Table 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't existTable 'c7pertoltice.rs_klik_rekl' doesn't exist Oficiální stránky obce PERTOLTICE
       
Hlavní menu
Tipy
Obecní knihovna
ON-LINE
 • Pro nabídku knih z obecní knihovny
  Dolní Pertoltice prostřednictvím internetu klikněteZDE.
 • Odkaz pro registrované členy.
  Pro přehled vypůjček a zjištění Vašeho aktuálního stavu rezervací klikněte ZDE.
Info
 • K prohlížení souborů ve formátu PDF je nutné mít v počítači nainstalován prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnoutZDE.
Vyhlášení výsledků I. ročníku literární a výtvarné soutěže - 16
Vyhlášení výsledků I. ročníku literární a výtvarné soutěže
zobrazení: 3967
známka: 0
 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 1420 nalezených)

Aktuality

Pozvánka na MUZIKANTSKÝ MEMORIÁL - Frýdlant sál restaurace Beseda 18. 4. 2014

201404011730_mmemorial


Aktuality

Den otevřených dveří a zápis do MŠ Habartice.

201404011716_mshabartice


Aktuality

Doporučení pro pracující důchodce. Sleva na dani pro pracující důchodce.

Sleva na dani pro pracující důchodce
publikováno dne 25.02.2014
Níže uvedený text je doporučením, nikoliv radou podanou v rámci výkonu daňového poradenství. Je nutno počítat s tím, že níže předpokládaný průběh daňového řízení ve věci uplatnění slevy na poplatníka může být jiný a že prosazení práva na slevu může vést ke sporům s finanční správou. Autor tohoto textu negarantuje, že níže uvedený postup a z něho vyplývající případné spory povedou k domožení se slevy na poplatníka. 

Více než 17.000 pracujících starobních důchodců si k 1. 1. 2013 přerušilo pobírání důchodu, aby si zachovali nárok na slevu na dani ve výši 24.840 Kč. Protože zaměstnavatelé svým pracujícím důchodcům tuto slevu neuplatňovali při výpočtu záloh, zůstává jediným prostředkem, jak se slevy domoci, podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob v řádné lhůtě do 1. 4. 2014 nebo v prodloužené lhůtě do 1. 7. 2014. Pracující důchodci - OSVČ musí podat daňové přiznání vždy. 

V dané věci je podána správní žaloba, avšak nelze očekávat, že do data pro podání daňového přiznání 1. 4. 2014 a zřejmě ani do konce prodloužené lhůty 1. 7. 2014 (daňové přiznání podává zplnomocněný daňový poradce) bude znám pravomocný rozsudek správního soudu. Proto je potřeba při uplatnění slevy volit takové kroky, aby v případě, když soud dá finanční správě zapravdu, nebyli důchodci zatížení sankcemi z titulu penále ve výši 20 % z uplatňované slevy a úroku z prodlení ve výši cca 15 % za rok.

Doporučený postup 
1. Podejte řádné daňové přiznání a v tomto přiznání si neuplatňujte slevu na poplatníka, tj. nevyplňujte řádek 64 na straně 3. Současně ale na straně 3 vpravo nahoře zaškrtněte k otázce, zda jste pobírali k 1. 1. starobní důchod, odpověď NE. 
2. K daňovému přiznání přiložte žádost tohoto znění: 
"Věc: žádost o stejnopis platebního výměru

Žádám Vás v souladu s § 140 odst. 3 daňového řádu o stejnopis platebního výměru, kterým správce daně vyměří daň z příjmů fyzických osob za rok 2013. Stejnopis platebního výměru žádáme z důvodu, abychom zjistili, zda správce daně uplatnil ve vyměřovacím řízení slevu na dani na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podpis."

Na základě této žádosti zašle správce daně platební výměr do 30 dnů od jeho vydání. Z výměru potom zjistíte, zda správce daně slevu uplatnil - vyměřená daň bude nižší o slevu na dani, nebo zda slevu neuplatnil - vyměřená daň se bude rovnat dani vypočtené v přiznání. 
3. Je pravděpodobné, že u správce daně vzniknou tzv. pochybnosti a vyzve vás, abyste doložili příslušné doklady. Lze očekávat, že to budou doklady vztahující se k přerušení důchodu. V takovém případě jednejte v souladu s pokyny či výzvou správce daně. 
4. Pokud z platebního výměru zjistíte, že správce daně slevu uplatnil, potom požádejte o přeplatek. 
5. Pokud z platebního výměru zjistíte, že správce daně slevu neuplatnil, potom podejte dodatečné daňové přiznání, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vám byl doručen platební výměr. Dodatečné přiznání bude téměř shodné s řádným přiznáním. Zaškrtněte pouze v řádku 3 na straně 1 "dodatečné" a vpravo vyplňte datum zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání - datum doručení platebního výměru. Do řádku 64 vyplňte výši uplatňované slevy (max. 24.840 Kč) a upravte o ni řádky 70, 71, 74, příp. 75 až 77 a nakonec ř. 91. 
K dodatečnému daňovému přiznání přiložte odůvodnění:
"V dodatečném daňovém přiznání uplatňuji slevu na dani na poplatníka ve výši ......... Kč (max. 24.840 Kč), neboť jsou splněny zákonné podmínky podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, k jejímu uplatnění. K 1. 1. 2013 jsem nepobíral/a starobní důchod, což dokládám žádostí o přerušení důchodu ze dne ........., rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení o vrácení neoprávněně vyplaceného starobního důchodu ze dne ......... ve výši ......... a dokladem o jeho vrácení (bankovní výpis nebo složenka)."

Dále k dodatečnému přiznání přiložte znovu žádost o stejnopis platebního výměru (viz výše). 
6. I zde je možné, že u správce daně vzniknou tzv. pochybnosti a vyzve vás, abyste doložili příslušné doklady. 
7. Pokud z dodatečného platebního výměru zjistíte, že správce daně slevu uplatnil, potom požádejte o přeplatek. 
8. Pokud z dodatečného platebního výměru zjistíte, že správce daně slevu neuplatnil, potom podejte odvolání, a to do 30 dnů od doručení platebního výměru. 
Výše doporučeným postupem se mimo jiné sleduje získání časového prostoru, v němž by již mohl být znám rozsudek soudu v této věci, kde správní žalobu podal autor tohoto doporučení. 

Michal Hron
pracující důchodce uplatňující slevu na dani
daňový poradce
Aktuality

Divadlo pro děti 6. 4. 2014 - O PLAVÁČKOVI.

201403311348_plavacek


Aktuality

Kino Frýdlant - program DUBEN 2014.

NAJDĚTE SI SVŮJ FILM! - duben.

 • KRÁSNO
 • ONA
 • PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU, NA PORTÁLU E-VSTUPENKA A V POKLADNĚ KINA.
 • REZERVACE SE AUTOMATICKY RUŠÍ 30 MINUT PŘED ZAHÁJENÍM PŘEDSTAVENÍ. ZMĚNA V PROGRAMU VYHRAZENA.

Více informací.
Aktuality

Vyvolávací systém zpřehlední odbavování klientů – MěÚ Frýdlant.

Od středy 26. března 2014 je na Městském úřadě Frýdlant v 1. patře budovy B v Havlíčkově ulici spuštěn vyvolávací systém. Pořadový lístek si budou moci v kiosku naproti schodišti vyzvednout ti, kteří potřebují vyřídit své záležitosti na odboru kanceláře úřadu, na odboru dopravy nebo v pokladně.

Jde o tyto agendy:
matrika
evidence obyvatel - přihlášení k trvalému pobytu nebo jen informace (např. přidělení čísla popisného nebo návrh na zrušení místa trvalého pobytu)
občanské průkazy a cestovní doklady - žádost o nový průkaz, vyzvednutí hotového nebo jen informace
výpisy pomocí Czech Pointu
evidence vozidel
evidence řidičů - žádost o řidičský průkaz nebo jen informace
bodový systém

Své tlačítko na kiosku mají samozřejmě i osoby se zdravotním postižením, které po předložení průkazky ZTP mají zajištěno přednostní vyřízení.
Pokud klient přijde jen zaplatit poplatek do pokladny (např. za komunální odpad nebo za psy), vyzvedne si také lístek a počká na vyzvání.

Kiosek bude funkční každý pracovní den. V úřední dny - pondělí a středa - budou přístupné všechny agendy. V neúřední dny jen pokladna, informace a tlačítko pro osoby se zdravotním postižením. V neúřední dny i nadále funguje objednávkový systém přes webové stránky Města Frýdlant, kdy na úterý se mohou klienti objednat na evidenci vozidel, ve čtvrtek na řidičské průkazy a v pátek na občanské průkazy a cestovní doklady. V tyto dny si úředník své klienty vyzvedává v čekárně osobně.

"Vyvolávací systém spouštíme hned na ostro ve středu 26. března 2014. Jistě se mohou vyskytnout drobné potíže, ale věříme, že naši klienti budou trpěliví a že si spolu s námi na tuto novinku brzo zvyknou," říká tajemnice úřadu Ing. Veronika Bubeníčková.

Na první patře budovy B jsou nainstalovány tři obrazovky, které informují o tom, v které přepážce bude nebo je klient vyřizován. Pomohou i směrovky. Zvukový signál oznámí změnu a klient bude mít dost času se do správných dveří dostavit. Může si tedy pro čekání klidně vybrat jakoukoli ze dvou čekáren. Důležité je, aby na jednu žádost byl vždy jeden lístek. Pokud si např. půjdou přihlásit trvalý pobyt manželé, vezmou si lístky dva. Když si po přihlášení trvalého pobytu budou chtít požádat i o občanský průkaz, další lístek si brát nemusí, úředník je na tu správnou přepážku přepošle - na jeden lístek tedy vyřídí všechno. Totéž platí i o zaplacení poplatku na pokladně. Klient bude z jedné přepážky přeposlán do pokladny nebo i na jinou přepážku a nový lístek si už brát nebude. Platí jednoduché pravidlo: jeden klient = jeden lístek nebo jedna žádost = jeden lístek.

Vyvolávací systém v 1. patře budovy B na Městském úřadu Frýdlant se jistě brzo stane běžným prostředkem v péči o klienty na vybraných agendách. Všech devět přepážek je na to připraveno.
Aktuality

Drbna Habartice.

V tomto měsíci bude těchto oslavenců „plných“44.

 • Komunální /obecní/ volby v říjnu 2014 se pomalu blíží .
 • 22. veřejné zasedání Zastupitelstvo obce Habartice je plánováno na 17.4.2014
 • KRÁDEŽE. Na posledním habartickém veřejném zasedání ZO, kam byl přizván i vedoucí obv. oddělení Policie ČR Frýdlant, bylo jmenovaným „ bohužel“ konstatováno , že NAŠI OBČANÉ KRÁDEŽE a jiné věci na POLICII nehlásí nebo je hlásí pozdě.

Více informací.
Aktuality

Pozvánka na Hasičskou zábavu - Habartice 12. 4. 2014

201403251508_hasicskazabava


Aktuality

Pozvánka na kurz ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELKA.

201403251503_kurzpodnikatelka


Aktuality

Vyhlášení fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky.

Vyhlášení soutěže

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve spolupráci se Správou CHKO Jizerské hory vyhlásila již čtvrtý ročník fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky. 
Do soutěže se může přihlásit každý, kdo zašle papírově i emailem fotografie s tématikou Jizerských hor. Jeden autor může zaslat maximálně čtyři snímky a to až do 6.6.2014, kdy je uzávěrka. Následně všechny
fotografie zhodnotí odborná porota a vybrané snímky poputují na podzimní výstavu, kde se představí veřejnosti. Z těch nejlepších bude sestaven kalendář na rok 2015. Zároveň bude na internetu probíhat i hlasování široké veřejnosti. Na autory vítězných fotografií čekají hodnotné ceny a knihy o Jizerských horách. Výtěžek z výstavy a prodeje kalendářů bude využit na projekt výsadeb původních druhů dřevin v Jizerských horách. Podrobnosti o soutěži naleznete v přiloženém vyhlášení a na webových stránkách nadace
www.jizerky.ecn.cz.
Aktuality

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE. Od 17. dubna se už alkohol nemůže prodávat jen tak, je potřeba koncese.

17.10.2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 

U koncesované živnosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) došlo k rozšíření i na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Po změně je název uvedené živnosti:
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Přechodná ustanovení zákona:
Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. 

Vzhledem k tomu, že část podnikatelů ještě nepožádala o vydání koncese pro prodej alkoholu, a lhůta již končí 17. dubna 2014, znovu na tuto povinnost upozorňujeme.
Aktuality

Pzvánka na Městskou konferenci POSEC A KADDEMF.

Městská konference FRÝDLANT - LIBERECKÝ KRAJ

 • Konference je určena pro všechny, kdo chtějí, mohou a umějí ve Frýdlantě ovlivnit kouření, konzumaci alkoholu a užívání drog dětmi a osobami mladšími 18 let (KADDEMF) nebo se o tuto problematiku zajímají.

Více informací.
Aktuality

Rady pro majitele při návratu do chaty či rekreačního objektu po zimním období.

Jaro se blíží – hurá na chatu nebo chalupu !
Řada z nás má kromě svého bytu nějaký rekreační objekt – chatu, chalupu apod. Při našem jarním návratu do víkendového obydlí po dlouhém zimním období nás může čekat nemilé překvapení - můžeme zjistit, že jsme byli vykradeni. Je proto namístě znovu si zopakovat zásady situační prevence kriminality při zabezpečení objektů. Každý objekt, a ty rekreační zvláště, je možné zabezpečit pouze proti určitému riziku. Je tedy nezbytné zvážit stupeň zabezpečení podle lokality, kde se objekt nalézá a podle hodnoty obydlí i majetku v něm uloženého

Nic totiž není stoprocentní! Jsou velké rozdíly mezi chatou uprostřed rozlehlé chatařské kolonie v blízkosti většího města se zavedeným telefonem a elektrorozvodnou sítí (230 V) a osamocenou chaloupkou uprostřed lesa bez elektřiny, kde není ani dostatečný signál pro mobilní telefony. Riziko vykradení se také zvyšuje úměrně s hodnotou majetku uloženého ve stavení. Tomu by měl odpovídat určitý stupeň zabezpečení. 

V loňském roce Policie ČR zaznamenala opětovný nárůst této trestné činnosti. A to i přesto, že zejména drobné krádeže, opakující se často i několikrát za rok ve stejném rekreačním objektu, nejsou vůbec policii nahlašovány. Úroveň této latentní kriminality je velmi obtížně odhadnutelná.

Proč majitelé chat a chalup nenahlašují všechny případy vloupání?
Jednou z příčin je jistě poměrně nízké procento objasněnosti těchto skutků. Pro policii je hodně těžké vypátrat a získat dostatečný počet a kvalitu hodnověrných stop po zloději, o kterém nelze zjistit, zdali chatu vyloupil včera či před měsícem. Návštěvnost rekreačních objektů má totiž v průběhu roku svá neměnná pravidla. V zimních měsících sem jezdí lidé velmi zřídka – výjimkou jsou objekty vhodné pro celoroční užívání. Větší intenzita návštěv přichází na jaře a kulminuje v létě o dovolených, aby s pozdním podzimem opět klesala.

Zaběhlý stereotyp, kdy ve všední dny většina z nás pracuje ve městě a na víkend odjíždí na chaty a chalupy, zlodějům jednoznačně vyhovuje. Dokládají to policejní statistiky, které uvádějí nejvyšší četnost krádeží vloupáním do rekreačních objektů v úterý, ve středu a ve čtvrtek.

Dalším důvodem nenahlášení muže být to, že způsobené škody nejsou tak velké (potraviny, přikrývky apod.) nebo jde už o několikanásobnou krádež během jedné rekreační sezóny a majitelé nemají sílu znovu podstupovat často zdlouhavou anabázi protokolování u policie. 

Jací zloději navštěvují rekreační objekty?
Lapky lze rozdělit do několika skupin. První skupina pachatelů, která způsobuje nejmenší škody, jsou lidé bez domova nebo bez práce, kteří se spokojí s přespáním a nalezením něčeho k snědku či k napití. Tak navštěvují jednu chatu za druhou.

Pachatelé druhé skupiny využívají zimní klid v chatových osadách a v chatách se skrývají před spravedlností. Patří sem zejména recidivisté.

Třetí skupina pachatelů, nejvíce škodící, jsou členové organizovaných skupin. Ti mají předem velmi důkladně vytipovány objekty zájmu, pracují na objednávku a využívají nejmodernějších technických vymožeností k překonávání mechanických a elektronických zábran nebo ke vzájemné komunikaci. 

Bohužel se stávají i případy, kdy nespokojený zloděj nenalezl, co očekával a ze zlosti způsobil v objektu velké škody, někdy končící třeba i požárem, při němž pěkná chalupa lehne popelem.

Základem zůstává mechanické zabezpečení stavebních otvorů
Nejslabším místem všech objektů včetně rekreačních jsou veškeré stavební otvory – vstupní (dveřní) a okenní prostory a prosklené plochy (verandy). Pachatelé tudy pronikají zhruba v 80 % všech případů vloupání. Proto je nutné využít jednoduchých prvků mechanických zábranných prostředků. Mezi tyto prostředky patří okenice dřevěné nebo kovové, zajištěné petlicí se zámkem umístěné zevnitř. U vstupních dveří, které jsou nejčastějším bodem zájmu a vloupání do objektu pro pachatele, je třeba umístit panty dveří do interiéru, aby se otevíraly dovnitř. Panty zvenku jsou pro pachatele snadnou překážkou. 

Obecné základní rady.doporučují odstranit z okolí domu, kůlny a garáže žebřík a štafle. Pachatel by je mohl použít pro vniknutí do objektu horními okny a přes balkon. Stejně tak je třeba uklidit z okolí domu sekyrku a vše, co by mohlo sloužit k páčení a úderu. Zejména ocelové trubky, kladiva a palice, lešení a jeho části atd. 
Okna a prosklené plochy lákají zloděje asi nejvíce, neboť se relativně snadno překonávají. Jejich ochrana je v případě rekreačních objektů problematická, ale přesto věnujeme pozornost zejména těmto komponentům – rámu, okenním překladům a parapetům, okenním křídlům, závěsům, sklu, uzávěrům a kování, okenicím či mřížím. Řešením je využití například bezpečnostního skla, bezpečnostních fólií, uzamykatelných okenic či kvalitních okenních mechanismů.
Při ochraně rekreačních objektů má velký význam i ohraničení pozemku kvalitním oplocením (plot laťkový, zděný, pletivo). Movitější majitelé by měli vědět o výhodách a možnostech perimetrie, která hlídá prostor vymezený hranicí katastrálního území a vlastním objektem. V podstatě jde o využití elektromechanických vlastností rozmanitých komponentů zabezpečovací techniky.

Má vůbec cenu investovat od rekreačního objektu na odlehlém místě, který byl opakovaně vykraden a pojišťovny ho už nechtějí pojistit proti krádeži vloupáním?
Ano, určitě je to nutné věnovat pozornost i dřevěné chatě i té na samotě u lesa. Prevence je základ zabezpečení objektů a platí zde zmíněné rady. Opakované vykradení svědčí o tom, že majitel bral tato základní rady na lehkou váhu. Dveře jsou nejčastěji narušeným místem, jednak lze tudy případný odcizený majetek odnést a jednak to bývá nejsnadnější cesta. Je tedy třeba dveře opatřit opláštěním 1-2 mm silným plechem a dát certifikované bezpečnostní kování s překrytem a jako druhý zámek namontovat celoplošnou závoru, která zajistí ochranu před roztažením zárubně. Zárubně by měly být vylité betonem. Rozhodně u objektů stojících na samotě nedoporučuji ponechávat dřevěné zárubně, které nikoho spolehlivě neuchrání. Výjimkou jsou zárubně v euro-profilu z tvrdého materiálu a dveře s vícebodovým zámkem. V neposlední řadě je třeba zmínit jednoduché, ale velmi účinné zabezpečení pomocí certifikovaných mříží. Ano i mříže mají svoji certifikaci, která označuje jednak materiál použitý při výrobě a jednak velikost otvorů, které mříže mají.

Kde lze najít nějaká obecná doporučení k výrobkům?
Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra se podílí na preventivním projektu Cechu mechanických zámkových systémů ČR „Bezpečná země“, jehož obsahem je právě doporučování certifikovaných produktů. Byl vydán „Katalog doporučených produktů k ochraně majetku a osob“. Rozhodně je třeba mít certifikované bezpečnostní kování s certifikovanou bezpečnostní vložkou. Cylindrická vložka je srdcem každých dveří a občané by měli věnovat více pozornosti při volbě a výběru. Zejména rekreační objekty jsou ještě dnes ve většině případů uzamčeny pouhou stavební vložkou. Vložkou, která nemá certifikaci, bezpečnostní kartu pro případ objednávky dalšího klíče, a je tak snadno překonatelná bez větší námahy. Pro ty, kteří počítají při zabezpečení majetku s nízkými pořizovacími náklady, postačí základní bezpečnostní třída RC3. Ve většině případu postačí upravit již existující elementy. Pro občany, kteří dají přednost řešení z „gruntu“, doporučuji nahradit vstupní dveře za certifikované. Takové dveře jsou dodávány se zárubní a doporučuji montáž přenechat odborníkům, kteří dveře po montáži seřídí. Doporučuji také visací zámky s certifikací a používat je s výrobci doporučovanými závorami a petlicemi. Jsou totiž certifikované a jedině tak správně plní svou funkci. Takové se využívají zpravidla na kůlnách, garážích, kde je třeba zabezpečit vstup. 

Možnosti elektroniky
Nadstavbou základních a mechanických opatření je elektrický zabezpečovací systém (EZS). Ten slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí do střeženého objektu nebo nežádoucí činnosti narušitele. Jde především o různé elektronické detektory, které reagují podle svých fyzikálních vlastností a předávají informace do centra systému, do ústředny. Nejde však jen o složitá elektronická zařízení reagující na pohyb, změnu teploty či tlaku. V rekreačních budovách lze velmi dobře uplatnit i magnetické kontakty, které jsou-li správně nainstalovány, ihned vyrozumívají, že dveře či okno bylo právě otevřeno.

V rekreačních oblastech je někdy potíž se spojením, tedy s přenosem informace o narušení objektu. I tento problém je ale řešitelný. V lokalitě je určitě k dispozici alespoň jedna telefonní linka. K ní lze připojit automatický telefonní hlásič, který po obdržení signálu o narušení objektu vyvolává předem naprogramované jedno či více telefonních čísel a předá tak informaci o narušení chráněného objektu zodpovědné osobě nebo bezpečnostní agentuře. Na hlásič lze připojit "hlídání" i více objektů.

Netradičním řešením je využití "radiových" zabezpečovacích ústředen, které se instalují v zájmových objektech. Na jednotlivé ústředny v objektech se pak připojují nástrahová čidla, která spolehlivě detekují pohyb pachatele v objektu. Detektor i instalace musí být zásadně skrytá a montáž musí proběhnout velmi rychle. Určité odlišnosti od klasického EZS jsou vynuceny charakterem používání těchto zařízení, jako speciální soupravy. Systém může monitorovat sjednaná soukromá bezpečnostní agentura.

Další možností je financování osoby, která v dané rekreační oblasti celoročně bydlí. Její práce by spočívala v registrování podezřelého pohybu neznámých osob, a v případném telefonickém nebo radiovém oznámení jejich podezřelé činnosti policii či bezpečnostní agentuře.

Nabízí se i vybudování zabezpečovacího systému pro celou kolonii s monitoringem svedeným k hlídači, který napadení objektu (po ověření - falešné poplachy) opět nahlásí bezpečnostní službě nebo policii.

Není-li k dispozici schopný hlídač, lze zabezpečovací systém rekreačních objektů napojit přímo na pult centralizované ochrany (PCO) bezpečnostní agentury. PCO je zařízení, které umožňuje přenos a vyhodnocení signalizace o narušení ze zabezpečených objektů do místa centrálního vyhodnocení pomocí telefonních linek nebo radiovou cestou.

V otázkách zabezpečení se musí majitelé rekreačních objektů také řídit podmínkami a názory pojišťoven. Pojišťovnám někdy stačí, aby byly zabudovány dobré zámky, mříže apod. Praxe ale ukazuje, že jsou-li mechanické zábranné prostředky osamocené, je tato ochrana relativně málo účinná. Mechanické zábranné prostředky vytvářejí určitou časovou hráz pro zloděje, nelze s ní ale úplně vystačit. 

Odolnost mechanických prostředků nám zaručuje pouze prodlevu k reakci prvků EZS případně elektrické požární signalizace (EPS) a nezbytný čas nutný pro dojezd zásahové skupiny soukromé bezpečnostní služby případně policie.
Vývoj směřuje k tomu, že pojišťovny v odůvodněných případech budou vyžadovat ve svých pojistných podmínkách kromě mechanických zábranných prostředků i montáž EZS, EPS včetně napojení na PCO.
Při výběru zabezpečovacího zařízení dávejte jednoznačně přednost certifikovaným výrobkům.

Bezplatná opatření
Technika má nezastupitelnou úlohu, ale jsou i docela obyčejná opatření, která nic nestojí – udržovat dobré vztahy se sousedy (všímat si pohybu neznámých lidí v okolí), nechlubit se zbytečně svými majetkovými poměry, nenechávat v okolí objektu nic, co by potenciálnímu útočníkovi usnadnilo vloupání (nářadí, žebříky), mít rekreační objekt dostatečně pojištěn (velká část občanů uzavřela v minulosti smlouvy za podmínek, které dnes již neodpovídají cenové ani hodnotové realitě), pro případ vloupání se vyplatí si poznamenat výrobní čísla přístrojů a věcí (pro potřeby Policie ČR a pojišťoven).

Zcela jednoduchou možností, jak budit zdání, že je rekreační objekt pravidelně navštěvován, je řádná údržba zahrady. V zimě jde o odklizený sníh, v létě pravidelná starost o posekaný zelený pažit či včas sklizené ovoce. 
Opravdu není v současných silách policie, která má omezené možnosti, aby uhlídala veškeré rekreační objekty. Starost o zabezpečení musí mít především jejich majitelé. Pro ně platí, že je nutné naznačené základní rady vždy modifikovat podle konkrétních podmínek v místě. 

Postup po vyloupení chaty či chalupy
Co dělat, pokud veškerá naznačená opatření selžou? Přijedete na chatu a již od branky vidíte vypáčená okna či dveře, nepořádek před vchodem. 

Předně je třeba zachovat klid a rozvahu. V žádném případě se nesnažte zjišťovat předběžnou škodu tím, že vstoupíte do objektu. Další chybou bývá, že se někteří majitelé ihned pustí do úklidu po zlodějích. Oba postupy nejsou dobré. Vloupání do chaty je třeba neprodleně oznámit na nejbližší služebnu policie, případně je možné využít možnosti oznámení na tísňovou linku 158, 112 či 156. Pro policii je důležitá rychlost pátrání a neznehodnocení případných stop, které zanechá po sobě každý pachatel. 

Do příjezdu policie zajistěte ostrahu objektu, aby vám například někteří přičinliví sousedé nezvětšili způsobenou škodu. Pokud máte při ruce fotoaparát, můžete pomoci policii se zadokumentováním situace.
Dalším důvodem, proč není vůbec vhodné vstupovat do vykradeného objektu, je možnost, že se v něm pachatel či pachatelé stále nacházejí. Soupeření s násilníky se nedoporučuje!

Po příjezdu policejní výjezdové skupiny je třeba uvést do protokolu vše důležité pro pátrání po odcizených věcech, i ty nejmenší maličkosti či odlišnosti. Policie poté při pátrání po vašich věcech kontroluje burzy, různé překupníky nebo zastavárny. Pokud máte některé věci zadokumentovány na fotografiích, případně zapsány výrobní čísla elektronických spotřebičů a nářadí přiložte je k protokolu. Pomohou vám k případnému zpětnému nalezení věcí, policii mohou dovést na stopu pachatele, případně při neobjasněném skutku budou vhodným podkladem pro řešení náhrady škody od pojišťovny. 
Zloději se zaměřují především na věci, které lze bez problémů odnést a dobře a hlavně velmi rychle prodat. K nim patří zejména – spotřební elektronika, nářadí, obrazy, sklo a porcelán, ale také starožitnosti, sportovní vybavení, spací pytle apod.

Několik účinných rad na závěr
 Rekreační objekt si zabezpečte ihned – nečekejte, až tam přijde zloděj! Využijte především mechanické zábranné prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, zodolněné dveře, mříže, uzamykatelné okenice).
 Pozornost věnujte všem stavebním otvorům (vstupní dveře, okna).
 Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu, případně připojení objektu na PCO.
 Používejte především certifikované výrobky. Složitější záležitosti přenechte odborné, důvěryhodné firmě.
 Chatu či chalupu mějte správně pojištěnou nejen proti krádeži ale i proti požáru.
 Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů. 
 Cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v chatě, ale odvezte je raději do bezpečí!
 Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut. I případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie. Nebuďte neteční – dnes navštívil zloděj souseda, zítra se to může stát vám!
 Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte po celý rok. Mimo kontroly celistvosti je třeba také alespoň jednou za měsíc řádně vyvětrat. I uklizená zahrada budí zdání neustálé kontroly.
 Při podezření z vyloupení zásadně nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a neprodleně věc oznamte policii a aktivně očekávejte její příjezd.
 Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznamte do policejního protokolu.
 Policie neprovádí pouze represi, ale pomocí preventivních návštěv rekreačních oblastí, rozhovorů a navazování neformálních vztahů s chalupáři a proaktivní činnosti předchází možné majetkové kriminalitě. 

Autor: JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV
Aktuality

Pozvánka do Café Jazzové Osvěžovny na Bílkovo kratochvílné divadlo CO SI KAŠPÁREK Z JIRÁSKA ZAPAMATOVAL.

201403111647_starepohadkyceske


Aktuality

Liberec - Harrachov (výtah z jízdního řádu) Platí od 13. do 16. 3. 2014

Platí od 13. do 16. 3. 2014

 • Informace bus: 481 368 631; vlak: 840 112 113
 • PRO NÁVŠTĚVNÍKY MS PŘEPRAVA ZDARMA V KOŘENOVĚ PŘESTUP NA NÁVAZNÉ AUTOBUSY V KOŘENOVĚ PŘESTUP NA NÁVAZNÉ AUTOBUSY

Více informací.


 
 

Ochrana obyvatelstva
Informace pro občany.
PODPORUJEME
DĚKUJEME
ikonka nadační fond Ledňáček
Obec Pertoltice na Facebooku.
 • 201411182028_fb
Anketa
Věříte ve zlepšení zdravotnických služeb po převzetí Nemocnice Frýdlant s.r.o. společností KNL, a.s.?

ANO (350 hl.)
 
ČÁSTEČNĚ (328 hl.)
 
NE (362 hl.)
 
NEVÍM (233 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1273
VOLBY
         

© 2006 Obec Pertoltice
adminlubojaty.cz