Formuláře ke stažení

Autor: <(at)>, Téma: Archiv článků, Vydáno dne: 04. 05. 2009

  soubor  pdf (Adobe) ke stažení soubor doc (Word) ke stažení
     
Příloha č. 2: Čestné prohlášení.
Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti.
ZDE
     
Příloha č3 k Žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu - Obec Pertoltice
Souhlas žadatele se zveřejněním identifikačních údajů
ZDE ZDE
     
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE PERTOLTICE
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
ZDE ZDE
     
Souhlas s uveřejněním oznámení ve zpravodaji a internetových stránkách obce
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
ZDE ZDE
     
Tiskopis k tvorbě územního plánu obce.
NÁVRH NA POŘÍZENÍ PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY dle § 46 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ZDE ZDE
     
Tiskopis k tvorbě územního plánu obce.
Dotazník pro potřeby územně plánovací dokumentace.
ZDE ZDE
     
Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku.   ZDE
     
Žádost o přidělení čísla popisného, popř. evidenčního   ZDE
     
Žádost o přidělení bytu   ZDE
     
Přiznání k poplatku ze psa   ZDE
     
Žádost o určení charakteru pozemku   ZDE
     
Žádost o vydání loveckého lístku
podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
  ZDE
     
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP ze zákona
  ZDE
     
OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ   ZDE
     
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU   ZDE
     
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ   ZDE
     
OHLÁŠENÍ STAVBY   ZDE
     
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM   ZDE
     
Prohlášení poplatníka k poplatku za komunální odpad   ZDE