Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vítání občánku 17. 10. 2007 - 9
Vítání občánku 17. 10. 2007
zobrazení: 1576
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1422 nalezených)

Aktuality

Jak jsme ochutnávali čokoládu paní Srpové

200902031406_cokolada
Aktuality

Vánoční koncert v kostele sv. Anny v Andělce

Vedle sebe, ale spolu
Osobno ale wspolnie
Nebeneinander miteinander

Srdečně zveme české, polské i německé přátele

dne 13. prosince 2008 od 1630 hodin

na

Vánoční koncert v kostele sv. Anny v Andělce

více informací zde..
Aktuality

Oznámení o omezení provozu obecního úřadu během vánočních svátkůŽádáme tímto naše občany o to, aby své záležitosti vyřídili během období do 19.12.2008. Ve dnech 22.12. - 28.12.2008 bude provoz obecního úřadu omezen. Dále bude uzavřen obecní úřad ve dnech 30.12.2008 až 2.1.2009. A to z důvodu čerpání dovolené. V opodstatněných případech a důležitých situacích bude na telefonu starosta obce a místostarostka obce.

V Pertolticích dne: 19.11.2008

Viktor Podmanický - starosta obce
Olga Čepelíková - místostarostka obce

Vyvěšeno: 22.11.2008
Aktuality

Rozpočet Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2009

200811180914_rozp_2009
Aktuality

Ceník jízdného IDOL

200811180910_cenik_idol
Aktuality

Úprava rozpočtu 2008

200811180906_upr_08
Aktuality

Rozpočtový výhled na 3 roky

200811180903_RV_3ROKY
Aktuality

V A R O V Á N Í - Českého hydrometeorologického ústavu

Obecní úřad Pertoltice
Obecní úřad Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 pošta Habartice, Liberecký kraj
+420 724 162 170
http://www.obecpertoltice.cz; e-mail: obec.pertoltice@volny.cz

V A R O V Á N Í

Český hydrometeorologický ústav varuje před silným větrem, který může v úterý dosáhnout v nárazech rychlosti až 108 km/h. Výstraha se týká i našeho Libereckého kraje
Meteorologové upozorňují, že silný vítr bude foukat od úterní půlnoci až do odpoledních hodin.
Foukat začne již v průběhu noci z pondělí na úterý. V dopoledních hodinách se rychlost větru bude pohybovat mezi 15 a 25 m/s, ale v nárazech může ojediněle dosáhnout až rychlosti 30 m/s, tedy 108 kilometrů za hodinu, což na Beaufortově stupnici znamená vichřici.

Lidé by se neměli zdržovat v blízkosti větších stromů a starších budov. Měli by také dávat pozor na možnost pádu drátů elektrického vedení.
V odpoledních hodinách by měla rychlost větru postupně slábnout.

V Pertolticích dne 10.11.2008
Viktor Podmanický
starosta obce
 
Aktuality

Koupím zemědělskou půdu


(alespoň 20.000 m2) v této lokalitě při hlavní silnici č. 13 Habartice / Frýdlant.

Za Vaše nabídky předem děkuji.

Pavla Žáková,
mail: pavla@zakova.com
tel. 776162222
Aktuality

Pozvánka na koncert

Obec Pertoltice

si Vás dovoluje pozvat na malé

hudební posezení

s pěveckým a hudebním sborem pod vedením Jiřího Kořínka. Ve sboru působí mladí lidé z Pertoltic
a blízkého okolí.

Posezení se koná v sobotu dne 25.10.2008 od 18.00 na hasičské zbrojnici v Pertolticích.
Aktuality

Orgán vnitřního auditu Obce Pertoltice - Závěrečná zpráva

Obec Pertoltice
Obecní úřad Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 pošta Habartice, Liberecký kraj
tel.+420 724 162 170 http://www.obecpertoltice.cz; e-mail: obec.pertoltice@volny.cz

Z Á V Ě R E Č N Á  Z P R ÁVA

Orgán vnitřního auditu Obce Pertoltice

Pověření Zastupitelstvem obce Pertoltice ze dne 01.09.2008 usnesení číslo 6/111/08, bod 1,2 a 3 - a,b,c k úkolu:


„Přezkum postupu starosty obce v souvislosti s ukončení pracovního poměru pracovníka obecního úřadu a zákonnosti postupu při změně platového výměru a určení nových pracovních náplní pracovníků obecního úřadu“.

Výpis usnesení obecního zastupitelstva
6/111/08
OZ projednalo žádost zastupitele pana Viktora Podmanického ( v žádosti postup podle zákona o obcích č.128/2000 Sb., § 82, písm. a, b, c,). Na základě této žádosti schvaluje:
1) vytvoření kontrolního orgánu zastupitelstva obce, který bude složen z členů kontrolního a finančního výboru.
2) ustanovuje předsedu / předsedkyni orgánu vnitřního auditu – paní Editu Soukupovou , za členy - paní O.Čepelíkovou – místostarostku obce, paní Zdenku Halounovou – předsedkyni kontrolního výboru, paní Janu Richtrovou ml.–členku finančního výboru a paní Renatu Skrbkovou – předsedkyni finančního výboru.
3) dále OZ schvaluje zadání obsahu kontroly:
a) kontrola zákonnosti postupu starosty obce při ukončení pracovního poměru pana T.Fafláka, vystavení
platových výměrů a pracovní náplně pracovníků obecního úřadu
b) vyvrácení, či potvrzení všech skutečností, které popisují výše uvedení v materiálech, které má
zastupitelstvo k dispozici ( web, tištěná verze dopisu zastupitelům a připomínky k práci zastupitelů)
c) kontrola plnění povinností vedením obce a starostou obce v oblastech výše popisovaných
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti :0 zdržel se: 0


Vypracoval:……………………………………………..
Dne:………………………………………………………..
Obsahuje …. Stran
Z toho lze uveřejnit ….stran s ohledem na ochranu osobních údajů


Vnitřní kontrola -audit práce obecního úřadu

Na základě podané žádosti starosty obce pana Viktora Podmanického nařídilo obecní zastupitelstvo, v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb., § 82, písm.a),b), vnitřní audit a stanovilo i jeho rozsah. Úkolem prováděné kontroly je posouzení chodu obecního úřadu v době od počátku roku 2007 do dne 16.7.2008, kdy zůstal Obecní úřad Pertoltice bez obsazeného místa odborného referenta úřadu. Kontrolní činností a zpracováním byli pověřeni tito členové výborů zastupitelstva: paní R. Skrbková, paní Z. Halounová, paní O.Čepelíková, Jana Richtrová a Edita Soukupová.

Původně byl obsah přezkumu v kategorii kontroly zaměřen na postup starosty obce jako zaměstnavatele, ale vzhledem k tomu, že se protistrana vyjadřovala v průběhu dalších dní i k jiným, neméně podstatným a závažným problémům, byla kontrola rozšířena na tyto oblasti :
1) Kontrola provedení úkonů starosty s ohledem na pracovníky obecního úřadu
2) Nalezení a pojmenování všech nedostatků v práci pracovníků obecního úřadu
3) Nalezení jednotlivé odpovědnosti osob
4) Vyjmenování opatření, která povedou k nápravě
5) Shrnutí, doporučení na řešení a vyvození důsledků – návrh zastupitelstvu obce

1) Kontrola provedení úkonů starosty s ohledem na pracovníky obecního úřadu


1.1. Kontrolní orgán provedl přezkum všech podkladů, které se váží k problematice odchodu pana T.Fafláka a nástupu paní D. Čepelíkové ml. z rodičovské dovolené. Vycházelo se ze stanovených pravidel, která schválilo obecní zastupitelstvo při přijetí pana T.Fafláka do pracovního poměru. Pravidla byla nastavena především s ohledem na finanční možnosti obce v daném období a pro další jednání mají stěžejní váhu. Starostou obce bylo dále postupováno v souladu s ústními dohodami mezi zaměstnavatelem a paní D. Čepelíkovou ml., která obdržela slib starosty, že v momentě, kdy projeví zájem o návrat do pracovního procesu, bude její místo ihned k dispozici. V dohodě bylo dále ujednáno, že paní Dagmar Čepelíková ml. ukončí svou rodičovskou dovolenou ke dni 31.12.2008. V souladu s těmito ujednáními a s vědomím obecního zastupitelstva byla panu referentu prodloužena pracovní smlouva na další období, a to do konce roku 2008.Ve smlouvě nebyla uvedena žádná další omezení. Z kontroly vyplynulo, že po upozornění starosty obce na nedostatky v práci pana T.Fafláka, došlo ke změně postoje paní D.Čepelíkové ml. Ta se rozhodla v protikladu vůči dohodám ukončit svou rodičovskou dovolenou a nastoupit do zaměstnání. Nedošlo však k vzájemné výměně na pracovní pozici. Pan T.Faflák (partner paní D. Čepelíkové ml.) odmítl odejít na mateřskou dovolenou ke stejnému datumu. V tento moment vznikla situace, kdy v rozporu s předloženým návrhem zastupitelstvu, měl obecní úřad dva zaměstnance. Situace byla nepřípustná. Pan T.Faflák dostal tedy výpověď z pracovního poměru, avšak až po několika výzvách k řešení., které však z jeho strany nebyly akceptovány. Podklady pro posouzení důvodů pana T.Fafláka, nejsou a nebyly k dispozici. Kontrolní orgán se nezabýval posuzováním spekulací. Vlastní podání výpovědi proběhlo řádně, výše uvedený uplatnil nárok na odstupné. Dále trval na dodržení všech náležitostí. Protistrana akceptovala tyto skutečnosti, bez jediné připomínky. V průběhu tohoto období byl pan T.Faflák v pracovní neschopnosti, avšak z jeho strany nebylo oznámeno ukončení této pracovní neschopnosti, což bylo nepochybně porušení povinností zaměstnance. Paní D.Čepelíková ml. v den svého nástupu zpět do pracovního poměru obdržela nástupní dokumenty. Mimo jiné platový výměr č.9/2008 a nově vypracovanou pracovní náplň pro pozici, kterou vykonává. Vzhledem k tomu, že byla v první pracovní den přítomna pouze 4 hodiny, nebylo provedeno bezpečnostní školení – není proveden tedy ani zápis.V tento den, bez propustky a nahlášení zaměstnavateli, opustila pracoviště. A to údajně za účelem návštěvy lékaře. Svou následnou pracovní neschopnost neohlásila vedoucímu pracoviště v termínu, jak jí jednoznačně ukládá předpis. Na tuto skutečnost byla po několika dnech starostou obce upozorněna doporučeným dopisem.Existuje sice dokladování informace o pracovní neschopnosti výše jmenované, ale je nerelevantní. Nikdo jiný z vedení obce nebyl v inkriminovanou dobu pověřen zastupováním starosty, tudíž nemohl plnit úkony jako zaměstnavatel. Způsob zastupování starosty je přesně vymezen v § 73, odst.3 a§79, odst.1.zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na dobu jeho nepřítomnosti v úřadě. Pozdější výroky pana T.Fafláka a paní D.Čepelíkové o tom, že se dokumenty ztrácejí z budovy obecního úřadu jsou spekulací a nedoloženy, tudíž k nim není přihlédnuto.


1.2. . Vlastní platový výměr zaměstnankyně byl vyměřen v souladu se zákonnými normami, právoplatně vypracován zaměstnavatelem podle § 110, odst. 3 a 4, písmene d), zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Respektoval platové podmínky dle tabulek pro danou pozici. Nároková část byla vyměřena v souladu s předpisy. Nenároková část byla odebrána a řádně i zdůvodněna. Postup starosty je plně v souladu se zákoníkem práce ( § 7, odst.1,3 a §8, odst. 1 i § 12 v plném znění) - osobní příplatek nelze poskytovat při nástupu do zaměstnání, ale až po prokázání schopností k výkonu požadované práce a po ověření jeho výkonnosti. Pokud jde o rozsah pracovních úkolů, je poskytování osobního příplatku rovněž podmíněno dlouhodobě vyšší pracovní výkonností. Dodržení stanovených podmínek pro poskytování osobního příplatku vyžaduje v určitých časových intervalech- například jednou nebo dvakrát ročně přezkoumat odůvodněnost a výši osobního příplatku). Část nenárokové složky platu byla vyplácena v rozporu s platnými předpisy!!!!!! Došlo tedy zároveň k narovnání výše uvedených skutečností tak, aby vše mělo patřičné náležitosti, což je v souladu s požadavky pana T.Fafláka. Výhradu má kontrolní orgán k tomu, že paní D.Čepelíkové ml. byla předložena k diskusi pracovní verze. Zaměstnavatel takto činit nemusí. Tuto verzi měl zřejmě na mysli pan T.Faflák, pokud se zmiňoval o nějakých nejasnostech a nekvalitě v tomto ohledu. Kontrolou bylo zjištěno, že v osobní dokumentaci je uložen správně koncipovaný dokument. Zaměstnankyně nemusí platový výměr ani pracovní náplň podepisovat, a tím je uznávat za platné. Toto je plně v kompetenci starosty obce ( viz Organizační řád obce Pertoltice, čl.17, dále ustanovení zákona o obcích č.128/2000Sb.).Tento úkon ze strany zaměstnance není stanoven ani žádným jiným zákonem nebo předpisem.
Důležitým faktem při stanovení platu zaměstnanci, jímž je vázán starosta zastupitelstvu, je objem prostředků, které jsou na platy na daný kalendářní rok určeny zastupitelstvem obce.

1.3. Pracovní náplň byla vypracována na základě zkušeností s odváděnou prací referenta obecního úřadu v posledním období, který často poukazoval na to, že požadované činnosti nemá v popisu práce. Kontrolou bylo zjištěno tolik, že požadované úkony měl zpracovat bez připomínek, protože tvořily náplň jeho práce. Naopak se zabýval mnoha úkony, které provádět neměl, protože na tyto práce měla obec zajištěnu účetní – paní D.Čepelíkovou ml..Ta měla dané práce provádět v souladu s uzavřenou dohodou na provedení práce. Obsahem této dohody, bylo provádění kompletního účetnictví obce, jehož rozsah je upraven zákonem o účetnictví.
Pokud se tedy snažil ulehčit práci své družce, měl pochopitelně možnost tak učinit, ale vždy až po splnění svých vlastních povinností. Což se bohužel nestalo. Dle vyjádření starosty byl několikráte seriozním způsobem upozorněn na to, že si své povinnosti neplní řádně. Tyto informace byly předány i paní účetní, která byla po celou dobu pracovního poměru pana Fafláka, garantem bezproblémového chodu obecního úřadu.
Zpracování pracovní náplně, a tím stanovení přesného popisu práce, bylo logickým vyústěním problémů s vykonáváním prací ze strany účetní i referenta, aby se tak zamezilo různým dohadům.K výrokům, že všude dělají práci odborného referenta úřadu dvě pracovnice, a v naší obci je to na jednom člověku, podal vyjádření starosta obce. Z něho je patrné, že tato tvrzení pokulhávají svým obsahem za skutečnostmi a zvyklostmi v okolních obcích. Pracovní náplň byla koncipována starostou po konzultacích na okolních úřadech, které jsou srovnatelné s naším. Zde nenalezl kontrolní orgán oprávněné souvislosti s kritikou pana Fafláka a paní D.Čepelíkové ml..Vnitřní předpis, který stanovuje rozsah prací pro pozici referenta obecního úřadu v pracovním poměru, je i nadále platný a relevantní. Jsou možné úpravy, ale pouze v případě posouzení možností pracovníka s malou nebo žádnou praxí. U osoby paní Čepelíkové, která má praxi několik let, nejsou žádné úlevy na místě.Reakce dotčených tak trochu navenek působí, že se jedná o odpor, který je způsoben obavami z míry svých vlastních schopností a dovedností.
Vyjádření obou stěžovatelů, ze kterých vyznívá, že často vykonávali práce za starostu obce, jsou naprosto nepřípustná a neodpovídající skutečnostem. Kontrolou bylo naprosto bezpečně zjištěno, že starosta obce měl na starosti ve sledovaném období obsáhlou agendu. Velice často se jednalo o práce, které měli vykonat ostatní pracovníci obecního úřadu. Dále po dobu takřka 3 měsíců vykonával práci za všechny tři pracovníky, které náš obecní úřad zaměstnává na tabulkových místech a na dohody o provedení práce. A to bez jediného výrazného poukazování na tuto skutečnost.

2) Nalezení a pojmenování všech nedostatků v práci pracovníků obecního úřadu
2.1.
Během kontrolní činnosti byla zjištěna níže uvedená fakta k neplnění pracovních povinností pracovníků obecního úřadu:
a) významně vysoký počet nesplněných úkolů na pozici referenta úřadu
b) neprovedené platby fakturace O2 – platební rozkaz Českého telekomunikačního úřadu + penále s ostatními náklady asi tak 10.000,-Kč
c) neprovedené platby za poskytované služby FDL Net Frýdlant - hrozící penalizace za neprovedené úhrady
d) neprovedená příprava záloh a výpočtových listů ve vztahu k nájmům č.p.193
e) nebyl zřízen účet obce k uložení kauce nájemného ve vztahu k č.p.193
f) neodevzdané podklady Vojenská zdravotní pojišťovna – odhlášky manž. Petrášových, tím vznikla nesrovnalost ve vykazovaných měsíčních přehledech a odvodů z mezd
g) neodevzdané podklady ČSSZ – evidenční listy důchodového zabezpečení za r. 2007 a 2008 u ukončených prac. poměrů (p.Mlejnková, p. Novotný, p. Penčo), přihlášky zaměstnanců na VPP v r. 2008 (p. Novotný)
h) neodevzdané podklady VZP - měsíční přehledy a odhlášky a přihlášky (p. Novotný)
ch) dosud stále nejsou odstraněny nedostatky a akceptována doporučení auditora KÚ LBC ve vztahu s vedením účetnictví. A to i přes několikeré potvrzení, že jsou úkoly splněny
i) nebyl předán ani jeden předávací protokol v termínu a podobě, jak to ukládá vnitřní předpis obce – „Pracovní řád obce Pertoltice“- závažné porušení pracovních povinností dané předpisem obce
j) neprovedená oprava podkladů pro soudní jednání s bývalým nájemcem restaurace v č.p.64 bylo objednáno za úplatu na dohodu – vyšší, neplánované prostředky na správu obce
k) upomínky za platby ČEZ – nepřehledné platby vlivem nezpracovaného přehledu o platbách
l) neexistuje přehled o výdeji cenin – poštovních známek - závažný nedostatek v účetnictví
m) chybně provedené účtovací předpisy v elektronické podobě účetnictví obce - závažný nedostatek v účetnictví
n) nebyla dlouhodobě vedena kniha příchodů a odchodů pracovníků obecního úřadu
o) překročení pravomocí při tvorbě splátkového kalendáře - závažné porušení pracovních povinností daných předpisem obce – referent, účetní,
p) nezařazené účetní doklady (uvedeny v příloze) - závažný nedostatek ve vedení účetnictví
r) nevypracovaná smlouva na pronájem hrobového místa pro žadatele v určeném termínu
s) včasné neohlášení pracovní neschopnosti - závažné porušení pracovních povinností
t) nepodávání hlášení o době trvání pracovní neschopnosti + snaha o odevzdání upravených dokladů - závažné porušení pracovních povinností - bývalý referent
u) není veden přehled o účasti jednotlivých zastupitelů na zasedáních obecního zastupitelstva
v) dokumenty zakládány bezkoncepčně do pořadačů i mimo ně
w) polorozebraný hardware uložený ve skladě obecního úřadu
x) malá úroveň připravenosti podkladů pro jednání obecního zastupitelstva
y) nezaplacené členské příspěvky za dva kalendářní roky v MAS Frýdlant

Při další kontrole pro zjištění stavu plnění usnesení zastupitelstva ve vztahu k pracovníkům obecního úřadu bylo zjištěno toto:

V usnesení č. 2/27 /08 OZ ukládá na základě diskusních příspěvků toto:
d)Ukládá opakovaně účetní a referentovi obecního úřadu, aby předložili na dalším zasedání koncepci návrhu na rozvržení plateb nájemného, záloh na služby a koncept předávacího protokolu v č.p.193 tak, aby se vyvarovala obec nepřehlednému stavu v těchto kapitolách rozpočtu obce a bylo vše připraveno na předání bytů, po dokončení díla.
Usnesení FV ze dne 4.2.2008 7c)
Usnesení FV ze dne 14.1.2008
Usnesení ZO ze dne 19.11.2007
Usnesení FV ze dne 6.8.2007
Usnesení FV ze dne 6.6.2007
Usnesení FV ze dne 7.3.2007


2.2. K vyjádřením o chaosu na obecním úřadě a neprováděným úkonům ze strany starosty obce, konstatujeme, že byla průběžně vedena kniha došlé pošty a jednotlivá přidělená čísla jednací byla starostou zpracována tak, aby nedošlo k prodlení. Z dostupných údajů kontrola zjistila, že v žádném případě nelze hovořit o selhání. Ba naopak. Lze se domnívat, že v případě, kdy starosta obce pracoval za tři pracovníky, se jistě najdou dílčí závady, nejsou však v žádném případě závažného charakteru.V přiměřené lhůtě nebyl ukončen jeden prodej pozemku a nebyla dokončena jedna směnná smlouva, týkající se též převodu pozemků.Nutno podotknout, že bylo vše projednáno a odsouhlaseno dotčenými stranami. Vzhledem k nutnosti řešit výše uvedený soubor uměle vytvořených problematik, je zcela pochopitelné, že se tyto operace dostaly do skluzu. V době přípravy této závěrečné zprávy již probíhá řízení o vkladu do registru katastrálního úřadu.

3) Nalezení odpovědnosti jednotlivých osob
3.1. Referent obecního úřadu – v kapitole 2.1., pod bodem a), d), i), j),k),l),n),o),r),t),u),v),w),x),y)
3.2. Účetní obce v kapitole 2.1., pod bodem b),c),d),e)f),g),h),ch), i) a j)k),l),m),p),s),v),y)
3.3. Starosta nepostupoval dostatečně razantně. Zodpovídá za plnění pracovních povinností všech pracovníků, kteří jsou mu podřízeni na obecním úřadě. Pokud by byly vyvozeny důsledky dříve, došlo by ke zlepšení práce obecního úřadu taktéž v dřívějším termínu. Starosta plně zodpovídá za podobu plnění úkolů svých podřízených - pracovníků obecního úřadu. Za neadekvátní podobu práce obou výše uvedených pracovníků má nepřímou odpovědnost.

4) Vyjmenování opatření, která povedou k nápravě
a) prověření všech plateb, které hrozí obci navýšením o penále
b) zajistit novou pracovnici na pozici referentky obecního úřadu
c) zajistit na přechodnou dobu provádění účetních operací
d) zdokumentovat případnou škodu, která obci vznikla, připravit návrhy řešení
e) zabezpečit změny v přístupových kódech a bankovním přístupu, oprávnění k nakládání s finančními prostředky
f) překontrolovat provedené finanční transakce dle výpisů
g) připravit reorganizaci obecního úřadu s ohledem na potřebu zprofesionalizovat chod úřadu a nutnost vzít v úvahu porušování pracovní kázně bývalých pracovníků v pracovním poměru u naší obce
h) doplnit podobu předávacích protokolů pracovníků obecního úřadu tak,aby bylo možné pokračovat v práci

V průběhu kontrolní činnosti byly jednotlivé body projednávány průběžně se starostou obce.Některá opatření byla přijata ihned, bez prodlevy.Další jsou v přípravné fázi.

5) Shrnutí, doporučení na řešení a vyvození důsledků – návrh zastupitelstvu obce
5.1. Po shrnutí skutečností, doporučuje kontrolní orgán postupovat v případě zjištěných nedostatků v práci zaměstnanců úřadu razantněji a důkladněji. A to již v prvotní fázi. Paradoxně je starostovi ohleduplné řešení této problematiky vyčítáno. Jeho snaha o klidné vyřízení záležitosti je pochopitelná.Obavy z dalšího vývoje a snaha o zamezení komplikací, které by měly ve svém důsledku dopad na občany obce, pochopitelně ovlivnily rozhodování zaměstnavatele.V momentě, kdy již byl zřejmý a nezvratný postup pana T.Fafláka i paní D.Čepelíkové ml., byl použit razantnější postup. Jak je výše uvedeno, bylo tak učiněno v souladu se zákony ČR, závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy obce Pertoltice.

5.2. Doporučujeme stěžovatelům řešit situaci občansko-právní cestou. Ze situace, kdy je jasná důkazní nouze, nelze ani odvodit nic jiného, než ponechat rozhodnutí na soudu. A to v občansko-právním řízení. Ani po podání svědectví, ke kterému bylo přikročeno, nebylo nic z popisovaných skutečností doloženo. Pan T.Faflák ani paní Dagmar Čepelíková ml., nebyli schopni svá vyjádření podpořit relevantním popisem a důkazy.

5.3. Kontrolní orgán zastupitelstva se přiklání k nutnosti podání návrhu zastupitelstvu na reorganizaci struktury obecního úřadu. A to včetně ekonomického rozboru. V průběhu šetření bylo uloženo starostovi a předsedkyni finančního výboru, vypracovat podklady, ze kterých by bylo zřejmé, jaké prostředky vynaložila obec, v souvislosti s výše uvedenou problematikou ( snaha o zprůhlednění plateb tak, aby bylo potvrzeno nebo vyvráceno tvrzení pana T.Fafláka, že obci vznikla škoda). Tyto byly vypracovány a předloženy na zasedání kontrolního orgánu. Vyplývá z nich, že vyplacením odstupného, došlo k nárůstu finančních prostředků na mzdy. Ale dalším řešením, které bylo urychleně aplikováno, se podařilo tuto skutečnost eliminovat. V rámci výměny pracovníků na obecním úřadě, budou náklady sníženy. A to hned několikanásobně.Tedy ve výsledku budou finanční prostředky uspořeny.

5.4. Dále souhlasí s předloženým návrhem starosty obce, aby bylo v budoucím období při výběru pracovníků obecního úřadu dbáno zvýšené pozornosti na jejich vzezření a morální vlastnosti tak, aby byla zajištěna vysoká profesionalita. Zejména je nutné dbát na zajištění příjemného vystupování vůči klientům – občanům naší obce i ostatním orgánům, vně naší obce.

5.5. Kontrolní orgán se tímto vyjadřuje k jednomu z dokumentů, kde pan T.Faflák upírá zastupitelstvu obce provedení kontroly. Jeho vyjádření pramení z neznalosti věci. Obecní zastupitelstvo je prostřednictvím jím zřízených výborů, jednou ze složek kontrolní činnosti v obci. Ta má celkem tři pilíře. Naprosto odmítáme tvrzení, že tato kontrola měla sloužit starostovi obce k lepšímu a dodatečnému podložení výpovědí. Členové výborů se velmi ohrazují proti vyjádření bývalého referenta, že nejsou příliš kompetentní pro stanovení přesné podoby sporu, který vede. Zastupitelstvo obce je nejvyšší orgán obce, ať už se to někomu líbí nebo ne. Tedy pokud je třeba prozkoumat nějaké záležitosti, je k tomu oprávněn právě tento sbor.

5.6. Během kontroly nebylo v žádném ohledu zjištěno, že by starosta obce postupoval způsobem, jak popisují pan Faflák a paní Dagmar Čepelíková. Žádné projevy arogance, psychického nátlaku ani neadekvátní chování, nebylo shledáno ani v jednom z kroků, které starosta obce učinil. Naopak se kontrolní orgán domnívá, že znaky, které popisují stěžovatelé, se dají najít v jejich prohlášeních a dokumentech, které měl kontrolní orgán k dispozici. Je nutno konstatovat, že si vážíme a oceňujeme profesionální přístup pana starosty, který použil při řešení výše uvedených problematik. Vzhledem k tomu, že bylo použito výrazu „vedení obce“, kontrolní orgán obce zmiňuje i to, že nebylo v žádném případě zjištěno, že by místostarostka a obecní zastupitelstvo, jednali dle vyjádření obou stěžovatelů.

5.7. Některé reakce stěžovatelů jsou povahy dětinské. Nelze na ně příliš relevantně reagovat. Proto jim v tomto materiálu není dán prostor a nejsou předmětem přezkumu.Doporučeno je však zastupitelstvu reagovat na podněty pana T.Fafláka, které odeslal ke konzultacím starostovi obce Bulovka elektronickou poštou. Část tohoto dokumentu si jistě zaslouží další pozornost. Vyjádřením obou stěžovatelů, ze kterých vyznívá, že často vykonávali práce za starostu obce, jsou naprosto nepřípustná a neodpovídající skutečnostem. Kontrolou bylo naprosto bezpečně zjištěno, že starosta obce měl na starosti ve sledovaném období obsáhlou agendu. Velice často se jednalo o práce, které měli vykonat ostatní pracovníci obecního úřadu.

5.8. Došlo k porušení ustanovení platného pracovního řádu Obecního úřadu Pertoltice v bodě o zachování
mlčenlivosti.Nebyly předány předávací protokoly obou pracovníků v podobě, kterou ukládají dobré
mravy a zejména příslušné předpisy

5.9. Kontrolní orgán obdržel od starosty pana Viktora Podmanického, hned několik vyhotovených vyjádření k problematice. Starosta obce poskytl součinnost ve vyhledávání podkladů pro jednotlivá jednání. Jednotlivá tvrzení druhé strany byla doplněna výbory o kopie elektronické podoby webových stránek obce Pertoltice. Účastníci byli osloveni předsedkyní kontrolního výboru dopisem, kterým je vyzývala k doplnění důkazů pro svá tvrzení. K tomuto jednání se pan T.Faflák nedostavil. Paní Dagmar Čepelíková ml. a p. Olga Čepelíková do dnešního dne též nepředložily jediný podklad nebo svědectví, že k popisovaným skutkům došlo.
V průběhu kontrolní činnosti byly jednotlivé body projednávány průběžně se starostou obce. Některá opatření byla přijata ihned. Bez prodlevy. Další jsou v přípravné fázi.

Závěr
Na základě zjištěných skutečností konstatuje kontrolní orgán Zastupitelstva obce Pertoltice, že ze strany stěžovatelů se jedná o neoprávněné a zároveň nepravdivé popisování skutečností. Zřejmě pod vlivem pocitu ukřivděnosti z vývoje situace po jejich podvodném jednání, a zjištění toho, že svou práci odváděli minimálně laxně. Bylo prokázáno, že starosta obce postupoval v duchu vzájemných dohod. Též bylo ze strany starosty jednáno v souladu se zákonnými normami ČR a jednotlivými předpisy obce, které se k dané problematice vztahují.Důležitým faktem při stanovení platu zaměstnanci, jímž je vázán starosta zastupitelstvu, je objem prostředků, které jsou na platy na daný kalendářní rok určeny zastupitelstvem obce. Tato povinnost starosty vůči zastupitelstvu nebyla oběma zaměstnanci brána vůbec v úvahu. Zvýšeným úsilím a vleklým vyjednáváním se podařilo naplnit tuto povinnost a finanční prostředky na chod obecního úřadu budou ve výši, která je v souladu s rozpočtem na dané období.A to i po uhrazení odstupného panu T.Faflákovi. Daným řešením, které starosta obce zvolil, je též vytvořena i dostatečná rezerva pro další platby případného odstupného.K této variantě bude přistoupeno jen na základě dohody, pokud k ní dojde. I tak se nepočítá s vyplacením plné výše odstupného. Navrženo je řešení s podáním výpovědi pro hrubé porušení pracovní kázně- podle ust. § 46, odst. 1, písm. f) zákoníku práce.

Dále bylo potvrzeno, že hned v několika případech se jedná o velice závažné porušení pracovních povinností ze strany zaměstnanců obecního úřadu.Došlo k vysokému počtu neplnění vnějších právních a jiných předpisů. Zejména se to týká zákona o účetnictví, předpisů o sociálním, zdravotním pojištění a zákoníku práce.Též došlo k porušení ustanovení platného Pracovního řádu obecního úřadu Pertoltice. Jednání stěžovatelů má závažné nedostatky v těchto bodech: v podobě vlastních pracovních činností, v zachování povinnosti mlčenlivosti, ve vedení účetnictví obce a zejména v předání dokumentace obecního úřadu.
Nebyly vypracovány a odevzdány adekvátní předávací protokoly obou pracovníků v té podobě, kterou ukládají dobré mravy a zejména výše uvedené příslušné předpisy. Z této skutečnosti vyplývá i souběh odpovědnosti za nalezené nedostatky. Bez těchto protokolů není totiž možné rozlišit odpovědnost více adresně, než jak bylo učiněno kontrolním orgánem.
Po rozvázání pracovního poměru s panem T.Faflákem, zbývá dořešit situaci kolem druhé pracovní pozice, na které pracovala paní Dagmar Čepelíková ml. Při konečném řešení bude nezbytné přihlížet k nalezeným nedostatkům a závažným pochybením ve výkonu pracovních činností ze strany výše uvedených. Navrhujeme zastupitelstvu obce urychleně řešit celou problematiku – včetně nepřímé odpovědnosti starosty. A to po projednání této zprávy na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Předložené materiály, které tvoří přílohu:
1) závady a poznatky auditora z přezkumu hospodaření obce za rok 2006
2) směrnice pro oběh účetních dokladů
3) pracovní řád obce Pertoltice
4) pracovní smlouva pana T.Fafláka
5) pracovní smlouva paní D.Čepelíkové ml.
6) dohoda na provádění účetnictví paní D.Čepelíková ml.
7) vyjádření starosty obce
8) výňatek zákona č.128/200 Sb. – úkoly a zodpovědnost starosta a rada
9) oznámení o nástupu do zaměstnání po rodičovské dovolené paní D.Čepelíková ml.
10) výpověď z pracovního poměru pan T.Faflák
11) ohlášení odchodu na mateřskou dovolenou
12) hlášení o neodevzdání podkladů za pracovníky obce ČSSZ Liberec
13) hlášení o neodevzdání podkladů za pracovníky obce na VZP Liberec
14) dopis starosty ze dne
15) dopis starosty ze dne
16) elektronická konverzace starosty ze dne
17) elektronická konverzace starosty ze dne
18) elektronická konverzace starosty ze dne
19) dopis o neplnění povinností panu T.Faflákovi
20) dopis paní D.Čepelíkové ml. o hrubém porušení pracovní kázně
21) pohledávka firmy FDL Net z roku 2007 a 2008
22) platební výměr O2 + penále
23) usnesení obecního zastupitelstva ze dne
24) usnesení obecního zastupitelstva ze dne
25) přehled úkolů pro referenta pana T.Fafláka
26) vyjádření k překročení pravomocí u pohledávky za TKO- splátkový kalendář
27) mzdové listy pana T.Fafláka
28) mzdové listy paní D.Čepelíkové ml.
29) žádost starosty obce – zastupitele na provedení kontroly
 
Aktuality

Jizerky slaví 40 - VEČER JIZERSKOHORSKÝCH FILMŮ - kino Hejnice

Jizerky slaví 40
CHKO JIZERSKÉ HORY


Správa CHKO Jizerské hory a občanské sdružení Náš kraj
si Vás dovolují pozvat na


VEČER JIZERSKOHORSKÝCH
FILMŮ


ve čtvrtek 23.10.2008 od 19 hodin
kino Hejnice

Úvodem:
ukázky z jedinečných dokumentárních filmů
o krajině a lidech Jizerských hor
od roku 1916 po současnost

Hlavní program:
Smrt lesní (režie Adam Oĺha) - dokumentární film
o pomníčcích v Jizerských horách
diskuse s autory a protagonisty filmu

Vstupné dobrovolné

více informací k této akci a k 40. výročí
vyhlášení CHKO Jizerské hory naleznete na
www.jizerkyslavi.cz

Plakát k akci zde
Aktuality

Jizerky slaví 40 - VEČER JIZERSKOHORSKÝCH FILMŮ - ve Frýdlantě

Jizerky slaví 40
CHKO JIZERSKÉ HORY


Správa CHKO Jizerské hory a občanské sdružení Náš kraj
si Vás dovolují pozvat na


VEČER JIZERSKOHORSKÝCH
FILMŮ


ve středu 22.10.2008 od 17.30 hodin
v Domě dětí a mládeže
ve Frýdlantě


Ukázky z jedinečných dokumentárních filmů
o krajině a lidech Jizerských hor
od roku 1916 po současnost

Vstupné dobrovolné

více informací k této akci a k 40. výročí
vyhlášení CHKO Jizerské hory naleznete na
www.jizerkyslavi.cz

Plakát k akci zde
Aktuality

ČEZ kancelář - SP Frýdlant


- kancelář otevřena v prvním patře nad bývalým sídlem GE Money Bank, v budově na parkovišti u pošty.

Adresa :
Husova 379, 464 01 Frýdlant

Nové úřední hodiny
Po - 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Út - 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
St - 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čt - 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
Pá - 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Kontaktní tel. čísla :
483103004
724976959
737315115

Co lze vyřešit a získat prostřednictvím Smluvního partnera?
# informace o fakturaci (vysvětlení faktury, úpravy výše záloh, reklamace),
# zaslání kopie faktury
# úpravu výše záloh a četnosti jejich zasílání
# aktualizace údajů o zákazníkovi a jeho odběrném místě
# uzavření a změny smlouvy na dodávku elektřiny
# reklamace chodu elektroměru a funkce přijímače HDO (hromadné dálkové ovládání)
# informace o době platnosti vysokého a nízkého tarifu
# informace o cenách elektřiny a volbě vhodného typu sazby
# podání žádosti o připojení, informace o stavu požadavku zákazníka na nový odběr
# nebo zvýšení odběru elektřiny
# reklamace kvality dodávky elektřiny (např. vypínání, poruchy, podpětí a přepětí)
# informace k technickým požadavkům zákazníků (přeložky vedení, izolace vedení)
# poradenství v oblasti využívání elektřiny
 
Aktuality

ÚŘEDNÍ HODINY - Obecní úřad Pertoltice

Obec Pertoltice
Obecní úřad Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 pošta Habartice, Liberecký kraj
POZOR NOVÝ TELEFON +420 724 162 170
http://www.obecpertoltice.cz; e-mail: obec.pertoltice@volny.cz


ÚŘEDNÍ HODINY

Obecní úřad Pertoltice


Pon. - 07:00 - 16:45 - Den určený pro veřejnost
Út.  -  07:00 - 15:00
St. -    07:00 - 16:45 - Den určený pro veřejnost
Čt. -   07:00 - 15:00 - Den určený pro veřejnost
Pá. -  07:00 - 15:00

Schválil: Viktor Podmanický starosta obce
Platnost: od 15.9.2008


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (396 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (372 hl.)
 
NE (401 hl.)
 
NEVÍM (269 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1438
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz