Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
  • Pro nabídku knih z obecní knihovny
    Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
  • Odkaz pro registrované členy.
    Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
  • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
    Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vítání občánku 17. 10. 2007 - 3
Vítání občánku 17. 10. 2007
zobrazení: 1357
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1408 nalezených)

Aktuality

Pozvánka na víkendový základní Kurz efektivního rodičovství

Dovolte mi Vás pozvat na kurz

EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ

„Dokonalost je nereálná, ale zdokonalování je možné.“

Kdy:
11. - 12. března a 25. - 26. března 2011 víkendový základní Kurz efektivního rodičovství 

Lektorka: Mgr. Martina Běťáková 

Snažíte se být zodpovědní, tolerantní a chápající rodiče?
Snažíte se vychovat děti spolupracující, ochotné, zdravě sebevědomé a vstřícné?
Možná přesto někdy nerozumíte svému dítěti a nevíte,

jak odpovídat na dětský hněv, 
jak reagovat na odmlouvání a dětský negativismus, 
jak vychovávat bez křiku a trestání, 
jak děti účinně povzbudit bez přemíry odměn?


V Kurzu efektivního rodičovství budete mít možnost vyzkoušet si, jakým způsobem zvládat klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do kterých se při výchově
svých dětí dostáváte. Pod vedením lektora spolu s ostatními rodiči pomocí praktických ukázek z běžného rodinného života poznáte, na co je třeba klást při výchově dítěte 
důraz. Získáte tipy a návody, jak nově nabyté vědomosti procvičovat v domácím prostředí. Načerpáte novou sílu a chuť k plnění jedné z nejnáročnějších životních
rolí a profesí – rodičovství. Budete mít možnost poradit se o tom, co Vás konkrétně zajímá. 

Cena:
1 500 Kč členi CM a zástupci MC, 2000 Kč ostatní
3 000 Kč partnerské páry

Přihlášky a bližší informace:
Pavlína Bartošová, tel. č. 731087980 
nebo emailu: bartosova.pavlina@seznam.cz 

Centrum Mateřídouška o.s.

CZ-463 62 Hejnice
Liberecký kraj

Pavla Petrnoušková
776 665 336
vedoucí centra

www.materidouska.info
info@mcmateridouska.wz.cz
www.materska-centra.cz

Centrum Mateřídouška o. s. je od roku 2006 držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině.
Více informací najdete na www.familyfriendly.cz
Centrum Mateřídouška o. s. je uznaná organizace Ministerstvem práce a sociálních věcí na léta 2010-2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit. 
Více informací najdete na www.mpsv.cz
Aktuality

Výzva k tématu komínů a spalinových cest pro držitele smluv na vymetání komínů


Rok 2011 je plný nových předpisů, předsevzetí, ideálů a změn. Tyto změny potkáváme na každém kroku od nákupu základních potravin až po politickou sféru včetně poskytování služeb. Právě o zajišťování kvalitních služeb pojednává tento krátký článek.

Jedna velká změna nastala i v přístupu médií k jednotlivým informacím, které se z důvodu získání potenciálního posluchače (čtenáře) přiměřeně zdramatizují, zkrášlí, zjednoduší, ořežou a tak dále – prostě prodávají informace pro člověka nezasvěceného. Ten nejen že nezíská ucelenou zprávu, ale také dochází k nedorozuměním, a to bychom rádi alespoń v oboru, kterému rozumíme, uvedli na pravou míru.

K tématu komínů a spalinových cest:
Povinnost starat se o spalinové cesty není ničím novým, ale pouze oprášenou skutečností, která platila i v posledním legislativním předpisu, a to byl zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně. Dnes tu máme nové nařízení vlády (dále jen NV) 91/2010 Sb. Jde o předpis krátký - devět paragrafů a několik příloh.
Tento předpis stanovuje, kdo může provádět jednotlivé úkony a s jakou četností. V příloze NV naleznete vzor Zprávy o provedení kontroly taktéž Revizní zprávy, POZOR jde o dva rozdílné doklady.
Revizní zpráva může být provedena a vystavena pouze osobou odborně způsobilou.
Seznam revizních techniků naleznete na www.skcr.cz

NV 91/2010 Sb. stanovuje podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, proto byla naše firma nucena přijmout nová opatření.

Výzva:
Tímto žádáme veškeré držitele smluv na vymetání komínů, aby kontaktovali naši kancelář osobně a zažádali o uzavření smlouvy nové, kde bude upřesněno, o které služby má klient zájem. Jedná se pouze o soukromé subjekty.
Veškeré ostatní smlouvy v průběhu roku 2011 budou automaticky zrušeny. Naši zaměstnanci budou stávající držitele smluv obcházet a zároveň předávat smlouvy nové.
Pro usnadnění jejich práce Vás prosím o spolupráci.

Toto opatření je nutné proto, že původní smlouvy nespecifikují veškeré požadavky současných předpisů.

Kontaktujte nás, prosím, na adresách:
Obchod
Mezibranská 21
464 01 Frýdlant

Kancelář
Zámecká 4076
464 01 Frýdlant

FIRMA AHA Komín s.r.o. nabízí a poskytuje veškeré služby dle NV 91/2010 Sb.
• Kontrolu spalinových cest s protokolem na základě živnostenského oprávnění
• Revizi spalinových cest – revizní technici Hauer Michael tel. 602111502
Hauer Marek tel. 602420716
Oba jsou držitelem národních zkoušek pod záštitou Hospodářské komory, která vydala osvědčení.
• Čištění spalinové cesty – vymetení komínového průduchu a kouřovodu
• Výběr pevných částic (sazí) včetně jejich likvidace – povinnost poskytovatele služby
• Průzkum komínovou kamerou včetně záznamu
• Měření emisí na malých a středních zdrojích
• Vložkování, frézování, rekonstrukce a opravy komínů
• Prodej, montáž a stavby krbů, kamen

Úspěšný a krásný rok Vám přejí frýdlantští kominíci -Marek Hauer s kolektivem
 
Aktuality

TÉMA – Komíny

Vážení spoluobčané,
Pozor na rozdílnost pojmů „REVIZE a KONTROLA“ spalinové cesty. Jsou to dva naprosto odlišné úkony, které mohou provádět osoby s určitou odbornou kvalifikací. Tento odborně způsobilý člověk vše musí dokladovat razítkem, případně osvědčením. Více v článku.

Stanovisko Společenstva kominíků ČR k informacím ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s Nařízením vlády č.91/2010 Sb.

Vzhledem k tomu, že se v minulých týdnech objevily ve sdělovacích prostředcích (MF Dnes) ne vždy úplně přesné informace o novém legislativním předpisu Nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (částka 34 Sbírky zákonů České republiky ze dne 2.dubna 2010), považuje Společenstvo kominíků spolu s Hospodářskou komorou za nutné uvést některé záležitosti související s prováděním kominických prací na pravou míru tak, abychom zabránili nesprávné a nepřiměřené reakci vlastníků a provozovatelů spotřebičů paliv.

Především se nejedná o novou povinnost.
Starat se o řádný stav komínů byla tradiční povinnost občanů již od dob Rakouska-Uherska. Poslední legislativní předpis, který tuto povinnost ukládal, byl zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně.
Pokud je tento fakt pro většinu veřejnosti nový, svědčí to o tom, jak občané své povinnosti zanedbávali.
NV č.91/2010 nezavádí povinnou kontrolu komínů, ale stanovuje podmínky pro bezpečné provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů uživatelů spotřebičů paliv a jejich majetku.
V této souvislosti je třeba si uvědomit, že provozovatel zanedbáním uvedených povinností ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní, kteří bydlí v jeho sousedství.

Ve srovnání s dosud platnou, ale technickým rozvojem již překonanou vyhláškou č. 111/1981 Sb. o čištění komínů, která byla prováděcím předpisem k zákonu č.133/1985 Sb. o požární ochraně a ukládala povinnosti kominickým podnikům, provozovatelům spotřebičů paliv a určovala intervaly provádění čištění komínů, nové nařízení vlády podstatně zmírňuje požadavky na četnost provádění kominických prací a navíc umožňuje provádět čištění spalinových cest odvádějících spaliny od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW svépomocí.
Na druhé straně ale zvyšuje požadavky na odbornou úroveň osob oprávněných k provádění kontrol a revizí spalinových cest, což jistě celá řada občanů ocení kladně.

Nařízení vlády č.91/2010 Sb. v § 5 Revize spalinové cesty uvádí, že revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba , která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru Kominictví a která je zároveň
a. revizním technikem komínů,
b. specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínovým systémů, nebo
c. revizním technikem spalinových cest.
JEDNOTLIVÉ BODY a. b. c. JSOU ZÁROVEŇ ODKAZEM NA WEBOVÉ STRÁNKY (stiskni ctrl a klikni na řádek)

Revize spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba dle § 5 Nařízení vlády v těchto případech:
a. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
b. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d. při komínovém požáru,
e. při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Kontrolu spalinové cesty podle § 2 a její čištění podle § 3 provádí odborně způsobilá osoba, kterou je dle § 4 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví. K této činnosti postačí živnostenský list v oboru Kominictví a nevyžaduje se osvědčení revizního technika. Stejná odbornost je předepsána i pro čištění spalinových cest.

Na webových stránkách Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz, sdružujícího více než 700 kominíků v České republice, jsou uvedeny seznamy členů Společenstva - odborně způsobilých osob , kteří mají platné osvědčení revizních techniků komínů vydaných SKČR a IVBP Brno, osvědčení certifikovaných revizních techniků komínových systémů anebo osvědčení Hospodářské komory ČR o národní kvalifikační zkoušce Revizní technik spalinových cest dle zák.č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Členové Společenstva kominíků ČR jsou vybaveni členskými průkazy, ve kterých kromě jména, adresy a fotografie je uvedeno, zda majitel průkazu je nebo není revizním technikem.
Seznamy kominických firem, zveřejňované v deníku MF Dnes, jsou neúplné a v mnoha případech nepřesné, jsou posbírány z různých, ne vždy spolehlivých, zdrojů a jsou proto pro občany málo přínosné.
Bohužel neexistuje centrální evidence, neboť členství v profesních komorách není povinné.
Zákazníci, kteří své povinnosti při provozování spotřebičů a spalinových cest doposud nezanedbávali, nemají problém najít kominíka, protože s ním udržují trvalý kontakt.
Pokud jde o spekulace sdělovacích prostředků, týkající se předpokládané výše cen za kominické služby, jsou více než zavádějící.

Ceny jsou ze zákona smluvní a každá kominická firma do nich musí zakalkulovat i veškeré vedlejší náklady spojené s provedením prací a služeb včetně dopravy. Ničím nepodložené cifry pouze vyvolávají u našich zákazníků pocit nejistoty.
Ceny v příštím roce budou pochopitelně vyšší vzhledem k výraznému zvýšení rozsahu prací, ale protože zároveň dochází k prodloužení intervalů jejich provádění, nebude zvýšení cen pro naše zákazníky nijak razantní.
Jak je tedy z výše uvedených skutečností zřejmé - Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je předpis, který nejen že snižuje počet čištění spalinových cest, ale občanům dává i větší volnost v dané problematice (možnost čištění komínů na pevná paliva s připojeným spotřebičem výkonu do 50 kW svépomocí). Zároveň jim zaručuje větší odbornost řemeslníků, kteří objednané práce u nich mohou provádět (požadovaná odborná způsobilost kominíků).

Je až s podivem, jak některá média o tomto předpisu dokázala spekulovat a jaké reakce tyto spekulace ve veřejnosti dokázaly vyvolat.
To, že někteří již zapadající politici, či vycházející redaktoři a chroničtí dopisovatelé dokázali bez jakékoliv znalosti kritizovaného předpisu a souvisejících skutečností vést " vysoce odborné" debaty, však již překračuje míru vkusu.
Jde totiž o majetky a zdraví občanů.

S přáním krásného dne za Společenstvo kominíků ČR cechmistr pro Liberecký kraj Marek Hauer


Aktuality

Oznámení o vyhlášení kalamitního stavu

Starosta obce vyhlašuje kalamitní stav pro obě katastrální území obce. A to s platností - dne 6.1.2011 od 11:00 hod.

V Pertolticích dne: 6.1.2011
Viktor Podmanický - starosta obce


Aktuality

Zápis do 1. třídy na rok 2011 - 2012 ZŠ Višňová

201101041542_zapisVisnova


Aktuality

Oznámení - POPLATEK TKO 2010

Výše poplatku pro rok 2011 je ve stejné výši jako v roce 2010 - tedy 500,-Kč na poplatníka.
Povinný přehled o kalkulaci poplatku bude zveřejněn na úřední desce, jako příloha obecně závazné vyhlášky. Z tohoto přehledu zcela jasně vyplývá oprávněnost stanovení maximální možné hranice, pro určení výše poplatku. Splatnost poplatku nebyla též změněna – zůstává opět do 31.3.2011.

Posledním dnem pro zaplacení je 31.3.2011, a to včetně. Pro platby uskutečněné bankovním převodem na účet obce, se nebere za dobu splatnosti datum podání bankovního příkazu, ale datum připsání správné částky na bankovní účet obce.

Uskutečnění platby
Platbu lze provést:
1) v hotovosti do pokladny obecního úřadu, ve stanovených úředních dnech a hodinách
2) bankovním převodem na účet obce

POPLATEK ZA DRŽENÍ PSA
Výše poplatku za držení psů je pro rok 2011 je ve stejné výši jako v roce 2010.

V Pertolticích dne 3.ledna 2011


Viktor Podmanický
starosta obce
 
Aktuality

Oznámení o ukončení kalamitního stavu

Starosta obce vyhlašuje ukončení kalamitního stavu pro obě katastrální území obce. A to s platností - dne 22.12.2010 od 07:00 hod.

V Pertolticích dne: 22.12.2010

Viktor Podmanický - starosta obce


Aktuality

VYHLÁŠENÍ KALAMITNÍHO STAVU

Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám vyhlašuji dnes v pondělí 20. prosince 2010 od 05:30 hodin v obci Pertoltice kalamitní stav, tzn. že zimní údržba se provádí bez ohledu na stanovené pořadí údržby komunikací – přednostně na dopravně významných komunikacích a v rozsahu, který umožňuje kapacita sil a prostředků použitých pro zimní údržbu.

Stav kalamity bude trvat do odvolání, které bude vyhlášeno v okamžiku, kdy pominou současné nepříznivé klimatické podmínky, a nebude docházet k prodlužování doby potřebné k odklízení sněhu na komunikacích. Obec v návaznosti na vyhlášení požádá o spolupráci ještě další firmy s těžkou technikou, ale vzhledem ke stavu komunikací v celém regionu, nejsme schopni zajistit rychle.

Obecní úřad touto cestou žádá všechny občany, kteří žijí v obci nebo do obce cestují, aby s rozvahou zvážili pohyb motorovými vozidly po místních komunikacích.

Děkujeme občanům za pochopení a shovívavost.

V Pertolticích dne: 20.12.2010
Viktor Podmanický
starosta obce


Aktuality

Oznámení o ukončení kalamitního stavu


Starosta obce vyhlašuje ukončení kalamitního stavu pro obě katastrální území obce. A to s platností - dne 18.12.2010 od 15:00 hod.

V Pertolticích dne: 18.12.2010

razítko Obecní úřad Pertoltice
kraj Liberecký

Viktor Podmanický
starosta obce

Vyvěšeno: 18.12.2010
Sejmuto: 20.12.2010


Aktuality

VYHLÁŠENÍ KALAMITNÍHO STAVU

Vzhledem k dlouhodobému intenzivnímu sněžení vyhlašuji dnes ve středu 15. prosince 2010 od 09:32 hodin v obci Pertoltice kalamitní stav, tzn. že zimní údržba se provádí bez ohledu na stanovené pořadí údržby komunikací – přednostně na dopravně významných komunikacích a v rozsahu, který umožňuje kapacita sil a prostředků použitých pro zimní údržbu.

Stav kalamity bude trvat do odvolání, které bude vyhlášeno v okamžiku, kdy pominou současné nepříznivé klimatické podmínky, a nebude docházet k prodlužování doby potřebné k odklízení sněhu na komunikacích. Obec v návaznosti na vyhlášení požádá o spolupráci ještě další firmy s těžkou technikou, ale vzhledem ke stavu komunikací v celém regionu, nejsme schopni zajistit rychle.

Obecní úřad touto cestou žádá všechny občany, kteří žijí v obci nebo do obce cestují, aby s rozvahou zvážili pohyb motorovými vozidly po místních komunikacích.

Děkujeme občanům za pochopení a shovívavost.

V Pertolticích dne: 15.12.2010
Viktor Podmanický
starosta obce
Aktuality

Oznámení o provádění vývozu popelových nádob a odpadů

201012142210_vyvozOdpad-


Aktuality

Česká televize vypíná 31. prosince 2010 analogové zemské vysílání

Česká televize připomíná další postup při vypínání analogového zemského vysílání ČT. Kroky připravované na přelom prosince 2010 a ledna 2011 se týkají také Frýdlantu.

V pátek 31. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT2 Frýdlant v Čechách (41. kanál) – reálně vypnutý může být o několik hodin až dnů později.

Vysílání tohoto analogového vysílače malého výkonu z technických důvodů není před vypnutím označené piktogramem ani textovou lištou. Diváci musí sami ověřit, zda-li přijímají daný signál, a to podle kanálu naladěného v televizním přijímači.

Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize – multiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT – v územní oblasti Trutnov, kam Vaše město patří, zajišťují vysílače velkého výkonu Liberec – Ještěd (43. kanál), Trutnov – Černá hora (40. kanál), Pardubice – Krásné (32. kanál) a také digitální opakovač Frýdlant – U rozhledny (43. kanál).

Příjem programů ČT v lokalitách s neuspokojivou intenzitou/kvalitou signálu zemského digitálního vysílání v současnosti zajišťuje také satelitní digitální vysílání – kdekoliv v České republice je možné bezplatně přijímat vysílání všech čtyř programů České televize z družice Astra 3A a také distribuci ČT HD z družice Astra 3B (pozice 23,5° východně, platformy CS Link a SkyLink). Na družici Astra 3A jsou nově k dispozici i regionální mutace zpravodajských pořadů České televize pro severní a jižní Moravu. Od listopadu jsou ve zkušebním provozu vysílány tři varianty programu ČT1. Řádný provoz regionálního vysílání České televize na satelitu začne 3. ledna 2011, od kdy budou divákům v celé republice k dispozici ve vybraných časech tři verze programu ČT24. Na něj se přesunou prodloužené Události v regionech a přibudou také nové Události v regionech Plus. Více na stránkách internetového speciálu www.digict.cz v rubrice Příjem regionálního vysílání a v tiskové zprávě Česká televize na satelitu: nově i regionální vysílání pro Moravu.

Podrobnosti o nadcházejícím vypínání analogového zemského vysílání České televize k 31. 12. 2010 najdete v tiskové zprávě ČT vypne na konci prosince přes 70 analogových dokrývačů ČT2.

Další informace o digitalizaci České televize diváci získají ve zpravodajství ČT, v teletextu ČT1 od strany 650, na www.digict.cz i v Diváckém centru ČT – horká linka digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 hodin).
Štěpán Janda
Redaktor

ČESKÁ TELEVIZE
Tiskový útvar

Adresa: Kavčí hory, 140 70Praha 4
Telefon: +420 261 133 210
E-mail: stepan.janda@ceskatelevize.cz
Web: www.ceskatelevize.cz/press
RSS: www.ceskatelevize.cz/rss/tiskove-zpravy

Vše o digitalizaci České televize
Na internetu: www.digict.cz
V teletextu ČT1: strana 650
V Diváckém centru ČT: telefon 261 13 74 74 (07:30 – 20:00 hodin)
 
Aktuality

Informace o celostátní změně jízdních řádů 2010/2011

Dobrý den,

dovolujeme si informovat, že k termínu celostátní změny jízdních řádů 2010/2011 s platností od 12. prosince 2010 dochází v linkové autobusové dopravě k následujícím změnám:

- na lince 540210 ke změnám nedochází
- na lince 540230 přibyla zastávka Višňová,Minkovice,u Bobků
- naopak na téže lince dochází k omezení obsluhy části obce Poustka

Přikládáme též i jízdní řád dotčené linky a prosíme o zveřejnění informace občanům.

Dále si vám dovolujme připomenout, že k prosinci 2011 dojde v oblasti Frýdlantského výběžku k „Optimalizaci veřejné linkové dopravy“, s čímž budou souviset obsáhlejší změny jízdních řádů. Cílem této optimalizace je co nejefektivnější využití prostředků pro veřejnou dopravu tak, aby cestujícím byla nabídnuta co nejširší škála spojení nejen v rámci této oblasti. Společnost KORID v tuto chvíli připravuje první návrhy jízdních řádů, které budou předmětem jednání na začátku příštího roku. Budeme vás včas oslovovat a jednat s vámi. 

Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

Hezký den přeje

Ing. Otto Pospíšil
dopravní specialista

540210 Frýdlant - Bulovka,Dolní Oldrˇíš - Habartice
540230 Frýdlant - Višnˇ ová - Andeˇlka
Aktuality

Pozvánka na VÁNOČNÍ KONCERT

n201012011548_koncertVisnovaVedle sebe, ale spolu
Osobno ale wspolnie
Nebeneinander miteinander


Srdečně zveme české, polské i německé přátele dne 11. prosince 2010 od 1600 hodin na

VÁNOČNÍ KONCERT
MIMOŘÁDNĚ V KOSTELE VE VSI


Proměňte se v poutníky a přijďte pozdravit andělovského Ježíška do živého Betléma. Abyste zažili věrně pocit „darovníka“, proměňte se ve svou oblíbenou figurku z Betléma a nezapomeňte na maličký dárek.

Letos si zazpíváme společně s dětmi z višňovské školy, sborem Proudy a houslovým mistrem ze Vsi, panem Ondřejíkem.

Zahřejeme se teplým nápojem, ale hlavně společnou slavnostní náladou.

Doprava z Frýdlantu přes vesnice a zpět je zajištěna.

Jízdní řád:
Frýdlant pošta 14:50
Kunratice zastávka 15:02
Víska obchod 16:07
Minkovice obchod 16:10
Višňová hospoda 16:15
Předlánce zastávka 16:18
Višňová nádraží 16:21
Filipovka zastávka 162:4
Loučná zastávka 16:27
Andělka zastávka 15:30

Autobus zpět jede po stejné trase a odjíždí od pohostinství ve Vsi po skončení programu.
Srdečně zve Obec Višňová


 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
  • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (254 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (245 hl.)
 
NE (265 hl.)
 
NEVÍM (170 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 934
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz