Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Výstavba bytů v č.p.193 - 6
Výstavba bytů v č.p.193
zobrazení: 4006
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1408 nalezených)

Aktuality

Odpověď na připomínku k jízdnímu řádu

200903131113_skenovat0004


Aktuality

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY

200903121516_pas
Aktuality

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE - Usnesení Rady SOLK

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK


ze zasedání, konaném 19. 2. 2009 v zasedací místnosti MěÚ ve Frýdlantě od 10.00 hodin.

Rada SOLK se usnesla:

č. 01/09
Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 02/09
Rada SOLK bere na vědomí informace člena Rady SOLK pana Tomáše Ploce, starosty města Harrachov, o změnách v zónaci Krkonošského národního parku, které jsou v souladu s požadavky obcí a měst na území KRNAPu..

č. 03/09
Rada SOLK ukládá předsedovi Rady SOLK zaslat a řediteli Kanceláře SOLK připravit dopis hejtmanovi LK k řešení problému podpory De minimis stanovením přesných pravidel pro jednotné uplatnění veřejné podpory De minimis ujednávané Libereckým krajem ve smlouvách s obcemi.

č. 04/09
Rada SOLK pověřuje člena Rady SOLK Mgr. Jana Farského, starostu města Semily a zastupitele LK, předložit opětovně aktualizovaný návrh SOLK k projednání v Zastupitelstvu Libereckého kraje, aby u projektů, které bude Liberecký kraj podávat v rámci výzvy ROP NUTS II Severovýchod v oblasti podpory 1.1, byly náklady na chodníky, veřejné osvětlení a doprovodnou zeleň zahrnuty jako uznatelné při částečném zapojení rozpočtů obcí a bylo tak umožněno naplnění operačního cíle oblasti podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury zvýšit bezpečnost provozu a tím snížit nehodovost. Rada SOLK tímto mění usnesení č. 53/2008.

č. 05/09
Rada SOLK po projednání schvaluje návrh stanoviska SOLK k věcnému záměru herního zákona, ve kterém doporučuje připravovat nadále nový herní zákon pouze dle varianty C návrhu věcného záměru herního zákona se zapracováním uvedených připomínek a zároveň SOLK požaduje ponechání současného stavu ve výběru poplatků ze sázkových a jiných podobných her. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK uvedené Stanovisko SOLK předat na připomínková místa, popř. zákonodárcům.

č. 06/09
Rada SOLK bere na vědomí informace člena Rady SOLK pana Jiřího Voseckého, starosty obce Okrouhlá, o problematice separovaného odpadu a druhotných surovin. Rada SOLK se bude uvedenou problematikou zabývat nadále, a proto ukládá řediteli Kanceláře SOLK zajistit vypracování analýzy nákladů a výnosů firem zajišťujících likvidaci separovaného odpadu a druhotných sběrných surovin na území LK a pozvat na příští zasedání k projednání situace odpovědného člena rady Libereckého kraje. Dále Rada SOLK žádá člena Rady SOLK pana Jindřicha Mareše, starostu města Nový Bor, o předložení stanoviska firmy EKO - KOM k uvedené problematice.

č. 07/09
Rada SOLK po projednání bere na vědomí aktuální informace o stavu připravovaných nebo realizovaných projektů SOLK.

č. 08/09
Rada SOLK po projednání bere na vědomí vystoupení města Velký Šenov ze SOLK.

č. 09/09
Rada SOLK po projednání schvaluje příděl do Sociálního fondu SOLK pro rok 2009 z přebytku hospodaření za rok 2008.

č. 10/09
Rada SOLK po projednání bere informace o aktuální ekonomické situaci na vědomí.

č. 11/09
Rada SOLK po projednání schvaluje zvýšení mzdy ředitele Kanceláře SOLK na předchozí úroveň.

č. 12/09
Rada SOLK po projednání schvaluje termín příštího zasedání Rady SOLK, které se uskuteční 16. dubna 2009 v Jilemnici.

č. 13/09
Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace k postupu ve věci pasportizace veřejného osvětlení v obcích a městech LK, o metodických pokynech pro obnovu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a ukládá řediteli Kanceláře SOLK zveřejnit na webových stránkách SOLK metodické pokyny pro obnovu, provoz a údržbu veřejného osvětlení.

č. 14/09
Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace předsedy Rady SOLK Martina Půty, starosty města Hrádek nad Nisou, k novinovému článku k údajné neexistenci koncepce rozvoje cestovního ruchu v LK a ukládá předsedovi Rady SOLK pozvat na následující zasedání statutární náměstkyni hejtmana Ing. Lidii Vajnerovou.

č. 15/09
Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace člena Rady SOLK Mgr. Jana Farského, starosty města Semily, ke schválenému zákonu, který nově nařizuje obcím a městům udržovat všechny své komunikace i chodníky bez ohledu na to před čí nemovitostí se nachází. Rada SOLK na příštím zasedání projedná případné důsledky nebo možná řešení uvedeného zákona. Rada SOLK ukládá připravit řediteli Kanceláře SOLK všechny dostupné podkladové materiály potřebné k projednání uvedené problematiky.

Ve Frýdlantě, dne 19. února 2009

Jaroslav Hanzlíček - Ředitel SOLK v.r.
Martin Půta - Předseda Rady SOLK v.r.
 
Aktuality

Stanovisko SOLK k návrhu věcného záměru herního zákona

Aktuality

Pozvánka na oslavy Mezinárodního dne žen

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Obecním úřadem Pertoltice

Vás dne 11. března 2009 zvou na posezení u příležitosti

oslavy Mezinárodního dne žen

To se bude konat na hasičské zbrojnici v Pertolticích
od 17:00 hodin

Připraveno bude občerstvení a mladí hasiči nacvičili k této příležitosti krátký kulturní program a pro maminky a babičky mají malý dárek.

Zveme všechny maminky, babičky a slečny, ale i jejich mužské protějšky. Přijďte s námi oslavit Váš svátek!
Aktuality

Ministerstvo Životního prostředí

200902131534_MZP-1

200902131535_MZP-2
Aktuality

Obecní úřad Pertoltice oznamuje občanům obce Pertoltice

Obecní úřad Pertoltice
Obecní úřad Pertoltice, Dolní Pertoltice 59, 463 73 pošta Habartice, Liberecký kraj
+420 724 162 170
http://www.obecpertoltice.cz; e-mail: obec.pertoltice@volny.cz

Č.j.: /2008

O Z N Á M E N Í

Obecní úřad Pertoltice oznamuje občanům obce Pertoltice

Svoz domovního odpadu bude proveden mimořádně dne 19.2.2009. A to z důvodu následné přípravy vozidla Multicar na pravidelnou technickou prohlídku.

Dne 20.2.2009 bude obecní úřad mimo provoz. A to z důvodu čerpání náhradního volna a naplánovaného školení, včetně probíhajících zkoušek při zvyšování kvalifikace pracovníků obecního úřadu.


Informace podá kancelář obecního úřadu na tel.č. 724 162 170, e-mail : ou_pertoltice@volny.cz

V Pertolticích dne 11.2.2009

Viktor Podmanický v.r. - starosta obce
Olga Čepelíková DiS v.r. - místostarostka
Aktuality

Pomáháte recyklovat? Chráníte životní prostředí a suroviny!

Aktuality

Obec Pertoltice- výzva k požáru.

O Z N Á M E N Í

Vzhledem k probíhajícímu požáru v katastru obce Černousy a s pohledem na složení látek, které hoří:


Obecní úřad Pertoltice varuje naše občany před pohybem ve venkovních prostorách a větrání domácností. A to až do odvolání.

Dne 08.02.2009

Viktor Podmanický
Starosta obce
Aktuality

Stanovisko o založení těžby štěrkopísku

200902031410_sterkopisek
Aktuality

Pozvánka na cvičení

200901270951_cviceni
Aktuality

Vzniká celostátní hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Aktuality

Ordinační hodiny praktického lékaře - MUDr. Viera Holečková

Aktuality

P O Z V Á N K A na 1. veřejné mimořádné zasedání obecního zastupitelstva

O b e c n í ú ř a d P e r t o l t i c e
Dolní Pertoltice 59, PSČ 46373 pošta Habartice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-mail: ou_pertoltice@volny.cz, obec.pertoltice@volny.cz tel. 724 162 170

Čepelíková Olga DiS
Haloun Petr
Halounová Zdeňka
Skrbková Renata
Soukupová Edita
Šlemr Josef
Valášek Radek
Závůrková Irena
Podmanický Viktor

Č.j: V Pertolticích 14.01.2009


P O Z V Á N K A

na 1. veřejné mimořádné zasedání obecního
z a s t u p i t e l s t v a


Zveme Vás na zasedání obecního zastupitelstva obce Pertoltice, které proběhne

v pondělí dne 26.01.2009 od 17.30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pertolticích.

Program:

1) Zahájení zasedání
2) Projednání zpracovaných inventur
3) Zpráva o plnění usnesení z předchozích zasedání OZ
4) Projednání a schválení plánů práce obecních orgánů na rok 2009
5) Zprávy o probíhajících akcích, dokončení akcí a průběh řešení reklamací na č.p.193,
stížností občanů,
6) Plán investičních prací, dotačních titulů a oprav majetku obce
7) Plnění rozpočtu 2008 – rozpočtová změna
8) Diskuze
9) ZávěrPodmanický Viktor - starosta

Olga Čepelíková DiS - místostarostka

 
Aktuality

Volná bytová jednotka k pronájmu

O Z N Á M E N Í

Obec Pertoltice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákona o obcích
ve znění pozdějších platných předpisů

oznamuje

záměr obce Pertoltice pronajmout bytovou jednotku v č.p.193 – bytový dům v Dolních Pertolticích. Jedná se o byt č.14, v podkroví objektu, o velikosti 1+0 s příslušenstvím -28m2,
nájemné 50,-Kč za m2 podlahové plochy + zálohy na služby ve výši 1450,-Kč.

Připomínky, návrhy, či případné jiné nabídky je možno uplatnit na Obecním úřadě Pertoltice v termínu do 15 dnů, ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce obecního úřadu.


V Pertolticích dne: 08.01.2009


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (254 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (245 hl.)
 
NE (265 hl.)
 
NEVÍM (170 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 934
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz