paní Eva Školákova.

POZVÁNKY

TANEČNÍ ZÁBAVA
- Sbor
dobrovolných hasičů Pertoltice pořádá
taneční zábavu. Koná se dne 25.12.2018, od
20:00 hod. , na sále kulturního domu v
Dolních Pertolticích čp.64.
K tanci hraje pan Mazánek a čeká vás
bohatá tombola. Jste srdečně zváni!
Vstupné 70,- Kč.

ADVENT V NAŠÍ OBCI
První adventní víkend se
nesl ve znamení tradic.
Pro občany naší obce,
zejména děti, se
připravil skutečný
zážitek, spojený se
slavnostním rozsvícením
vánočního stromku na
naší návsi. Návštěvníci
této akce se měli
možnost občerstvit
teplým punčem. Jakmile
se vánoční strom
rozsvítil bylo vidět v
mnoha dětských tvářích
úsměv a zvláštní lesk v
očích. Návsí se linuly
tématické melodie
a zpěv. Celou akci lze opět hodnotit jako velice zdařilou.
Chtěli bychom tímto moc poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i na vlastním zdárném
průběhu celého večera. Děkujeme všem účinkujícím za jejich čas i provedení vystoupení.
 

„ O předvánočního kapra“ Bylo krásné slunečné sobotní dopoledne 17.
listopadu 2018 a mladí
hasiči zakončovali podzimní
soutěžení kláním o živého
kapra na náměstí ve
Frýdlantě. Protože už zima
trochu lezla za nehty,
předváděli své požární útoky
bez vody. Místo toho jim
přibyl třetí proud a družstvo
nemělo sedm členů, jako
obvykle, ale devět. Přijela i
družstva „z poza“ kopce –
Karlinky, Vratislavice a
Pilínkov. Ale Frýdlantsko se
nenechalo zahanbit a bez
jednoho druhého místa obsadilo všechny medailové pozice. Našim mladším dětem se útok
povedl velmi pěkně. Bleskově pospojovali všechny půlspojky. Při natahování hadic však
měli smůlu a jeden spoj se rozpojil. Cenné vteřinky, co ztratili opravou, je připravili o první
místo. Takto to byla krásná 3. příčka a sladký kapřík s lentilkami. Při útoku starších žáků
jsme měli malý zádrhel. Naše savice šly špatně našroubovat na frýdlantskou mašinu, která
byla pro všechny jednotná, takže když jsme útok dokončili, savice nebyly spojené a my
dostali 5 trestných navíc. Obsadili jsme 4. místo.

Štěpánská zábava
Dne 25. prosince 2018 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice tradiční
Štěpánskou zábavu. K tanci a poslechu hraje pan Mazánek. Připravena bude tombola.
Vstupné činní 70,- Kč. Jste srdečně zváni!

Přednáška v muzeu
V pátek 23. listopadu 2018 připravilo muzeum v Pertolticích pro veřejnost k výročí
100 let od vzniku republiky besedu s vojenskou tematikou. Do muzea byly pozvány i
hasičské děti. Úvodem byla vyhodnocena soutěž o nejhezčí fotografii s tématem
„Prázdniny a já“. Zúčastnilo se jí 7 dětí, a protože všechny fotografie byly pěkné, zvítězili
všichni a odnesli si poukazy na nákup v papírnictví. Zúčastnili se: Aleš Čepelík, Leona
Kaprasová, Eliška Čepelíková, Jindřich Kořínek, Daniela Höflerová, Karel Čepelík a
Tomáš Höfler. Po předání cen se děti dozvěděly něco o vzniku republiky, o tom, jakými
zbraněmi byli vojáci tehdy vybaveni, co všechno nosili s sebou do války, že měli třeba i
zubní kartáček a potřeby na holení. To všechno jim pan Jiří Dušek, historik a vojenský
nadšenec, i ukázal. Na konec si každý mohl vybarvit svůj vlastní válečný bunkr.
Poděkování za pěknou akci patří paní Marii Srpové, Haně Polákové, panu Jiřímu Duškovi
a obecnímu úřadu Pertoltice.

V lednu dojde k výměně na pozici pověřený odborný lesní hospodář
Vážení vlastníci lesa, stát si cení lesa natolik, že je
považován dle zákona za naše přírodní bohatství a
soukromému vlastnictví nadřazuje povinnost les
zachovávat a chránit. Počítá se s tím, že většina vlastníků
lesa do 50 ha nemá lesnické vzdělání a proto byla zřízena
funkce odborného lesního hospodáře. Vlastník lesa je dle
zákona o lesích povinen hospodařit v součinnosti
s odborným lesním hospodářem. Jedná se o zkušeného
lesníka s dlouholetou praxí, který je pověřen radit
vlastníkům, jak si počínat, aby jejich les vzkvétal. Tuto
funkci vykonával doposud Ing. Jiří Pánek. Od 1. ledna
2019 bude ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant vykonávat funkci
pověřeného odborného lesního hospodáře Radim Seifert. Pro informaci a kontakt na
odborného lesního hospodáře se obraťte na referenta státní správy lesa Ing. Hanu
Kučerovou, Městský úřad Frýdlant, budova B, kancelář 23 nebo tel. 488 886 908.

V oblastech Kristiánov a Albrechtice-Dětřichov je zakázán vstup do lesů
Po extrémně silném větru 30. listopadu 2018 byly lesní porosty v jižní části katastrálních
území Albrechtice u Frýdlantu, Dětřichov, Kristiánov a Heřmanice vážně poškozeny.
V lesích se nachází velké množství polomů a vývratů, kterou jsou nestabilní a i bez dalšího
podnětu padají a ohrožují návštěvníky lesa. Dochází i k pádu stromů, u kterých není
poškození na první pohled vůbec patrné. Dále je a bude v lesích velké množství techniky a
pracovníků, kteří se budou podílet na zpracování kalamity. Navíc i samotný pohyb ve
zdevastovaných porostech je nebezpečný pro zdraví a život návštěvníků lesa. Ohrožen je
také pohyb po lesních cestách z důvodu popadaných a visících stromů či větví, které ještě
nedopadly na zem.
Městský úřad Frýdlant proto rozhodl o zákazu vstupu do lesa a to s platností od 7.
prosince 2018 do 7. března 2019
tak, aby nebyli ohroženi návštěvníci lesa a aby
nedocházelo ke komplikacím při zpracovávání kalamity. Území je v terénu zřetelně
označeno a je znázorněno na přiložených mapách. Ze zákazu byli vyjmuti samozřejmě
vlastníci lesa, pracovníci zpracovávající kalamitu, osoby vykonávající právo myslivosti,
složky záchranného systému a další lidé, kteří mají zákonný důvod pro vstup na tyto
pozemky. Tyto osoby důrazně upozorňujeme na nebezpečí a doporučujeme velkou
obezřetnost při vstupu do lesa. Děkujeme za pochopení.
 

Úřední dny MěÚ FRÝDLANT na konci roku 2018

Městský úřad Frýdlant je v pondělí 31. prosince 2018 uzavřený, a proto ve čtvrtek 27.
prosince 2018 je mimořádný úřední den od 8:00 do 14:00 hodin
(polední přestávka od
12:00 do 12:30 hodin). V tento den si občané mohou přijít vyřizovat své záležitosti na obě
budovy úřadu. (aš)
 
Drbna

DRBNA LISTOPAD 2018.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc říjen 2018 (vp)
 plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava dalšího zasedání nově zvoleného zastupitelstva – příprava vyúčtování projektů za rok 2018, kontrola plnění rozpočtu, příprava nového rozpočtu obce na rok 2019, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, koordinace oprav majetku obce.

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2018 (ou)
Z voleb do zastupitelstva obce, které se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října 2018. vzniklo dne 31.10.2018 nové zastupitelstvo a vedení naší obce. Ve volebním období 2018 – 2020 bude pracovat v tomto složení:

Viktor Podmanický starosta obce , zastupitel
Bc.Vladimír Hovad místostarosta obce, zastupitel
Josef Šíma ml. předseda finančního výboru, zastupitel
Miroslav Čejka předseda kontrolního výboru, zastupitel
Zdenka Halounová členka finančního výboru, zastupitelka
Irena Závůrková ml. členka finančního výboru, zastupitelka
Josef Cyrus člen kontrolního výboru, zastupitel
Valášková Markéta ml. členka finančního výboru, zastupitelka
Petr Filip člen kontrolního výboru, zastupitel
Pilzová Lucie Dis členka finančního výboru

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMŮ A JINÝCH POROSTŮ
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá občany k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích pod vedením nízkého a vysokého napětí, které svoji výškou ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ. Zásah proveďte v období vegetačního klidu, tedy do 15. listopadu 2018. Více informací na úřední desce obce nebo na www.cezdistribuce.cz. Při plánování výsadby nových stromů nezapomeňte, že stromy porostou!
 

AKTUÁLNĚ
Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu frýdlantské nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko
Pro Liberecký kraj je zabezpečení zdravotní péče na Frýdlantsku jednou z priorit, proto se ve spolupráci s městem Frýdlant, Nemocnicí Frýdlant, Krajskou nemocnicí Liberec a ZZS LK dohodly na podmínkách fungování zdravotních služeb pro občany.
Mikroregionu Frýdlantsko, které jsou v Memorandu uvedeny. Jedná se o reakci na dopis, který obdržel starosta města Frýdlant o chodu Nemocnice Frýdlant od 1. 1. 2019 (zachování pouze ambulantních provozů, jednodenní péče na lůžku, následné péče, lékárny, laboratoří, rehabilitace a rentgenu), na základě tohoto dopisu uložilo zastupitelstvo města Frýdlant starostovi a místostarostovi města Frýdlant jednat s EUC a.s., Libereckým krajem a KNL a. s. o možných podmínkách převzetí společnosti, péče a smluvní ukončení nájemní smlouvy.
K jednání byla přizvána i Zdravotnická záchranná služba, jakožto poskytovatel
přednemocniční neodkladné péče, zajišťující kontinuální předání pacienta se
závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života cílovému
poskytovateli.
KNL má zájem nabýt 100 % podíl na společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o. za kupní cenu maximálně 30.000.000,- Kč. KNL hodlá garantovat organizační zajištění fungování služby LSPP+ (lékařská služba první pomoci v chirurgii a vnitřním lékařství) pro oblast Frýdlantska a dále se hodlá zavázat, že nejpozději od 1. 1. 2020 po dobu nejméně patnácti (15) let od ukončení projektu rekonstrukce Areálu budou v Areálu frýdlantské nemocnice provozovány tyto zdravotní služby:
(a) Oddělení následné péče s rehabilitačními lůžky;
(b) Specializovaná ambulantní péče
(c) LSPP+ po dobu dvacet čtyři (24) hodin s expektačními lůžky;
(d) Operativa v oborech chirurgie, gynekologie a ortopedie v rámci jednodenní
péče na lůžku;
(e) Diagnostika – RTG, SONO;
(f) Lékárna.
Město Frýdlant se hodlá zavázat k poskytnutí či zajištění finančních prostředků
na rekonstrukci areálu, a to následovně:
(a) finanční prostředky na předprojektovou a projektovou přípravu ve výši
3.300.000,- Kč;
(b) finanční prostředky na realizační fázi rekonstrukce ve výši nejméně 25.000.000,- Kč.
Liberecký kraj v součinnosti s KNL se hodlá zavázat k zajištění částky 5.000.000,-
Kč ročně na
zajištění LSPP+ ve výše uvedeném rozsahu nejméně po dobu deseti let, přičemž poskytnutí peněžních prostředků je ze strany Libereckého kraje podmíněno jeho rozpočtovými možnostmi a
participací obcí v územním obvodu členů dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko.

Předbraňák
V neděli 7. října 2018 zaplnila naší obec hasičská drobotina. Již po šestnácté se zde konal Předbraňák – soutěž v disciplínách Závodu požárnické všestrannosti. Letos se ho zúčastnilo 12 družstev starších žáků a 13 družstev mladších žáků z jedenácti sborů z Frýdlantska. Bylo slunečné a velmi teplé počasí a tak organizátoři přesunuli občerstvení a sezení z hasičárny pod nový obecní přístřešek. Hned po slavnostním nástupu se rozběhla vlastní soutěž. Pětičlenné hlídky dětí chodily od stanoviště ke stanovišti a plnily různé úkoly ze zdravovědy, požární ochrany a podobně. Ten, kdo měl nejméně trestných bodů, vyhrál. Letos to byli mladší žáci z Frýdlantu a starší žáci z Krásného Lesa. Naši starší žáci byli šestí a mladší žáci pátí a jedenáctí. Pálí nás především špatná střelba a chybovali jsme i na stanovišti požární ochrany. Tohle byla jen zkouška na „ostrý braňák“, který bude o týden později a zdá se, že se mají pertoltičáci ještě co učit. Na ceny pro vítěze získal sbor dotaci z rozpočtu Libereckého kraje.

Dvacátý výjezd v roce
Jednotka hasičů z Pertoltic si letos připsala na své konto již dvacátý výjezd. Po dlouhém letním suchu, kdy každou chvíli hořela louka, či les, přichází podzim a s ním větrné počasí, lámou se stromy, začíná se topit.
V neděli 14. října hasili naši hasiči požár travního a lesního porostu v Dolním Olříši. Plameny vzplály na polské straně hranice a díky větru se začaly šířit i na naše území. Na místo zásahu dorazilo šest jednotek včetně polské. Naše byla na místě první. Pomocí vysokotlaké vody začala krotit plameny, které již obepínaly české území v délce asi půl kilometru. Potom pomocí plovoucího čerpadla doplňovala cisterny vodou z blízkého potůčku. O tři dny později je operační středisko povolalo k požáru verandy v Arnolticích a přelom října a listopadu se nesl ve znamení brzkého vstávání. V úterý 30. října ve čtyři hodiny ráno jednotka odstraňovala spadlou lípu na hlavní silnici směrem na Habartice. Jen co stačili někteří hasiči dojít domů, už se siréna rozezněla znovu. Tentokrát spadla na silnici u Panenského rybníka jabloň. Při pádu poškodila projíždějící vůz místního občana. Dvacátý výjezd patřil k těm rychlým a nenáročným. Bylo to ve čtvrtek 1. listopadu 2018 opět velmi brzo ráno a tentokrát hořel automobil v Předláncích. Když jednotka dorazila na místo, z auta už toho moc nezbývalo a vše měla pod kontrolou domácí jednotka z Višňové. Nezbývá než doufat, že naši hasiči budou mít na dlouhou dobu klid.
Úspěchy mladých hasičů
Podzim bývá pro mladé hasiče nejnáročnější. Je pestrý na nepřebernou škálu dovedností a znalostí, které musí zvládnout, aby na soutěžích uspěli. Není to jen o stříkání hadicemi, ale musí se naučit třeba střílet ze vzduchovky, ošetřovat zraněného, zacházet s mapou a buzolou a spoustu dalšího. Na přípravu není mnoho času a letošní rok tato slova platila dvojnásob. První kolo postupové soutěže Hra Plamen – Závod požárnické všestrannosti měl proběhnout již o měsíc dříve než obvykle. Přesto naše děti, ač někdy své vedoucí nevnímají, při nácviku pobíhají všude možně, dokázaly všechno pobrat a výborné výsledky hovoří za vše.
16.9.2018 – požární útok v Dolní Řasnici – starší žáci 2. místo, mladší žáci 6. místo
23.10.2018 Závod požárnické všestrannosti Předlánce – mladší žáci B 3. místo, mladší žáci A 4. místo, starší žáci neuvěřitelné 1. místo, předběhli i favorizo-vaný Frýdlant, který pravidelně postupuje až do krajského kola
20.10.2018 – malá kopaná ve Frýdlantě – starší žáci 2. místo
21.10.2018 – Koblížkový braňák Nové Město pod Smrkem - mladší žáci A 3. místo, mladší žáci B 4. místo, starší žáci 2. místo

JEŠTĚ DOVĚTEK K NEMOCNICI
Frýdlantské nemocnici se blýská na lepší časy, do června by jí měla odkoupit krajská nemocnice neděle, 4. listopadu 2018, 15:03 Do nemocnice ve Frýdlantě by se mohli navrátit lékaři a zlepšit by se mohla i péče o pacienty. Na lepší budoucnosti nemocnice bude spolupracovat Liberecký kraj, město Frýdlant i Krajská nemocnice Liberec. Liberecký kraj chce nejpozději do konce června 2019 převzít Nemocnici Frýdlant a zajistit tak zdravotní péči pro a 25.000 obyvatel Frýdlantského výběžku. Počítá s tím Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu Frýdlantské nemocnice, které v pátek podepsali zástupci Libereckého kraje, města Frýdlant, Nemocnice Frýdlant a Krajské nemocnice Liberec, řekla vedoucí tiskového oddělení kraje Andrea Fulková. „Další jednání se přesunou do pracovních týmů, které se budou věnovat odborným otázkám. Bude následovat ocenění celé společnosti nezávislým auditorem, prověření faktického stavu společnosti, jednání se zdravotními pojišťovnami a zaměstnanci frýdlantské nemocnice,“ doplnila Andrea Fulková. Nemocnice Frýdlant patří od roku 2013 do skupiny EUC (dříve Euroclinicum) a dlouhodobě se potýká s nedostatkem lékařů. V roce 2015 kvůli tomu uzavřela lůžkové interní oddělení a přeměnila ho na lůžka následné péče. Od dubna 2016 přestala v nemocnici fungovat akutní interní ambulance a od letošního července nezajišťuje ani pohotovostní službu. Ještě před pěti lety mělo zařízení 126 lůžek, dnes jich zůstává 80, z toho 35 je akutních a 45 následné péče. „Jsme rádi, že se pro zaměstnance nemocnice našlo řešení zajišťující jejich perspektivu. Vítáme zejména, že se areál nemocnice dočká nutné rekonstrukce, protože město jako vlastník objektu i Liberecký kraj do něj budou investovat. To současný nájemní vztah neumožňoval,“ uvedl pro jednatel Nemocnice Frýdlant Jiří Madar. Memorandum počítá s převzetím frýdlantské nemocnice Krajskou nemocnicí Liberec maximálně za 30 milionů korun. Kupní cena by měla být rozložena do tří let a její skutečnou výši určí nezávislý auditor. V případě převzetí by liberecká nemocnice měla ve Frýdlantu zajistit lékařskou službu první pomoci v chirurgii, na interně a gynekologii. Frýdlant jako vlastník areálu se v memorandu zavázal investovat přes tři miliony korun do přípravy rekonstrukce areálu a dalších nejméně 25 milionů do úprav. Liberecký kraj by měl přidávat pět milionů ročně nejméně po dobu deseti let na úhradu zvýšených nákladů v souvislosti s celodenním provozem. Podle hejtmana Martina Půty to je částka, jakou by bylo nutné vynaložit na zajištění třetí výjezdové posádky, kdyby v nemocnici akutní péče nebyla. Na financování služby by se podle memoranda měly podílet také obce Frýdlantska. Napsal(a) ČTK

Ještě fotem ke Vzpomínkové akci - Přepadení Finančního úřadu
v Habarticích, konané dne 22.9.2017.
Drbna

DRBNA SRPEN - ŘÍJEN 2018.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci říjnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY
Děvčata a chlapci, vážení rodiče, u příležitosti zahájení školního roku 2018/2019, mi dovolte, abych také já mohl popřát vše nejlepší a vyslovil přesvědčení, že tento nový školní rok bude minimálně stejně úspěšný jako ten minulý, že všechny stanovené cíle a sny budou splněny. Bude k tomu potřeba spolupráce všech – žáků, učitelů i rodičů. Držím vám všem palce. Zejména těm, pro které bude tento školní rok závěrečný a budou se během něj rozhodovat, co a jak dál.
Viktor Podmanický starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
S ohledem na končící volební období, bych rád i tímto způsobem poděkoval za spolupráci členům zastupitelstva obce i členům výborů zastupitelstva, kteří se na řízení obce aktivně podíleli. Nešlo vše vždy úplně tak, jak jsme si představovali, ale jsem přesvědčen, že jsme společně vždy našli mnohokrát řešení, které bylo ku prospěchu celé obce.
K uspokojení všech vašich potřeb, by bylo nutné mít k dispozici nemalé finanční prostředky.
I když to nadále nebude jednoduché a není možné zavděčit se představě všech lidí, věřím v to, že vedení obce, které vzejde z nadcházejících voleb, bude dále pokračovat v započatém trendu. Že bude mít i nadále zájem i snahu, uspokojit co možná nejvíce Vašich požadavků. V komunální politice je to hlavně o lidech. O lidech, které znáte, a o kterých víte, jestli něco udělali – dělají pro obec, nebo se jen tzv. vezou, či umí jen kritizovat. V našem zastupitelstvu i dalších obecních orgánech byli z valné většiny vždy lidé lidé, kteří pracovali společně, bez předsudků a i když zastupitelé byli z více kandidátek, podařilo se vytvořit tým lidí, kde každý podle svých možností i schopností, pracoval s plným nasazením.
Poděkování od vedení obce patří též všem těm, kteří se podíleli na oživení společenského a kulturního dění v naší obci, či se věnovali práci s mládeží.
Viktor Podmanický starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc červenec 2018 (vp)
 plnění úkolů vyplývajících ze zasedání zastupitelstva, příprava dalšího zasedání nového zastupitelstva – příprava vyúčtování projektů za rok 2018, kontrola plnění rozpočtu, příprava podkladů pro řešení pohledávek vůči obci, práce na tvorbě pozemkových úprav, kontrola plnění usnesení zastupitelstva, koordinace oprav majetku obce, realizace výstavby přístřešku pro konání společenských akcí, příprava společenské akce a oslav hasičského sboru.

OTÁZKY a ODPOVĚDI (vp)
1.) Dotazuji se na vzniklou bariéru u rybníka? Je to projekt obce, kolik to tak stojí?

Děkujeme za dotaz. U Panenského rybníka vzniká pevná bariéra, pro záchranu živočichů. Odpovědné orgány usoudily, že tato varianta bude úspornější a rozumnější, než každoroční budování zábran. Obec Pertoltice nemá povědomost, na kolik toto opatření přijde, neboť se tohoto projektu nijak nezúčastňuje. Ale levná záležitost to jistě nebude.

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2018 (ou)
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018. Volební okrsek je stanoven pro celé území obce pouze jeden. Sídlo má v budově obecního úřadu, Dolní Pertoltice č.p. 59. Občané budou volit opět devět zastupitelů. Volební místnost se nachází pro předmětné volby opět v přízemí objektu obecního úřadu. Tak jak jste zvyklí.

Termín: Volby do Zastupitelstva obce Pertoltice se uskuteční:
v pátek dne 05.10.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 06.10.2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin


- Občané, kterým zdravotní stav nedovolí jít k volbám, mohou také volit. Stačí nahlásit jméno a bydliště voliče na Obecní úřad Pertoltice, nebo přímo okrskové volební komisi. Druhý den voleb navštíví tyto občany členové volební komise a umožní jim volit do mobilní volební urny.
- V naší obci byla pro volby do obecního zastupitelstva podána pouze jedna kandidátka.

- O Vaši přízeň a hlas se budou ucházet tito kandidáti:
Kandidáti do zastupitelstva obce za SNK, pro volby 2018 - 2022

Viktor Podmanický, Bc. Vladimír Hovad, Josef Šíma ml., Miroslav Čejka, Zdenka Halounová, Irena Závůrková ml., Josef Cyrus, Markéta Valášková ml. a Petr Filip.

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ STROMŮ A JINÝCH POROSTŮ
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá občany k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích pod vedením nízkého a vysokého napětí, které svoji výškou ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ. Zásah proveďte v období vegetačního klidu, tedy do 15. listopadu 2018. Více informací na úřední desce obce nebo na www.cezdistribuce.cz. Při plánování výsadby nových stromů nezapomeňte, že stromy porostou!

Vypalování porostů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f) tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Heřmanické šedesátkování
S prvním zářím začaly mladým hasičům podzimní soutěže. Mladší a starší žáci změřili své síly nejprve v disciplíně 60 metrů překážek v Heřmanicích. Konala se 1. září. Celý den propršelo, ale dětem to nevadilo. Klidně běhaly venku a to nejen v době, kdy měly plnit disciplínu. Tentokrát nešlo o soutěž družstev, nýbrž každý běhal sám za sebe. Měly překonat bariéru, potom lávku a nakonec pospojovat a natáhnout hadice. Ze dvou pokusů se počítal ten lepší. Ač jsme, díky nedostatku času na trénink, nepočítali s medailovým umístěním, pár pohárů jsme si přivezli.
Výsledky: mladší dívky – Aneta Odehnalová 2. místo
Daniela Höflerová – 5. místo
Aneta Havlová 9. místo
Anna Horáčková 13. místo
Alexandra Himmelová 16. místo
mladší chlapci – Aleš Čepelík – 1. místo
Lukáš Červeňak – 5. místo
Ladislav Šorm – 14. místo
starší dívky – Denisa Severýnová – 9. místo
Eliška Čepelíková – 10. místo
starší chlapci – Tomáš Höfler – 3. místo

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Pertoltice a Obecní úřad Pertoltice Vás zvou v sobotu 8. září 2018 na fotbalové hřiště. Celý den zde budou probíhat oslavy 140 let od založení sboru a loučení s létem. Program začne v 9:00 hodin hasičskou okrskovou soutěží. O trofeje budou bojovat děti, ženy, muži a veteráni z okrsku Višňová. Krom požárního sportu uvidíte také disciplínu útok z agregátu, která se hodně podobá ostrému zásahu. Soutěž je realizována za finanční podpory Libereckého kraje. Po slavnostním zakončení soutěže naváže od 15:00 hodin loučení s létem. Připraveno je spousta atrakcí nejen pro děti, jako jsou skákací hrad, soutěže o ceny, ukázka výcviku služebních psů, chybět nebudou ani modely letadel v akci a další lákadla. Celý den nám zpříjemní hudební doprovod od pana Mazánka a od 19:00 si můžete vychutnat kapelu Funny Grass – Bluegrass, Country, Irish music. Oficiální program bude zakončen ve 22:00 hodin ohňostrojem. Slavit se však bude mnohem déle.

Hoří a hoří
Letošní léto bylo velmi teplé a celé Čechy zasáhlo extrémní sucho. Pocítila to také naše zásahová jednotka. Obvykle vyjíždí k zásahu dvanáctkrát až patnáctkrát do roka, na konci letošního srpna si připsala již šestnáctý výjezd. Jenom v srpnu to bylo sedmkrát. Osmého srpna shořel stoh z balíků slámy v Dolním Olříši. Hned druhý den hasiči odstraňovali strom z hlavní silnice u Pannenského rybníka, který díky suchu neudržel váhu ovoce. Následoval požár lesa v Nových Pertolticích 15. srpna, poté požár louky na Horní Bulovce 22. srpna a o den později se rozhořela louka v Arnolticích. Dne 28. srpna byl naší jednotce krátce po jedné hodině v noci ohlášen požár bývalé hasičské zbrojnice na Andělce. Hasiči vyjeli téměř okamžitě v počtu sedm členů. Na místě už byla jednotka z Višňové a Frýdlantu. Naši hasiči hasili oheň jedním proudem C a vysokotlakým proudem. Dva hasiči byli připraveni pro zásah v dýchací technice. Když cisternám začala docházet voda, dostali za úkol posílit dopravu vody z nedaleké požární nádrže. Hadicovým vedením tlačili pomocí cisterny vodu na požářiště. Požár zničil autodílnu, která se nacházela v objektu včetně dvou traktorů a osobního automobilu. Později bylo ještě nutné částečně strhnout věž, protože hrozila zhroucením. Série požárů byla ukončena 30. srpna požárem strniště v Habarticích. Snad déšť, který přišel minulé dny, přinese našich hasičům trochu oddychu.

Centrum 1407 je téměř hotové, sloužit začne na podzim
Téměř u konce je v současné době rekonstrukce objektu bývalé galanterie v ulici Míru naproti městského muzeu Špitálek. Objekt, který prochází už několik měsíců obnovou, dostal název podle svého popisného čísla Centrum 1407. Už na podzim se stane centrem sociálních služeb v regionu.
Objekt, poničený v roce 2010 povodní, prošel kompletní rekonstrukcí. „V současné době už máme všechny velké opravy a úpravy hotové, pracuje se tak na menších věcech. Dokončují se malby a nátěry v interiérech, instalují se dveře, výlohy, světla, zásuvky, pokládají se podlahové krytiny, dolaďuje se vzduchotechnika. Až budou tyto práce skončené, dojde na stěhování nábytku a instalování počítačového vybavení,“ říká vedoucí investičního odboru Bc. Zdena Ubiasová.
Pracuje se ale nejen v interiéru, ale také v okolí budovy. Dělníci pokládají dlažbu, dojde i na terénní úpravy a osazení zeleně či poslední úpravy okolí bezbariérového výtahu.
Kompletně hotová bude rekonstrukce Centra 1407 do konce září. „Na přelomu října a listopadu proběhne jeho kolaudace a v průběhu listopadu se začnou do Centra 1407 stěhovat první provozovatelé sociálních služeb. Počítáme tedy, že první klienti budou moci jejich služeb využít už v listopadu,“ doplňuje starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.
Rekonstrukcí objektu získá Frýdlant ideální zázemí pro celkem 6 poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, zvýší se tím kvalita a rozsah sociálních služeb v regionu. Pět z poskytovatelů je až dosud umístěno v jiných objektech města, jeden bude nový. Působit zde bude například Člověk v tísni, Fokus, Most k naději, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb nebo Diakonie ČCE - klub Cajk. Budou zde mít dokonalé zázemí pro osm druhů služeb, určených různým cílovým skupinám, tři služby přitom budou ve Frýdlantě poskytovány nově. ( převzato z webu Města Frýdlant)
Drbna

DRBNA ČERVENEC 2018.

Drbnu s obrázky, ve formátu PDF, naleznete zde 201511041801_drbnaodkaz


 
 
 

Dolní Pertoltice č.p. 59, 463 73 Habartice

ou_pertoltice@volny.cz
www.obecpertoltice.cz

Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,
nastal čas prázdnin, výletů a vytoužených dovolených. A my se můžeme o to více těšit na letní zážitky, ať už spojené s cestováním, či s prázdninovým lenošením, prostě takové, jaké má kdo rád. Já věřím, že léto využijete nejen k relaxaci, ale i k činnostem a pozitivním změnám, které vám přinesou radost i po prázdninách a dovolených. Odpočinek, relaxace u vody,u moře, v lese či na horách jsou vyzkoušenými prostředky, jak se zbavit únavy a stresů běžného života. Příjemně strávený čas s rodinou, s přáteli nám pomůže zapomenout na každodenní starosti. Místo odpočinku mnohdy volíme mimo své bydliště proto, abychom navštívili a poznali zajímavé oblasti u nás i v zahraničí. Při cestování vám přeji příjemnou cestu i šťastný návrat.V létě platí nepříjemná úměra, že čas utíká rychleji než v zimě, přestože dny jsou delší. A o dovolené to platí minimálně trojnásob. Proto vám přeji, ať váš prázdninový čas kráčí v pomalém tempu, abyste ho mohli vnímat a užívat naplno.
Milí spoluobčané, přeji vám všem léto nejen plné slunce, ale hlavně takové, jaké má podle vás být.
Viktor Podmanický starosta obce

O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc červen 2018
zpracování podkladů pro zasedání OZ a výborů, problematika GDPR, školení zaměstnanců oú, příprava akce -Výstavba přístřešku pro konání společenských akcí v Dolních Pertolticích, sekání ploch, zabezpečení svozu odpadu, kontrola plnění rozpočtu, příprava jednání výborů zastupitelstva, příprava podkladů pro akce na rok 2019, příprava podkladů pro vyúčtování záloh na služby v č.p.193,

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKU na katastru obce

V souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, jsou vlastníci pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, či zvířat. Vlastníci pozemků jsou povinni sekat pozemky 2x ročně. Doba první i druhé seče není určena - obvykle se provádí první seč do 30.6. a druhá do 30.9., daného kalendářního roku.
V případě nárůstu stížností na neposekané pozemky, zašle obecní úřad, vlastníkům těchto neposečených pozemků výzvu k posečení pozemků a likvidaci plevelů a následné pravidelné údržbě. Vlastníky v této výzvě též upozorní, že pokud nebude zjednána náprava a v následujících letech nebude zajištěno posečení a pravidelná údržba pozemků, bude s jednotlivými vlastníky a uživateli pozemků zahájeno správní řízení o uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč podle § 79b odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - fyzické osoby a podle § 79f odst. 1 písm. a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči - právnické osoby, kde je sankce do 500 000,- Kč.

( Fotem z jednání dozorčí rady FVS,a.s.)
Důležité informace k lékařské pohotovosti od 1. 7. 2018
Lékařská pohotovost zůstává na Frýdlantsku i nadále. Od 1. července 2018 jí zajišťují praktičtí lékaři a specialisté z Frýdlantska a lékaři Krajské nemocnice Liberec, a.s. Liberecká nemocnice bude také provoz pohotovosti zaštiťovat.

„Pohotovost bude od 1. 7. 2018 fungovat v prostorách současné plicní ambulance ve Fügnerově ulici ve Frýdlantu, která je v bezprostřední blízkosti nejen frýdlantské nemocnice, kam byli lidé na pohotovost zvyklí jezdit, ale také hned vedle stanoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Takže její pozice je ideální,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Ordinační hodiny lékařské pohotovosti ve Frýdlantu od 1. 7. 2018 jsou:
Pondělí až čtvrtek 18 – 21 hod
Pátek 17 – 21 hod
Sobota, neděle a svátky 9 – 18 hod

Kritickou situaci kolem zajištění lékařské pohotovosti pro Frýdlantsko začalo město Frýdlant řešit koncem května, kdy dostalo od nemocnice Frýdlant oznámení o nedostatku lékařů, kvůli kterému bylo provozování pohotovosti ohroženo. „Ihned jsme začali hledat možná řešení této krize. Oslovili jsme praktické lékaře regionu, zda by nebyli ochotni pohotovost sloužit vlastními silami. Jsem nesmírně rád, že se k této odpovědnosti společně s dalšími specialisty z Frýdlantska přihlásili, byť pod podmínkou, že pohotovost nebude provozována ani v prostorách nemocnice ve Frýdlantu ani pod hlavičkou jejího provozovatele, zdravotnické skupiny EUC. Proto jsem ve spolupráci s Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. hledali jiný prostor,“ vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Jako nejvhodnějším se nakonec ukázala plicní ambulance ve Fügnerově ulici.

Lékaři, kteří budou ve Frýdlantu od července pohotovost sloužit, tak budou mít k dispozici ordinaci vybavenou potřebným zařízením, které je pro zařízení tohoto typu obvyklé. Budou moci využívat přístroje na stanovení zánětu – CRP, EKG, tlakoměr, fonendoskop a podobně. Pohotovost je určena lidem, které postihne náhlá změna jejich zdravotního stavu. Například dojde k rychlému zhoršení dlouhodobého astmatu, náhlé bolesti (např. krční páteře), náhlému onemocnění (např. angína, zánět močových cest, alergická reakce). „Na pohotovost však nepatří pacient například s třítýdenními bolestmi zad, takové potíže je nutné řešit ve všední den u jeho registrujícího praktického lékaře,“ podotýká MUDr. Šárka Pokorná, která bude pohotovost ve Frýdlantu také sloužit a na jejím zachování ve Frýdlantském výběžku má lví podíl. A doplňuje další důležité informace. „Pohotovost je zde především pro prvotní vyšetření, kdy lékař má za úkol rozhodnout, jestli se jedná o život nebo zdraví ohrožující stav, jenž vyžaduje okamžité vyšetření specialistou v nemocnici ve spolupráci ze záchrannou službou, nebo stav, který lze řešit postupně ambulantní cestou. Dále na pohotovosti může lékař zahájit ambulantní léčbu, třeba u akutního infekčního onemocnění předepsat antibiotika, podat a předepsat léky proti bolesti,“ doplňuje lékařka.
Důležitou informací pro pacienty je fakt, že na pohotovosti nebudou ošetřováni lidé zranění a po úrazech, protože se nejedná o chirurgickou ambulanci, ačkoli mezi sloužícími lékaři budou i chirurgové. „Zranění pacienti budou i nadále ošetřováni v Nemocnici Frýdlant s.r.o., kde bude dle slov jejího ředitele MUDr. Madara provozovaná chirurgická ambulance v nepřetržitém režimu,“ dodává Šárka Pokorná.
Pro pacienty v ohrožení života nadále platí, že je nutné přivolat si okamžitou pomoc na telefonním čísle 155 – tedy přivolat zdravotnickou záchrannou službu.

Josef Reiniš
Dolní Pertoltice 194
46373 Pertoltice
tel: +420776823833
E-mail: autonasrot@seznam.cz
www.autonasrot.cz

Veřejné záchody na autobusovém nádraží ve Frýdlantě jsou otevřené
Nové veřejné záchodky otevřelo v prostoru autobusového nádraží v Nádražní ulici město Frýdlant. Zareagovalo tím na žádosti občanů města a cestujících, kteří autobusové dopravy využívají.
„Autobusové nádraží u obchodního domu Tesco je dopravním uzlem pro celé Frýdlantsko. Denně tudy projdou stovky lidí a toalety tady opravdu chyběly,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, z jehož iniciativy veřejné záchody na nádraží vznikly. „Ve městě sice už jedny veřejné toalety jsou, nicméně pro cestující autobusy jsou daleko. Při přestupu na jednotlivé linky není tolik času, aby si lidé mohli dojít až do Kostelní ulice,“ doplňuje.
Veřejné záchodky vznikly v prvním patře budovy, ve které sídlí ČSAD Liberec a která patří Městu Frýdlant. „Jde o toalety stejného typu, jako jsou toalety v Kostelní ulici. Tedy s obsluhou,“ doplňuje místostarosta Stodůlka.
Provozní doba veřejných záchodků je od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hodin. V sobotu a neděli jsou uzavřeny. Jejich provoz je zpoplatněn.
Věříme, že se touto službou opět zvýší komfort cestujících a koneckonců i ostatních občanů, protože v okolí autobusového nádraží se nacházejí hned tři velké obchody a pohyb obyvatel je tu opravdu velký,“ uzavírá Jiří Stodůlka. ( převzato Město Frýdlant )

Mladí hasiči zakončovali sezónu ve Frýdlantě
Stejně jako pomalu končí školní rok, končí mladým hasičům i tento ročník soutěží. Zakončili jsme ho celoročním vyhodnocením na obvodovém kole Hry Plamen ve Frýdlantě 19. května 2018. Posledními disciplínami, které nám ještě zbývaly splnit, byla štafeta 4x60 metrů, štafeta dvojic a požární útok. Hodnotily se také kroniky. Ty jsou dokladem celoroční práce s dětmi a musí v nich být zapsány povinné body, jako jsou návštěvy kulturních akcí, soutěže, plnění odznaků odbornosti, tábory a podobně. Starší žáci měli po předchozích kolech těžší pozici. V branném závodu skončili na sedmém místě a v disciplínách CTIF (přepočítáno na náš obvod) na pátém místě. Dnešní štafety se jim povedlo zaběhnout bez trestných bodů. Mezi jedenácti družstvy si drželi zlatý střed. Útok i přes slušný čas 46 sekund byl až sedmý, tak jsme neočekávali žádný zázrak, přesto nakonec obsadili krásné páté místo. Mladší žáci na tom byli maličko lépe. Branný závod měli čtvrtý. Štafeta 4x60 metrů se běhala člunkově na cvičišti pod zámkem a skončili v ní třetí. I druhá štafeta dvojic nedopadla špatně. Báli jsme se útoku. Naše mrňata do terčů stříkala teprve podruhé, ale vše se podařilo. Dokončili útok s druhým nejlepším časem 45 sekund. Mysleli jsme si na optimistické třetí místo. Startovalo 10 družstev mladších žáků. Pořadím nakonec hodně zamíchaly kroniky. Nejedno družstvo nemělo splněny všechny předepsané okruhy činnosti, a proto jsme překvapivě poskočili až na 2. příčku. To znamenalo postup do okresního kola. Úžasný úspěch! Na vyhodnocení naše děti převzaly Čestná uznání okresu Liberec za modely hasičských aut, které poslaly do soutěže Požární ochrana očima dětí.
Okresní kolo proběhlo o čtrnáct dní později 2. června 2018 opět ve Frýdlantě. Štafeta 4x60 metrů se tentokrát běhala na městském stadionu. Potom se přejíždělo na cvičiště pod zámek na štafetu dvojic a útoky. Štafeta 4x60 je velmi obávanou disciplínou, jakákoliv chyba v ní znamená neplatný pokus. Děti se musí orientovat ve změti čar ohraničujících rozběhové a předávací území. Nezalekli jsme se toho a bez chyby si doběhli pro třetí místo. Také štafetu dvojic jsme zaběhli ve třetím nejlepším čase a bez trestných bodů. Už zbýval jenom požární útok. Proudaři pospojovali hadice bleskově a už už odtahovali rozdělovač ze základny, ale Eliška Čepelíková zkušeným okem zhodnotila, že na „béčkových“ hadicích bude včas hotovo a vyrazila s rozdělovačem za nimi. Terče byly nastříkány velmi rychle. Zlepšili jsme se oproti obvodovému kolu o 10 sekund a dosáhli času 35:44. Všem ostatním se však také dařilo a proto byl náš útok až pátý. Protože při rovnosti bodů rozhoduje pořadí v útoku, obsadili jsme celkové 4. místo. Na medailovou pozici nám chyběla jedna sekunda. Přesto je to výborný výsledek! Višňová, která postoupila s námi z prvního místa, byla šestá.
V okresním kole nás reprezentovali: Aleš Čepelík, Eliška Čepelíková, Aneta Havlová,Alexandra Himmelová, Anička Horáčková, Daniela Hőflerová, Leo Stříbrný, Ladislav Šorm, Irenka a Verunka Polákovi a Týna Závůrková.
Také dorostenci ukončovali sezónu a to na okresním kole 26. května ve Frýdlantě. Růženka Valášková se zúčastnit nemohla a tak závodili jen Tomáš Prchal a Filip Lacina. Organizace soutěže byla zprvu chaotická. Ještě před startem druhé disciplíny jsme nevěděli, kolik závodníků ve které kategorii běží a jaká máme startovní čísla. Nejprve kluci psali test z požární ochrany. Museli vybrat odpovědi na 15 otázek ze zdravovědy, prevence, strojní služby a podobně. Tomášovi se povedlo udělat pět chyb a Filipovi tři. Byli tam však i horší výsledky. Pak šli na dvojboj, což obnáší proskočit oknem a přenést minimax na určitou vzdálenost. Tuto disciplínu zvládli bez penalizace. Na závěr je čekaly „stovky“ – štafeta s bariérou, lávkou a hadičkami. Tomáš trochu bojoval s bariérou, ale v druhém pokusu už ji přeskočil napoprvé a zbytek trati zvládl velmi rychle. Filip byl ve stovkách čtvrtý. V celkovém hodnocení byl tedy Tomáš v kategorii mladší dorostenci osmý a Filip v kategorii střední dorostenci pátý. Přímo postoupili do krajského kola první tři závodníci. Okres Jablonec však nemá žádné dorostence jednotlivce, proto mohl Liberec poslat do kraje další tři závodníky. Postoupil tedy i Filip, a protože některým z mladších dorostenců chyběl podzimní branný závod, postoupil nakonec i Tomáš. Krajské kolo proběhlo v neděli 10. červana 2018 v Jablonci. Tady už našich vesnickým klukům natrénovaní borci jasně ukázali záda. Navíc se nám opět nepovedli testy a tak Filip obsadil jedenácté místo a Tomáš osmé. Přesto je to pro nás obrovská zkušenost zakusit atmosféru krajského kola.

Kácení Máje
V sobotu 2. června 2018 večer jsme pokáceli Májku. Na autobusové zastávce se sešlo téměř třicet diváků. Stopli jsme si kluky od děvčat z Pertoltic a nepustili je, dokud jako jediní přítomní svobodní pánové Májaku dle tradice nepokáceli. Do rytmu jim hrála živá kapela písničku se slovy: „V Pertolticích na malém vršíčku…“ Májka padla k zemi raz dva. Špice se při pádu ulomila a tak bylo méně řezání. Junáci pak hodili kmen na ramena a odnesli jej k hasičské zbrojnici. Na děti zbyla březová špička. Na fotbalovém hřišti se už grilovala kuřátka a pekly buřtíky. Večer se nesl v příjemném duchu. Protože nás bylo jen pár, pojali jsme to jako takovou malou sousedskou grilovačku - poklábosili a pojedli. Kapela vyhrávala jednu pecku za druhou. A téměř v plném počtu jsme zůstali sedět až do půlnoci. První odjížděla kapela. I oni byli spokojení, že si pěkně zahráli.

Mladí hasiči excelovali v Dolní Řasnici
V neděli 10. června 2018 odjeli mladí hasiči do Dolní Řasnice bojovat o medaile v požárním útoku. S sebou jsme vzali i ty nejmenší děti předškolního věku takzvanou přípravku. I oni museli spojit klasické dětské hadice a pomocí vody zdolat terče. Jediné ulehčení pro ně bylo, že stříkali jen na barely, nikoliv do nástřikových terčů jako mladší a starší žáci. Naše děti byly báječné. Všechno profesionálně zapojili. Dospělácký dohled nebyl téměř potřeba. Terče shodili v nejlepším čase a získali medaile a plyšáky za první místo. Také mladší žáci předvedli perfektní útok. Obsadili první místo mezi devíti týmy. Stále se potvrzuje, že postup do okresního kola, o kterém jsme psali výše, nebyl náhodou! Ani starší žáci se nenechali zahanbit. Svůj útok dokončili v čase kolem 40 sekund. Pár družstev je však přeskočilo a oni skončili na nepopulárním bramborovém 4. místě bez medaile.

POZOR! Uzavírka v Krásné Studánce a výluka na žel. tratích 037 a 038
Vážení cestující, z důvodu stavebních prací a uzavírek v ul. Hejnická v Krásné Studánce (v Liberci) je nutné ve veřejné dopravě přijmout následující opatření:
Od 1. července do odvolání (cca do konce července) budou na linkách 71, 72, 640, 641, 645, 659 a 669 v platnosti výlukové jízdní řády.
Pozn.: Výlukové jízdní řády budou v platnosti již od 1. července z důvodu koordinace dopravních opatření s uzavírkou v ul. České mládeže. Od počátku července navíc budou v Krásné Studánce probíhat částečné uzavírky.

Od 8. do 27. července budou v platnosti výlukové jízdní řády na vlakových linkách L6, L61 a L62 (tratě 037 a 038) a na autobusových linkách 650, 651 a 652. Na lince L61 mezi Frýdlantem v Čechách a Jindřichovicemi pod Smrkem potrvá výluka na železniční trati až do 30. července.

 


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (252 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (243 hl.)
 
NE (263 hl.)
 
NEVÍM (170 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 928
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz