Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nabídku knih z obecní knihovny
  Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
 • Odkaz pro registrované členy.
  Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
 • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Mezinárodní setkání 2009 - 20
Mezinárodní setkání 2009
zobrazení: 2533
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 5 (z celkem 1415 nalezených)

Aktuality

1. rychlokurs ovládání PC

SNK Pertoltice  

ve spolupráci s Obecním úřadem Pertoltice a občany obce

pořádá

 

 
  I. Rychlokurz v ovládání počítače

 

 


 

  

Akce se bude konat v rámci hodin Místní knihovny v Pertolticích pro veřejnost vždy v sobotu od 8.00 – 12.30 hod v budově nové hasičské zbrojnice od března do konce roku 2008.

 Seznámení s počítačovou i další technikou, je určeno zejména pro zájemce z řad našich seniorů a dříve narozených občanů, ale přijít mohou i ti mladší.

 Odborné vedení je zajištěno formou odborníků na techniku z řad našich občanů, kteří svolili se stát načas lektory.

Plánovaný rozsah podle zájmu  – Mobilní telefon –SMS, osobní počítač, počítačové sestavy, internet a přenos dat, e-mail, tvorba tabulky a práce v programu Excel a Word. Digitalizace televizního vysílání.

                                 

 

 

Těšíme se na velkou účast na této akci 

 

 

 
 

 

 

 

 


Za Obecní úřad Pertoltice:

                                                                             

Za SNK Pertoltice:
Aktuality

OZNÁMENÍ O způsobu bezhotovostních plateb poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu(příp. i za psa)

Vážené občanky, občané, majitelé objektů,
dovolujeme si Vás upozornit na možnost bezhotovostních plateb. Pro převody z Vašich účtů prosím použijte účet č. 18521461/0100 případně  986048309/0800.
Jako variabilní symbol použijte číslo domu.(např 59)
Pro přesnější identifikaci platby prosím použijte jako specifický symbol rok narození
(v případě plateb za víc osob všechny roky narození) (např 1952, či 5248828099)
Máte-li možnost přidat k příkazu text napište přímo jména plátce, či plátců a  doplnění, že se jedná o poplatek za TKO či TKO+PES


V Pertolticích dne 3.1.2008 
Aktuality

ZPRÁVA O SITUACI OBCE za první rok volebního období 2006-2010

Po již mnohokrát popsaném výchozím stavu obce na podzim v roce 2006, předkládáme Vám nyní výsledky činnosti správy obce, orgánů obce a také našich občanů za období do 31.10. 2007.
Tato zpráva zahrnuje veškeré oblasti a činnosti, které se na území obce v daném období sledovaly.
Vývoj ekonomických ukazatelů – finanční stav obce, plnění  rozpočtu, nakládání s majetkem obce.
 

1.      Stav účtů obce Pertoltice – 2006 - 2007
2.      Plnění závazků z roku 2006
3.      Plnění rozpočtu roku 2007
4.      Stav pohledávek a závazků ve sledovaném období
5.      Prodeje majetku- výpis stavu, hodnocení
6.      Vývoj v dotačních titulech
7.      Celkové hospodaření samosprávného celku za sledované období
8.      Popis činnosti obecních orgánů a práce občanů
 

1.  Stav obecních financí na účtech ke dni  01.11.2006  a  ke dni 01.11.2007

Poř. číslo

Typ účtu a bankovní ústav

Stav na účtu ke dni rozvahy

01.11.2006                01.11.2007

1.

Běžný účet KB

      93.970,00

35 404,00

2.

Běžný účet ČS

     -33.519,00

39 675,00

3.

Podúčet úvěrový č.p.193 ČS

       2.000,00

42 134,00

4.

Pokladna obec hotovost

       5.000,00

6 000,00

5.

Jiné zdroje FRB

     23.593,30

35 366,00

6.

Úvěrový účet obce ČS č.1

  -236.000,00

-126 200,00

7.

Úvěrový účet obce ČS č.2

            0,00

0,00

  C E L K E M

          -144 955,70

+ 32.379

 

 2. Stav plnění závazků obce přejatých ke dni 01.11.2006

Poř. číslo

Typ závazku-přejatých k1.11.

Částka

2006

Částka

2007

 1.

Odstupné odstupujícímu starostovi

    203.000,00

                 0,00

 2.

Dluh- pracovník p. Mlejnek                 

      80.000,00

         20 000,00

 3.

Půjčka od fyzické osoby

    750.000,00

      750 000,00

 4.

Doúčtování  podílu územního plánu

      52.657,00

           0,00

 5.

Běžné faktury obce

    764.645,00

                  0,00

 6.

Vyčerpaný účet dotační na běž.spot.

    117.997,00        

0,00

 7.

Vyčerpaný úvěr na běžnou spotřebu

      80.000,00

            0,00

 8.

Dozor,inženýring na stavbě č.p.193

U                  0,00

0,00

 9. a)

Úvěr na dokončení stavby

 3.050.000,00

3 050 000,00

 9. b)

Úroky a poplatky za úvěr na byty

U    2 164 819,30

2 164 819,30

10.

Splátka do FRB ministerstvo

    232.386,00

200 846,00

11.

Vlastní podíl obce na stavbě č.p. 193

U       648.000,00

       618 000,00

12.

Dluh za provedené práce pro obec

      65.000,00

20 000,00

13.

Jiné- dluh vůči statutárnímu zástupci

0,00                

         0,00

14.

Nepodložená faktura Keller faktury

U         30 000,00

            0,00

15.

Anuitní částka  čerpání úvěru -kauce

U         45 000,00

0,00

16.

Běžný úvěr- spotřeba

U       236 000,00

126 200,00

C E L K E M 

U  8 519 504,30 6 949 865,30

 V tabulce k bodu 2 jsou znakem „U“ označeny opravné položky, protože během období je bylo možno upřesnit na základě relevantních informací a podkladů. Snížení dluhu z roku 2006 za první rok činí 1 569 639,00 Kč.

 3. Plnění rozpočtu 2007

Bylo provedena jedna  rozpočtová změna - opatření. V celku se plní rozpočet dle nastavených kriterií. V příloze tohoto dokumentu je i přehled FIN 12, zpracovaný ke dni 31.10.2007. Celkově se dá říct, že došlo k nadhodnocení příjmů, ale na druhé straně oproti minulým letům k poklesu spotřeby – tedy výdajů.Úpravy v rozpočtu byly provedeny na základě přijatých dotací.

 4.a)  Stav a výhled pohledávek povinných osob vůči obci

Stav pohledávek a závazků obce k 1.11.2007 :
Pohledávky:
Poplatky za psy:                                        0,00 Kč
Poplatky za TKO                              14 148,00 Kč
Pohledávka nájemné hostinec          47 000,00 Kč
Pohledávka přístřeší                         12 000,00 Kč
Jiné pohledávky                                  2 500,00 Kč                                                      

CELKEM                                     75 648,00  Kč

 Pohledávky jsou již, nebo budou řešeny v nejbližší dobou exekutorem, podána žádost na soudní platební výměr u pohledávky na nájemné restaurace. Běží dále i úroky a penále.

 4. b)  Celkový stav a výhled závazků obce Pertoltice

a) Běžné faktury                                                   55 000,00 Kč                                     
b) Financování dotací vlastní podíl byty          618 000,00 Kč   ( škola Maryško,vlastní podíl,přípojka)    
c) Závazky vůči zaměstnancům                          42 422,00 Kč   (starosta plat)             
d) Závazky k fyzickým osobám                         770 000,00-Kč   750 000,-( Šeda ) a  20.000,- (Mlejnek)
e) Závazek banka ČS a.s. úvěr+úroky           5 215 000,00 Kč    škola byty
f)  Závazky úvěrového charakteru                               0,00 Kč
g) Závazek úvěr běžné spotřeby ČS a.s.           126 200,00 Kč    běžné provozní výdaje
h) Závazek úvěru na Fond rozvoje obce           200 846,00 Kč   fond na půjčky občanům
ch) Další závazky                                                  20 000,00 Kč    úhrada prací obec  
 

Závazky obce celkem                            7 047 468 ,00 Kč

 

   5. Prodej majetku obce uskutečněný ve sledovaném období

Podle jednotlivých kategorizací naleznete přehled v tabulce č.3  Obecní zastupitelstvo přistoupilo k prodeji pouze v případě jasné nepotřebnosti prodávaného majetku a v několika případech s ohledem na nutnost řešit vzniklou situaci kolem finančních prostředků obce. Veškeré takto získané prostředky byly použity zčásti na umořování dlužných částek a nákup techniky pro hasičský sbor. Na jiný účel nebyly prostředky použity, přesně v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Poř. Datum,

             

Druh prodeje Částka do rozpočtu obce

 

1.   Pozemková parcela Morovi 15 548,00
2.   Pozemková parcela Verdickt 35 000,00
3.   Pozemková parcela Myslivecké sdružení 10.640,00
4.   Akcie ve vlastnictví obce ČSAD a.s.         0,00
6.   Pozemková parcela  Nykrýnovi 19 850,00
7.   Pozemková parcela Čepelíková D. ml. 1001,00
8.   Pozemková parcela Faflák 201,00
9.   Písek 5 tun                                        1 000,00
10.   Pás                                           500,00
CELKEM                                                                                    83 740,00

 6. Vývoj situace dotačních titulů.

 Na pokrytí vlastního podílu u všech dotačních titulů a probíhajících akcí v celkové hodnotě  681.057,-Kč  disponovala obec s finančními prostředky ve výši 154.403,- Kč. Jednáními a usilovnou prací, dále množstvím brigádnických hodin občanů, se podařilo zvládnout dotační tituly, jak je uvedeno v následující tabulce. Dotace na územní plán byla vrácena pro nemožnost tento projekt zvládnout po finanční stránce.Stejný osud čekal dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště.Ve sledovaném období proběhlo dokončení a vyúčtování všech započatých akcí s účastí dotace. Toto neplatí pro akci na č.p.193.

I díky snaze občanů, sponzorů a prostředků SDH, se podařilo zakoupit novou stříkačku a dokončit přístavbu skladu, do stavu vhodného pro kolaudační řízení.

Hospodaření samosprávného celku za první volební rok 2006 - 2007 

Závazky celkem

                    Částka v Kč

Ke dni 01.11.2006

      8 519 504,30  Kč     

Ke dni 01.11.2007

7 047 468 ,00 Kč

 

Kategorie

                    Částka v Kč

Závazky celkem

 7 047 468 ,00 Kč

Pohledávky celkem

      75 648,00  Kč

Ke dni 01.11.2007 celkový výsledek hospodaření obce

                    

- 6 971 820,00 Kč

 Agresivní politikou úspor a předem stanovených postupů bylo dosaženo na přelomu roku výborného výsledku v kapitole závazky obce. Všechny schválené faktury za rok 2006 byly uhrazeny, z části přesunuty na rok 2007 – firma MAPA, dohled na výstavbě bytů (bude proplaceno na konci akce při vyúčtování státu), pan Mlejnek bude vyplacen poloviční částkou 20.000,-Kč z důvodů daňových –převod do roku 2008. Různými opatřeními a jednáním se podaří splnit část našeho podílu na výstavbě bytových jednotek. Pravidelně probíhá splácení běžného spotřebního úvěru u ČS a.s. i platby úvěru finančních prostředků do našeho Fondu rozvoje bydlení obce Pertoltice. Proběhla platba našeho podílu – kauce na úvěr u ČS a.s., kterým budeme hradit dofinancování výstavby bytů. Odstupné starostovi bylo uhrazeno řádně v měsíčních splátkách a platby proběhly přednostně.

Díky jednáním a postavené taktice, se podařilo snížit závazek z roku 2004 – za projektové práce k výstavbě bytových jednotek na 300.000,-Kč – tedy o 249.000,-Kč.

Také byla hrazena jedna pokuta za černý odběr el. energie v Horních Pertolticích u posilovací stanice. Zpoždění plateb nastalo z důvodu malého množství finančních prostředků u úhrady za el. energii, za svoz odpadů z domácností, platu současného starosty, služeb telefonních společností , pojištění majetku obce a dopravní obslužnosti.V posledním období dochází ke srovnání stavu do normálu. Je nutno též vzpomenout na nemalé úspory, které vznikly díky nevyplácení značné části odměn zastupitelům a členům výborů na rok 2007. Též bylo přistoupeno k posunu plateb platu starosty v prvním pololetí roku.

Bohužel pro naše občany se na závěr roku objevil problém. Ten vznikl postupem firmy, která prováděla rekonstrukci VO v obci – část Dolní Pertoltice. I přes intenzivní jednání a medializaci problému, se nepodařilo napravit stav v krátkém čase. Část vedení do Nových Pertoltic se povede realizovat až v pozdější době.

7.  Přehled činnosti obecních orgánů a práce občanů pro obec 

V této oblasti nedošlo k plánované dohodě o provozu ordinace lékaře. Po jednáních se třemi lékaři
Frýdlantského výběžku, se ukázala tato představa jako lichá. Alespoň je nyní zřejmé, že budování
nového obecního úřadu v objektu č.p.64, nebyla dobrá vize, protože uváděnou ordinaci v tomto
nově zbudovaném objektu, by stejně neměl kdo provozovat. V bydlení občanů také došlo
ke změnám. Jedno přístřeší bylo ukončeno pro nepřípustné chování a neplacení nájemného za tyto
prostory. Opět bylo však přiděleno dalšímu uchazeči. Dále pokračuje výstavba bytových jednotek v č.p. 193.
Celkem zde vznikne 14 nových bytových jednotek. Pro značné problémy s dodavatelskou firmou
a finančními prostředky, se nepodařilo předat byty do užívání dne 15.10.2007. V průběhu se bohužel
 objevovaly problémy i s naplněním bytů - někteří žadatelé se rozhodovali vlastně po celou dobu výstavby.
Tím značně komplikovali práci zastupitelstvu obce. Jedná se o poskytnutí domova části obyvatel místních i
z jiných lokalit, ovšem za cenu toho, že obec na sebe bere břemeno na dlouhou dobu - 20ti let. Snahou bylo
posílit počet obyvatel obce. Kriteria, která byla stanovena pro přidělení bytů, by měla zajistit hladký průběh
splátkového období a hlavně kvalitní soužití v tomto bytovém domě. Ekonomické ukazatele této akce jsou
zmíněné v jiné části zprávy.

Na poli kulturním proběhlo několik akcí. První bylo pořádání I. ročníku literární a výtvarné soutěže a druhou
otevření Muzea historie obce Pertoltice. Též bylo zajištěno vystoupení kouzelníka v kompletní verzi, až na cukro-
vou vatu. Bylo pořádáno několik zdařilých akcí jednotlivými subjekty. Například stavba a kácení májky, pálení čarodějnic, branný závod pro mladé hasiče a den s hasiči z SDH Pertoltice. Byly uspořádány dvě taneční zábavy.
Vítání nových občánků ve sledovaném období proběhlo třikrát.
Dětský den byl pořádán i bývalým nájemcem Restaurace v Pertolticích - panem Pavlem Plškem.
Proběhla jednání o zřízení nového školského obvodu v obci Višňová – neúspěšně.
Zřízení víceúčelového hřiště neproběhlo, protože obec opět neměla dostatek finančních prostředků na financování
své účasti.
 

Bohužel ne všichni obyvatelé pochopili snahu o zlepšení stavu obce, ve kterém se nacházela v roce 2006. Přesto můžeme poděkovat dosti lidem, za jejich kladný a příkladný postoj k řešení situace. Nebylo pro ně jistě jednoduché skloubit práci pro obec a své pracovní i soukromé aktivity civilního života. Proto si jich velice vážíme a mohou počítat s naší podporou i opačným směrem. Mezi akce, kde se prokázalo, že jsou v našich řadách lidé vysokých morálních kvalit a zásad, byla přístavba hasičské zbrojnice. Zde odpracovali jednotliví členové sboru a pomocníci mnoho hodin bezplatně. Uvádíme jejich jména - p. Plesar Ladislav, Karel Čepelík, oba páni Závůrkové, Josef Richtr, Jindřich Mlejnek, Pavel Horáček, Jirka Horáček, Mirek Krivčík ml., Radek Novotný, Radek Valášek, Jakub Šantroch. Také dámy sl. Dagmar Čepelíková a Olga Čepelíková, Markéta Valášková a Irena Závůrková.

Další akcí byl úklid staré střešní krytiny na hřbitově v Pertolticích. Po zjištění závazku obce, byla svolána brigáda na provedení úklidu a zkulturnění prostředí po dvou letech stávajícího stavu. I přesto, že to děkanství ve Frýdlantu nepříslušelo, poskytlo nejen finanční výpomoc, ale přiložili i vlastní ruce k dílu. Uvádíme jména -  Alexander Keller st., Karel Čepelík, Edita Soukupová, Josef Romanec, Miloš Faciník, manželé Bělochovi, Ing.David Petráš, Vladimír Závůrka, Irena Závůrková, Jana Richtrová a oba kluci, František Neufus, Viktor Podm
Aktuality

Vyhlášení výsledků I. ročníku literární a výtvarné soutěže

Vyhlášení výsledků I. ročníku literární a výtvarné soutěže
Obec Pertoltice, SNK Pertoltice, EKO-KOM a firma A.S.A vyhlašují výsledky soutěže takto:


Hlavní cena:

 Nikol Reinhardtová a Diana Reinhardtová
 Prezentace na CD, výborné a zajímavé zpracování, moderní pojetí

Literární soutěž:

 1. místo   Olga Čepelíková   báseň
 2. místo   Ivana Svitková      úvaha

Výtvarná soutěž:

Kategorie  4 – 7 let :

1.    místo  Alžběta Bryknerová
2.    místo  Renata Severýnová
3.    místo  Pavla Prousková

Kategorie 8 – 12 let :

1.    místo  Markéta Valášková
2.    místo  Hana Voňková
3.    místo  Tereza Bryknerová
4.    místo  Lucie Valášková

Kategorie  13 -15 let:

1.    místo  Barbora Srpová

Kategorie 15 – 18 let a více
 
1.    místo  Irena Závůrková
2.    místo  Nikol Reinhardtová
3.    místo  Dagmar Čepelíková

Mimo kategorie se zúčastnila  Růžena Valášková a tudíž vyhrává též hodnotnou cenu.
Všem účastníkům soutěžního klání děkujeme za jejich účast a těšíme se na další ročník, který bude též tematicky založen. Věříme, že opět projevíte zájem se zúčastnit a možná i ve větší míře.
Ceny výhercům budou předány po vyzvání dopisem.
Všem přejeme hezké dny příští a klidné prázdniny.


za Obec Pertoltice    Viktor Podmanický
za SNK                     Olga Čepelíková DiS
                 

Vítězná práce ke stažení zde (soubor wmv).

Fotogalerie zde.


Aktuality

Zlatý erb vyhráli i handicapovaní!

V krajské části soutěže o nejlepší internetovou prezentaci vyhrála cenu veřejnosti obec Pertoltice. Její stránky byly vytvořeny ve spolupráci se zdravotně znevýhodněnými klienty českolipského občanského sdružení 1. Integrační centrum. Českolipské sdružení nabízí tyto služby v rámci svého projektu Integrace. Administrátoři internetových prezentací z řad handicapovaných se podílejí i na dalších webových stránkách, např. obce Skuteč, muzea Skuteč apod. Tato činnost je zajímává i z pohledu komerčních subjektů, kteří využitím služeb sdružení mohou uplatnit tzv. náhradní plnění. (red)

  


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (314 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (294 hl.)
 
NE (326 hl.)
 
NEVÍM (211 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1145
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz