Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vítání občánku 22. 2. 2014 - 2
Vítání občánku 22. 2. 2014
zobrazení: 1529
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1415 nalezených)

Aktuality

V A R O V Á N Í - Českého hydrometeorologického ústavu

Obecní úřad Pertoltice
Obecní úřad Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 pošta Habartice, Liberecký kraj
+420 724 162 170
http://www.obecpertoltice.cz; e-mail: obec.pertoltice@volny.cz

V A R O V Á N Í

Český hydrometeorologický ústav varuje před silným větrem, který může v úterý dosáhnout v nárazech rychlosti až 108 km/h. Výstraha se týká i našeho Libereckého kraje
Meteorologové upozorňují, že silný vítr bude foukat od úterní půlnoci až do odpoledních hodin.
Foukat začne již v průběhu noci z pondělí na úterý. V dopoledních hodinách se rychlost větru bude pohybovat mezi 15 a 25 m/s, ale v nárazech může ojediněle dosáhnout až rychlosti 30 m/s, tedy 108 kilometrů za hodinu, což na Beaufortově stupnici znamená vichřici.

Lidé by se neměli zdržovat v blízkosti větších stromů a starších budov. Měli by také dávat pozor na možnost pádu drátů elektrického vedení.
V odpoledních hodinách by měla rychlost větru postupně slábnout.

V Pertolticích dne 10.11.2008
Viktor Podmanický
starosta obce
 
Aktuality

Koupím zemědělskou půdu


(alespoň 20.000 m2) v této lokalitě při hlavní silnici č. 13 Habartice / Frýdlant.

Za Vaše nabídky předem děkuji.

Pavla Žáková,
mail: pavla@zakova.com
tel. 776162222
Aktuality

Pozvánka na koncert

Obec Pertoltice

si Vás dovoluje pozvat na malé

hudební posezení

s pěveckým a hudebním sborem pod vedením Jiřího Kořínka. Ve sboru působí mladí lidé z Pertoltic
a blízkého okolí.

Posezení se koná v sobotu dne 25.10.2008 od 18.00 na hasičské zbrojnici v Pertolticích.
Aktuality

Orgán vnitřního auditu Obce Pertoltice - Závěrečná zpráva

Obec Pertoltice
Obecní úřad Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 pošta Habartice, Liberecký kraj
tel.+420 724 162 170 http://www.obecpertoltice.cz; e-mail: obec.pertoltice@volny.cz

Z Á V Ě R E Č N Á  Z P R ÁVA

Orgán vnitřního auditu Obce Pertoltice

Pověření Zastupitelstvem obce Pertoltice ze dne 01.09.2008 usnesení číslo 6/111/08, bod 1,2 a 3 - a,b,c k úkolu:


„Přezkum postupu starosty obce v souvislosti s ukončení pracovního poměru pracovníka obecního úřadu a zákonnosti postupu při změně platového výměru a určení nových pracovních náplní pracovníků obecního úřadu“.

Výpis usnesení obecního zastupitelstva
6/111/08
OZ projednalo žádost zastupitele pana Viktora Podmanického ( v žádosti postup podle zákona o obcích č.128/2000 Sb., § 82, písm. a, b, c,). Na základě této žádosti schvaluje:
1) vytvoření kontrolního orgánu zastupitelstva obce, který bude složen z členů kontrolního a finančního výboru.
2) ustanovuje předsedu / předsedkyni orgánu vnitřního auditu – paní Editu Soukupovou , za členy - paní O.Čepelíkovou – místostarostku obce, paní Zdenku Halounovou – předsedkyni kontrolního výboru, paní Janu Richtrovou ml.–členku finančního výboru a paní Renatu Skrbkovou – předsedkyni finančního výboru.
3) dále OZ schvaluje zadání obsahu kontroly:
a) kontrola zákonnosti postupu starosty obce při ukončení pracovního poměru pana T.Fafláka, vystavení
platových výměrů a pracovní náplně pracovníků obecního úřadu
b) vyvrácení, či potvrzení všech skutečností, které popisují výše uvedení v materiálech, které má
zastupitelstvo k dispozici ( web, tištěná verze dopisu zastupitelům a připomínky k práci zastupitelů)
c) kontrola plnění povinností vedením obce a starostou obce v oblastech výše popisovaných
Přítomno hlasování: 6 Hlasování: pro: 6 proti :0 zdržel se: 0


Vypracoval:……………………………………………..
Dne:………………………………………………………..
Obsahuje …. Stran
Z toho lze uveřejnit ….stran s ohledem na ochranu osobních údajů


Vnitřní kontrola -audit práce obecního úřadu

Na základě podané žádosti starosty obce pana Viktora Podmanického nařídilo obecní zastupitelstvo, v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb., § 82, písm.a),b), vnitřní audit a stanovilo i jeho rozsah. Úkolem prováděné kontroly je posouzení chodu obecního úřadu v době od počátku roku 2007 do dne 16.7.2008, kdy zůstal Obecní úřad Pertoltice bez obsazeného místa odborného referenta úřadu. Kontrolní činností a zpracováním byli pověřeni tito členové výborů zastupitelstva: paní R. Skrbková, paní Z. Halounová, paní O.Čepelíková, Jana Richtrová a Edita Soukupová.

Původně byl obsah přezkumu v kategorii kontroly zaměřen na postup starosty obce jako zaměstnavatele, ale vzhledem k tomu, že se protistrana vyjadřovala v průběhu dalších dní i k jiným, neméně podstatným a závažným problémům, byla kontrola rozšířena na tyto oblasti :
1) Kontrola provedení úkonů starosty s ohledem na pracovníky obecního úřadu
2) Nalezení a pojmenování všech nedostatků v práci pracovníků obecního úřadu
3) Nalezení jednotlivé odpovědnosti osob
4) Vyjmenování opatření, která povedou k nápravě
5) Shrnutí, doporučení na řešení a vyvození důsledků – návrh zastupitelstvu obce

1) Kontrola provedení úkonů starosty s ohledem na pracovníky obecního úřadu


1.1. Kontrolní orgán provedl přezkum všech podkladů, které se váží k problematice odchodu pana T.Fafláka a nástupu paní D. Čepelíkové ml. z rodičovské dovolené. Vycházelo se ze stanovených pravidel, která schválilo obecní zastupitelstvo při přijetí pana T.Fafláka do pracovního poměru. Pravidla byla nastavena především s ohledem na finanční možnosti obce v daném období a pro další jednání mají stěžejní váhu. Starostou obce bylo dále postupováno v souladu s ústními dohodami mezi zaměstnavatelem a paní D. Čepelíkovou ml., která obdržela slib starosty, že v momentě, kdy projeví zájem o návrat do pracovního procesu, bude její místo ihned k dispozici. V dohodě bylo dále ujednáno, že paní Dagmar Čepelíková ml. ukončí svou rodičovskou dovolenou ke dni 31.12.2008. V souladu s těmito ujednáními a s vědomím obecního zastupitelstva byla panu referentu prodloužena pracovní smlouva na další období, a to do konce roku 2008.Ve smlouvě nebyla uvedena žádná další omezení. Z kontroly vyplynulo, že po upozornění starosty obce na nedostatky v práci pana T.Fafláka, došlo ke změně postoje paní D.Čepelíkové ml. Ta se rozhodla v protikladu vůči dohodám ukončit svou rodičovskou dovolenou a nastoupit do zaměstnání. Nedošlo však k vzájemné výměně na pracovní pozici. Pan T.Faflák (partner paní D. Čepelíkové ml.) odmítl odejít na mateřskou dovolenou ke stejnému datumu. V tento moment vznikla situace, kdy v rozporu s předloženým návrhem zastupitelstvu, měl obecní úřad dva zaměstnance. Situace byla nepřípustná. Pan T.Faflák dostal tedy výpověď z pracovního poměru, avšak až po několika výzvách k řešení., které však z jeho strany nebyly akceptovány. Podklady pro posouzení důvodů pana T.Fafláka, nejsou a nebyly k dispozici. Kontrolní orgán se nezabýval posuzováním spekulací. Vlastní podání výpovědi proběhlo řádně, výše uvedený uplatnil nárok na odstupné. Dále trval na dodržení všech náležitostí. Protistrana akceptovala tyto skutečnosti, bez jediné připomínky. V průběhu tohoto období byl pan T.Faflák v pracovní neschopnosti, avšak z jeho strany nebylo oznámeno ukončení této pracovní neschopnosti, což bylo nepochybně porušení povinností zaměstnance. Paní D.Čepelíková ml. v den svého nástupu zpět do pracovního poměru obdržela nástupní dokumenty. Mimo jiné platový výměr č.9/2008 a nově vypracovanou pracovní náplň pro pozici, kterou vykonává. Vzhledem k tomu, že byla v první pracovní den přítomna pouze 4 hodiny, nebylo provedeno bezpečnostní školení – není proveden tedy ani zápis.V tento den, bez propustky a nahlášení zaměstnavateli, opustila pracoviště. A to údajně za účelem návštěvy lékaře. Svou následnou pracovní neschopnost neohlásila vedoucímu pracoviště v termínu, jak jí jednoznačně ukládá předpis. Na tuto skutečnost byla po několika dnech starostou obce upozorněna doporučeným dopisem.Existuje sice dokladování informace o pracovní neschopnosti výše jmenované, ale je nerelevantní. Nikdo jiný z vedení obce nebyl v inkriminovanou dobu pověřen zastupováním starosty, tudíž nemohl plnit úkony jako zaměstnavatel. Způsob zastupování starosty je přesně vymezen v § 73, odst.3 a§79, odst.1.zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na dobu jeho nepřítomnosti v úřadě. Pozdější výroky pana T.Fafláka a paní D.Čepelíkové o tom, že se dokumenty ztrácejí z budovy obecního úřadu jsou spekulací a nedoloženy, tudíž k nim není přihlédnuto.


1.2. . Vlastní platový výměr zaměstnankyně byl vyměřen v souladu se zákonnými normami, právoplatně vypracován zaměstnavatelem podle § 110, odst. 3 a 4, písmene d), zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Respektoval platové podmínky dle tabulek pro danou pozici. Nároková část byla vyměřena v souladu s předpisy. Nenároková část byla odebrána a řádně i zdůvodněna. Postup starosty je plně v souladu se zákoníkem práce ( § 7, odst.1,3 a §8, odst. 1 i § 12 v plném znění) - osobní příplatek nelze poskytovat při nástupu do zaměstnání, ale až po prokázání schopností k výkonu požadované práce a po ověření jeho výkonnosti. Pokud jde o rozsah pracovních úkolů, je poskytování osobního příplatku rovněž podmíněno dlouhodobě vyšší pracovní výkonností. Dodržení stanovených podmínek pro poskytování osobního příplatku vyžaduje v určitých časových intervalech- například jednou nebo dvakrát ročně přezkoumat odůvodněnost a výši osobního příplatku). Část nenárokové složky platu byla vyplácena v rozporu s platnými předpisy!!!!!! Došlo tedy zároveň k narovnání výše uvedených skutečností tak, aby vše mělo patřičné náležitosti, což je v souladu s požadavky pana T.Fafláka. Výhradu má kontrolní orgán k tomu, že paní D.Čepelíkové ml. byla předložena k diskusi pracovní verze. Zaměstnavatel takto činit nemusí. Tuto verzi měl zřejmě na mysli pan T.Faflák, pokud se zmiňoval o nějakých nejasnostech a nekvalitě v tomto ohledu. Kontrolou bylo zjištěno, že v osobní dokumentaci je uložen správně koncipovaný dokument. Zaměstnankyně nemusí platový výměr ani pracovní náplň podepisovat, a tím je uznávat za platné. Toto je plně v kompetenci starosty obce ( viz Organizační řád obce Pertoltice, čl.17, dále ustanovení zákona o obcích č.128/2000Sb.).Tento úkon ze strany zaměstnance není stanoven ani žádným jiným zákonem nebo předpisem.
Důležitým faktem při stanovení platu zaměstnanci, jímž je vázán starosta zastupitelstvu, je objem prostředků, které jsou na platy na daný kalendářní rok určeny zastupitelstvem obce.

1.3. Pracovní náplň byla vypracována na základě zkušeností s odváděnou prací referenta obecního úřadu v posledním období, který často poukazoval na to, že požadované činnosti nemá v popisu práce. Kontrolou bylo zjištěno tolik, že požadované úkony měl zpracovat bez připomínek, protože tvořily náplň jeho práce. Naopak se zabýval mnoha úkony, které provádět neměl, protože na tyto práce měla obec zajištěnu účetní – paní D.Čepelíkovou ml..Ta měla dané práce provádět v souladu s uzavřenou dohodou na provedení práce. Obsahem této dohody, bylo provádění kompletního účetnictví obce, jehož rozsah je upraven zákonem o účetnictví.
Pokud se tedy snažil ulehčit práci své družce, měl pochopitelně možnost tak učinit, ale vždy až po splnění svých vlastních povinností. Což se bohužel nestalo. Dle vyjádření starosty byl několikráte seriozním způsobem upozorněn na to, že si své povinnosti neplní řádně. Tyto informace byly předány i paní účetní, která byla po celou dobu pracovního poměru pana Fafláka, garantem bezproblémového chodu obecního úřadu.
Zpracování pracovní náplně, a tím stanovení přesného popisu práce, bylo logickým vyústěním problémů s vykonáváním prací ze strany účetní i referenta, aby se tak zamezilo různým dohadům.K výrokům, že všude dělají práci odborného referenta úřadu dvě pracovnice, a v naší obci je to na jednom člověku, podal vyjádření starosta obce. Z něho je patrné, že tato tvrzení pokulhávají svým obsahem za skutečnostmi a zvyklostmi v okolních obcích. Pracovní náplň byla koncipována starostou po konzultacích na okolních úřadech, které jsou srovnatelné s naším. Zde nenalezl kontrolní orgán oprávněné souvislosti s kritikou pana Fafláka a paní D.Čepelíkové ml..Vnitřní předpis, který stanovuje rozsah prací pro pozici referenta obecního úřadu v pracovním poměru, je i nadále platný a relevantní. Jsou možné úpravy, ale pouze v případě posouzení možností pracovníka s malou nebo žádnou praxí. U osoby paní Čepelíkové, která má praxi několik let, nejsou žádné úlevy na místě.Reakce dotčených tak trochu navenek působí, že se jedná o odpor, který je způsoben obavami z míry svých vlastních schopností a dovedností.
Vyjádření obou stěžovatelů, ze kterých vyznívá, že často vykonávali práce za starostu obce, jsou naprosto nepřípustná a neodpovídající skutečnostem. Kontrolou bylo naprosto bezpečně zjištěno, že starosta obce měl na starosti ve sledovaném období obsáhlou agendu. Velice často se jednalo o práce, které měli vykonat ostatní pracovníci obecního úřadu. Dále po dobu takřka 3 měsíců vykonával práci za všechny tři pracovníky, které náš obecní úřad zaměstnává na tabulkových místech a na dohody o provedení práce. A to bez jediného výrazného poukazování na tuto skutečnost.

2) Nalezení a pojmenování všech nedostatků v práci pracovníků obecního úřadu
2.1.
Během kontrolní činnosti byla zjištěna níže uvedená fakta k neplnění pracovních povinností pracovníků obecního úřadu:
a) významně vysoký počet nesplněných úkolů na pozici referenta úřadu
b) neprovedené platby fakturace O2 – platební rozkaz Českého telekomunikačního úřadu + penále s ostatními náklady asi tak 10.000,-Kč
c) neprovedené platby za poskytované služby FDL Net Frýdlant - hrozící penalizace za neprovedené úhrady
d) neprovedená příprava záloh a výpočtových listů ve vztahu k nájmům č.p.193
e) nebyl zřízen účet obce k uložení kauce nájemného ve vztahu k č.p.193
f) neodevzdané podklady Vojenská zdravotní pojišťovna – odhlášky manž. Petrášových, tím vznikla nesrovnalost ve vykazovaných měsíčních přehledech a odvodů z mezd
g) neodevzdané podklady ČSSZ – evidenční listy důchodového zabezpečení za r. 2007 a 2008 u ukončených prac. poměrů (p.Mlejnková, p. Novotný, p. Penčo), přihlášky zaměstnanců na VPP v r. 2008 (p. Novotný)
h) neodevzdané podklady VZP - měsíční přehledy a odhlášky a přihlášky (p. Novotný)
ch) dosud stále nejsou odstraněny nedostatky a akceptována doporučení auditora KÚ LBC ve vztahu s vedením účetnictví. A to i přes několikeré potvrzení, že jsou úkoly splněny
i) nebyl předán ani jeden předávací protokol v termínu a podobě, jak to ukládá vnitřní předpis obce – „Pracovní řád obce Pertoltice“- závažné porušení pracovních povinností dané předpisem obce
j) neprovedená oprava podkladů pro soudní jednání s bývalým nájemcem restaurace v č.p.64 bylo objednáno za úplatu na dohodu – vyšší, neplánované prostředky na správu obce
k) upomínky za platby ČEZ – nepřehledné platby vlivem nezpracovaného přehledu o platbách
l) neexistuje přehled o výdeji cenin – poštovních známek - závažný nedostatek v účetnictví
m) chybně provedené účtovací předpisy v elektronické podobě účetnictví obce - závažný nedostatek v účetnictví
n) nebyla dlouhodobě vedena kniha příchodů a odchodů pracovníků obecního úřadu
o) překročení pravomocí při tvorbě splátkového kalendáře - závažné porušení pracovních povinností daných předpisem obce – referent, účetní,
p) nezařazené účetní doklady (uvedeny v příloze) - závažný nedostatek ve vedení účetnictví
r) nevypracovaná smlouva na pronájem hrobového místa pro žadatele v určeném termínu
s) včasné neohlášení pracovní neschopnosti - závažné porušení pracovních povinností
t) nepodávání hlášení o době trvání pracovní neschopnosti + snaha o odevzdání upravených dokladů - závažné porušení pracovních povinností - bývalý referent
u) není veden přehled o účasti jednotlivých zastupitelů na zasedáních obecního zastupitelstva
v) dokumenty zakládány bezkoncepčně do pořadačů i mimo ně
w) polorozebraný hardware uložený ve skladě obecního úřadu
x) malá úroveň připravenosti podkladů pro jednání obecního zastupitelstva
y) nezaplacené členské příspěvky za dva kalendářní roky v MAS Frýdlant

Při další kontrole pro zjištění stavu plnění usnesení zastupitelstva ve vztahu k pracovníkům obecního úřadu bylo zjištěno toto:

V usnesení č. 2/27 /08 OZ ukládá na základě diskusních příspěvků toto:
d)Ukládá opakovaně účetní a referentovi obecního úřadu, aby předložili na dalším zasedání koncepci návrhu na rozvržení plateb nájemného, záloh na služby a koncept předávacího protokolu v č.p.193 tak, aby se vyvarovala obec nepřehlednému stavu v těchto kapitolách rozpočtu obce a bylo vše připraveno na předání bytů, po dokončení díla.
Usnesení FV ze dne 4.2.2008 7c)
Usnesení FV ze dne 14.1.2008
Usnesení ZO ze dne 19.11.2007
Usnesení FV ze dne 6.8.2007
Usnesení FV ze dne 6.6.2007
Usnesení FV ze dne 7.3.2007


2.2. K vyjádřením o chaosu na obecním úřadě a neprováděným úkonům ze strany starosty obce, konstatujeme, že byla průběžně vedena kniha došlé pošty a jednotlivá přidělená čísla jednací byla starostou zpracována tak, aby nedošlo k prodlení. Z dostupných údajů kontrola zjistila, že v žádném případě nelze hovořit o selhání. Ba naopak. Lze se domnívat, že v případě, kdy starosta obce pracoval za tři pracovníky, se jistě najdou dílčí závady, nejsou však v žádném případě závažného charakteru.V přiměřené lhůtě nebyl ukončen jeden prodej pozemku a nebyla dokončena jedna směnná smlouva, týkající se též převodu pozemků.Nutno podotknout, že bylo vše projednáno a odsouhlaseno dotčenými stranami. Vzhledem k nutnosti řešit výše uvedený soubor uměle vytvořených problematik, je zcela pochopitelné, že se tyto operace dostaly do skluzu. V době přípravy této závěrečné zprávy již probíhá řízení o vkladu do registru katastrálního úřadu.

3) Nalezení odpovědnosti jednotlivých osob
3.1. Referent obecního úřadu – v kapitole 2.1., pod bodem a), d), i), j),k),l),n),o),r),t),u),v),w),x),y)
3.2. Účetní obce v kapitole 2.1., pod bodem b),c),d),e)f),g),h),ch), i) a j)k),l),m),p),s),v),y)
3.3. Starosta nepostupoval dostatečně razantně. Zodpovídá za plnění pracovních povinností všech pracovníků, kteří jsou mu podřízeni na obecním úřadě. Pokud by byly vyvozeny důsledky dříve, došlo by ke zlepšení práce obecního úřadu taktéž v dřívějším termínu. Starosta plně zodpovídá za podobu plnění úkolů svých podřízených - pracovníků obecního úřadu. Za neadekvátní podobu práce obou výše uvedených pracovníků má nepřímou odpovědnost.

4) Vyjmenování opatření, která povedou k nápravě
a) prověření všech plateb, které hrozí obci navýšením o penále
b) zajistit novou pracovnici na pozici referentky obecního úřadu
c) zajistit na přechodnou dobu provádění účetních operací
d) zdokumentovat případnou škodu, která obci vznikla, připravit návrhy řešení
e) zabezpečit změny v přístupových kódech a bankovním přístupu, oprávnění k nakládání s finančními prostředky
f) překontrolovat provedené finanční transakce dle výpisů
g) připravit reorganizaci obecního úřadu s ohledem na potřebu zprofesionalizovat chod úřadu a nutnost vzít v úvahu porušování pracovní kázně bývalých pracovníků v pracovním poměru u naší obce
h) doplnit podobu předávacích protokolů pracovníků obecního úřadu tak,aby bylo možné pokračovat v práci

V průběhu kontrolní činnosti byly jednotlivé body projednávány průběžně se starostou obce.Některá opatření byla přijata ihned, bez prodlevy.Další jsou v přípravné fázi.

5) Shrnutí, doporučení na řešení a vyvození důsledků – návrh zastupitelstvu obce
5.1. Po shrnutí skutečností, doporučuje kontrolní orgán postupovat v případě zjištěných nedostatků v práci zaměstnanců úřadu razantněji a důkladněji. A to již v prvotní fázi. Paradoxně je starostovi ohleduplné řešení této problematiky vyčítáno. Jeho snaha o klidné vyřízení záležitosti je pochopitelná.Obavy z dalšího vývoje a snaha o zamezení komplikací, které by měly ve svém důsledku dopad na občany obce, pochopitelně ovlivnily rozhodování zaměstnavatele.V momentě, kdy již byl zřejmý a nezvratný postup pana T.Fafláka i paní D.Čepelíkové ml., byl použit razantnější postup. Jak je výše uvedeno, bylo tak učiněno v souladu se zákony ČR, závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy obce Pertoltice.

5.2. Doporučujeme stěžovatelům řešit situaci občansko-právní cestou. Ze situace, kdy je jasná důkazní nouze, nelze ani odvodit nic jiného, než ponechat rozhodnutí na soudu. A to v občansko-právním řízení. Ani po podání svědectví, ke kterému bylo přikročeno, nebylo nic z popisovaných skutečností doloženo. Pan T.Faflák ani paní Dagmar Čepelíková ml., nebyli schopni svá vyjádření podpořit relevantním popisem a důkazy.

5.3. Kontrolní orgán zastupitelstva se přiklání k nutnosti podání návrhu zastupitelstvu na reorganizaci struktury obecního úřadu. A to včetně ekonomického rozboru. V průběhu šetření bylo uloženo starostovi a předsedkyni finančního výboru, vypracovat podklady, ze kterých by bylo zřejmé, jaké prostředky vynaložila obec, v souvislosti s výše uvedenou problematikou ( snaha o zprůhlednění plateb tak, aby bylo potvrzeno nebo vyvráceno tvrzení pana T.Fafláka, že obci vznikla škoda). Tyto byly vypracovány a předloženy na zasedání kontrolního orgánu. Vyplývá z nich, že vyplacením odstupného, došlo k nárůstu finančních prostředků na mzdy. Ale dalším řešením, které bylo urychleně aplikováno, se podařilo tuto skutečnost eliminovat. V rámci výměny pracovníků na obecním úřadě, budou náklady sníženy. A to hned několikanásobně.Tedy ve výsledku budou finanční prostředky uspořeny.

5.4. Dále souhlasí s předloženým návrhem starosty obce, aby bylo v budoucím období při výběru pracovníků obecního úřadu dbáno zvýšené pozornosti na jejich vzezření a morální vlastnosti tak, aby byla zajištěna vysoká profesionalita. Zejména je nutné dbát na zajištění příjemného vystupování vůči klientům – občanům naší obce i ostatním orgánům, vně naší obce.

5.5. Kontrolní orgán se tímto vyjadřuje k jednomu z dokumentů, kde pan T.Faflák upírá zastupitelstvu obce provedení kontroly. Jeho vyjádření pramení z neznalosti věci. Obecní zastupitelstvo je prostřednictvím jím zřízených výborů, jednou ze složek kontrolní činnosti v obci. Ta má celkem tři pilíře. Naprosto odmítáme tvrzení, že tato kontrola měla sloužit starostovi obce k lepšímu a dodatečnému podložení výpovědí. Členové výborů se velmi ohrazují proti vyjádření bývalého referenta, že nejsou příliš kompetentní pro stanovení přesné podoby sporu, který vede. Zastupitelstvo obce je nejvyšší orgán obce, ať už se to někomu líbí nebo ne. Tedy pokud je třeba prozkoumat nějaké záležitosti, je k tomu oprávněn právě tento sbor.

5.6. Během kontroly nebylo v žádném ohledu zjištěno, že by starosta obce postupoval způsobem, jak popisují pan Faflák a paní Dagmar Čepelíková. Žádné projevy arogance, psychického nátlaku ani neadekvátní chování, nebylo shledáno ani v jednom z kroků, které starosta obce učinil. Naopak se kontrolní orgán domnívá, že znaky, které popisují stěžovatelé, se dají najít v jejich prohlášeních a dokumentech, které měl kontrolní orgán k dispozici. Je nutno konstatovat, že si vážíme a oceňujeme profesionální přístup pana starosty, který použil při řešení výše uvedených problematik. Vzhledem k tomu, že bylo použito výrazu „vedení obce“, kontrolní orgán obce zmiňuje i to, že nebylo v žádném případě zjištěno, že by místostarostka a obecní zastupitelstvo, jednali dle vyjádření obou stěžovatelů.

5.7. Některé reakce stěžovatelů jsou povahy dětinské. Nelze na ně příliš relevantně reagovat. Proto jim v tomto materiálu není dán prostor a nejsou předmětem přezkumu.Doporučeno je však zastupitelstvu reagovat na podněty pana T.Fafláka, které odeslal ke konzultacím starostovi obce Bulovka elektronickou poštou. Část tohoto dokumentu si jistě zaslouží další pozornost. Vyjádřením obou stěžovatelů, ze kterých vyznívá, že často vykonávali práce za starostu obce, jsou naprosto nepřípustná a neodpovídající skutečnostem. Kontrolou bylo naprosto bezpečně zjištěno, že starosta obce měl na starosti ve sledovaném období obsáhlou agendu. Velice často se jednalo o práce, které měli vykonat ostatní pracovníci obecního úřadu.

5.8. Došlo k porušení ustanovení platného pracovního řádu Obecního úřadu Pertoltice v bodě o zachování
mlčenlivosti.Nebyly předány předávací protokoly obou pracovníků v podobě, kterou ukládají dobré
mravy a zejména příslušné předpisy

5.9. Kontrolní orgán obdržel od starosty pana Viktora Podmanického, hned několik vyhotovených vyjádření k problematice. Starosta obce poskytl součinnost ve vyhledávání podkladů pro jednotlivá jednání. Jednotlivá tvrzení druhé strany byla doplněna výbory o kopie elektronické podoby webových stránek obce Pertoltice. Účastníci byli osloveni předsedkyní kontrolního výboru dopisem, kterým je vyzývala k doplnění důkazů pro svá tvrzení. K tomuto jednání se pan T.Faflák nedostavil. Paní Dagmar Čepelíková ml. a p. Olga Čepelíková do dnešního dne též nepředložily jediný podklad nebo svědectví, že k popisovaným skutkům došlo.
V průběhu kontrolní činnosti byly jednotlivé body projednávány průběžně se starostou obce. Některá opatření byla přijata ihned. Bez prodlevy. Další jsou v přípravné fázi.

Závěr
Na základě zjištěných skutečností konstatuje kontrolní orgán Zastupitelstva obce Pertoltice, že ze strany stěžovatelů se jedná o neoprávněné a zároveň nepravdivé popisování skutečností. Zřejmě pod vlivem pocitu ukřivděnosti z vývoje situace po jejich podvodném jednání, a zjištění toho, že svou práci odváděli minimálně laxně. Bylo prokázáno, že starosta obce postupoval v duchu vzájemných dohod. Též bylo ze strany starosty jednáno v souladu se zákonnými normami ČR a jednotlivými předpisy obce, které se k dané problematice vztahují.Důležitým faktem při stanovení platu zaměstnanci, jímž je vázán starosta zastupitelstvu, je objem prostředků, které jsou na platy na daný kalendářní rok určeny zastupitelstvem obce. Tato povinnost starosty vůči zastupitelstvu nebyla oběma zaměstnanci brána vůbec v úvahu. Zvýšeným úsilím a vleklým vyjednáváním se podařilo naplnit tuto povinnost a finanční prostředky na chod obecního úřadu budou ve výši, která je v souladu s rozpočtem na dané období.A to i po uhrazení odstupného panu T.Faflákovi. Daným řešením, které starosta obce zvolil, je též vytvořena i dostatečná rezerva pro další platby případného odstupného.K této variantě bude přistoupeno jen na základě dohody, pokud k ní dojde. I tak se nepočítá s vyplacením plné výše odstupného. Navrženo je řešení s podáním výpovědi pro hrubé porušení pracovní kázně- podle ust. § 46, odst. 1, písm. f) zákoníku práce.

Dále bylo potvrzeno, že hned v několika případech se jedná o velice závažné porušení pracovních povinností ze strany zaměstnanců obecního úřadu.Došlo k vysokému počtu neplnění vnějších právních a jiných předpisů. Zejména se to týká zákona o účetnictví, předpisů o sociálním, zdravotním pojištění a zákoníku práce.Též došlo k porušení ustanovení platného Pracovního řádu obecního úřadu Pertoltice. Jednání stěžovatelů má závažné nedostatky v těchto bodech: v podobě vlastních pracovních činností, v zachování povinnosti mlčenlivosti, ve vedení účetnictví obce a zejména v předání dokumentace obecního úřadu.
Nebyly vypracovány a odevzdány adekvátní předávací protokoly obou pracovníků v té podobě, kterou ukládají dobré mravy a zejména výše uvedené příslušné předpisy. Z této skutečnosti vyplývá i souběh odpovědnosti za nalezené nedostatky. Bez těchto protokolů není totiž možné rozlišit odpovědnost více adresně, než jak bylo učiněno kontrolním orgánem.
Po rozvázání pracovního poměru s panem T.Faflákem, zbývá dořešit situaci kolem druhé pracovní pozice, na které pracovala paní Dagmar Čepelíková ml. Při konečném řešení bude nezbytné přihlížet k nalezeným nedostatkům a závažným pochybením ve výkonu pracovních činností ze strany výše uvedených. Navrhujeme zastupitelstvu obce urychleně řešit celou problematiku – včetně nepřímé odpovědnosti starosty. A to po projednání této zprávy na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Předložené materiály, které tvoří přílohu:
1) závady a poznatky auditora z přezkumu hospodaření obce za rok 2006
2) směrnice pro oběh účetních dokladů
3) pracovní řád obce Pertoltice
4) pracovní smlouva pana T.Fafláka
5) pracovní smlouva paní D.Čepelíkové ml.
6) dohoda na provádění účetnictví paní D.Čepelíková ml.
7) vyjádření starosty obce
8) výňatek zákona č.128/200 Sb. – úkoly a zodpovědnost starosta a rada
9) oznámení o nástupu do zaměstnání po rodičovské dovolené paní D.Čepelíková ml.
10) výpověď z pracovního poměru pan T.Faflák
11) ohlášení odchodu na mateřskou dovolenou
12) hlášení o neodevzdání podkladů za pracovníky obce ČSSZ Liberec
13) hlášení o neodevzdání podkladů za pracovníky obce na VZP Liberec
14) dopis starosty ze dne
15) dopis starosty ze dne
16) elektronická konverzace starosty ze dne
17) elektronická konverzace starosty ze dne
18) elektronická konverzace starosty ze dne
19) dopis o neplnění povinností panu T.Faflákovi
20) dopis paní D.Čepelíkové ml. o hrubém porušení pracovní kázně
21) pohledávka firmy FDL Net z roku 2007 a 2008
22) platební výměr O2 + penále
23) usnesení obecního zastupitelstva ze dne
24) usnesení obecního zastupitelstva ze dne
25) přehled úkolů pro referenta pana T.Fafláka
26) vyjádření k překročení pravomocí u pohledávky za TKO- splátkový kalendář
27) mzdové listy pana T.Fafláka
28) mzdové listy paní D.Čepelíkové ml.
29) žádost starosty obce – zastupitele na provedení kontroly
 
Aktuality

Jizerky slaví 40 - VEČER JIZERSKOHORSKÝCH FILMŮ - kino Hejnice

Jizerky slaví 40
CHKO JIZERSKÉ HORY


Správa CHKO Jizerské hory a občanské sdružení Náš kraj
si Vás dovolují pozvat na


VEČER JIZERSKOHORSKÝCH
FILMŮ


ve čtvrtek 23.10.2008 od 19 hodin
kino Hejnice

Úvodem:
ukázky z jedinečných dokumentárních filmů
o krajině a lidech Jizerských hor
od roku 1916 po současnost

Hlavní program:
Smrt lesní (režie Adam Oĺha) - dokumentární film
o pomníčcích v Jizerských horách
diskuse s autory a protagonisty filmu

Vstupné dobrovolné

více informací k této akci a k 40. výročí
vyhlášení CHKO Jizerské hory naleznete na
www.jizerkyslavi.cz

Plakát k akci zde
Aktuality

Jizerky slaví 40 - VEČER JIZERSKOHORSKÝCH FILMŮ - ve Frýdlantě

Jizerky slaví 40
CHKO JIZERSKÉ HORY


Správa CHKO Jizerské hory a občanské sdružení Náš kraj
si Vás dovolují pozvat na


VEČER JIZERSKOHORSKÝCH
FILMŮ


ve středu 22.10.2008 od 17.30 hodin
v Domě dětí a mládeže
ve Frýdlantě


Ukázky z jedinečných dokumentárních filmů
o krajině a lidech Jizerských hor
od roku 1916 po současnost

Vstupné dobrovolné

více informací k této akci a k 40. výročí
vyhlášení CHKO Jizerské hory naleznete na
www.jizerkyslavi.cz

Plakát k akci zde
Aktuality

ČEZ kancelář - SP Frýdlant


- kancelář otevřena v prvním patře nad bývalým sídlem GE Money Bank, v budově na parkovišti u pošty.

Adresa :
Husova 379, 464 01 Frýdlant

Nové úřední hodiny
Po - 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Út - 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
St - 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čt - 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
Pá - 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Kontaktní tel. čísla :
483103004
724976959
737315115

Co lze vyřešit a získat prostřednictvím Smluvního partnera?
# informace o fakturaci (vysvětlení faktury, úpravy výše záloh, reklamace),
# zaslání kopie faktury
# úpravu výše záloh a četnosti jejich zasílání
# aktualizace údajů o zákazníkovi a jeho odběrném místě
# uzavření a změny smlouvy na dodávku elektřiny
# reklamace chodu elektroměru a funkce přijímače HDO (hromadné dálkové ovládání)
# informace o době platnosti vysokého a nízkého tarifu
# informace o cenách elektřiny a volbě vhodného typu sazby
# podání žádosti o připojení, informace o stavu požadavku zákazníka na nový odběr
# nebo zvýšení odběru elektřiny
# reklamace kvality dodávky elektřiny (např. vypínání, poruchy, podpětí a přepětí)
# informace k technickým požadavkům zákazníků (přeložky vedení, izolace vedení)
# poradenství v oblasti využívání elektřiny
 
Aktuality

ÚŘEDNÍ HODINY - Obecní úřad Pertoltice

Obec Pertoltice
Obecní úřad Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 pošta Habartice, Liberecký kraj
POZOR NOVÝ TELEFON +420 724 162 170
http://www.obecpertoltice.cz; e-mail: obec.pertoltice@volny.cz


ÚŘEDNÍ HODINY

Obecní úřad Pertoltice


Pon. - 07:00 - 16:45 - Den určený pro veřejnost
Út.  -  07:00 - 15:00
St. -    07:00 - 16:45 - Den určený pro veřejnost
Čt. -   07:00 - 15:00 - Den určený pro veřejnost
Pá. -  07:00 - 15:00

Schválil: Viktor Podmanický starosta obce
Platnost: od 15.9.2008
Aktuality

Všem chovatelů skotu, ovcí a koz - mimořádná veterinární opatření

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11
tel. 485103871-2, 482710623, fax 482713149, e-mail: kvsl@svscr.czVšem chovatelů skotu, ovcí a koz
v Libereckém kraji


č.j.: 2034/2008 Liberec, 2.9.200814. srpna 2008 byla Státní veterinární správou ČR vyhlášena mimořádná veterinární opatření, kterými se všem chovatelům skotu, ovcí a koz v ČR nařizuje p o v i n n é nouzové očkování proti viru katarální horečky ovcí. Mimořádná veterinární opatření byla vyhlášena obvyklou cestou veřejnými sdělovacími prostředky a jsou vyvěšena na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR, Krajského úřadu Libereckého kraje, na webových stránkách Státní veterinární správy ČR (www.svscr.cz), Krajského zemědělského portálu apic (www.apic-kraj.cz). Krajská veterinární správa navíc požádala starosty měst a obcí, aby byla vyvěšena i na úředních deskách měst a obcí Libereckého kraje.
Nouzová vakcinace je povinná pro všechny chovatele skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců (s výjimkou zoologických zahrad), s povinností přeočkování po 3 týdnech a doočkování mláďat vždy po 90.dni po jejich narození.
Povinnost se vztahuje i na chovatele skotu, ovcí a koz, kteří dosud nesplnili svoji povinnost požádat o registraci chovu v centrální evidenci zvířat.
Nouzové očkování provádí soukromí veterinární lékaři, u kterých se musí chovatelé sami přihlásit. První očkování zvířat musí být provedeno nejpozději do 14. září 2008. Krajská veterinární správa může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit v odůvodněných případech výjimku z nařízeného nouzového očkování, která spočívá zejména v odložení termínu 1.vakcinace, ale vakcinace musí být provedena nejpozději do 15.11.2008
Jedná se o jedinečnou akci, ve svém rozsahu první tak rozsáhlou po roce 1989. Vakcinace je jedinou účinnou obranou proti katarální horečce ovcí, proti jejímu dalšímu šíření. Umožňuje bezproblémový obchod v rámci ČR, EU i se třetími zeměmi. Proto se Ministerstvo zemědělství ČR rozhodlo pomoci chovatelům přežvýkavců stejně jako v ostatních státech EU a zajistilo financování celé akce s využitím zdrojů EU a pověřilo Státní veterinární správu ČR tuto nouzovou vakcinaci organizovat.
Pokud by se vyskytly nejasnosti nebo se nepodařilo získat pro očkování soukromého veterinárního lékaře, obraťte se, prosím, na Krajskou veterinární správu pro Liberecký kraj (pro okresy Liberec a Jablonec nad Nisou MVDr. Jaroslav Jaroš – tel. 602451874, okres Semily MVDr. Michal Švihel – tel. 721751006, okres Česká Lípa MVDr. Jindřich Dvořák – tel. 722577945), v odůvodněných nebo mimořádných případech přímo na ředitele odboru ochrany zdraví zvířat Krajské veterinární správy – MVDr. Václava Švihela – tel. 602181929).
Věřím, že všichni chovatelé skotu, ovcí a koz pochopí výjimečnost situace a povinnosti vyplývající z mimořádných veterinárních opatření splní. Pouze při plošném přeočkování všech zvířat je možné dosáhnout účinnou ochranu. Nesplnění této povinnosti by bylo nutno sankcionovat dle veterinárního zákona, a to jistě nikdo nechce.


MVDr. Josef K r á l , v.r.
ředitel Krajské veterinární správy
pro Liberecký kraj

 
Aktuality

Soutěž „Vesnice roku 2008“

Soutěž „Vesnice roku 2008“

Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Součástí regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj je v širším smyslu také podpora oživení ve venkovských oblastech prostřednictvím soutěže Vesnice roku, kterou MMR ve spolupráci s dalšími partnery pravidelně organizačně připravuje a zabezpečuje.

Vyhlašovateli soutěže jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Spolupracující úřady a organizace jsou: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Folklórní sdružení ČR. Zástupci těchto institucí navštíví všechny vítězné obce krajských kol a vyberou vítěznou obec, které pak udělí titul Vesnice roku. Mezi hodnotící kritéria patří: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství přírodní prvky a péče o krajinu.

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek předal v pátek 22. srpna hlavní cenu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 obci Poniklá v okrese Semily. Ministr při svém projevu zdůraznil, že je důležité udržovat kulturní možnosti i v malých obcích a pochválil obec za aktivitu v tomto směru.
Soutěž Vesnice roku v rámci Programu obnovy venkova je vyhlašována od roku 1995. Letošního, již 14. ročníku, se zúčastnilo celkem 309 obcí ze třinácti krajů České republiky. Z 19 obcí Libereckého kraje, které se do soutěže přihlásily, bylo úspěšných hned několik z Liberecka. Mezi nimi i naše obec. Obec Pertoltice je držitelem ceny za práci s mládeží. V krajském kole soutěže jsme získali „Bílou stuhu“.
Blahopřejeme tímto vítězi obci Poniklá. Starostce této obce děkujeme za vřelé přijetí a vytvoření skvělé atmosféry při vyhlašování vítězů v jednotlivých kategoriích.

Viktor Podmanický
starosta obce Pertoltice
 
Aktuality

Sdružení dárců krve v České republice

Sdružení dárců krve v České republice
463 48 Hlavice 54


Primátorům a starostům měst a obcí v České Republice

Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,

Obracíme se na Vás se žádostí o zveřejnění našeho prohlášení občanům měst a obcí a o pomoc při zajištění podpisové akce. Důvodem je značný úbytek bezpříspěvkových dárců krve a náš vysoký věkový průměr.

Máme za to, že k podpoře našeho návrhu novelizace zákona bude vhodná tato petiční podpora našich občanů starších 18 let. Právě občané starší 18 let se mohou zapojit do dárcovství krve. Naše společnost potřebuje získat nejméně 100 tisíc nových dárců krve. Jsme přesvědčeni, že Vám Vaše případná politická příslušnost nebude překážet pomoci v této oblasti. Domníváme se, že byste mohli doplnit do prohlášení, kde, kdy a u koho mohou spoluobčané naši petici podpořit svým podpisem. Žádáme též o zveřejnění naší výzvy na obecních a městských vývěsních tabulích a místních a městských rozhlasech. Zároveň žádáme o zajištění možnosti podpisu spoluobčanů.

Podepsané petiční listiny pak potřebujeme vrátit na uvedenou adresu nejpozději do 7.srpna 2008, když následujícího dne předkládáme „novelu“ skupině poslanců.


Předem děkujeme za spolupráci a přejeme Vám všem hodně zdraví s tím, abyste naši krev nepotřebovali.


S pozdravem „krev znamená život“


Jaroslav Kotrman
Zmocněnec SDK
tel: 774 376 540
e-mail: sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz


Výzva k podpisové akci

Vážení spoluobčané,

Dárcovství krve je nenahraditelné pro mnoho občanů. Každý občan v průměru za život dostane 4x trasfúzi krve. Krev se používá při operacích, léčení zhoubných nádorů krve a pro výrobu léčiv na posílení obranyschopnosti těla atd.

V období let 2002-2006 ubylo z 360 000 aktivních dárců v ČR 83 279 dárců a přibylo 21 589 nových dárců krve. V současné době by bylo třeba získat 100-150 tisíc nových dárců krve.

Dárcovství krve je vysoce humánní. Dárci tak pomáhají všem kteří potřebují krev, plazmu nebo kostní dřeň. Sdružení dárců krve není nakloněno formě dárcovství za úplatu, ale je názoru, že by dárci měli být osvobozeni od některých poplatků ve zdravotnictví. Proto sdružení dárců krve jedná s poslanci různých politických stran z PČR o novele zákona ve zdravotnictví. Dle našeho názoru by měli být v tomto případě aktivní dárci osvobozeni od poplatků a pasivní dárci, kteří již dávat krev nemohou z věkových či zdravotních důvodů, již darovali krev nejméně 40x, rovněž osvobozeni.

Sdružení dárců krve v České republice navrhuje na srpnové zasedání Poslanecké sněmovny novelu zákona a chce ji podpořit Petičními listinami.
Námi navržený zákon a jeho schválení PČR by měl napomoci k získávání nových dárců.
Občané starší 18 let, kteří s tímto souhlasí, mohou do 6. srpna připojit svůj podpis na petiční listinu. Podepsat ji můžete. …………………………………………………………….

Petici můžou podepsat občané starší 18 let , kteří si uvědomují důležitost dárcovství krve pro život a zraví všech potřebných občanů.

Sdružení dárců krve všem spoluobčanům přeje hodně zdraví s přáním, aby naši krev nikdy nepotřebovali. Předem děkujeme za vaši podporu.

Jaroslav Kotrman
Sdružení dárců krve
tel: 774 376 540 
Aktuality

Zpráva o činnosti ČČK Pertoltice za rok 2007V roce 2007 se zúčastnily dvě naše členky aktivní činnosti SPOZu Pertoltice při Obecním úřadu v Pertolticích. Navštěvovaly naše starší spoluobčany a rovněž docházely s gratulacemi k jubilantům, při příležitosti jejich významného jubilea s malým dárkem a kytičkou.
Ani na kmenové členky našeho ČČK se nezapomínalo. Obdobně jako na členky bývalé, které již aktivní práce zanechaly, ale vždy jsou nám oporou. Rádi přispěchají s radou, když je třeba.

Pokračovala i spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů v Pertolticích. Ta spočívala zejména v poskytnutí zdravotnického dozoru při akcích, které sbor pořádal. Byla poskytována zdarma. Sboru jsme zapůjčily i novou lékárničku. Zdravotní materiál si doplňují hasiči sami.
Dárce krve nemáme a nemáme též pečovatele. O přestárlé a nemocné občany se v naší obci starají převážně vlastní děti nebo nejbližší rodinní příslušníci.

Tiskoviny a letáky na propagaci ČČK rozdáváme mezi občany, aby se seznámili s dějinami a činností našeho subjektu. Též se nám podařilo v tomto roce získat pro spolupráci s námi mladou posilu. Stala se jí sl.Tereza Dědečková. Spolupracovalo se i nadále s kronikářkou naší obce.

Je velice nutné omladit a rozšířit členskou základnu ČČK v naší obci. Zveme Vás mezi nás. Svou připraveností, proškolením, můžete zachránit to nejcennější - lidský život.
Přijďte mezi nás!

Julia Dědečková
Předsedkyně ČČK Pertoltice
Aktuality

Setkání občanů při příležitosti MDŽ

Obecní úřad Pertoltice

ve spolupráci se sborem pro občanské záležitosti

pořádá

Setkání občanů při příležitosti MDŽ

Akce se bude konat v sobotu 15.03.2008 od 14,30 hodin v zasedací místnosti budovy nové hasičské zbrojnice. Pro všechny příchozí bude připraveno malé občerstvení a pro maminky a babičky vyrobili mladí hasiči malý dárek.

Těšíme se na Vaši účast.

Za Obecní úřad Pertoltice:
Olga Čepelíková DiS místostarostka

Za SPOZ Pertoltice:
Anna Severýnová
Julia Dědečková
Aktuality

Soutěž o nejhezčí předzahrádku

SNK Pertoltice  

ve spolupráci s Obecním úřadem Pertoltice a občany obce

pořádá

 

  

 

    

Soutěž o nejhezčí předzahrádku 

 


 

                                   a celkový vzhled zahrady

     

Akce se koná od dne 1.4.2008  do 30.08.2008

v obou katastrálních území naší obce

Přihlásit se lze odesláním přiložené přihlášky nebo vyplněním na obecním úřadě

 

Soutěž  je určena pro zájemce z řad našich občanů a majitelů rekreačních objektů v naší obci. Předmětem soutěže jsou předzahrádky, zahradní úpravy a květinová výzdoba.

 

Hodnocení bude prováděno v průběhu celého období a bude dokumentováno. Po ukončení bude porotou vyhlášeno

pořadí jednotlivých soutěžících.

 

                               

Těšíme se na Vaši účast v soutěži!

 

Za Obecní úřad Pertoltice: Viktor Podmanický

 

Za SNK Pertoltice: Olga Čepelíková Dis

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………….

Přihláška do soutěže o nejhezčí předzahrádku a celkový vzhled zahrady.

Přihlašuji se tímto od soutěže probíhající v naší obci.

 

 
 

 

 


 

Jméno a příjmení :  …………………………………………

Bydliště:…………………………………………………….

 

Do soutěže přihlašuji:  ………………………………………………………………..

 

Podpis:  ……………………………
Aktuality

II. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě

II. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě
Obecní úřad Pertoltice
firma EKO-KOM


ve spolupráci se SNK Pertoltice a sponzory

pořádá

II. ročník soutěže v literární a výtvarné tvorbě

Téma : Naše obec a život v ní


Soutěž je vyhlášena v těchto částech a věkových kategoriích:

A. Literární soutěž - povídka, báseň, fejeton či úvaha

Kategorie:
1. věk 5 - 8 let
2. věk 9 - 12 let
3. věk 13 - 15 let
4. věk 15 a více let

B. Výtvarná soutěž - tématický obrázek / technika libovolná/, linoryt či koláž, keramika

Kategorie:

1. věk 5 - 8 let
2. věk 9 - 12 let
3. věk 13 - 15 let
4. věk 15 a více let


Soutěžní podmínky:
Vlastnoruční provedení díla, původní a doposud nepublikovaná tvorba, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiku. Soutěžní příspěvky je nutno odevzdat na Obecním úřadě v Pertolticích. do
15.06.2008 - a to včetně. Všechny došlé příspěvky a díla budou posouzeny porotou, která bude složena ze zástupců sponzorských firem a občanů naší obce. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni hodnotnými věcnými cenami, které do soutěže věnovala Obec Pertoltice, SNK a sponzoři.

Soutěž má jako druhotný, avšak také velmi důležitý aspekt a tím je výchova a podpora rozvoje osobnosti.Jde o snahu zapojit co největší počet občanů do dění v obci.

Těšíme se na Vaši účast v soutěži!

Za Obecní úřad Pertoltice: Olga Čepelíková DiS

Za SNK Pertoltice: Viktor Podmanický


 


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (314 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (294 hl.)
 
NE (326 hl.)
 
NEVÍM (211 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1145
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz